Przyznanie medali pamiątkowych Ministra Sprawiedliwości z okazji Dnia Kuratora Sądowego w 2019 roku. - OpenLEX

Przyznanie medali pamiątkowych Ministra Sprawiedliwości z okazji Dnia Kuratora Sądowego w 2019 roku.

Akty korporacyjne

Kurat.2019.4.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 5/IV/V/2019
KRAJOWEJ RADY KURATORÓW V KADENCJI
z 12 KWIETNIA 2019 ROKU
podjęta na podstawie art. 46 ust. 1pkt4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z2018, poz. 1014, ze zmianami) w sprawie przyznania medali pamiątkowych Ministra Sprawiedliwości z okazji Dnia Kuratora Sądowego w 2019 roku.

Krajowa Rada Kuratorów, jako ustawowy reprezentant kuratorów sądowych, w trosce o ich godność, a także rangę zawodu kuratora sądowego i jego prestiż, podejmuje niniejszą uchwałę i postanawia, co następuje poniżej.
1.
Wystąpić do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o przyznanie medali pamiątkowych "Lex veritas iustitia" dla zawodowych kuratorów sądowych z okazji Dnia Kuratora Sądowego w 2019 roku.
2.
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydium Krajowej Rady Kuratorów.

Uzasadnienie

Uchwałą nr 15/III/IV/2011, podjętą przez Krajową Radę Kuratorów na posiedzeniu 18 czerwca 2011 roku, ustanowiony został Dzień Kuratora Sądowego, obchodzony 25 czerwca każdego roku. Krajowa Rada Kuratorów każdorazowo stara się, aby świętu temu nadać właściwą rangę i uroczystą oprawę. Dlatego też, od kilku lat organizowane są uroczyste posiedzenia naczelnego organu samorządu kuratorskiego połączone z obchodami Dnia Kuratora Sądowego. Przeprowadzenie takiego posiedzenia Krajowa Rada Kuratorów planuje również w czerwcu bieżącego roku.

Ugruntowaną i dobrą tradycją stała się praktyka uhonorowania medalami pamiątkowymi Ministra Sprawiedliwości z okazji Dnia Kuratora Sądowego, najbardziej zasłużonych dla Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce i wyróżniających się w pracy zawodowych kuratorów sądowych. Wyrażamy nadzieję, że tradycja ta zostanie utrzymana również w roku bieżacym, który jest dla naszej grupy zawodowej rokiem szczególnym ze względu na obchody jubileuszu 100- lecia powstania kurateli sądowej w Polsce.

Dlatego też, Krajowa Rada Kuratorów zwraca się z uprzejmą prośbą o przyznanie przez Ministra Sprawiedliwości pewnej liczby medali pamiątkowych "Lex veritas iustitia", którymi mogliby zostać odznaczenie wcześniej wspomniani kuratorzy sądowi. Byłoby dla nas zaszczytem gdyby medalami tymi, przy okazji obchodów tegorocznego Dnia Kuratora Sądowego mogło zostać uhonorowanych przynajmniej 10- 20 kuratorów sądowych.

Postulujemy również, aby wzorem lat ubiegłych kandydaci do uhonorowania medalami pamiątkowymi byli zgłaszani zarówno przez Wydział Kurateli w Departamencie Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak i Krajową Radę Kuratorów.