Przyjęcie zmian do Statutu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Akty korporacyjne

KRPSZ.2022.6.1

Akt nieoceniany
Wersja od: 1 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 6/2022
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH UCZELNI ZAWODOWYCH
z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Na podstawie § 17 ust.l pkt.2 Statutu Konferencji Rektorów Uczelni Zawodowych, uchwala się co następuje:
§  1. 
1. 
Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych przyjmuje następujące zmiany do treści Statutu KRePUZ:
1)
do § 2 dodaje się ust.5 w brzmieniu:

"KRePUZ używa własnego znaku graficznego, którego wzór ustala Zgromadzenie Plenarne."

2)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"Organami władzy KRePUZ są:

1) Walne Zgromadzenie Członków zwane Zgromadzeniem Plenarnym,

2) Zarząd - zwany Prezydium,

3) Komisja Rewizyjna."

3)
§ 13 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"Wybory organów odbywają się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania."

4)
do § 13 dodaje się ustęp 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Posiedzenia organów KRePUZ mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Posiedzenia organów KRePUZ są protokołowane."

5)
§ 15 ust.8 otrzymuje brzmienie:

"Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne jest zwoływane przez Prezydium z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych KRePUZ."

6)
uchyla się ust. 1 w § 16.
7)
§ 16 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"Uchwały Zgromadzenia Plenarnego KRePUZ zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania."

8)
§ 17 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

"udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej oraz Prezydium, na wniosek Komisji Rewizyjnej"

9)
§ 17 ust.l pkt.5 otrzymuje brzmienie:

"zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz z działalności KRePUZ"

10)
do § 17 ust.2 dodaj e się pkt. 3 w brzmieniu:

"wybór przedstawicieli KRePUZ do innych zewnętrznych komisji, zespołów, gremiów eksperckich".

11)
§ 18 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"Prezydium składa się z 5 do 7 osób, w tym przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących i skarbnika wybieranych przez Zgromadzenie Plenarne. Kandydatury na przewodniczącego KRePUZ zgłaszają rektorzy-elekci. Kandydatury na pozostałych członków Prezydium, w tym wiceprzewodniczących i skarbnika, po dokonanym wyborze zgłasza przewodniczący-elekt. W przypadku gdy kandydaci zgłoszeni przez przewodniczącego-elekta nie uzyskają wymaganej większości głosów, wówczas kandydatów zgłaszają rektorzy-elekci."

12)
§ 18 ust.3 otrzymuje brzmienie:

"Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Posiedzenia Prezydium zwołuje przewodniczący."

13)
uchyla się ust.3 w § 21;
14)
§ 22 ust.l otrzymuje brzmienie:

"Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli wewnętrznej nad działalnością KRePUZ i składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Zgromadzenie Plenarne."

15)
§ 23 ust.l pkt.l otrzymuje brzmienie:

"kontrola nad działalnością Prezydium "

16)
§ 24 ust.l otrzymuje brzmienie:

"Członkowie Komisji Rewizyjnej na zaproszenie przewodniczącego Prezydium mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych organach władz KRePUZ."

17)
§ 25 ust.l otrzymuje brzmienie:

"W celu realizacji zadań statutowych KRePUZ może powoływać komisje stałe i doraźne."

18)
§ 25 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"Komisje są powoływane przez Prezydium KRePUZ na mocy uchwały, określającej ich skład, w tym przewodniczącego, a także wyznaczającej ich zadania."

19)
uchyla się ust.3 i 4 w § 25.
2. 
Tekst jednolity Statutu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych po zmianach określonych w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.