Lekarz.2018.8.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 6/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie realizacji uchwał, stanowisk i apeli XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. 168) i § 6 ust. 1 Regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 14 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Zobowiązuje się następujące komisje i zespoły Naczelnej Rady Lekarskiej do opracowania i przedstawienia Naczelnej Radzie Lekarskiej sposobu realizacji uchwał, stanowisk i apeli XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy:
1) Komisja Kształcenia Medycznego - apel Nr 14,
2) Zespół ds. praktyk lekarskich - uchwała Nr 17,
3) Zespół ds. polityki medialnej NIL - apel Nr 10q
4) Rzecznik Praw Lekarza - uchwała nr 13.
2.  Wyznacza się termin do dnia 31 marca 2019 r. do wykonania i przedstawienia opracowań, o których mowa w ust. 1.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.