Przyznanie Medalu Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika. - OpenLEX

Przyznanie Medalu Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika.

Akty korporacyjne

PAN.2021.9.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 września 2021 r.

UCHWAŁA Nr 27/2021
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 września 2021 r.
w sprawie przyznania Medalu Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt. 1 Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r. zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., zmienionego uchwałą nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 września 2018 r., zmienionego uchwałą nr 3/2021 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 czerwca 2021 r. zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 25 sierpnia 2021 r. oraz § 1 ust. 2 uchwały Nr 9/2011 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 lutego 2011 r., zmienionej uchwałą nr 1/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie Medalu Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika uchwala się, co następuje:
§  1. 
Prezydium Polskiej Akademii Nauk w oparciu o rekomendację Kapituły Medalu Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika przyznaje Medal Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika następującym osobom:
1.
w 2021 r.:
-
dr hab. Annie Ochab-Marcinek
-
prof. Radosławowi Owczukowi
-
dr Annie Plater-Zyberk
-
prof. Krzysztofowi Pyrciowi
-
dr hab. Magdalenie Rosińskiej
-
dr hab. Tomaszowi Smiataczowi
2.
w 2022 r.:
-
dr Anecie Afelt
-
dr Wojciechowi Paczosowi
za udział w pracach interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, opracowaniu kompendium wiedzy o koronawirusie SARS-COV-2 i chorobie COVID-19 oraz w przygotowaniu 21 stanowisk dotyczących różnych aspektów epidemii COVID-19.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 ust.1 uchwały Nr 1/2020 Prezydium PAN z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Medalu Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika, Prezydium Akademii na wniosek pięciu członków Akademii lub Wydziału PAN przyznaje medal za wybitne osiągnięcia naukowe zasłużonym dla środowiska naukowego w Polsce uczonym nie będącymi krajowymi członkami Polskiej Akademii Nauk.

Pięciu członków Akademii złożyło wniosek o przyznanie medalu członkom interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk.

Zespół doradczy do spraw COVID-19 przy Prezesie PAN został powołany Decyzją nr 27/2020 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 czerwca 2020 r.

Powołanie Zespołu wynikało przede wszystkim z potrzeby uporządkowania nadmiaru wiadomości i informacji na temat COVID-19, którymi od pojawienia się tej choroby w grudniu 2019 r. zasypywane jest społeczeństwo. Często były i są to wiadomości ze sobą sprzeczne, irracjonalne i fałszywe. Tymczasem aby walka z pandemią była skuteczna powinna być prowadzona racjonalnie. Zadaniami Zespołu jest także bieżące monitorowanie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce i analiza możliwych scenariuszy rozwoju epidemii na terenie kraju i w Europie.

Kapituła Medalu Polskiej Akademii Nauk im. M. Kopernika w głosowaniu tajnym w dniu 21 września 2021 r. zaakceptowała wniosek członków Akademii o przyznanie Medalu Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika członkom interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk.