Akty korporacyjne

Aptek.2020.4.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr VIII/ 24 /2020
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie ramowych postanowień regulaminu rady okręgowej izby aptekarskiej ustalających organizację i tryb działania rady w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo stanu wojennego lub w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1419) Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  W przypadku:
1) wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo stanu wojennego lub
2) wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.) - posiedzenie okręgowej rady aptekarskiej lub prezydium okręgowej rady aptekarskiej może być przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2.  Decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podejmuje prezes okręgowej rady aptekarskiej albo upoważniony przez niego wiceprezes okręgowej rady aptekarskiej.
3.  Po podjęciu decyzji o przeprowadzeniu posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość właściwa izba aptekarska zapewnia wszystkim członkom organu, którzy zgłoszą wniosek, dostęp do środków technicznych umożliwiających tego rodzaju udział w posiedzeniu.
4.  Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość muszą gwarantować:
1) możliwość identyfikacji osoby, która z nich korzysta;
2) możliwość potwierdzania przez członków obecności na posiedzeniu;
3) komunikację w czasie rzeczywistym;
4) bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego.
5.  Udział członka rady lub prezydium w posiedzeniu rady lub prezydium przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest równoprawny z innymi formami udziału w posiedzeniu rady lub prezydium i nie może powodować wyłączenia bądź ograniczenia praw członka określonych w przepisach prawa.
6.  Na posiedzeniu rady lub prezydium prowadzonym w trybie, o którym mowa w ust. 1, głosowanie w sprawie uchwał może odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w odrębnej uchwale Naczelnej Rady Aptekarskiej.
7.  Przebieg obrad z posiedzenia rady lub prezydium odbywanego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, niezależnie od protokołu, utrwalany jest poprzez nagranie i zapisanie nagrania na odpowiednik trwałym nośniku.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w sprawie uchwały przeprowadzone przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej.

W głosowaniu uczestniczyło 47 członków Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Wynik:

1) za -45;

2) przeciw - 0;

3) wstrzymujących się - 2.

UZASADNIENIE

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za pandemię jest zjawiskiem o charakterze bezprecedensowym.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1419) Naczelna Rada Aptekarska kieruje działalnością samorządu aptekarskiego w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy, zaś - zgodnie z art. 29 tej ustawy - okręgowa rada aptekarska kieruje działalnością izby w okresie między okręgowymi zjazdami aptekarzy.

W sytuacji wzrastającej liczby zakażeń konieczne jest, aby okręgowe rady aptekarskie oraz prezydia okręgowych rad aptekarskich zachowały możliwość aktywnego działania i podejmowania uchwał. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich nie przewiduje możliwości zastępowania rad w tym zakresie przez inne organy samorządu aptekarskiego. Wzrost zachorowań wśród członków rad lub objęcie dużej liczby członków kwarantanną mogłyby spowodować brak możliwości uzyskania wymaganego dla podejmowania uchwał kworum podczas obrad.

Sparaliżowanie rad oznaczałoby, że możliwość wykonywania zadań samorządu aptekarskiego, w tym reagowania na rozprzestrzenianie się epidemii uległaby wyłączeniu lub istotnemu ograniczeniu ze względu na brak możliwości podejmowania uchwał.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o izbach aptekarskich, samorząd zawodu farmaceuty jest niezależny i podlega tylko ustawom. Wyrażona w tym przepisie zasada autonomii nie jest nieograniczona, uchwała musi być zgodna z przepisami ustawy o izbach aptekarskich.

Chociaż w trakcie prac nad ustawą o izbach aptekarskich, na początku lat dziewięćdziesiątych nie zawarto w niej przepisów, które przewidywałyby możliwość udziału w pracach rad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to przepisy ustawy o izbach aptekarskich nie zabraniają stosowania takich rozwiązań. Przepisy ustawy o izbach aptekarskich nie wykluczają wprowadzenia w regulaminach postanowień umożliwiających odbywanie posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W przypadku Regulamin Sejmu, uzasadniając możliwość odbywania posiedzeń Sejmu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, wskazano, że "wyrażona w art. 109 Konstytucji RP1 zasada obrad Sejmu na posiedzeniach nie oznacza, że posiedzenia te muszą odbywać się w konkretnym miejscu (określonej sali). Obrady Sejmu na posiedzeniach to przeciwieństwo stosowanego przed 1989 r. sesyjnego trybu pracy Sejmu. Konstytucyjne pojęcie "posiedzenia" nie oznacza wymogu odbycia posiedzenia Sejmu w jednym pomieszczeniu i obecności posłów podczas obrad Sejmu w tym pomieszczeniu".

Ustawa o izbach aptekarskich nie stanowi w ogóle, że rada obraduje na posiedzeniach.

Projekt przewiduje, że w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo stanu wojennego lub wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.), posiedzenie okręgowej rady aptekarskiej lub prezydium okręgowej rady aptekarskiej może być przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podejmuje prezes okręgowej rady aptekarskiej albo upoważniony przez niego wiceprezes okręgowej rady aptekarskiej.

Po podjęciu decyzji o przeprowadzeniu posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość właściwa izba aptekarska zapewnia wszystkim członkom organu, którzy zgłoszą wniosek, dostęp do środków technicznych umożliwiających tego rodzaju udział w posiedzeniu.

Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość muszą gwarantować: możliwość identyfikacji osoby, która z nich korzysta, możliwość potwierdzania przez członków obecności na posiedzeniu, komunikację w czasie rzeczywistym oraz bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego.

Udział członka rady lub prezydium w posiedzeniu rady lub prezydium przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest równoprawny z innymi formami udziału w posiedzeniu rady lub prezydium i nie może powodować wyłączenia bądź ograniczenia praw członka określonych w przepisach prawa.

Na posiedzeniu rady lub prezydium prowadzonym w ww. trybie głosowanie w sprawie uchwał może odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w odrębnej uchwale Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Przebieg obrad z posiedzenia rady lub prezydium odbywanego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, niezależnie od protokołu, utrwalany jest poprzez nagranie i zapisanie nagrania na odpowiednim trwałym nośniku.