Lekarz.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 86/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie realizacji badania opinii lekarzy i lekarzy dentystów na temat dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz aktualnych problemów środowiska lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 17 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnić Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Andrzeja Matyję oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Grzegorza Mazura do zawarcia z Rzecznikiem Praw Obywatelskich umowy o współpracy dotyczącej wspólnej realizacji badania opinii lekarzy i lekarzy dentystów na temat dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz aktualnych problemów środowiska lekarzy i lekarzy dentystów.
§  2. 
1.  Koszty badania, o którym mowa w § 1, w łącznej wysokości do kwoty 40.000 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) brutto, zostaną pokryte po połowie w równych częściach: przez Naczelną Izbę Lekarską ze środków przeznaczonych w budżecie Naczelnej Izby Lekarskiej na działalność Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji NRL oraz przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
2.  Przeznaczyć kwotę do 20.000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych złotych) brutto na przeprowadzenie badania, o którym mowa w § 1.
§  3.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Andrzeja Matyję oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Grzegorza Mazura do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją przez Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji NRL badania, o którym mowa w § 1.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.