Akty korporacyjne

Aptek.2008.12.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/38/2008
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie przyznania Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego

Na podstawie § 4 ust. 1 "Regulaminu przyznawania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" i tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego", w brzmieniu ustalonym uchwałami Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr IV/45/2005 z dnia 14 września 2005 r. oraz Nr IV/132/2007 r., Naczelna Rada Aptekarska w drodze głosowania tajnego, uchwala, co następuje:
§  1. Przyznaje się Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego osobom wymienionym w załączniku do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

1.Teresa Florek-Nazar Lublin

2. Henryk Romanowski Lublin

3. Andrzej Wróbel Lublin

4. Sylwester Świtała Opole