Akty korporacyjne

Podat.2006.2.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lutego 2006 r.

UCHWAŁA Nr 30/2006
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 15.02.2006 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

§  1. Działając na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr 33/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje tekst jednolity Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Tekst jednolity Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych zostanie opublikowany na stronie internetowej KIDP www.kidp.pl oraz w najbliższym numerze "Biuletynu KIDP".
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych

(tekst jednolity sporządzony na podstawie uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz uchwały nr 33/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych)

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§  1.
1. Krajowa Izba Doradców Podatkowych zwana dalej "Izbą" działa na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86 ze zm.) i niniejszego statutu.
2. Statut Izby określa w szczególności:
1) strukturę organizacyjną Izby,
2) tryb powoływania i działania oraz kompetencje organów Izby,
3) tryb powoływania i funkcjonowania oraz kompetencje Regionalnych Oddziałów Izby,
4) sposób finansowania działalności Izby,
5) sposób składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych przez Radę w imieniu Izby.
§  2. Izba posiada osobowość prawną i jest obowiązkowym zrzeszeniem osób fizycznych będących doradcami podatkowymi.
§  3.
1. Terenem działania Izby jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.
§  4. Izba ma prawo ustanowić znak graficzny (logotyp), odznakę członkowską oraz wzór legitymacji.
§  5. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 86 ze zm.),
2. Izbie - rozumie się przez to Krajową Izbę Doradców Podatkowych,
3. Zjeździe - rozumie się przez to Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych,
4. Radzie - rozumie się przez to Krajową Radę Doradców Podatkowych,
5. Komisji Rewizyjnej - rozumie się przez to Krajową Komisję Rewizyjną,
6. Regionalnych Oddziałach Izby - rozumie się przez to regionalne oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
7. Ministrze - rozumie się przez to ministra sprawującego nadzór nad Izbą,
8. Biurze Izby - rozumie się przez to Biuro Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
9. Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach Izby - rozumie się przez to zgromadzenia doradców podatkowych w danym Regionalnym Oddziale Izby dokonujące wyboru delegatów na Zjazd,
10. Zgromadzeniach Regionalnych Oddziałów Izby - rozumie się przez to zgromadzenia doradców podatkowych w danym Regionalnym Oddziale Izby zwoływane w innych sprawach.

Rozdział  II

Zadania Izby

§  6.
1. Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:
1) reprezentowanie członków Izby, a także udział w postępowaniu sądowym przez upoważnionego przedstawiciela społecznego,
2) ochrona interesów zawodowych oraz integracja środowiska doradców podatkowych,
3) udzielanie pomocy członkom Izby w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
4) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej,
5) doskonalenie zawodowe członków Izby,
6) współdziałanie z samorządami zawodowymi innych wolnych zawodów,
7) przedstawianie wniosków właściwym organom w zakresie stanowienia i stosowania prawa podatkowego,
8) utrzymywanie kontaktów z instytucjami międzynarodowymi i organizacjami zagranicznymi związanymi z doradztwem podatkowym,
9) budowanie (propagowanie) wizerunku doradcy podatkowego jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego,
10) podjęcie działań mających na celu kształtowanie wizerunku Izby,
11) podjęcie działań dla zastosowania informatyki i środków komunikacji elektronicznej w doradztwie podatkowym.
2. Izba może prowadzić działalność wydawniczą, oświatową i szkoleniową.
3. Izba wykonuje swoje zadania poprzez organy określone w art. 49 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem roli Regionalnych Oddziałów Izby a także zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Rozdział  III

Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki

§  7. Członkami Izby są osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych.
§  8. Członkowie Izby mają prawo w szczególności do:
1. korzystania z pomocy Izby oraz statutowych działań Izby,
2. uczestniczenia w pracach Izby,
3. zgłaszania wniosków i postulatów w przedmiocie działalności Izby,
4. realizacji czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,
5. posługiwania się znakiem graficznym (logotypem), odznaką członkowską i legitymacją Izby.
§  9. Członkowie Izby zobowiązani są w związku z wykonywaniem zawodu w szczególności do:
1. przestrzegania:
a) ustawy o doradztwie podatkowym,
b) statutu Izby,
c) zasad etyki zawodowej,
d) uchwał Zjazdu,
e) uchwał Rady,
2. stałego doskonalenia zawodowego,
3. regularnego opłacania składek członkowskich,
4. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

Rozdział  IV

Organy i struktura organizacyjna Izby

§  9a. W Izbie funkcjonują organy Izby oraz Regionalne Oddziały Izby.
§  10. Organami Izby są:
1. Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych,
2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych,
3. Krajowa Komisja Rewizyjna,
4. Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
5. Sąd Dyscyplinarny,
6. Rzecznik Dyscyplinarny.
§  11.
1. Kadencja Rady trwa 4 lata.
2. Kadencja organów, o których mowa w § 10 pkt 3-6, jest równa kadencji Rady.
3. Członek Izby nie może sprawować funkcji w organie Izby, o którym mowa w § 10 pkt 2 dłużej niż dwie kolejne kadencje.
§  12. Wybory do organów Izby wymienionych w §10 odbywają się w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
§  13.
1. Członek Izby może wchodzić w skład tylko jednego z organów wymienionych w §10 pkt 2-6.
2. Członkowie Izby, którzy weszli do jednego z organów wymienionych w § 10 pkt 2-6 lub stali się zastępcami Rzecznika Dyscyplinarnego nie mogą być wybrani na członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby.
§  14. Członkowie organów wymienionych w §10 pkt 2-6, zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego oraz sędziowie zamiejscowych Oddziałów Sądu Dyscyplinarnego, a także członkowie Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby pełnią swe funkcje społecznie.

Rozdział  V

Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

§  15.
1. Delegatami na Zjazd są doradcy podatkowi wybrani na Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach Izby.
2. Delegat na Zjazd ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe tylko osobiście.
3. W Zjeździe uczestniczą członkowie Rady, jej Przewodniczący, który otwiera obrady Zjazdu i prowadzi je do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady obrady otwiera jego zastępca lub wyznaczony członek ustępującej Rady.
4. W Zjeździe mogą uczestniczyć członkowie innych organów Izby oraz zaproszeni goście.
5. Delegaci na Zjazd zachowują swój mandat do wyboru delegatów na następny zwyczajny Zjazd.
§  16.
1. Zjazd wybiera i odwołuje prezydium Zjazdu, w skład którego wchodzą Przewodniczący i sekretarz Zjazdu oraz ich zastępcy.
2. Przewodniczący Zjazdu lub jego zastępca kieruje obradami Zjazdu, udziela głosu oraz wykonuje inne czynności zgodne z regulaminem działania uchwalonym przez Zjazd.
3. Prezydium Zjazdu czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem prac Zjazdu.
4. Zjazd obraduje na posiedzeniach plenarnych lub w komisjach zjazdowych.
§  17.
1. Do zadań Zjazdu należy:
1) uchwalanie programu działania Izby,
2) ustalanie liczby członków organów, o których mowa w §10 pkt 2 -5 oraz wybór tych organów, z zastrzeżeniem pkt 3,
3) wybór Przewodniczącego Rady i Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców w liczbie określonej przez Zjazd,
4) uchwalanie statutu Izby,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Izby,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przedstawionych przez organy Izby oraz udzielanie absolutorium Radzie na wniosek Komisji Rewizyjnej,
8) uchwalanie zasad etyki zawodowej,
9) tworzenie Regionalnych Oddziałów Izby oraz określanie ich organizacji i zakresu działania,
10) określanie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji przez doradców podatkowych,
11) podejmowanie uchwał w sprawie odpłatnego nabywania oraz zbycia lub obciążenia nieruchomości oraz dokonywania innych wydatków przekraczających jednorazowo 30% wartości funduszy własnych Izby,
12) podejmowanie innych uchwał.
2. Zjazd może powołać sąd polubowny.
3. Zjazd może podejmować uchwały w sprawie tworzenia funduszy celowych.
4. Zjazd opracowuje i uchwala regulamin swojego działania.
§  18.
1. Zjazd zwoływany jest przez Radę raz na 4 lata.
2. Termin zwołania Zjazdu ustala się najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji organów Izby.
3. W ciągu 60 dni od dnia ustalenia terminu Zjazdu odbywają się Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby, które dokonują wyboru delegatów.
§  19.
1. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Rada przed upływem terminu, o którym mowa w § 18:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 1/10 ogółu doradców podatkowych,
4) na wniosek Ministra, - nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż w ciągu 90 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 2-4, o ile nie koliduje to z terminem Zjazdu, o którym mowa w §18.
2. Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd są delegaci wybrani na Zjazd.
3. Nadzwyczajny Zjazd obraduje wyłącznie w sprawach dla których został zwołany.
§  20. Uchwały Zjazdu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Wybory dokonywane przez Zjazd odbywają się w głosowaniu tajnym, z wyjątkiem wyboru przewodniczącego Zjazdu, sekretarza Zjazdu i ich zastępców oraz Komisji Zjazdowych.

Rozdział  VI

Krajowa Rada Doradców Podatkowych

§  21.
1. Rada kieruje, w zakresie swoich zadań działalnością samorządu w okresach między Zjazdami.
2. Rada podejmuje działania w celu propagowania właściwego wizerunku korporacji i zawodu doradcy podatkowego.
3. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) przygotowanie zwołania Zjazdu, w tym opracowanie projektu regulaminu działania Zjazdu,
2) zwoływanie Zjazdu i wykonywanie jego uchwał,
3) reprezentowanie Izby i współpraca z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej, instytucjami naukowymi, organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz międzynarodowymi organizacjami zawodowymi,
4) opracowywanie planów pracy i rocznych planów finansowych Izby oraz sprawozdań z ich wykonania,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Izby,
6) powoływanie stałych i okresowych komisji doradczych i zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
7) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa podatkowego oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
8) wysuwanie kandydatów na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego,
9) podejmowanie uchwał w sprawach wpisu na listę doradców podatkowych i skreślania z niej,
10) współpraca z Państwową Komisją Egzaminacyjną do spraw Doradztwa Podatkowego,
11) ustalanie terminu uiszczenia i wysokości opłat za wpis na listę doradców podatkowych w porozumieniu z Ministrem oraz innych opłat,
12) określenie sposobu zwoływania, organizacji oraz trybu wyboru delegatów na Zjazd dokonywanych na Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach Izby,
13) podejmowanie innych uchwał, które uzna za celowe dla właściwego funkcjonowania Izby i działalności zawodowej doradców podatkowych,
14) zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu Doradców Podatkowych,
15) inicjatywa w zakresie postępowań wyjaśniających,
16) przekształcanie wpisów warunkowych we wpis na listę doradców podatkowych,
17) opiniowanie aktów prawnych do ustawy o doradztwie podatkowym,
18) wnioskowanie skreślenia osoby prawnej z rejestru spółek doradztwa podatkowego,
19) wyrażanie zgody na dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego osoby nie będącej obywatelem polskim oraz zwolnienia z odbywania praktyk zawodowych na warunkach określonych ustawą,
20) przyjmowanie sprawozdania z działalności składanego Zjazdowi przez Przewodniczącego Rady,
21) powoływanie przedstawiciela ustawowego do występowania w postępowaniu sądowym.
4. Rada opracowuje i uchwala regulamin swojego działania.
§  22.
1. Liczbę członków Rady ustala Zjazd.
2. W skład Rady wchodzą Przewodniczący oraz pozostali członkowie Rady.
3. Rada wybiera w głosowaniu tajnym, na pierwszym posiedzeniu spośród swoich członków od 2 do 9 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.
§  23.
1. Przewodniczący Rady oraz osoby wymienione w § 22 ust. 3 tworzą Prezydium Rady.
2. Prezydium Rady działa w granicach określonych przez Radę w regulaminie Prezydium i przed nią odpowiada.
3. Regulamin określa w szczególności podział czynności pomiędzy członkami Prezydium.
§  24.
1. Przewodniczący Rady:
1) reprezentuje Radę,
2) kieruje jej pracami,
3) przewodniczy na posiedzeniach,
4) zapewnia wykonanie uchwał Rady,
5) podpisuje decyzje w sprawach wpisu na listę doradców podatkowych lub skreślenia z niej,
6) zatrudnia Dyrektora Biura Izby za zgodą Rady.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki wykonuje jeden z wiceprzewodniczących.
3. Przewodniczący przekazuje Ministrowi uchwały podjęte przez Radę w terminie 14 dni od dnia ich uchwalenia.
§  25.
1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na 3 miesiące.
2. Uchwały Rady zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Do ważności uchwał Rady jest wymagana obecność co najmniej połowy jej członków.
4. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz sekretarz.
5. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenia reprezentantów innych organów Izby, a także inne osoby.
6. Przewodniczący organów Izby oraz przewodniczący Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby lub inni upoważnieni przez nich członkowie Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby, mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym, w obradach Rady.
§  26.
1. Przewodniczący Rady wyznacza w ciągu 14 dni od dokonania wyboru Przewodniczącego Rady datę pierwszego posiedzenia Rady, przy czym posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Zjazdu.
2. Przewodniczący zawiadamia członków Rady o terminie zwołania Rady listami poleconymi proponując jednocześnie porządek obrad.
3. Przewodniczący rozsyła zawiadomienia najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zwołania Rady.
4. W zawiadomieniach Przewodniczący wskazuje miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz czas i godzinę rozpoczęcia obrad.
5. skreślony
§  27.
1. W celu wykonywania zadań, stosownie do potrzeb, Rada powołuje spośród swoich członków komisje.
2. W celu wykonania określonych zadań przewodniczący komisji mogą zaprosić do udziału w pracach komisji z głosem doradczym także inne osoby.
§  28. skreślony
§  29. skreślony

Rozdział  VII

Komisja Rewizyjna

§  30.
1. Dla wykonania czynności kontrolnych działalności finansowej i majątkowej Izby Zjazd powołuje Komisję Rewizyjną.
2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Zjazd.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.
4. skreślony
§  31.
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie całokształtu działalności finansowej i majątkowej organów Izby, a w szczególności:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowej Izby,
2) występowanie do Rady z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zaleceniami dotyczącymi usunięcia uchybień,
3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Izby,
4) składanie sprawozdań Zjazdowi i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie,
5) występowanie do Rady z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
2. Komisja Rewizyjna kontrolując działalność finansową i majątkową organów Izby uwzględnia sposób finansowania, szczegółowy tryb działania organów Izby, a także funkcjonowania Regionalnych Oddziałów Izby oraz sposób składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych określonych statutem.
§  32.
1. Przewodniczący Rady wyznacza w ciągu 14 dni od dokonania wyboru Komisji Rewizyjnej datę pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, przy czym posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Zjazdu.
2. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
§  33.
1. Komisja przeprowadza kontrolę w co najmniej trzyosobowym składzie.
2. Z każdej kontroli oraz posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
3. Protokół z kontroli, podpisany przez kontrolujących, z wnioskami i zaleceniami, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje niezwłocznie Radzie i kontrolowanemu.
4. Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej powinny być przedmiotem obrad jednego z najbliższych posiedzeń Rady.
5. Komisja Rewizyjna w terminie dwóch miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego składa Radzie opinię dotyczącą działalności finansowej i majątkowej Izby za dany rok obrachunkowy.
§  34. Komisja Rewizyjna opracowuje i uchwala regulamin swego działania określający procedury i organizację pracy Komisji.

Rozdział  VIII

Sąd Dyscyplinarny i Wyższy Sąd Dyscyplinarny

§  35.
1. Sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych rozpatrują:
1) w pierwszej instancji - Sąd Dyscyplinarny,
2) w drugiej instancji - Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
2. Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego wybrani przez Zjazd oraz sędziowie Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego wybrani przez Zgromadzenia Regionalnych Oddziałów Izby tworzą razem sąd pierwszej instancji - Sąd Dyscyplinarny.
3. Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego może delegować członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego za jego uprzednią zgodą do składu orzekającego pierwszej instancji. Delegację zatwierdza Przewodniczący Rady.
4. Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego może delegować członka Sądu Dyscyplinarnego za jego uprzednią zgodą do składu orzekającego drugiej instancji. Delegację zatwierdza Przewodniczący Rady.
§  36.
1. Liczbę członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Sądu Dyscyplinarnego ustala Zjazd.
2. Członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego wybierają Zgromadzenia Regionalnych Oddziałów Izby.
3. Sądy, o których mowa w ustępie 1, orzekają w składach trzyosobowych.
§  37.
1. Zasady postępowania dyscyplinarnego wynikają z odpowiednich ustaw.
2. Sąd Dyscyplinarny i Wyższy Sąd Dyscyplinarny uchwalają regulamin swego działania.
3. Projekt regulaminu opisanego w ust. 2 powyżej lub jego zmian opracowuje Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
§  38.
1. Rada uchwala regulamin wykonywania orzeczeń dyscyplinarnych na wniosek przewodniczącego Wyższego Sadu Dyscyplinarnego.
2. Projekt regulaminu opisanego w ust. 1 lub jego zmiany opracowuje Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
§  39.
1. Przewodniczący Rady wyznacza w ciągu 14 dni od dokonania wyboru Wyższego Sądu Dyscyplinarnego termin pierwszego posiedzenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
2. Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wyznacza termin pierwszego posiedzenia Sądu Dyscyplinarnego w ciągu 14 dni od dokonania wyboru Sądu Dyscyplinarnego.
§  40.
1. Członkowie sądów pierwszej i drugiej instancji wybierają ze swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego kierują sądami, a w szczególności:
1) zaznajamiają się z pismami wpływającymi do sądu i wydają odpowiednie zarządzenia,
2) zapewniają stronom możliwość przeglądania akt sprawy,
3) organizują spotkania sędziów dla omówienia zagadnień prawnych budzących wątpliwości oraz dla omówienia zagadnień organizacyjnych, usprawniających i doskonalących przebieg postępowania dyscyplinarnego,
4) zapewniają sprawną, prawidłową i terminową pracę obsługi administracyjnej sądu.
3. W razie nieobecności lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego lub przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, ich obowiązki wykonują wiceprzewodniczący, do czasu wyboru nowego przewodniczącego.

Rozdział  IX

Rzecznik Dyscyplinarny

§  41.
1. Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców wybiera Zjazd.
2. Oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi jest Rzecznik Dyscyplinarny lub z upoważnienia Rzecznika Dyscyplinarnego jego zastępca.
3. Rzecznik Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, a także przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej.
4. Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.
5. Postępowanie wyjaśniające prowadzi Rzecznik Dyscyplinarny lub upoważniony przez niego zastępca.
6. Rzecznik Dyscyplinarny opracowuje i przyjmuje regulamin działania.
7. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Rzecznika Dyscyplinarnego jego obowiązki przejmuje zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wskazany przez Rzecznika.

Rozdział  X

Biuro Izby

§  42.
1. Izba wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Izby.
2. Zadania i organizację, zasady funkcjonowania Biura Izby oraz zasady wynagradzania pracowników określa regulamin organizacyjny Biura Izby, uchwalony przez Radę.

Rozdział  XI

Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych

§  43.
1. Regionalne Oddziały Izby stanowią doradcy podatkowi prowadzący działalność na terenie Regionalnego Oddziału, przy czym jako miejsce prowadzenia działalności przyjmuje się miejsce wskazane jako pierwsze na liście doradców podatkowych prowadzonej przez Radę.
2. Na terenie jednego województwa może działać jeden Regionalny Oddział Izby.
3. Oddziały Regionalne Izby mogą się łączyć.
4. Oddziały Regionalne Izby obejmujące więcej niż jedno województwo mogą się dzielić.
5. Zasady łączenia się i podziału Regionalnych Oddziałów Izby określi Rada.
§  44. Regionalne Oddziały Izby realizują zadania statutowe, a także zadania wynikające z uchwał Zjazdu, a w szczególności:
1. integrują środowisko doradców podatkowych,
2. chronią interesy zawodowe doradców podatkowych,
3. prowadzą działalność informacyjną, szkoleniową i wydawniczą,
4. propagują zawód doradcy podatkowego i czuwają nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej,
5. powołują przedstawicieli społecznych w rozumieniu art. 90 Kodeksu postępowania karnego, celem udziału w postępowaniach karnych lub karnych skarbowych, prowadzonych przeciwko doradcom podatkowym,
6. prowadzą działalność rozjemczą,
7. nadzorują i koordynują praktyki zawodowe.
§  45. Regionalne Oddziały Izby wykonują swoją działalność poprzez:
1. Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby i Zgromadzenia Regionalnych Oddziałów Izby,
2. Zarządy Regionalnych Oddziałów Izby.
§  46.
1. Zgromadzenia Regionalnych Oddziałów Izby zwoływane są przez Zarządy Regionalnych Oddziałów Izby raz na 4 lata
2. Termin zwołania Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby ustala się najpóźniej na dwa miesiące przed upływem kadencji Zarządu Regionalnego Oddziału Izby.
3. Zgromadzenie Regionalnego oddziału Izby zwoływane jest przez Zarząd Regionalnego Oddziału Izby przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Rady
3) na wniosek co najmniej 1/10 liczby doradców podatkowych o których mowa w § 43 ust. 1 - nie wcześniej niż 30 dnia i nie później niż w ciągu 90 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, o ile nie koliduje to z terminem Zgromadzeń Regionalnych Oddziałów Izby, o którym mowa w ust.1
4. W przypadku braku możliwości zwołania Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby przez Zarząd Regionalnego Oddziału Izby w terminie, o którym mowa w ust 3 na wniosek Rady, Zgromadzenie Regionalnego Oddziału Izby zwoływane jest przez Radę.
5. Zgromadzenie Regionalnego Oddziału Izby zwoływane przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 obraduje wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.
§  47. Do zadań Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby należy:
1. wybór członków Zarządu Regionalnego Oddziału Izby,
2. przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu Regionalnego Oddziału Izby.
3. wybór członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego.
§  47a.
1. Do zadań Zarządu Regionalnego Oddziału Izby należy w szczególności:
1) przygotowanie Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby,
2) zwoływanie Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby,
3) przygotowanie Walnego Zgromadzenia w Regionalnym Oddziale Izby,
4) opracowywanie planów pracy i rocznych planów finansowych Regionalnego Oddziału Izby oraz sprawozdań z ich wykonania,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Regionalnego Oddziału Izby,
6) powoływanie stałych i okresowych komisji doradczych i zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
7) podejmowanie innych uchwał, które uzna za celowe dla właściwego funkcjonowania Regionalnego Oddziału Izby,
8) reprezentowanie Izby wobec terenowych organów państwowych i samorządowych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych,
9) wybór przedstawicieli społecznych,
10) uchwalanie regulaminu działania Zarządu.
2. Przewodniczący Zarządu Regionalnego Oddziału przekazuje Radzie uchwały Zarządu Regionalnego Oddziału Izby. Rada bada zgodność uchwał z prawem, statutem, uchwałami Zjazdu i Rady. W przypadku wątpliwości co do zgodności Rada zwraca się do Zarządu Regionalnego Oddziału Izby o uchylenie lub zmianę uchwały bądź wyjaśnienie wątpliwości.
§  48.
1. Kadencja Zarządu Regionalnego Oddziału Izby trwa 4 lata o ile Zjazd nie uchwali inaczej.
2. Zarząd Regionalnego Oddziału Izby składa się z 5 do 11 członków. Zarząd wybiera spośród swego grona Przewodniczącego oraz jego zastępców, sekretarza i skarbnika.
3. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący, a w szczególności:
1) reprezentuje Zarząd Regionalnego Oddziału Izby,
2) sprawuje nadzór nad pracownikami Biura świadczącymi pracę na rzecz Izby w danym Regionalnym Oddziale Izby.
4. Do realizacji swoich zadań Zarząd Regionalnego Oddziału Izby może powoływać komisje, określając ich zadania, zasady działania i skład osobowy.
§  49.
1. Do właściwości zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego należy rozpatrywanie spraw z wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego, pozostających we właściwości tego sądu, dotyczących doradców podatkowych należących do danego Regionalnego Oddziału Izby.
2. Zamiejscowy Oddział Sądu Dyscyplinarnego orzeka w składzie trzyosobowym.

Rozdział  XII

Sposób finansowania działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych

§  50.
1. Działalność Izby finansuje się z majątku Izby, który powstaje w szczególności z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn,
3) spadków,
4) zapisów,
5) dotacji,
6) dochodów z działalności określonej w § 6 ust.2,
7) dochodów z wykorzystania majątku Izby oraz majątku będącego w użytkowaniu Izby,
8) opłat wpisowych,
9) wpłat z tytułu pokrywania kosztów postępowania dyscyplinarnego na podstawie prawomocnych orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego lub Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
10) innych opłat pobieranych przez Radę w ramach uprawnień nadanych w tym zakresie przez Zjazd.
2. Majątek Izby służy wyłącznie realizacji celów, dla których Izba została powołana, zgodnie z przepisami odpowiednich ustaw, Statutu, uchwał Zjazdu oraz uchwał Rady.
3. Ustala się następujący sposób finansowania Izby:
1) na działalność i funkcjonowanie poszczególnych Regionalnych Oddziałów Izby przeznacza się 70% wpływów uzyskanych ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w tych Regionalnych Oddziałach Izby,
2) na działalność i funkcjonowanie Rady oraz zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego i organów Izby przeznacza się wpływy z opłat wpisowych i pozostałą część wpływów uzyskanych ze składek, o których mowa w pkt 1,
3) darowizny, zapisy, spadki dokonane ze wskazaniem konkretnego Regionalnych Oddziałów Izby przeznaczone są w całości na finansowanie tego Regionalnego Oddziału Izby,
4) darowizny, zapisy i spadki, inne niż określone w pkt 3, przeznacza się na finansowanie działalności Izby i pozostają one w dyspozycji Rady,
5) wpływy z nieruchomości i ruchomości oraz praw majątkowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Izby a administrowanych przez Regionalne Oddziały Izby przeznacza się w całości na finansowanie tego Regionalnego Oddziału Izby,
6) wpływy z działalności wydawniczej, oświatowej i szkoleniowej oraz inne przychody pochodzące z przedsięwzięć realizowanych przez Regionalne Oddziały Izby przeznaczone są w całości na finansowanie tych Regionalnych Oddziałów Izby; wpływy ze wspólnych przedsięwzięć Rady i Regionalnych Oddziałów Izby dzieli się po połowie między Radę i Regionalne Oddziały Izby,
7) na uzasadniony wniosek Zarządu Regionalnego Oddziału Izby, Rada może dofinansować Regionalny Oddział Izby ze środków pozostających w jej dyspozycji.
4. Zasady gospodarki finansowej Izby reguluje uchwała Zjazdu a regulamin gospodarki finansowej uchwała Rady.

Rozdział  XIII

Sposób składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych

§  51.
1. Odpłatne nabywanie, a także każde zbywanie i obciążanie nieruchomego majątku Izby oraz powoływanie innych podmiotów lub nabywanie w nich udziałów akcji lub innych praw majątkowych wymaga uchwały Zjazdu. Dla realizacji tych czynności wymagana jest uchwała Rady.
2. Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych Izby, z zastrzeżeniem ust. 1, upoważniona jest Rada. Skuteczna realizacja czynności, o których mowa w zdaniu 1 wymaga współdziałania i podpisów dwóch członków Rady upoważnionych przez Radę, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy i Skarbnika. Zamiast Skarbnika może dokonywać czynności członek Rady, przez nią upoważniony, na wniosek Skarbnika.
3. Oświadczenia woli w imieniu Rady związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Izby, w sprawach jednorazowo nieprzekraczających kwoty 5.000 zł, składa Dyrektor Biura Izby.
4. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w zakresie dotyczącym Regionalnych Oddziałów Izby wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch upoważnionych przez Radę członków Zarządu Regionalnego Oddziału Izby, w tym skarbnika.
5. Do czasu wyboru Prezydium Rady zgodnie z § 22 ust. 3 niniejszego Statutu, stosuje się dotychczasowe zasady dotyczące składania oświadczeń woli, które mają zastosowanie do Przewodniczącego Rady oraz pozostałych członków Prezydium Rady poprzedniej kadencji.
§  52.
1. Rada może upoważnić inne organy Izby do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z działalnością tych organów.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie działania Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch upoważnionych przez Radę członków tych organów.