Akt korporacyjny

BFGwa.2017.5.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 446/DGD/2017
ZARZĄDU BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996, z późn. zm.) ("ustawa"), w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2016 r. decyzji o ustanowieniu z dniem 25 maja 2016 r. Zarządcy Komisarycznego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej i wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu z dniem 12 maja 2017 r. działalności Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wystąpieniem w dniu 12 maja 2017 r. do Sądu Rejonowego w Opolu z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości, co stanowi spełnienie z dniem 12 maja 2017 r. warunku gwarancji w rozumieniu art. 2 pkt 57 lit. c tiret pierwsze ustawy wobec Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008730, oraz mając na uwadze uchwałę nr 388/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wyboru sposobu wypłaty środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Bankowy Fundusz Gwarancyjny ("Fundusz") będzie realizował wypłaty środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z zastrzeżeniem ust. 3, za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723 ("Bank"), w okresie od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 21 lipca 2017 r., na podstawie listy wypłat, która zostanie przekazana Bankowi przez Zarząd Funduszu wraz z niniejszą uchwałą.
2.  Lista jednostek organizacyjnych Banku, w których dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3.  Wypłaty środków gwarantowanych:
1. których wypłata została zawieszona zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy,
2. na podstawie reklamacji składanych za pośrednictwem Banku,
3. w wysokości ponad limit równowartości w złotych 100.000 euro w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 3 lub 4 ustawy, po uzyskaniu potwierdzenia od podmiotu uprawnionego do reprezentacji Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

- będą realizowane bezpośrednio przez Fundusz.

4.  Po upływie okresu, w którym wypłaty środków gwarantowanych realizowane będą za pośrednictwem Banku, wypłaty środków gwarantowanych dokonywane będą bezpośrednio przez Fundusz w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.
§  2. 
1.  Zasady i sposób dokonywania przez Bank wypłat środków gwarantowanych określa Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej realizowanych za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2.  Zasady i sposób dokonywania przez Fundusz wypłat środków gwarantowanych, w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, określa Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej dokonywanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3.  Tożsamość deponenta weryfikowana jest przez Bank lub Fundusz na zasadach określonych w art. 46 i art. 22 ust. 2 ustawy.
§  3.  Kwota stanowiąca sumę środków gwarantowanych przekazywana Bankowi na wypłaty środków gwarantowanych wynosi 165.781.825,52 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze).
§  4. 
1.  Łączna liczba deponentów Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej uprawnionych do otrzymania wypłat wynosi 14.019 osób.
2.  Łączna kwota środków gwarantowanych na wypłaty dla deponentów Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej wynosi 165.781.825,52 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze).
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

LISTA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH BANKU, W KTÓRYCH DOKONYWANE BĘDĄ WYPŁATY ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH

Lp.Oznaczenie jednostki organizacyjnejAdres jednostki organizacyjnejWojewództwo,

w którym jednostka organizacyjna się mieści

11 Oddział w Bielanach Wrocławskichul. Wrocławska 7dolnośląskie
21 Oddział w Bielawieul. 1 Maja 34dolnośląskie
31 Oddział w Bogatyniul. Daszyńskiego 4abcdolnośląskie
41 Oddział w Bolesławcuul. Bankowa 12dolnośląskie
53 Oddział w Bolesławcuul. Adama Asnyka 18dolnośląskie
61 Oddział w Brzegu Dolnymul. 1 Maja 10adolnośląskie
71 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiejul. Mickiewicza 8dolnośląskie
81 Oddział w Chocianowieul. Żeromskiego 1dolnośląskie
91 Oddział w Chojnowieul. Dąbrowskiego 12dolnośląskie
101 Oddział w Długołęceul. Wrocławska 40dolnośląskie
111 Oddział w Dzierżoniowieul. Mickiewicza 4dolnośląskie
122 Oddział w Głogowieul. Obrońców Pokoju 12dolnośląskie
133 Oddział w Głogowieul. Galileusza 18dolnośląskie
147 Oddział w Głogowieal. Wolności 2dolnośląskie
151 Oddział w Głuszycyul. Grunwaldzka 10dolnośląskie
161 Oddział w Górzeul. Piłsudskiego 13dolnośląskie
171 Oddział w Jaworzynie Śląskiejul. Wolności 23dolnośląskie
181 Oddział w Jelczu-Laskowicachul. Oławska 21dolnośląskie
191 Oddział w Jeleniej Górzepl. Niepodległości 4dolnośląskie
203 Oddział w Jeleniej Górzepl. Piastowski 1Adolnośląskie
214 Oddział w Jeleniej Górzeul. Jasna 14dolnośląskie
225 Oddział w Jeleniej Górzeul. Michała K. Ogińskiego 2Hdolnośląskie
231 Oddział w Kamiennej Górzeul. Parkowa 1dolnośląskie
241 Oddział w Karpaczuul. Konstytucji 3 Maja 43dolnośląskie
251 Oddział w Kątach WrocławskichRynek 16dolnośląskie
261 Oddział w Kłodzkuul. Kościuszki 7dolnośląskie
271 Oddział w Kudowie Zdrojuul. Zdrojowa 31dolnośląskie
281 Oddział w Legnicyul. Gwarna 4adolnośląskie
293 Oddział w Legnicyul. Pomorska 15dolnośląskie
305 Oddział w Legnicyul. Powstańców Śląskich 1dolnośląskie
311 Oddział w Lubaniupl. 3 Maja 16dolnośląskie
321 Oddział w Lubinieul. Odrodzenia 5dolnośląskie
331 Oddział w Lwówku Śląskimul. Sienkiewicza 21-23dolnośląskie
341 Oddział w Miliczuul. Rynek 12dolnośląskie
351 Oddział w Nowej Rudzieul. Armii Krajowej 4dolnośląskie
361 Oddział w Nowogrodźcuul. Kościelna 17dolnośląskie
371 Oddział w Obornikach Śląskichul. Dworcowa 33dolnośląskie
381 Oddział w OleśnicyRynek-Ratuszdolnośląskie
391 Oddział w Oławieul. 3 Maja 2adolnośląskie
401 Oddział w Polanicy Zdrojuul. Bystrzycka 17dolnośląskie
412 Oddział w PolkowicachRynek 41Bdolnośląskie
421 Oddział w Strzegomiuul. Tadeusza Kościuszki 14dolnośląskie
431 Oddział w Strzelinieul. Książąt Brzeskich 7dolnośląskie
441 Oddział w Sycowieul. Jana Pawła II 16dolnośląskie
451 Oddział w Szklarskiej Porębieul. Jedności Narodowej 16dolnośląskie
461 Oddział w Środzie Śląskiejul. Wrocławska 11adolnośląskie
471 Oddział w Świdnicypl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1dolnośląskie
485 Oddział w Świdnicyul. Ludwika Zamenhofa 46dolnośląskie
492 Oddział w Świebodzicachal. Lipowe 5dolnośląskie
501 Oddział w Świeradowie Zdrojuul. Zdrojowa 6dolnośląskie
511 Oddział w Trzebnicyul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 71dolnośląskie
521 Oddział w Twardogórzepl. Piastów 10-12dolnośląskie
531 Oddział w Wałbrzychuul. Chrobrego 7dolnośląskie
545 Oddział w Wałbrzychuul. Janusza Kusocińskiego 11dolnośląskie
551 Oddział w Wołowieul. Rynek 1-4dolnośląskie
561 Oddział w Ząbkowicach Śląskichul. Legnicka 3dolnośląskie
571 Oddział w Zgorzelcuul. Wolności 11dolnośląskie
581 Oddział w ZiębicachRynek 46/47dolnośląskie
591 Oddział w ZłotoryiRynek 5dolnośląskie
601 Oddział w Żarowieul. Gen. Sikorskiego 4dolnośląskie
611 Oddział we WrocławiuRynek 9/11dolnośląskie
624 Oddział we Wrocławiuul. Kuźnicza 17-19dolnośląskie
635 Oddział we WrocławiuPlac Kościuszki 7/8dolnośląskie
647 Oddział we Wrocławiuul. Braniborska 14dolnośląskie
658 Oddział we Wrocławiuul. Średzka 32/34dolnośląskie
6611 Oddział we Wrocławiuul. Tadeusza Kościuszki 198dolnośląskie
6712 Oddział we Wrocławiuul. Kamienna 145dolnośląskie
6814 Oddział we Wrocławiuul. Drobnera 38dolnośląskie
6915 Oddział we Wrocławiuul. Gen. Bora-Komorowskiego 6dolnośląskie
7017 Oddział we Wrocławiupl. Powstańców Śląskich 17/115dolnośląskie
7118 Oddział we Wrocławiuul. Grabiszyńska 281dolnośląskie
7219 Oddział we Wrocławiuul. Dokerska 7 ddolnośląskie
7321 Oddział we Wrocławiuul. Legnicka 51 - 53dolnośląskie
7423 Oddział we Wrocławiuul. Horbaczewskiego 21/A1dolnośląskie
7525 Oddział we Wrocławiuul. Gubińska 17dolnośląskie
7627 Oddział we Wrocławiuul. Piłsudskiego 49/57dolnośląskie
7728 Oddział we Wrocławiuul. Wałbrzyska 11dolnośląskie
7830 Oddział we Wrocławiuul. Ołtaszyńska 92d/7dolnośląskie
7932 Oddział we Wrocławiuul. Krawiecka 3bdolnośląskie
8033 Oddział we Wrocławiupl. Grunwaldzki 12-14dolnośląskie
8134 Oddział we Wrocławiuul. Powstańców Śląskich 64dolnośląskie
8236 Oddział we Wrocławiuul. Bolesława Chrobrego 12-14dolnośląskie
8340 Oddział we Wrocławiuul. Poleska 9-15dolnośląskie
8444 Oddział we Wrocławiuul. Władysława Sikorskiego 2-8dolnośląskie
851 Oddział w Aleksandrowie Kujawskimul. Juliusza Słowackiego 73kujawsko-pomorskie
861 Oddział w Brodnicyul. Duży Rynek 14kujawsko-pomorskie
871 Oddział w Bydgoszczyul. Królowej Jadwigi 18kujawsko-pomorskie
882 Oddział w Bydgoszczyul. Powstańców Wlkp. 26kujawsko-pomorskie
893 Oddział w Bydgoszczyul. Szubińska 83kujawsko-pomorskie
904 Oddział w Bydgoszczyul. Skarżyńskiego 7kujawsko-pomorskie
915 Oddział w Bydgoszczyul. Gdańska 128kujawsko-pomorskie
926 Oddział w Bydgoszczyul. Magnuszewska 3kujawsko-pomorskie
937 Oddział w Bydgoszczyul. Kijowska 1kujawsko-pomorskie
9410 Oddział w Bydgoszczyul. Nakielska 156kujawsko-pomorskie
9511 Oddział w Bydgoszczyul. Witkiewicza 3kujawsko-pomorskie
9613 Oddział w Bydgoszczyul. Modrzewiowa 15Akujawsko-pomorskie
971 Oddział w Chełmnieul. Dworcowa 24Akujawsko-pomorskie
981 Oddział w Ciechocinkuul. Zdrojowa 11kujawsko-pomorskie
991 Oddział w Gniewkowieul. Sobieskiego 32kujawsko-pomorskie
1001 Oddział w Grudziądzual. 23 Stycznia 42kujawsko-pomorskie
1012 Oddział w Grudziądzuul. Chełmińska 68kujawsko-pomorskie
1021 Oddział w Inowrocławiuul. Grodzka 5/7kujawsko-pomorskie
1032 Oddział w Inowrocławiuul. Szarych Szeregów 23akujawsko-pomorskie
1043 Oddział w Inowrocławiuul. Andrzeja 19kujawsko-pomorskie
1051 Oddział w Janikowieul. Dworcowa 9kujawsko-pomorskie
1061 Oddział w Lipnieul. 3-go maja 16kujawsko-pomorskie
1071 Oddział w Nakle nad NoteciąRynek 7kujawsko-pomorskie
1081 Oddział w Osielskuul. Centralna 2ukujawsko-pomorskie
1091 Oddział w Pakościul. Św. Jana 15kujawsko-pomorskie
1101 Oddział w Świeciuul. Klasztorna 14kujawsko-pomorskie
1111 Oddział w Toruniuul. Krasińskiego 2kujawsko-pomorskie
1122 Oddział w Toruniuul. Łyskowskiego 18/4kujawsko-pomorskie
1133 Oddział w Toruniuul. Kosynierów Kościuszkowskich 4kujawsko-pomorskie
1144 Oddział w Toruniuul. Kościuszki 34kujawsko-pomorskie
1155 Oddział w Toruniuul. Grudziądzka 93kujawsko-pomorskie
1161 Oddział we Włocławkuul. Kościuszki 6kujawsko-pomorskie
1172 Oddział we Włocławkuul. Kaliska 91e/1kujawsko-pomorskie
1181 Oddział w Białej Podlaskiejul. Brzeska 27lubelskie
1191 Oddział w Biłgorajuul. Bankowa 2Alubelskie
1202 Oddział w Chełmieul. Lwowska 8/10lubelskie
1211 Oddział w Hrubieszowieul. Józefa Piłsudskiego 46lubelskie
1221 Oddział w Janowie Lubelskimul. Sienkiewicza 11lubelskie
1231 Oddział w Krasnymstawieul. dr Jana Matysiaka 7lubelskie
1241 Oddział w Lubartowieul. Jana Pawła II 6Alubelskie
1251 Oddział w Lublinieul. Spółdzielczości Pracy 26lubelskie
1264 Oddział w Lublinieul. Krakowskie Przedmieście 37lubelskie
1275 Oddział w Lublinieul. Tomasza Zana 39lubelskie
1286 Oddział w Lublinieul. Głęboka 10lubelskie
1297 Oddział w Lublinieul. Jutrzenki 24Alubelskie
1301 Oddział w Łukowieul. Staropijarska 3lubelskie
1311 Oddział w Międzyrzecu Podlaskimul. Lubelska 39lubelskie
1321 Oddział w Puławachul. Piłsudskiego 58lubelskie
1331 Oddział w Świdnikuul. Racławicka 20lubelskie
1341 Oddział w Tomaszowie Lubelskimul. Lwowska 69lubelskie
1352 Oddział w Zamościuul. Partyzantów 12lubelskie
1361 Oddział we Włodawieal. Józefa Piłsudskiego 41lubelskie
1371 Oddział w Gorzowie Wielkopolskimul. Kombatantów 2lubuskie
1383 Oddział w Gorzowie Wielkopolskimul. Gen. Wł. Sikorskiego 24lubuskie
1395 Oddział w Gorzowie Wielkopolskimul. Jana Matejki 32lubuskie
1401 Oddział w Gubinieul. Piastowska 4lubuskie
1411 Oddział w Kostrzynie n/Odrąul. Sikorskiego 10lubuskie
1421 Oddział w Kożuchowieul. Rynek 20lubuskie
1432 Oddział w Krośnie Odrzańskimul. Poznańska 21lubuskie
1441 Oddział w Lubskuul. XX-Lecia 10lubuskie
1451 Oddział w MiędzyrzeczuOs. Centrum 4lubuskie
1461 Oddział w Nowej Soliul. Moniuszki 9lubuskie
1471 Oddział w Sławieul. Waryńskiego 1alubuskie
1481 Oddział w Słubicachul. Kościuszki 2lubuskie
1491 Oddział w Sulechowieal. Niepodległości 5lubuskie
1501 Oddział w SulęciniePlac Czarnieckiego 16lubuskie
1511 Oddział w SzprotawieRynek 12lubuskie
1521 Oddział w Świebodzinieul. Głogowska 8lubuskie
1531 Oddział w ZbąszynkuZbąszynek, Rynek 1lubuskie
1541 Oddział w Zielonej Górzeul. Bankowa 5lubuskie
1553 Oddział w Zielonej Górzeul. Sikorskiego 9lubuskie
1564 Oddział w Zielonej Górzeal. Wojska Polskiego 25lubuskie
1571 Oddział w Żaganiupl. Wolności 6lubuskie
1581 Oddział w Żarachul. Wrocławska 12lubuskie
1592 Oddział w ŻarachRynek 6-7lubuskie
1601 Oddział we Wschowieul. Niepodległości 3alubuskie
1611 Oddział w Aleksandrowie Łódzkimul. Wojska Polskiego 69łódzkie
1621 Oddział w Bełchatowieul. Wojska Polskiego 58ałódzkie
1632 Oddział w Bełchatowieul. 9 Maja 2łódzkie
1641 Oddział w Konstantynowie Łódzkimul. Łódzka 18łódzkie
1651 Oddział w Kutnieul. Grunwaldzka 5łódzkie
1661 Oddział w Łodzial. Piłsudskiego 3łódzkie
1672 Oddział w Łodziul. Sienkiewicza 24łódzkie
1684 Oddział w Łodziul. Podgórna 74łódzkie
1695 Oddział w Łodziul. Gdańska 57ałódzkie
1706 Oddział w Łodziul. Adwokacka 2łódzkie
1718 Oddział w Łodziul. Bartoka 70łódzkie
1729 Oddział w Łodzial. ks. kard. S. Wyszyńskiego 29łódzkie
17312 Oddział w Łodziul. Rydzowa 14łódzkie
17413 Oddział w Łodzial. Piłsudskiego 76łódzkie
17514 Oddział w Łodziul. Wólczańska 178łódzkie
17615 Oddział w Łodziul. Zgierska 42Ałódzkie
17717 Oddział w Łodziul. Bednarska 42łódzkie
1781 Oddział w Łowiczuul. Podrzeczna 14łódzkie
1792 Oddział w Pabianicachul. Zamkowa 21łódzkie
1802 Oddział w Piotrkowie Trybunalskimul. Juliusza Słowackiego 67łódzkie
1811 Oddział w Radomskuul. Władysława Reymonta 15łódzkie
1821 Oddział w Rawie Mazowieckiejpl. Wolności 3łódzkie
1831 Oddział w Sieradzuul. J. Pawła II 12/103łódzkie
1842 Oddział w Sieradzual. Pokoju 5/7łódzkie
1851 Oddział w Skierniewicachul. Konstytucji 3 Maja 2łódzkie
1861 Oddział w Tomaszowie Mazowieckimul. Józefa Piłsudskiego 1/3łódzkie
1871 Oddział w Wieluniuul. Kaliska 3łódzkie
1881 Oddział w Wieruszowieul. Warszawska 75ałódzkie
1891 Oddział w Zduńskiej Woliul. Łaska 49/51łódzkie
1901 Oddział w Zgierzuul. 3 Maja 4łódzkie
1911 Oddział w Andrychowieul. Krakowska 83bmałopolskie
1921 Oddział w Bochniul. Kazimierza Wielkiego 18małopolskie
1931 Oddział w Brzeskuul. Jana Matejki 2małopolskie
1941 Oddział w Chrzanowieul. Rynek 6małopolskie
1951 Oddział w Dąbrowie Tarnowskiejul. Rynek 37małopolskie
1961 Oddział w Gorlicachul. Wróblewskiego 7małopolskie
1971 Oddział w Kętachul. Kościuszki 12małopolskie
1981 Oddział w Krakowieul. Karmelicka 9małopolskie
1992 Oddział w Krakowieul. Fiszera 36małopolskie
2003 Oddział w KrakowieRynek Główny 30małopolskie
20131 Oddział w Krakowieul. Rakowicka 12małopolskie
2025 Oddział w Krakowieul. Wielicka 72małopolskie
2036 Oddział w Krakowieul. Halszki 1amałopolskie
2047 Oddział w Krakowieoś. Kościuszkowskie 4małopolskie
2059 Oddział w Krakowieul. Krowoderskich Zuchów 12małopolskie
20611 Oddział w Krakowieul. Kościuszki 75małopolskie
20712 Oddział w Krakowieul. Kijowska 22/24małopolskie
20813 Oddział w Krakowieul. Dietla 80-82małopolskie
20916 Oddział w Krakowieul. Szlak 77małopolskie
21018 Oddział w Krakowieal. Juliusza Słowackiego 64małopolskie
21121 Oddział w Krakowieul. Stradomska 8małopolskie
21223 Oddział w Krakowieul. Kapelanka 17małopolskie
21327 Oddział w Krakowieos. Kazimierzowskie 39małopolskie
21429 Oddział w Krakowieul. Szuwarowa 1małopolskie
2151 Oddział w Krynicy-Zdrojuul. Zdrojowa 35małopolskie
2161 Oddział w Myślenicachul. Konstantego I. Gałczyńskiego 1małopolskie
2171 Oddział w Nowym Sączuul. Lwowska 25małopolskie
2182 Oddział w Nowym Sączual. Wolności 6małopolskie
2191 Oddział w Nowym Targuul. Królowej Jadwigi 17małopolskie
2201 Oddział w Olkuszuul. Sławkowska 13małopolskie
2211 Oddział w Oświęcimiuul. Piastowska 5małopolskie
2221 Oddział w Skawinieul. Konopnickiej 3amałopolskie
2231 Oddział w Tarnowieul. Bitwy o Wał Pomorski 6małopolskie
2242 Oddział w Tarnowieul. Kaczkowskiego 1małopolskie
2253 Oddział w Tarnowieul. Ignacego Mościckiego 25małopolskie
2261 Oddział w Wadowicachpl. Obrońców Westerplatte 18małopolskie
2271 Oddział w Wieliczcepl. Kościuszki 2małopolskie
2281 Oddział w Zakopanemul. Tadeusza Kościuszki 17Cmałopolskie
2291 Oddział w Białobrzegachul. Krakowska 68mazowieckie
2301 Oddział w Ciechanowieul. Pułtuska 4/6mazowieckie
2311 Oddział w Garwolinieul. Tadeusza Kościuszki 25mazowieckie
2321 Oddział w Grodzisku Mazowieckimul. Sienkiewicza 45mazowieckie
2331 Oddział w Konstancinie-Jeziornieul. Wilanowska 1amazowieckie
2341 Oddział w Legionowieul. Kopernika 9mazowieckie
2352 Oddział w Legionowieul. Piłsudskiego 39mazowieckie
2361 Oddział w Łomiankachul. Warszawska 27mazowieckie
2371 Oddział w Makowie Mazowieckimul. Admirała Rickovera 2mazowieckie
2381 Oddział w Markachul. Kościuszki 43mazowieckie
2391 Oddział w Mińsku Mazowieckimul. Tadeusza Kościuszki 14mazowieckie
2401 Oddział w Mławieul. Joachima Lelewela 1mazowieckie
2411 Oddział w Nowym Dworze Mazowieckimul. Warszawska 10mazowieckie
2421 Oddział w Ostrołęceul. Inwalidów Wojennych 6mazowieckie
2431 Oddział w Ostrowi Mazowieckiejul. Ludwika Mieczkowskiego 4/6mazowieckie
2441 Oddział w Otwockuul. Powstańców Warszawy 3mazowieckie
2452 Oddział w Otwockuul. Karczewska 11mazowieckie
2462 Oddział w Piasecznieul. Wojska Polskiego 28mazowieckie
2473 Oddział w Piasecznieul. Warszawska 1mazowieckie
2482 Oddział w Płockuul. Wyszogrodzka 163mazowieckie
2493 Oddział w Płockuul. Tysiąclecia 1amazowieckie
2504 Oddział w Płockuul. Kolegialna 22mazowieckie
2511 Oddział w Pruszkowieul. Kraszewskiego 33mazowieckie
2521 Oddział w Pułtuskuul. Adama Mickiewicza 35Bmazowieckie
2531 Oddział w Radomiuul. Żeromskiego 72mazowieckie
2542 Oddział w Radomiuul. Żeromskiego 9mazowieckie
2553 Oddział w Radomiuul. Bolesława Chrobrego 39mazowieckie
2564 Oddział w Radomiuul. Stefana Żeromskiego 41mazowieckie
2571 Oddział w Raszynieul. Szkolna 9mazowieckie
2581 Oddział w Siedlcachul. Pułaskiego 14mazowieckie
2592 Oddział w Siedlcachul. Józefa Piłsudskiego 70mazowieckie
2601 Oddział w Sochaczewieul. Władysława Grabskiego 1mazowieckie
2611 Oddział w Sokołowie Podlaskimul. Długa 25mazowieckie
2621 Oddział w Warszawieul. Kasprowicza 119amazowieckie
2633 Oddział w Warszawieal. Jana Pawła II 35mazowieckie
2644 Oddział w Warszawieal. Jana Pawła II 17mazowieckie
2655 Oddział w Warszawieul. Rzymowskiego 34mazowieckie
2666 Oddział w Warszawieul. Tarnowiecka 13mazowieckie
2677 Oddział w Warszawieul. Kondratowicza 18mazowieckie
2688 Oddział w Warszawiepl. Zbawiciela 2mazowieckie
2699 Oddział w Warszawieul. Marszałkowska 55/73mazowieckie
27011 Oddział w Warszawieul. Sobieskiego 60mazowieckie
27112 Oddział w Warszawieul. Rudnickiego 10mazowieckie
27213 Oddział w WarszawiePlac Inwalidów 4/6/8mazowieckie
27314 Oddział w Warszawieul. Kasprowicza 68mazowieckie
27415 Oddział w Warszawieul. Wąwozowa 11mazowieckie
27517 Oddział w Warszawieul. Żegańska 16mazowieckie
27621 Oddział w Warszawieul. Ordynacka 11mazowieckie
27723 Oddział w Warszawieul. Mickiewicza 65mazowieckie
27824 Oddział w Warszawieul. Powstańców Śląskich 49mazowieckie
27926 Oddział w Warszawieul. Zdobnicza 2mazowieckie
28027 Oddział w Warszawieul. Grójecka 70mazowieckie
28129 Oddział w Warszawieal. Niepodległości 58mazowieckie
28230 Oddział w Warszawieul. Książkowa 9mazowieckie
28332 Oddział w Warszawieul. Zwycięzców 28mazowieckie
28434 Oddział w Warszawieul. Surowieckiego 2mazowieckie
28535 Oddział w Warszawieul. Marszałkowska 142mazowieckie
28636 Oddział w Warszawieal. Wilanowska 7mazowieckie
28737 Oddział w Warszawieul. Puławska 326mazowieckie
28841 Oddział w Warszawieul. Trakt Brzeski 62Bmazowieckie
28943 Oddział w Warszawieul. Kobielska 23mazowieckie
29047 Oddział w Warszawieul. Generała Felicjana Sławoja-Składkowskiego 4mazowieckie
29150 Oddział w Warszawieul. Puławska 62/64mazowieckie
29251 Oddział w Warszawieul. Puławska 182mazowieckie
29352 Oddział w Warszawieul. Dickensa 27mazowieckie
29453 Oddział w Warszawieul. Wolska 87mazowieckie
29557 Oddział w Warszawieul. Radzymińska 338mazowieckie
29658 Oddział w Warszawieul. Mokotowska 49mazowieckie
29760 Oddział w Warszawieul. Nowy Świat 2mazowieckie
29863 Oddział w Warszawieul. Marcina Kasprzaka 22mazowieckie
29964 Oddział w Warszawieul. Ludwika Kondratowicza 35mazowieckie
30066 Oddział w Warszawiepl. Powstańców Warszawy 2mazowieckie
30168 Oddział w Warszawieul. Targowa 49/51mazowieckie
30269 Oddział w Warszawieal. Komisji Edukacji Narodowej 57mazowieckie
30371 Oddział w Warszawieal. Krakowska 110/114mazowieckie
30472 Oddział w Warszawieul. Stefana Żeromskiego 77mazowieckie
30575 Oddział w Warszawieul. Śliska 10mazowieckie
30681 Oddział w Warszawieul. Konstancińska 2mazowieckie
30787 Oddział w Warszawieul. Grójecka 186mazowieckie
30890 Oddział w Warszawieul. Powstańców Śląskich 108Amazowieckie
30992 Oddział w Warszawieul. Żytnia 15mazowieckie
31094 Oddział w Warszawieul. Romana Abrahama 18mazowieckie
3111 Oddział w Wołominieul. Gen. Fieldorfa 11mazowieckie
3122 Oddział w Wołominieul. Adama Mickiewicza 10mazowieckie
3131 Oddział w Wólce Kosowskiejul. Nadrzeczna 16mazowieckie
3141 Oddział w Zielonceul. Kolejowa 52mazowieckie
3151 Oddział w Żyrardowieul. 1 Maja 41mazowieckie
3161 Oddział w Brzeguul. Powstańców Śląskich 6opolskie
3171 Oddział w Głubczycachul. Powstańców 4opolskie
3181 Oddział w Głuchołazachul. M. Skłodowskiej-Curie 22opolskie
3191 Oddział w Kędzierzynie-Koźlupl. Wolności 1aopolskie
3201 Oddział w KluczborkuRynek 16opolskie
3212 Oddział w Krapkowicachul. Wolności 2opolskie
3221 Oddział w Namysłowieul. Dubois 5opolskie
3231 Oddział w Niemodlinieul. Bohaterów Powstań Śląskich 34opolskie
3241 Oddział w Nysieul. Krzywoustego 7-9opolskie
3251 Oddział w Opoluul. Ozimska 6opolskie
3262 Oddział w Opoluul. 1 Maja 1opolskie
3271 Oddział w PaczkowieRynek 11opolskie
3281 Oddział w Prudnikuul. Piastowska 18opolskie
3291 Oddział w Strzelcach Opolskichul. Zamkowa 1opolskie
3301 Oddział w Tarnowie Opolskimul. Powstańców Śląskich 2opolskie
3311 Oddział w Zawadzkiemul. Dworcowa 3opolskie
3321 Oddział w Dębicyul. Rynek 32podkarpackie
3331 Oddział w Jarosławiuul. Juliusza Słowackiego 1podkarpackie
3341 Oddział w Jaśleul. Rynek 15podkarpackie
3351 Oddział w Krośnieul. Augusta Lewakowskiego 23podkarpackie
3361 Oddział w Leżajskuul. Targowa 8podkarpackie
3371 Oddział w Mielcual. Niepodległości 14podkarpackie
3381 Oddział w Przemyśluul. Aleksandra Dworskiego 8podkarpackie
3391 Oddział w Przeworskuul. Ignacego Krasickiego 1podkarpackie
3401 Oddział w Rzeszowieal. Józefa Piłsudskiego 32podkarpackie
3413 Oddział w Rzeszowieul. Słowackiego 16podkarpackie
3425 Oddział w Rzeszowieul. Grunwaldzka 38podkarpackie
3431 Oddział w Sanokuul. 3 Maja 23podkarpackie
3441 Oddział w Stalowej Woliul. Okulickiego 16bpodkarpackie
3451 Oddział w Tarnobrzeguul. Sienkiewicza 45podkarpackie
3461 Oddział w Augustowieul. Żabia 9/1podlaskie
3471 Oddział w Białymstokuul. M. Skłodowskiej - Curie 2podlaskie
3483 Oddział w Białymstokuul. Pałacowa 1apodlaskie
3494 Oddział w Białymstokuul. Adama Mickiewicza 50podlaskie
3506 Oddział w Białymstokuul. Zwycięstwa 8Bpodlaskie
3519 Oddział w Białymstokuul. Radzymińska 14podlaskie
3521 Oddział w Bielsku Podlaskimul. Adama Mickiewicza 62podlaskie
3531 Oddział w Łomżyal. Legionów 15apodlaskie
3542 Oddział w Łomżyul. Dworna 14podlaskie
3551 Oddział w Sokółceul. Stefana Wyszyńskiego 2podlaskie
3561 Oddział w Suwałkachul. Kościuszki 49podlaskie
3571 Oddział w Zambrowieul. Mazowiecka 2podlaskie
3581 Oddział w Chojnicachul. Tadeusza Kościuszki 38pomorskie
3591 Oddział w Gdańskuul. 3 Maja 3pomorskie
3602 Oddział w Gdańskuul. Platynowa 10pomorskie
3613 Oddział w Gdańskuul. Długie Ogrody 10pomorskie
3624 Oddział w Gdańskuul. Damroki 1 Bpomorskie
3635 Oddział w Gdańskuul. Miszewskiego 12/14pomorskie
3646 Oddział w Gdańskuul. Grunwaldzka 76/78pomorskie
3658 Oddział w Gdańskuul. Kaprów 19cpomorskie
3669 Oddział w Gdańskuul. Heweliusza 21pomorskie
36711 Oddział w Gdańskuul. Klonowa 4bpomorskie
36814 Oddział w Gdańskuul. Juliusza Słowackiego 37Apomorskie
36915 Oddział w Gdańskuul. Kołobrzeska 12pomorskie
3701 Oddział w Gdyniul. 10 Lutego 11pomorskie
3712 Oddział w Gdyniul. Paprykowa 9pomorskie
3723 Oddział w Gdyniul. Starowiejska 25pomorskie
3734 Oddział w Gdyniul. Chylońska 116pomorskie
3745 Oddział w Gdyniul. Świętojańska 89pomorskie
3757 Oddział w Gdyniul. Wielkokacka 5Apomorskie
3761 Oddział w Kartuzachul. Dworcowa 5pomorskie
3771 Oddział w Kościerzynieul. Miodowa 15pomorskie
3781 Oddział w Kwidzynieul. Chopina 9/1pomorskie
3791 Oddział w Lęborkuul. Staromiejska 17epomorskie
3801 Oddział w MalborkuAleja Rodła 6pomorskie
3811 Oddział w Pelplinieul. Adama Mickiewicza 22pomorskie
3821 Oddział w Prabutachul. Bolesława Prusa 1pomorskie
3831 Oddział w Pruszczu Gdańskimul. Wita Stwosza 3pomorskie
3841 Oddział w Puckuul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 11apomorskie
3851 Oddział w Rumiul. Dąbrowskiego 20pomorskie
3861 Oddział w Słupskupl. Dąbrowskiego 2pomorskie
3872 Oddział w Słupskuul. Starzyńskiego 3pomorskie
3881 Oddział w Sopocieul. Chopina 6pomorskie
3891 Oddział w Starogardzie Gdańskimul. Hallera 16pomorskie
3901 Oddział w Tczewieul. Dąbrowskiego 8pomorskie
3911 Oddział w Ustceul. Marynarki Polskiej 68Cpomorskie
3921 Oddział w Wejherowieul. Sobieskiego 292Apomorskie
3931 Oddział w Bielsku-Białejul. Partyzantów 22śląskie
3942 Oddział w Bielsku-Białejul.11 Listopada 24śląskie
3954 Oddział w Bielsku-Białejul. 11 Listopada 102śląskie
3961 Oddział w Bytomiuul. Dworcowa 4śląskie
3972 Oddział w Bytomiuul. Krakowska 1śląskie
3981 Oddział w Chorzowieul. Katowicka 72śląskie
3993 Oddział w Chorzowieul. Wolności 24śląskie
4001 Oddział w Cieszynieul. Stary Targ 1śląskie
4011 Oddział w Czechowicach-Dziedzicachul. Juliusza Słowackiego 13Aśląskie
4021 Oddział w Częstochowieal. Najświętszej Marii Panny 37śląskie
4033 Oddział w Częstochowieul. Józefa Piłsudskiego 5śląskie
4041 Oddział w Dąbrowie Górniczejul. Jana III Sobieskiego 1śląskie
4052 Oddział w Dąbrowie Górniczejul.3 Maja 9śląskie
4061 Oddział w Gliwicachul. Dolnych Wałów 1śląskie
4073 Oddział w Gliwicachul. Tarnogórska 26śląskie
4081 Oddział w Jastrzębiu Zdrojuul. Warszawska 2śląskie
4091 Oddział w Jaworznieul. Grunwaldzka 39śląskie
4101 Oddział w Katowicachul. Wita Stwosza 2śląskie
4112 Oddział w Katowicachal. Korfantego 5śląskie
4123 Oddział w Katowicachul. Wiosny Ludów 4śląskie
4134 Oddział w Katowicachul. Katowicka 61śląskie
4141 Oddział w Knurowieos. Kosmonautów 18śląskie
4151 Oddział w Mikołowieul. Jana Pawła II 3śląskie
4161 Oddział w Mysłowicachul. Katowicka 15śląskie
4171 Oddział w Piekarach Śląskichul. Bytomska 74śląskie
4181 Oddział w Pszczynieul. Piastowska 2śląskie
4192 Oddział w Raciborzuul. Młyńska 5śląskie
4201 Oddział w Radlinieul. Józefa Rymera 15śląskie
4211 Oddział w Rudzie Śląskiejul. P. Niedurnego 44śląskie
4222 Oddział w Rybnikuul. 3 Maja 30śląskie
4231 Oddział w Siemianowicach Śląskichul. Świerczewskiego 24śląskie
4241 Oddział w Skoczowieul. Cieszyńska 1Aśląskie
4251 Oddział w Sosnowcuul. Modrzejowska 16śląskie
4261 Oddział w Świętochłowicachul. Katowicka 23śląskie
4271 Oddział w Tarnowskich Górachul. Bytomska 1śląskie
4281 Oddział w Tychachul. Bałuckiego 4śląskie
4291 Oddział w Wodzisławiu Śląskimul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12aśląskie
4301 Oddział w Zabrzupl. Teatralny 10śląskie
4312 Oddział w Zabrzuul. Wolności 299śląskie
4321 Oddział w Zawierciuul. Sikorskiego 26śląskie
4332 Oddział w Żorachul. Bałdyka 2śląskie
4341 Oddział w Żywcuul. Kościuszki 27śląskie
4351 Oddział w Busku-Zdrojuul. Partyzantów 21świętokrzyskie
4361 Oddział w Kielcachul. Wspólna 2świętokrzyskie
4372 Oddział w Kielcachul. Massalskiego 9świętokrzyskie
4384 Oddział w Kielcachul. Warszawska 27świętokrzyskie
4396 Oddział w Kielcachul. Warszawska 28świętokrzyskie
4401 Oddział w Końskichul. 16-go Stycznia 1Cświętokrzyskie
4411 Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskimul. Okólna 5aświętokrzyskie
4421 Oddział w Sandomierzuul. Adama Mickiewicza 43świętokrzyskie
4431 Oddział w Skarżysku-Kamiennejul. Sokola 2świętokrzyskie
4441 Oddział w Starachowicachul. Niska 8świętokrzyskie
4451 Oddział we Włoszczowieul. Partyzantów 48świętokrzyskie
4461 Oddział w Elbląguul. Pułkownika Dąbka 8-12warmińsko-mazurskie
4472 Oddział w Elbląguul. Grunwaldzka 2warmińsko-mazurskie
4481 Oddział w Ełkuul. Juliusza Słowackiego 15Fwarmińsko-mazurskie
4491 Oddział w Giżyckuul. Warszawska 5warmińsko-mazurskie
4501 Oddział w Nidzicypl. Wolności 3warmińsko-mazurskie
4511 Oddział w Olsztynieul. Piłsudskiego 44awarmińsko-mazurskie
4522 Oddział w Olsztyniepl. Bema 1warmińsko-mazurskie
4533 Oddział w Olsztynieul. Bp. T. Wilczyńskiego 25dwarmińsko-mazurskie
4545 Oddział w Olsztynieul. Seweryna Pieniężnego 14warmińsko-mazurskie
4556 Oddział w Olsztynieal. Wojska Polskiego 62warmińsko-mazurskie
4561 Oddział w Olsztynkuul. Warszawska 8warmińsko-mazurskie
4571 Oddział w Ostródzieul. Stefana Czarnieckiego 12warmińsko-mazurskie
4581 Oddział w Suszuul. Piastowska 7warmińsko-mazurskie
4591 Oddział w Chodzieżyul. Ks. Prymasa St. Wyszyńskiego 4wielkopolskie
4601 Oddział w Czarnkowieul. Ks. Thiela 7wielkopolskie
4611 Oddział w Gnieźnieul. Sienkiewicza 17wielkopolskie
4621 Oddział w Gostyniuul. Bojanowskiego 22wielkopolskie
4631 Oddział w Grodzisku Wlkp.ul. 3 Maja 8wielkopolskie
4641 Oddział w Jarocinieul. Kilińskiego 2awielkopolskie
4651 Oddział w Jastrowiuul. Bolesława Kieniewicza 51wielkopolskie
4661 Oddział w Kaliszuul. Parczewskiego 9awielkopolskie
4672 Oddział w Kaliszuul. Podmiejska 32wielkopolskie
4684 Oddział w Kaliszuul. Śródmiejska 25wielkopolskie
4695 Oddział w Kaliszuul. Górnośląska 50wielkopolskie
4701 Oddział w Kępnieul. Kościuszki 6wielkopolskie
4711 Oddział w Koleul. Zielona 2wielkopolskie
4721 Oddział w Komornikachul. Poznańska 17wielkopolskie
4731 Oddział w Koninieul. Energetyka 6awielkopolskie
4742 Oddział w Koninieul. Piłsudskiego 2wielkopolskie
4751 Oddział w KostrzynieRynek 19wielkopolskie
4761 Oddział w Kościanieal. Kościuszki 2wielkopolskie
4771 Oddział w Koźminie WielkopolskimStary Rynek 14wielkopolskie
4781 Oddział w KórnikuPlac Niepodległości 45wielkopolskie
4791 Oddział w KrobiRynek 14wielkopolskie
4801 Oddział w Krotoszynieul. Sienkiewicza 12awielkopolskie
4812 Oddział w KrotoszynieRynek - Ratuszwielkopolskie
4821 Oddział w Lesznieul. Słowiańska 33wielkopolskie
4833 Oddział w Lesznieal. Jana Pawła II 16wielkopolskie
4844 Oddział w Lesznieal. Zygmunta Krasińskiego 26wielkopolskie
4851 Oddział w Luboniuul. Kościuszki 57/59wielkopolskie
4861 Oddział w Międzychodzieul. Czynu 600-lecia 4wielkopolskie
4871 Oddział w MosiniePlac 20 Października 14wielkopolskie
4881 Oddział w Murowanej Goślinieul. Powstańców Wielkopolskich 1wielkopolskie
4891 Oddział w Nowym Tomyśluul. Poznańska 13wielkopolskie
4901 Oddział w Obornikachul. Piłsudskiego 2wielkopolskie
4911 Oddział w Opalenicyul. Poznańska 11wielkopolskie
4921 Oddział w Ostrowie WielkopolskimPlac Bankowy 1wielkopolskie
4932 Oddział w Ostrowie Wielkopolskimul. Raszkowska 29wielkopolskie
4941 Oddział w Ostrzeszowieul. Zamkowa 20wielkopolskie
4951 Oddział w Pileul. Sikorskiego 81wielkopolskie
4962 Oddział w Pileul. Roosevelta 27awielkopolskie
4971 Oddział w Pleszewieul. Świętego Ducha 5wielkopolskie
4981 Oddział w Pobiedziskachul. Rynek 15wielkopolskie
4992 Oddział w Poznaniuul. Jugosłowiańska 10wielkopolskie
5004 Oddział w Poznaniuul. Powstańców Wlkp.16wielkopolskie
5015 Oddział w Poznaniuul. Św. Marcin 66/72wielkopolskie
5026 Oddział w PoznaniuPlac Wolności 15wielkopolskie
5037 Oddział w Poznaniuul. Gronowa 22wielkopolskie
50411 Oddział w Poznaniuul. Górecka 30wielkopolskie
50513 Oddział w Poznaniuul. Opieńskiego 1wielkopolskie
50615 Oddział w Poznaniuos. Rusa 11wielkopolskie
50717 Oddział w Poznaniuul. Promienista 160wielkopolskie
50818 Oddział w Poznaniuul. Dąbrowskiego 53/55wielkopolskie
50921 Oddział w Poznaniuul. Głogowska 85wielkopolskie
51022 Oddział w Poznaniuul. Skibowa 9 awielkopolskie
51127 Oddział w Poznaniuul. Matejki 1wielkopolskie
51229 Oddział w Poznaniuul. Szpitalna 2wielkopolskie
51330 Oddział w Poznaniuul. Naramowicka 176wielkopolskie
51433 Oddział w Poznaniuul. Seweryna Mielżyńskiego 14wielkopolskie
5151 Oddział w Przeźmierowieul. Rynkowa 116wielkopolskie
5161 Oddział w RawiczuRynek 18wielkopolskie
5171 Oddział w Rogoźnieul. Wielka Poznańska 24wielkopolskie
5181 Oddział w Słupcyul. Poznańska 14wielkopolskie
5191 Oddział w Stęszewieul. Poznańska 6wielkopolskie
5201 Oddział w Suchym Lesieul. Szkolna 20wielkopolskie
5211 Oddział w Swarzędzuul. Dworcowa 7wielkopolskie
5221 Oddział w Szamotułachul. Dworcowa 27wielkopolskie
5231 Oddział w ŚremiePlac 20 Października 31wielkopolskie
5242 Oddział w Śremieul. Chopina 4wielkopolskie
5251 Oddział w Środzie Wlkp.ul. Czerwonego Krzyża 6wielkopolskie
5261 Oddział w Tarnowie Podgórnymul. Poznańska 74wielkopolskie
5271 Oddział w Trzcianceul. Tadeusza Kościuszki 1/2wielkopolskie
5281 Oddział w TurkuPlac Sienkiewicza 2wielkopolskie
5291 Oddział w UjściuPlac Wiosny Ludów 2wielkopolskie
5301 Oddział w Wągrowcuul. Jeżyka 2Cwielkopolskie
5311 Oddział w WolsztynieRynek 7wielkopolskie
5321 Oddział w Zbąszyniuul. Senatorska 34wielkopolskie
5331 Oddział we Wrześniul. Warszawska 17wielkopolskie
5341 Oddział w Białogardzieul. 1 Maja 7azachodniopomorskie
5351 Oddział w Goleniowieul. Konstytucji 3-go Maja 15zachodniopomorskie
5361 Oddział w Gryficachul. Niepodległości 42zachodniopomorskie
5372 Oddział w Gryfinieul. 1-go Maja 21A/1zachodniopomorskie
5381 Oddział w Kołobrzeguul. Gierczak 44/45zachodniopomorskie
5392 Oddział w Kołobrzeguul. Unii Lubelskiej 33b/IIzachodniopomorskie
5402 Oddział w Koszalinieul. 1 Maja 12zachodniopomorskie
5413 Oddział w Koszalinieul. Józefa Piłsudskiego 85zachodniopomorskie
5421 Oddział w Policachul. Bankowa 16Gzachodniopomorskie
5431 Oddział w Połczynie Zdrojuul. 5 Marca 2zachodniopomorskie
5441 Oddział w Stargardzieul. Wyszyńskiego 8zachodniopomorskie
5452 Oddział w Stargardzieul. Tadeusza Kościuszki 22zachodniopomorskie
5461 Oddział w Szczecinieul. Matejki 22zachodniopomorskie
5472 Oddział w Szczecinieul. Jagiellońska 37azachodniopomorskie
5483 Oddział w Szczecinieul. Śląska 43azachodniopomorskie
5495 Oddział w Szczecinieul. Krakowska 67/68zachodniopomorskie
5506 Oddział w Szczecinieul. Wojska Polskiego 5zachodniopomorskie
5517 Oddział w Szczecinieul. Warcisława 25 Czachodniopomorskie
5528 Oddział w Szczecinieul. Rydla 50zachodniopomorskie
55310 Oddział w Szczecinieul. Mickiewicza 142zachodniopomorskie
55411 Oddział w Szczeciniepl. Kilińskiego 1-1bzachodniopomorskie
5551 Oddział w Szczecinkupl. Wolności 11zachodniopomorskie
5561 Oddział w Świdwinieul.1 Maja 24zachodniopomorskie
5571 Oddział w Świnoujściuul. Grunwaldzka 21zachodniopomorskie
5581 Oddział w Wałczuul. Kilińszczaków 49zachodniopomorskie

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SPÓŁKA AKCYJNA

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1.  Użyte w Regulaminie wypłat środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej realizowanych za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna, zwanym dalej "Regulaminem wypłat", określenia oznaczają:
1) ustawa o BFG - ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791);
2) Bank-Agent - Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna;
3) Fundusz - Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
4) lista wypłat - lista wypłat w rozumieniu art. 45 ust. 2 ustawy o BFG, zawierająca w szczególności dane identyfikacyjne osób uprawnionych do odbioru środków gwarantowanych wraz z informacją o wysokości należnych im środków oraz inne informacje potrzebne do dokonania wypłaty środków gwarantowanych;
5) deponent - uprawnione do świadczenia pieniężnego osoba lub podmiot, o których mowa w art. 21 ustawy o BFG, w tym w art. 26 ust. 1 ustawy o BFG, których dane zostały umieszczone na liście wypłat;
6) wnioskodawca - osoba zgłaszająca się po odbiór środków gwarantowanych;
7) DW - dowód wypłaty, dokument potwierdzający wypłatę środków gwarantowanych na rzecz deponenta lub uprawnionego do odbioru w jego imieniu;
8) jednostka organizacyjna - jednostka organizacyjna Banku-Agenta, w której dokonywane są wypłaty środków gwarantowanych;
9) reklamacja - wniosek o wypłatę środków gwarantowanych w trybie indywidualnym lub w trybie reklamacji, przekazywany Funduszowi za pośrednictwem Banku-Agenta celem rozpatrzenia.
§  2. 
1.  Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wypłat, dokonuje się wypłat środków gwarantowanych deponentom wskazanym na liście wypłat, ich pełnomocnikom lub przedstawicielom ustawowym.
2.  Wypłaty dokonywane są zgodnie z wyborem dokonanym przez osobę, o której mowa w ust. 1, w następujących formach, z zastrzeżeniem ust. 3:
1) gotówką w kasie Banku-Agenta;
2) przelewem na wskazany przez tę osobę rachunek.
3.  W przypadku wyboru przez osobę, o której mowa w ust. 1, wypłaty w formie gotówkowej kwoty środków gwarantowanych przekraczającej limit dla jednostkowej wypłaty obowiązujący dla danej jednostki organizacyjnej, Bank-Agent może ustanowić wymóg zgłoszenia takiej wypłaty z wyprzedzeniem do 2 dni roboczych.

Rozdział  2.

Zasady szczególne dokonywania wypłat dla osoby fizycznej

§  3. 
1.  Identyfikacja deponenta będącego osobą fizyczną odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie danych zawartych w dokumencie tożsamości, w szczególności:
1) dowodzie osobistym;
2) paszporcie;
3) karcie pobytu lub karcie stałego pobytu.
2.  Nie stanowi podstawy identyfikacji deponenta dokument tożsamości, który został oznaczony jako unieważniony lub zastrzeżony na liście wypłat albo w zbiorach prowadzonych przez podmioty lub osoby trzecie, z których korzysta Bank-Agent w ramach swoich własnych procedur stwierdzania tożsamości klientów.
§  4.  Tożsamość deponenta, o którym mowa w § 3, jest weryfikowana w zakresie danych identyfikacyjnych wskazanych w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o BFG.

Rozdział  3.

Zasady szczególne dokonywania wypłat dla osoby niebędącej osobą fizyczną

§  5.  Identyfikacja deponenta będącego osobą prawną (OP) lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, lecz posiadającą zdolność prawną (JO), o statusie rezydenta, odbywa się po przedstawieniu przez osoby działające w jego imieniu następujących dokumentów:
1) odpisu z KRS - w przypadku, gdy podmiot posiada numer KRS;
2) zaświadczenia o przyznaniu numeru REGON - w przypadku, gdy podmiot nie posiada numeru KRS;
3) innych dokumentów poświadczających utworzenie / założycielskich - w przypadku, gdy podmiot nie posiada numeru KRS ani numeru REGON.
§  6.  Tożsamość deponenta, o którym mowa w § 5, jest weryfikowana w zakresie danych identyfikacyjnych wskazanych w art. 22 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o BFG.

Rozdział  4.

Zasady ogólne dokonywania wypłat

§  7. 
1.  Jeśli wnioskodawcą jest pełnomocnik deponenta wypłata może być dokonana po przedłożeniu oryginału pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do odbioru środków gwarantowanych, z poświadczeniem własnoręczności podpisu deponenta albo kopii tego pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2.  Jeśli wnioskodawcą jest opiekun prawny lub kurator deponenta wypłata może być dokonana po przedłożeniu zaświadczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora i zezwolenia sądu opiekuńczego na wypłatę. Obowiązek przedstawienia zezwolenia sądu opiekuńczego nie dotyczy przypadku przekazywania wypłat przelewem na rachunek bankowy/w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą.
3.  Jeśli wnioskodawcą jest jeden z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej wypłata może być dokonana:
1) na rachunek bankowy/w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej osoby małoletniej - po przedstawieniu oryginału lub uwierzytelnionego odpisu aktu urodzenia osoby małoletniej oraz oświadczenia, że wnioskodawca nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska nie uległa zawieszeniu ani nie została ograniczona wobec tej osoby małoletniej;
2) w innej formie lub na rachunek, którego posiadaczem jest inna osoba - po przedłożeniu zezwolenia sądu opiekuńczego na dokonanie wypłaty.
4.  Uwierzytelnienie odpisu lub kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, oraz poświadczenie własnoręczności podpisu mocodawcy na pełnomocnictwie powinno być dokonane przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarządcę komisarycznego lub syndyka masy upadłości kasy, w przypadku której nastąpiło spełnienie warunku gwarancji.
5.  Oryginały lub poświadczone - przez uprawnionego pracownika Banku-Agenta - kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, zostają dołączone do DW i stanowią jego integralną część.
§  8.  Jeżeli nie zostały spełnione warunki, o których mowa odpowiednio w § 3 - § 7, wypłaty nie dokonuje się. W takim przypadku wnioskujący o wypłatę ma prawo złożenia wniosku o wypłatę w trybie reklamacji, o czym Bank-Agent powinien go poinformować, udostępniając formularz reklamacji. W przypadku przyjęcia takiej reklamacji Bank-Agent oznacza pozycję na liście wypłat, której ta reklamacja dotyczy, w sposób uniemożliwiający dokonanie Bankowi-Agentowi wypłaty w całym okresie dokonywania wypłat.

Rozdział  5.

Procedura dokonywania wypłat

§  9. 
1.  Realizacja wypłaty następuje zgodnie z § 2 ust. 2 po sprawdzeniu tożsamości deponenta lub wnioskodawcy przez osobę wypłacającą.
2.  Bank-Agent zobowiązany jest do identyfikacji deponenta lub wnioskodawcy zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 - § 7.
§  10. 
1.  Po sprawdzeniu tożsamości oraz potwierdzeniu, że wypłata odbierana jest przez osobę uprawnioną, listę wypłat uzupełnia się o następujące dane:
1) unikalny identyfikator deponenta nadawany przez Fundusz;
2) numer referencyjny nadany przez Bank-Agenta (dane nieobowiązkowe);
3) informację o dokonaniu wypłaty;
4) datę wypłaty;
5) miejsce wypłaty;
6) sposób wypłaty;
7) kwotę wypłaty;
8) nazwisko i imię lub imiona każdej osoby odbierającej środki, gdy odbierającym środki jest inna osoba niż wykazana na liście wypłat - w szczególności gdy jest to osoba uprawniona do reprezentacji deponenta, jego pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy;
9) serię i numer dokumentu tożsamości, na podstawie którego dokonano sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej środki gwarantowane, w tym deponenta.
2.  Następnie, w oparciu o listę wypłat, osoba wypłacająca sporządza DW.
3.  Osoba dokonująca wypłaty przekazuje DW deponentowi lub wnioskodawcy do podpisu.
4.  Po złożeniu podpisu przez deponenta lub wnioskodawcę, osoba wypłacająca dokonuje wypłaty środków lub ich przelewu, a następnie składa podpis zgodny ze wzorem zapisanym w "Ewidencji wzorów podpisów w Oddziale", a na wydruku DW wskazane jest imię i nazwisko i ID pracownika Banku-Agenta.
5.  Dokumentem potwierdzającym deponentowi lub wnioskodawcy dokonanie wypłaty będzie wydruk z systemu informatycznego Banku-Agenta.

Rozdział  6.

Reklamacje

§  11. 
1.  Na wniosek wnioskodawcy Bank-Agent jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji.
2.  Oprócz przypadku wskazanego w § 8, prawo do złożenia w Banku-Agencie wniosku o wypłatę w trybie reklamacji ma także każda osoba, która uważa, że przysługuje jej prawo do środków gwarantowanych, a nie została umieszczona na liście wypłat albo uważa, że wykazane w ramach listy wypłat świadczenie jest niższe niż faktycznie należne (nie dotyczy wypłat środków gwarantowanych w wysokości ponad limit równowartości w złotych 100.000 euro w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 3 lub 4 ustawy o BFG). Złożenie reklamacji w drugim z wymienionych przypadków nie wstrzymuje wypłaty środków gwarantowanych w wysokości ustalonej na liście wypłat.
3.  W przypadku składania reklamacji przez osobę, która uważa, że przysługuje jej prawo do środków gwarantowanych, a nie została umieszczona na liście wypłat, jej identyfikacja następuje zgodnie z § 3 - § 7.
4.  W przypadku oznaczenia na liście wypłat pola "PotrzebaReklamacji" wartością "BLOK", lub "EGZ" Bank-Agent ma obowiązek poinformować wnioskującego o wypłatę, że - oprócz możliwości odbioru kwoty wykazanej na liście wypłat jako "Kwota do wypłaty" - istnieje jeszcze wskazanie do złożenia przez niego wniosku o wypłatę w trybie indywidualnym z uwagi na:
1) zawieszenie wypłaty środków gwarantowanych na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o BFG;
2) wstrzymanie wypłaty środków gwarantowanych w związku z egzekucją sądową lub administracyjną dotyczącą środków na rachunku lub ich części.
§  12.  Prawidłowe przyjęcie reklamacji polega na:
1) przyjęciu wypełnionego formularza wniosku o wypłatę w trybie indywidualnym / reklamacji oraz wszelkich dokumentów, które wraz z formularzem przedkłada osoba składająca reklamację - możliwe jest przyjęcie kopii dokumentów, jeżeli osobie przyjmującej reklamację zostały okazane ich oryginały lub odpisy i osoba ta poświadczy te kopie "za zgodność z oryginałem", potwierdzając to czytelnym podpisem;
2) poświadczeniu przez osobę przyjmującą reklamację własnoręczności podpisu złożonego na formularzu reklamacji przez osobę ją składającą;
3) dokonaniu adnotacji w systemie informatycznym - w momencie przyjęcia reklamacji - o przyjętej reklamacji, w przypadku opisanym w § 8;
4) wydaniu pisemnego potwierdzenia - w formie wybranej przez Bank-Agenta - przyjęcia reklamacji.
§  13.  Za prawidłowo wypełniony formularz wniosku o wypłatę środków gwarantowanych w trybie indywidualnym / reklamacji uznaje się formularz, który:
1) ma czytelnie i bez skreśleń wypełnione pola formularza, w szczególności wskazany powód złożenia reklamacji;
2) zawiera własnoręczny podpis deponenta lub wnioskodawcy, potwierdzony zgodnie z § 12 pkt 2.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1.  Użyte w Regulaminie wypłat środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej dokonywanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwanym dalej "Regulaminem wypłat", określenia oznaczają:
1) ustawa o BFG - ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791);
2) ustawa o skok - ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 60, 85, 245 i 768);
3) Kasa - Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;
4) Fundusz - Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
5) Bank-Agent - Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna;
6) deponent - uprawnione do świadczenia pieniężnego osoba lub podmiot, o których mowa w art. 21 ustawy o BFG, w tym w art. 26 ust. 1 ustawy o BFG, których dane zostały umieszczone na liście wypłat;
7) wnioskodawca - osoba składająca wniosek o wypłatę środków gwarantowanych.

Rozdział  2.

Uprawnieni i sposób wypłaty

§  2. 
1.  Fundusz dokonuje wypłat środków gwarantowanych na zasadach określonych w Regulaminie wypłat:
1) deponentom, a także ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym, w tym spadkobiercom oraz osobom, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o skok w zw. z art. 52 ustawy o BFG, o ile ich wierzytelność stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji;
2) organom egzekucyjnym prowadzącym egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego uprawniającego do zajęcia środków gwarantowanych.
2.  Fundusz dokonuje wypłaty środków gwarantowanych, których wypłata została zawieszona zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o BFG, po otrzymaniu od Kasy lub syndyka zawiadomienia o ustaniu przesłanek zawieszenia wypłaty.
3.  Wypłaty dokonywane są zgodnie z wyborem dokonanym przez osobę uprawnioną, o której mowa w ust. 1, w następujących formach:
1) przelewem na wskazany we wniosku rachunek;
2) przekazem pocztowym na wskazany adres - gdy środki gwarantowane nie przekraczają kwoty 4.400 zł;
3) gotówką.
4.  W przypadku deponentów będących osobami małoletnimi wypłaty mogą być dokonywane:
1) na wniosek jednego z rodziców, opiekuna lub kuratora - przelewem na rachunek osoby małoletniej, a w przypadku dyspozycji przelewu na inny rachunek lub wypłaty w sposób określony w ust. 3 pkt 2 i 3 - po przedłożeniu zezwolenia sądu opiekuńczego na dokonanie wypłaty;
2) na wniosek osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat, w sposób określony w ust. 3, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie przedstawiciel ustawowy, z zastrzeżeniem, że dyspozycja wypłaty na rzecz osób trzecich może nastąpić tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego wyrażoną na piśmie.
5.  Deponentom niewymienionym w ust. 4, dla których ustanowiony został przedstawiciel ustawowy, wypłaty dokonuje się za zgodą sądu opiekuńczego, chyba że wypłata następuje przelewem na wskazany rachunek deponenta.

Rozdział  3.

Wymagane dokumenty

§  3. 
1.  Fundusz dokonuje wypłat po złożeniu, w formie pisemnej, przez osobę uprawnioną, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wniosku o wypłatę środków gwarantowanych w trybie indywidualnym lub - za pośrednictwem Banku-Agenta - wniosku o wypłatę w trybie reklamacji.
2.  Wypłat, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dokonuje się po złożeniu dokumentów potwierdzających zajęcie środków gwarantowanych.
§  4. 
1.  Wniosek o wypłatę, o którym mowa w § 3 ust. 1, powinien zawierać, oprócz nazwy i siedziby Kasy:
1) gdy deponentem jest osoba fizyczna:
a) nazwisko i imiona deponenta,
b) numer PESEL deponenta,
c) serię i numer dokumentu tożsamości deponenta,
d) datę i miejsce urodzenia deponenta,
e) adres kontaktowy i numer telefonu kontaktowego deponenta,
f) dyspozycję odnośnie sposobu wypłaty;
2) gdy deponentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, lecz posiadająca zdolność prawną:
a) nazwę deponenta,
b) adres siedziby deponenta,
c) numer KRS,
d) numer REGON,
e) adres kontaktowy i numer telefonu kontaktowego deponenta,
f) dyspozycję odnośnie sposobu wypłaty.
2.  Jeżeli wniosek o wypłatę składa inna osoba niż deponent wniosek powinien zawierać dodatkowo:
1) nazwisko i imiona wnioskodawcy;
2) numer PESEL wnioskodawcy;
3) serię i numer dokumentu tożsamości wnioskodawcy;
4) adres kontaktowy i numer telefonu kontaktowego wnioskodawcy;
5) tytuł prawny stanowiący podstawę do wystąpienia z wnioskiem.
3.  W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spadkobierca deponenta lub osoba, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o skok w zw. z art. 52 ustawy o BFG, wniosek o wypłatę powinien zawierać dodatkowo adres zamieszkania wnioskodawcy.
4.  Wniosek o wypłatę powinien zawierać oświadczenie deponenta lub innego wnioskodawcy, że środki gwarantowane stanowią przysługującą deponentowi wierzytelność wobec Funduszu i że nie toczy się o nie postępowanie sądowe lub administracyjne, a w przypadku wnioskodawcy innego niż deponent - zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundusz.
5.  W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dotyczy środków gwarantowanych ponad limit równowartości w złotych 100.000 euro, powinien on zawierać dodatkowo:
1) oświadczenie deponenta wskazujące na okoliczności uprawniające do środków gwarantowanych ponad limit równowartości w złotych 100.000 euro, o których mowa w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG;
2) datę wpływu środków deponenta na rachunek lub powstania należności deponenta;
3) wysokość środków lub należności podlegających ochronie gwarancyjnej ponad równowartość w złotych 100.000 euro;
4) oświadczenie, że odpłatne zbycie nie nastąpiło w ramach wykonywanej przez deponenta działalności gospodarczej - w przypadku, gdy ochrona gwarancyjna powyżej równowartości w złotych 100.000 euro wynika z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy o BFG.
§  5. 
1.  Wniosek o wypłatę powinien być podpisany przez deponenta lub wnioskodawcę.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być złożony osobiście w siedzibie Funduszu lub drogą korespondencyjną, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  W przypadku deponenta (lub jego następcy prawnego), któremu przysługuje w stosunku do Funduszu uprawnienie do świadczenia pieniężnego w wysokości przekraczającej 100.000 zł, wniosek o wypłatę powinien być złożony osobiście przez deponenta lub wnioskodawcę w siedzibie Funduszu.
4.  Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w ust. 6, oraz w przypadku składania reklamacji za pośrednictwem Banku-Agenta.
5.  W przypadku, gdy deponent lub wnioskodawca nie składa wniosku osobiście w siedzibie Funduszu, zgodność danych osobowych deponenta lub wnioskodawcy i własnoręczność jego podpisu na wniosku powinny być poświadczone przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarządcę komisarycznego lub syndyka masy upadłości Kasy.
6.  Jeśli wniosek o wypłatę lub pełnomocnictwo do odbioru środków gwarantowanych wystawiane są poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinny być poświadczone w zakresie, o którym mowa w ust. 5, przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną lub - w przypadku państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) - notariusza miejscowego; poświadczenie dokonane przez notariusza miejscowego powinno mieć dołączony dokument apostille, wydany przez właściwy organ państwa, na terytorium którego działa notariusz.
7.  Poświadczenie własnoręczności podpisu powinno zawierać podpis i stempel imienny z funkcją osoby dokonującej poświadczenia oraz stempel instytucji, którą ta osoba reprezentuje.
8.  Przepisów ust. 5-6 nie stosuje się w przypadku reklamacji złożonej za pośrednictwem Banku- Agenta.
§  6. 
1.  W przypadku, gdy wnioskodawcą jest pełnomocnik deponenta, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do odbioru środków gwarantowanych, z poświadczeniem własnoręczności podpisu deponenta, albo kopię tego pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem.
2.  W przypadku, gdy wnioskodawcą jest opiekun lub kurator deponenta do wniosku należy dołączyć zaświadczenie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora i zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie wypłaty w sposób wskazany we wniosku. Obowiązek przedstawienia zezwolenia sądu opiekuńczego nie dotyczy przypadku przekazywania wypłat przelewem na rachunek osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą - w takim przypadku należy przedstawić dokument, z którego wynika, że posiadaczem rachunku wskazanego do wypłaty jest osoba pozostająca pod opieką lub kuratelą.
3.  W przypadku, gdy wnioskodawcą jest jeden z rodziców lub opiekun osoby małoletniej, do wniosku należy dołączyć:
1) gdy wypłata ma być dokonana na rachunek osoby małoletniej - oryginał lub uwierzytelniony odpis aktu urodzenia osoby małoletniej oraz oświadczenie, że wnioskodawca nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska nie uległa zawieszeniu, ani nie została ograniczona wobec tej osoby małoletniej, a także stosowny dokument potwierdzający, iż posiadaczem rachunku wskazanego do wypłaty jest ta osoba małoletnia;
2) gdy wypłata ma być dokonana w innej formie lub na inny rachunek niż wskazany w pkt 1 - zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie wypłaty.
4.  W przypadku, gdy wnioskodawcą jest następca prawny deponenta, z wyłączeniem spadkobiercy, do wniosku należy dołączyć oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu potwierdzającego następstwo prawne.
5.  W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spadkobierca deponenta do wniosku należy dołączyć:
1) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (lub odpis orzeczenia sądu o europejskim poświadczeniu spadkowym) lub zarejestrowany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia (lub odpis europejskiego poświadczenia spadkowego);
2) prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub umowę o dziale spadku lub częściowym dziale spadku (obejmującym środki gwarantowane) - w formie aktu notarialnego w przypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość;
3) oryginał lub uwierzytelniony odpis aktu zgonu - w przypadku, gdy konieczne jest ustalenie ewentualnych roszczeń współmałżonka deponenta z tytułu jego udziału we wspólności majątkowej.
6.  W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o skok w zw. z art. 52 ustawy o BFG, do wniosku należy dołączyć:
1) oryginał lub uwierzytelniony odpis aktu zgonu;
2) oryginały dokumentów poświadczających poniesienie wydatków na koszty pogrzebu.
7.  W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o skok w zw. z art. 52 ustawy o BFG, do wniosku należy dołączyć oryginał lub uwierzytelniony odpis aktu zgonu.
8.  W przypadku, gdy deponent jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną - odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, lub aktualne zaświadczenie o przyznaniu numeru REGON oraz ewentualnie dodatkowe dokumenty wskazujące na uprawnienie do reprezentacji deponenta przez wnioskodawcę w zakresie umożliwiającym odbiór środków gwarantowanych.
9.  Uwierzytelnienie odpisu lub kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1-5, ust. 6 pkt 1, ust. 7 i 8, oraz poświadczenie własnoręczności podpisu mocodawcy na pełnomocnictwie powinno być dokonane przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarządcę komisarycznego lub syndyka masy upadłości Kasy, z zastrzeżeniem ust. 10.
10.  Zasady określone w ust. 1-8 stosuje się także w przypadku wniosku o wypłatę w trybie reklamacji, z zastrzeżeniem, że uwierzytelnienie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1-5, ust. 6 pkt 1, ust. 7 i 8 może być także dokonane przez osobę przyjmującą reklamację.
§  7. 
1.  W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dotyczy środków gwarantowanych ponad limit równowartości w złotych 100.000 euro, do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 3 lub 4 ustawy o BFG.
2.  W zakresie uwierzytelnienia odpisu lub kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1, przepisy § 6 ust. 9 stosuje się odpowiednio.
§  8.  Do złożenia oświadczenia woli w zakresie wypłaty środków gwarantowanych, wnioskodawca może wykorzystać właściwy formularz wniosku o wypłatę środków gwarantowanych, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Funduszu: www.bfg.pl.
§  9.  Fundusz dokonuje wypłat środków gwarantowanych po ustaleniu prawa osoby uprawnionej, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności w zakresie:
1) potwierdzenia przez podmiot uprawniony do reprezentacji Kasy, na zasadach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o BFG, że środki lub należności deponenta były mu należne w dniu spełnienia warunku gwarancji;
2) zawieszenia wypłaty środków gwarantowanych zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o BFG;
3) zajęcia na podstawie tytułu wykonawczego w egzekucji sądowej lub administracyjnej.
§  10.  Roszczenia deponentów Kasy z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. od dnia 12 maja 2017 r.