PAN.2017.12.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 67 /2017
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie regulaminu działalności Zespołu Doradczego ds. Zagranicznych Stacji Naukowych PAN

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869, postanawia się, co następuje:
§  1.  Ustanawiam Regulamin działalności Zespołu Doradczego ds. Zagranicznych Stacji Naukowych PAN.
§  2.  Regulamin stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

działalności Zespołu Doradczego ds. Zagranicznych Stacji Naukowych PAN

§  1. 
1.  Zespół Doradczy ds. Zagranicznych Stacji Naukowych PAN, zwany dalej "Zespołem", jest gremium opiniodawczo-doradczym Prezesa Polskiej Akademii Nauk w sprawach dotyczących zagranicznych stacji naukowych PAN.
2.  Podstawą prawną powołania Zespołu jest § 4 pkt 3 Porozumienia między Prezesem Polskiej Akademii Nauk a Ministrem Spraw Zagranicznych dotyczącego współpracy polskich placówek zagranicznych z zagranicznymi stacjami naukowymi PAN w obszarze promocji Polski z dnia 26 marca 2014 roku.
3.  Głównym celem działalności Zespołu jest:

- wsparcie merytoryczne przy wyznaczaniu priorytetów i strategicznych kierunków działalności zagranicznych stacji naukowych PAN.

- wypracowywanie propozycji do założeń polityki i strategii promocji Polski za granicą poprzez naukę oraz uzgadnianie wspólnych stanowisk w tych kwestiach pomiędzy Polską Akademią Nauk a Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

§  2. 
1.  Kadencja Zespołu odpowiada kadencji Prezesa Akademii.
2.  Wyboru członków Zespołu dokonuje się nie później niż dwa miesiące po ukonstytuowaniu się nowego Prezydium Akademii.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:

a. przedstawiciele Rad Programowych działających przy zagranicznych stacjach naukowych PAN,

b. reprezentanci Wydziałów l-V PAN,

c. przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

d. właściwy Wiceprezes PAN.

2.  Tryb powoływania członków Zespołu.

a. Prezes PAN powołuje członków Zespołu w trybie decyzji.

b. Rada Programowa każdej ze stacji wyłania spośród swoich członków jednego przedstawiciela, który będzie reprezentował ją w Zespole.

c. Przewodniczący Rady Kuratorów każdego Wydziału PAN zgłasza swojego reprezentanta.

d. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciel zgłoszony przez MSZ.

e. Właściwy Wiceprezes PAN wchodzi w skład Zespołu i pełni w nim funkcję Przewodniczącego Zespołu.

3.  W przypadku ustania członkostwa w Zespole osób wymienionych w pkt 2 b-e w trakcie trwania kadencji, Prezes PAN powołuje w skład Zespołu nowych członków z odpowiednim zastosowaniem postanowień pkt 2 powyżej.
4.  W przypadku dokonania zmian w składzie osobowym Zespołu w trakcie trwania kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołane osoby kończy się z upływem kadencji tego Zespołu.
5.  Do składu Zespołu, spoza członków Zespołu, może zostać powołany Sekretarz Zespołu.
6.  Sekretarz Zespołu powoływany jest przez Prezesa PAN na wniosek Zespołu, na okres jego kadencji.
§  4. 
1.  Zespół zbiera się na swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.
2.  Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu.
3.  Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zespołu uzgadniają harmonogram pracy Zespołu.
4.  Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu w czasie jego posiedzeń, a w okresie między posiedzeniami Zespołu koordynuje jego prace oraz nadzoruje realizację zadań.
5.  Do kompetencji Przewodniczącego Zespołu należą:

a. reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,

b. zwoływanie posiedzeń Zespołu,

c. prowadzenie posiedzeń Zespołu,

d. przedstawianie Prezesowi projektów uchwał i wniosków w sprawach należących do kompetencji Zespołu oraz protokołów z posiedzeń Zespołu,

6.  W sytuacji szczególnej, tj. braku możliwości uczestniczenia Przewodniczącego Zespołu w posiedzeniu, Przewodniczący może pisemnie wyznaczyć swojego zastępcę spośród pozostałych członków Zespołu, cedując na niego swoje kompetencje na czas swojej nieobecności.
7.  Członkowie Zespołu uczestniczą w posiedzeniach oraz biorą udział w innych formach prac tego Zespołu.
8.  Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Współpracy z Zagranicą PAN.
§  5.  Do podstawowych zadań Zespołu należy:

a. formułowanie i przedkładanie władzom Polskiej Akademii Nauk opinii i wniosków w sprawach działalności zagranicznych stacji naukowych PAN,

b. opiniowanie na wniosek Prezesa PAN lub właściwego Wiceprezesa PAN projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących spraw nauki z zakresu działalności stacji zagranicznych PAN,

c. uczestniczenie w upowszechnianiu informacji o konkursach na dyrektorów stacji i wyszukiwaniu kandydatów,

d. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady przez członków Zespołu.

§  6. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach. Dopuszcza się możliwość organizacji i /lub uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu na zasadzie telekonferencji.
2.  Przewodniczący Zespołu (lub upoważniona przez niego osoba, o której mowa w § 4 ust. 6) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy, na żądanie władz Akademii lub na wniosek co najmniej 4 członków Zespołu
3.  Każdy członek Zespołu ma prawo zgłaszać do Przewodniczącego sprawy do umieszczenia w porządku obrad Zespołu.
§  7. 
1.  Istotne postanowienia Zespołu mogą być podejmowane w formie uchwał.
2.  Dla ważności uchwał Zespołu niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Zespołu, w tym Przewodniczącego.
3.  Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, przeważa głos Przewodniczącego. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku głosowania niejawnego.
4.  Uchwały Zespołu zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że dotyczą spraw osobowych lub gdy Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu zarządzi tajne głosowanie.
5.  Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisują wszyscy członkowie Zespołu uczestniczący w posiedzeniu.
6.  Protokoły z posiedzeń Zespołu, otrzymuje Prezes Akademii.
7.  Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, może zapraszać na posiedzenia specjalistów, których udział w pracach Zespołu uzna za wskazany. Specjaliści nie mają prawa głosu przy podejmowaniu uchwał, o których mowa w § 7 ust 1.
8.  Wydatki związane z organizacją posiedzeń Zespołu i z udziałem w nim członków pokrywane są ze środków finansowych Gabinetu Prezesa PAN. Koszty podróży służbowych związanych z udziałem w posiedzeniach Zespołu rozliczane są na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z póź. zm.
§  8.  Kadencja Zespołu powołanego przed wejściem w życie niniejszego regulaminu na podstawie Decyzji nr 23/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 6 lipca 2016 roku trwa do zakończenia kadencji Prezesa Polskiej Akademii Nauk powołanego na lata 2015-2018.