Akty korporacyjne

Lekarz.2020.3.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 marca 2020 r.

STANOWISKO Nr 36/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 28 marca 2020 r.
w sprawie regulacji prawnej zobowiązującej lekarzy do pracy w jednym podmiocie

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, sprzeciwia się regulacji prawnej przewidzianej w ustawie o zmianie niektórych ustawy w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (druk sejmowy nr 301), która przewiduje, że osoba wykonująca zawód medyczny, uczestnicząca w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym w ich transporcie nie może uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej innym pacjentom.

Artykuł 7d. dodawany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest zredagowany w sposób niejednoznaczny i nie daje odpowiedzi, czy swym zakresem obejmuje on tylko lekarzy świadczących pracę w szpitalach przekształconych na zakaźne (lekarze tam zatrudnieni niewątpliwie uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2), czy też dotyczy wszystkich lekarzy zatrudnionych w każdej placówce ochrony zdrowia, w której mogą być leczeni pacjenci z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Przede wszystkim jednak samorząd lekarski sprzeciwia się temu uregulowaniu, ponieważ jego wejście w życie nieuchronnie doprowadzi do pozbawienia innych pacjentów dostępu do możliwości uzyskania należnych im świadczeń opieki zdrowotnej. Projektowany przepis będzie powodował istotne braki lekarzy w innych placówkach ochrony zdrowia, a nawet konieczność zaprzestania udzielania przez nie świadczeń zdrowotnych.