Akty korporacyjne

Rewid.2019.9.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 września 2019 r.

KOMUNIKAT 2/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia wzoru formularza zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uprzejmie informuje, że uległa zmianie treść wzoru formularza oznaczonego symbolem R5 - zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta. Obowiązujący wzór formularza w tym względzie stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Przypominamy, że biegły rewident ma obowiązek zgłaszania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów informacji o niewykonywaniu zawodu w terminie 30 dni od dnia zaprzestania jego wykonywania. Nie dochowanie ww. terminu przez biegłego rewidenta będzie skutkowało tym, że za datę przekazania informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uzna datę wpływu ww. informacji do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Tym samym traci moc komunikat Nr 23/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru formularza zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

R5

___________________________________________________________________________

Imię (imiona)
Nazwisko
Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny

(jeśli inny niż adres zamieszkania)

Numer w rejestrze
TelefonE-mail

ZAWIADOMIENIE

o zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta

Na podstawie przepisów art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm., zwanej dalej "ustawą") zawiadamiam, że nie wykonuję zawodu biegłego rewidenta, w rozumieniu tej ustawy,

od dnia1
Miejscowość i data
Podpis

_________

1 Zgodnie z art. 17 ust. 9 ustawy biegły rewident ma obowiązek zgłaszania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów informacji o niewykonywaniu zawodu w terminie 30 dni od dnia zaprzestania jego wykonywania. Nie dochowanie ww. terminu przez biegłego rewidenta będzie skutkowało tym, że za datę przekazania informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uzna datę wpływu ww. informacji do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.