Akt korporacyjny

Podat.2018.8.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 26/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 6 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z czynności kontrolnych prowadzonych przez Zespół kontrolujący ds. kontroli gospodarowania środkami finansowymi i terminowości regulowania zobowiązań KIDP w 2014 r.

Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 10 ust. 1, w związku z § 13 ust. 7 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przyjmuje wnioski i zalecenia z kontroli gospodarowania środkami finansowymi i terminowości regulowania zobowiązań KIDP w 2014 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.