Akty korporacyjne

KRD.2020.3.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 15/2020
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie przystąpienie do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym ze skarg na decyzje Rektora Politechniki Częstochowskiej

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 w związku z § 15 ust. 1 pkt 4 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, uchwalonego przez Zjazd Delegatów w dniu 8 grudnia 2019 r., Zarząd KRD uchwala, co następuje:
§  1.  Wystąpić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z wnioskiem o dopuszczenie KRD do udziału w postępowaniach sądowoadministracyjnych ze skarg Łukasza Kutrowskiego na:
a) decyzję Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 października 2019 r., ozn. RZ-OZ-051- 10/2019, którą utrzymano w mocy decyzję tego samego organu z dnia 13 września 2019 r., o tym samym oznaczeniu, o odmowie udostępnienia informacji publicznej (sygn. akt III SA/G11155/19);
b) decyzję Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 7 listopada 2019 r., ozn. RD-N-4200- 71/2019.1657, którą utrzymano w mocy decyzję wydaną przez Odwoławczą Komisję Stypendialną Doktorantów Politechniki Częstochowskiej z dnia 16 września 2019 r., ozn. WIMil/ 4200-1/Z/18/19 o odmowie przyznania stypendium rektora dla najlepszych doktorantów na rok akad. 2018/19 (sygn. akt III SA/G11156/19).
§  2.  Przygotowanie projektów pism procesowych poruczyć Komisji Prawnej KRD.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania:Głosowało: 4Za: 4Przeciw: 0Wstrzymało się: 0