Akty korporacyjne

Rewid.2019.1.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3158/50A/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wyraża zgodę na przystąpienie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, zwanej dalej "Radą".
§  2.  Polska Izba Biegłych Rewidentów wejdzie w skład Rady po zaakceptowaniu wniosku o członkostwo, albo na podstawie zaproszenia do członkostwa w Radzie, przesłanego przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.