Akty korporacyjne

Rewid.2019.9.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 379/5/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia wzoru zawiadomienia o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się wzór zawiadomienia o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta, w szczególności o adresie i nazwie firmy audytorskiej, w imieniu którego będzie wykonywał zawód.
§  2.  Wzór zawiadomienia stanowi załącznik do uchwały.
§  3.  Traci moc uchwała Nr 1274/30/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie przyjęcia wzoru zawiadomienia o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

ZAWIADOMIENIE

o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta