Akty korporacyjne

Lekarz.2019.7.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 146/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie przyznania stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 965, z późn. zm.) w zw. z pkt. 12 załącznika nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej w brzmieniu określonym w załączniku do Obwieszczenia Nr 1/19/VIII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 marca 2019 r., w związku z omyłką Komisji Stypendialnej podczas tworzenia listy rankingowej stanowiącej załącznik do Uchwały nr 24/19/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej, uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Przyznaje się Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej lekarzom dentystom wymienionym w załączniku do Uchwały.
2.  Traci moc lista lekarzy dentystów, którym przyznano Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej, umieszczona w załączniku do Uchwały nr 24/19/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 czerwca 2019 r.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.