Akty korporacyjne

Podat.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Krajowej Rady Doradców Podatkowych za lata 2014-2017

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 20) Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności za okres 2014-2017, stanowiące załącznik (załącznik do sprawozdania) do niniejszej uchwały. Sprawozdanie to zostanie przedłożone V Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI

KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

IV KADENCJI

(2014 r. - 2017 r.)