Rewid.2017.9.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1274/30/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 5 września 2017 r.
w sprawie przyjęcia wzoru zawiadomienia o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) uchwala się, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się wzór zawiadomienia o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta, w szczególności o adresie i nazwie firmy audytorskiej, w imieniu którego będzie wykonywał zawód.
§  2.  Wzór zawiadomienia stanowi załącznik do uchwały.
§  3.  Traci moc uchwała Nr 2540/47/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia wzoru zawiadomienia o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PIBR

Polska Izba Biegłych

Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

R4
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny

(jeśli inny niż adres zamieszkania)

Numer w rejestrze
TelefonE-mail

ZAWIADOMIENIE

o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta

Na podstawie przepisów art. 3 ust. 4 w związku z ust. 2 w zw. z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 poz. 1089), zwanej dalej "ustawą", informuję, że zawód będę wykonywał w imieniu i jako:

1Numer firmy audytorskiej na

liście

od1do2
osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy
wspólnik firmy audytorskiej, o której mowa w art. 46 pkt 2 -4 ustawy
osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z firmą audytorską, o której mowa w art. 46 ustawy
osoba fizyczna (w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą inną niż działalność, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy), która zawarła umowę cywilnoprawną z firmą audytorską, o której mowa w art. 46 ustawy.
2Numer firmy audytorskiej

na liście

od1do2
osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy
wspólnik firmy audytorskiej, o której mowa w art. 46 pkt 2-4 ustawy
osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z firmą audytorską, o której mowa w art. 46 ustawy
osoba fizyczna (w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą inną niż działalność, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy), która zawarła umowę cywilnoprawną z firmą audytorską, o której mowa w art. 46 ustawy.
3Numer firmy audytorskiej

na liście

od1do2
osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy
wspólnik firmy audytorskiej, o której mowa w art. 46 pkt 2-4 ustawy
osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z firmą audytorską, o której mowa w art. 46 ustawy
osoba fizyczna (w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą inną niż działalność, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy), która zawarła umowę cywilnoprawną z firmą audytorską, o której mowa w art. 46 ustawy.
4Numer firmy audytorskiej

na liście

od1do2
osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy
wspólnik firmy audytorskiej, o której mowa w art. 46 pkt 2-4 ustawy
osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z firmą audytorską, o której mowa w art. 46 ustawy
osoba fizyczna (w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą inną niż działalność, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy), która zawarła umowę cywilnoprawną z firmą audytorską, o której mowa w art. 46 ustawy.
5Numer firmy audytorskiej

na liście

od1do2
osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy
wspólnik firmy audytorskiej, o której mowa w art. 46 pkt 2-4 ustawy
osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z firmą audytorską, o której mowa w art. 46 ustawy
osoba fizyczna (w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą inną niż działalność, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy), która zawarła umowę cywilnoprawną z firmą audytorską, o której mowa w art. 46 ustawy.

Pamiętaj! Każde kolejne zawiadomienie powoduje utratę mocy wcześniejszego3.

Miejscowość i data
Podpis

______

1 W przypadku kontynuacji wykonywania zawodu w imieniu firmy audytorskiej, wpisz pierwotną datę rozpoczęcia współpracy.

2 Wpisz, gdy umowa została zawarta na czas określony.

3 W przypadku współpracy z większą liczbą firm audytorskich, skopiuj i wklej tabelę z kolejnym numerem.