Akty korporacyjne

Rewid.2018.3.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2045/38/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie ramowego harmonogramu przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów

Na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Egzaminy dyplomowe przeprowadza się w drugim lub trzecim miesiącu kwartału w danym roku kalendarzowym, w dniu wskazanym przez Komisję Egzaminacyjną.
2.  Egzaminy z prawa gospodarczego przeprowadza się w czerwcu i grudniu danego roku kalendarzowego, w dniu wskazanym przez Komisję Egzaminacyjną.
3.  Egzaminy, o których mowa w ust. 1 i 2 są przeprowadzane w Warszawie.
§  2.  Egzaminy z wiedzy, w terminie określonym w odrębnej uchwale Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, mogą być przeprowadzane w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Miejsce przeprowadzenia egzaminu w danym terminie wskazuje Komisja Egzaminacyjna.
§  3.  Traci moc uchwała Nr 258/8/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ramowego harmonogramu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłego rewidenta.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia w trybie przepisów art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089).