Akt korporacyjny

Rewid.2018.1.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE NR633/35//2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 8 stycznia 2018.
w sprawie przyznania odznaki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), oraz części IV pkt 6 Procedury przyznawania medali i odznak Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącej załącznik Nr 4 do postanowienia Nr 161/24/2013 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 15 stycznia 2013 1  r. postanawia się, co następuje:
§  1.  Przyznać odznakę brązową Polskiej Izby Biegłych Rewidentów osobom wymienionym w załączniku do postanowienia.
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO ODZNAKĘ BRĄZOWĄ POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Lp.Nazwisko i imięnr w rejestrzeRO
1.Skotnicki Eugeniusz3661Gorzów Wielkopolski
2.Mróz Dorota10824Gorzów Wielkopolski
1 Zmienionej postanowieniem Nr 206/29/2013 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 4 czerwca 2013 r. zmieniającym postanowienie w sprawie ustanowienia medalu i odznaki Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz przyjęcia procedury ich przyznawania.