Podat.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 8/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych IV kadencji

Na podstawie § 13 ust.1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców oraz § 31 ust.4 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Doradców Podatkowych przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności za okres IV kadencji.
§  2.  Tekst sprawozdania, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH IV KADENCJI (2014-2018)

Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym oraz Statutem Krajowa Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest organem powołanym do kontroli działalności finansowej i majątkowej samorządu Doradców Podatkowych. Krajowa Komisja Rewizyjna realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowej i majątkowej Izby,

- występowanie do Rady z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zaleceniami dotyczącymi usunięcia stwierdzonych uchybień,

- zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Izby,

- składanie sprawozdań Zjazdowi i występowanie z wnioskiem o udzielanie absolutorium Radzie,

- występowanie do Rady z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Mocą uchwały nr 39/2014 Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 roku powołano Krajową Komisję Rewizyjną KIDP w składzie:

1. Irena Bachowska

2. Krystyna Brewka

3. Urszula Cyszka

4. Mariusz Durzyński

5. Tadeusz Kaczorowski

6. Dorota Kosacka

7. Anna Leszczyńska

8. Jolanta Nikołaj

9. Janusz Rynk

10. Karolina Stawowska

11. Marzena Stępień

Na pierwszym posiedzeniu Komisji, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2014 r. wyłoniono skład Prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP. Na mocy uchwały 1/2014 Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP IV kadencji został Pan Mariusz Durzyński. Zgodnie z uchwalą 2/2014 w skład Prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP IV kadencji weszło też 2 Wiceprzewodniczących- Pani Krystyna Brewka oraz Pan Tadeusz Kaczorowski. Uchwałą 3/2014 powołano także Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP- Panią Irenę Bachowską. W trakcie 4-letniej kadencji skład Prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP ulegał zmianie. Zgodnie z uchwałą 5/2015 z dnia 27 stycznia 2017 r., po złożeniu rezygnacji przez Panią Irenę Bachowską, nowym Sekretarzem Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP IV kadencji została Pani Marzena Stępień. Następnie, w związku ze zmianami Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP i ustaniem funkcji Sekretarza, w skład Prezydium wchodzili: Przewodniczący Komisji oraz 2 Wiceprzewodniczących. W związku z zawieszeniem członkostwa w Komisji przez Pana Tadeusza Kaczorowskiego Wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP - na mocy uchwały 15/2016 z dnia 31 maja 2016 roku, Wiceprzewodniczącą Komisji została Pani Urszula Cyszka. Od 2016 roku do końca kadencji Prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej IV kadencji przedstawiało się następująco: Pan Mariusz Durzyński- Przewodniczący Komisji, Pani Krystyna Brewka- Wiceprzewodnicząca Komisji oraz Pani Urszula Cyszka- Wiceprzewodnicząca Komisji.

Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP IV kadencji od dnia powołania do dnia V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych odbyła 34 posiedzenia, w tym 30 posiedzeń jednodniowych oraz 4 posiedzenia kilkudniowe. Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych członków Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP w dniach posiedzeniach plenarnych Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP IV kadencji, pokazany jako ilość dni obecności:

Członkowie KKR KIDP IV kadenciiUdział w dniach w posiedzeniach plenarnych IV kadencji KKR KIDP
Mariusz Durzyński40
Urszula Cyszka40
Krystyna Brewka38
Marzena Stępień35
Jolanta Nikołaj29
Irena Bachowska22
Janusz Rynk22
Anna Leszczyńska21
Uczestnictwo w dniach posiedzeń przez osoby, które w trakcie kadencji złożyły mandat
Tadeusz Kaczorowski- zawieszenie/rezygnacia11/19
Dorota Kosacka rezygnacja7/22
Karolina Stawowska rezygnacja20/26

W trakcie IV kadencji Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP, 3 członków Komisji złożyło rezygnacje z pełnienia funkcji członka Krajowej Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z przewidzianą w Regulaminie Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP możliwością zawieszenia członkostwa, w dniu 22 czerwca 2016r. Pan Tadeusz Kaczorowski złożył oświadczenie o zawieszeniu członkostwa w Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP.

W związku ze zmianą Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP oraz wykreśleniem zapisu o możliwości zawieszenia członkostwa w Komisji, w dniu 27 czerwca 2017 r. Pan Tadeusz Kaczorowski złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP.

W dniu 26 listopada 2016 r. oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP złożyła również Pani Dorota Kosacka. W związku z powyższym zawieszeniem oraz złożoną rezygnacją w 2016 roku, Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP IV kadencji realizowała swoje zadania w 9 osobowym składzie.

W dniu 28 marca 2017r. oświadczenie o rezygnacji złożyła Pani Karolina Stawowska.

Pod koniec kadencji Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP liczyła 8 członków.

Brak zaangażowania w pracę niektórych członków Komisji był częstym przedmiotem dyskusji podczas posiedzeń Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP IV kadencji. Jednym z przedmiotów dyskusji członków Komisji było zaangażowanie w pracę Komisji oraz Zespołów kontrolujących Pani Doroty Kosackiej. W związku z brakiem zaangażowania w pracę Komisji Pani Doroty Kosackiej, Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP w uchwale 29/2016 z dnia 16 listopada 2016r., postanowiła wystąpić do Rzecznika Dyscyplinarnego z zawiadomieniem o możliwości popełnienia czynu rodzącego odpowiedzialność dyscypliną poprzez naruszanie art.15b Zasad Etyki Zawodowej. Jednym z argumentów przedstawionym w uzasadnieniu był brak zaangażowania Pani Doroty Kosackiej w pracę Zespołów kontrolujących.

Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP podejmowała swoje decyzje w formie uchwał. W trakcie 4-letniej kadencji Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP podjęła 150 uchwal oraz 21 stanowisk. Poza posiedzeniami plenarnymi Komisja podejmowała także uchwały w drodze obiegowej. Odbyło się 50 głosowań obiegowych. Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych członków Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP w głosowaniach obiegowych:

Uczestnictwo w głosowaniach obiegowych pracujących Członków Komisji
Nazwisko i imięIlość głosowań, w których członek komisji brał udział
Brewka Krystyna50
Cyszka Urszula50
Durzyński Mariusz50
Bachowska Irena46
Stępień Marzena46
Nikołaj Jolanta43
Leszczyńska Anna40
Rynk Janusz40
Uczestnictwo w głosowaniach obiegowych osób, które w trakcie kadencii złożyły mandat
Nazwisko i imięIlość głosowań, w których członek komisji brał udział
Stawowska Karolina rezygnacja14
Kaczorowski Tadeusz rezygnacja11
Kosacka Dorota rezygnacja10

Wszystkie uchwały podejmowane przez Krajową Komisję Rewizyjną KIDP, z wyjątkiem paru uchwał dotyczących kwestii osobowych, które nie podlegały publikacji, zostały opublikowane w serwisie internetowym Krajowej Izby Doradców Podatkowych - mDoradca.

Uchwały w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych publikowane w mdoradcy załączone mają protokoły z zakończonych czynności kontrolnych, które stanowiły podstawę sformułowanych wniosków i zaleceń.

W związku z powyższym każdy doradca podatkowy mógł zapoznać się z decyzjami podejmowanymi przez Krajową Komisję Rewizyjną KIDP IV kadencji oraz mieć wgląd do dokumentów, które stanowiły podstawę ich wydania. Ponadto Krajowa Komisja Rewizyjna IV kadencji podjęła uchwałę 47/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie stworzenia rejestru uchwał Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP I, II oraz III kadencji. W posiadanych materiałach przez Krajową Komisję Rewizyjną IV kadencji znajdowały się jedynie wydrukowane uchwały poprzednich kadencji. Ze względu na ciągłość pracy Organu, Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP postanowiła stworzyć rejestr uchwał podejmowanych przez poprzednie kadencje oraz podjęła uchwałę 49/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie publikacji uchwał KKR KIDP I,II,III kadencji w serwisie internetowym KIDP. Powyższe działania Krajowa Komisja Rewizyjna podjęła nie tylko ze względu na zachowanie ciągłości pracy Organu, ale także na konieczność uporządkowania posiadanej dokumentacji.

Wykaz uchwał podjętych przez Krajową Komisję Rewizyjną KIDP IV kadencji stanowi załącznik nr 1;

Wykaz stanowisk podjętych przez Krajową Komisję Rewizyjną KIDP IV kadencji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Poza wnioskami i zaleceniami wystosowanymi na podstawie 5 33 Statutu KIDP Krajowa Komisja Rewizyjna skierowała 10 wystąpień do Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w których wnioskowała o podjęcie konkretnych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Poniżej niektóre z podjętych uchwał:

22_201703.07.2017w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o podjęcie działań mających na celu wyegzekwowanie zwrotu bezpodstawnie wypłaconych zwrotów kosztów podróży w związku z posiedzeniem Prezydium KRDP w Pradze w dniu 8 października 2015 r.
24_201729.08.2017w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Doradców Podatkowych w związku z podejmowaniem działań na podstawie umowy o stworzenie internetowego katalogu doradców podatkowych
45_201725.10.2017w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Doradców Podatkowych zastosowanie kary porządkowej wobec Dyrektora Biura KIDP
46_201725.10.2017w sprawie wystąpienia do KRDP z wnioskiem o uzasadnienie odbytych podróży służbowych
51_201728.11.2017W sprawie zobowiązania Krajowej Rady Doradców Podatkowych do dostosowania przepisów wewnątrzkorporacyjnych w zakresie ustalania przychodów uzyskiwanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych
48_201728.11.2017w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Doradców Podatkowych w związku z prowadzoną przez Krajową Komisję Rewizyjną KIDP procedurą zatwierdzenia sprawozdania finansowego KIDP za lata 2015-2016
52_201728.11.2017w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o podjęcie działań w celu wyegzekwowania wydatków związanych z utworzeniem internetowego katalogu doradców podatkowych
53_201728.11.2017w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych
1_201804.01.2018w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do zawarcia prawnie skutecznej umowy z Ogólnopolską Fundacją Doradców Podatkowych w związku z podjętą przez Krajową Radę Doradców Podatkowych uchwalą nr 714/2017 z dnia 12 grudnia 2017r.

Zadania Krajowej Komisji Rewizyjnej wynikają z Ustawy o doradztwie podatkowym i Statutu KIDP. Jednym z zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej wynikającym z Statutu KIDP jest przeprowadzenie kontroli całokształtu działalności finansowej i majątkowej Izby. W celu wypełnienia tego obowiązku Członkowie Komisji przepracowali w siedzibie Izby łącznie 517 dni roboczych. W poniższej tabeli przedstawiono udział poszczególnych członków Komisji w posiedzeniach Zespołów kontrolujących KKR KIDP w przeliczeniu na ilość przepracowanych dni:

Imię i nazwisko2014201520162017Łącznie
Irena Bachowska12610937
Krystyna Brewka21263143121
Urszula Cyszka1818283296
Mariusz Durzyński14163438102
Tadeusz Kaczorowski50005
Dorota Kosacka34007
Anna Leszczyńska88131140
Jolanta Nikołaj116141647
Janusz Rynk797831
Karolina Stawowska4910225
Marzena Stępień1317132366

Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP IV kadencji, zgodnie z prośbą skierowaną przez przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych, rozpoczęta czynności kontrolne dopiero w czerwcu 2014 r.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP wielokrotnie napotykała na problemy z otrzymaniem dokumentów, o których udostępnienie wnioskowała, co utrudniało, bądź uniemożliwiało przeprowadzenie czynności kontrolnych.

Opieszale przekazywanie dokumentów do prowadzonych czynności kontrolnych skutkowało nieuzasadnionym wydłużeniem czasu trwania czynności kontrolnych prowadzonych przez zespoły kontrolujące.

Wystąpienia Komisji mające na celu zdyscyplinowanie Dyrektora Biura KIDP, kierowane zarówno do Prezydium KRDP jak i Członków KRDP, pozostawały bez jakiejkolwiek reakcji z ich strony.

Prezydium KRDP wyznaczyło do kontaktów z Krajową Komisją Rewizyjną Pana Ryszarda Małkiewicza - Wiceprzewodniczącego KRDP, który pośredniczył w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do prowadzenia czynności kontrolnych, co powodowało nieuprawnione ingerowanie w dokumentację przedkładaną Krajowej Komisji Rewizyjnej. Od jednoosobowej decyzji Pana Ryszarda Małkiewicza - Wiceprzewodniczącego KRDP uzależnione było przekazanie dokumentacji Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Do przeprowadzenia kontroli działalności finansowej i majątkowej Izby, Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP powołuje Zespoły kontrolujące. W trakcie IV kadencji Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przeprowadziła następujące czynności kontrolne:

- działalności finansowej Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie organizacji IV międzynarodowej konferencji z cyklu "Podatki Bez Granic", która odbyła się w dniach 26-28 października 2012 r.

- finansowania zadań statutowych i programowych KIDP w zakresie integracji środowiska doradców podatkowych oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2013 r.

- finansowania zadań statutowych i programowych KIDP w zakresie integracji środowiska doradców podatkowych oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2014 r. finansowania zadań statutowych i programowych KIDP w zakresie integracji środowiska doradców podatkowych oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2015 r.

- finansowania pozostałych zadań statutowych i programowych KIDP realizowanych przez Izbę w 2013 r.

- finansowania pozostałych zadań statutowych i programowych KIDP realizowanych przez Izbę w 2014 r.

- finansowania pozostałych zadań statutowych i programowych KIDP realizowanych przez Izbę w 2015 r.

- finansowania działalności administracyjnej KIDP w 2013 r.

- finansowania działalności administracyjnej KIDP w 2014 r.

- całokształtu działań związanych z zarządzaniem majątkiem rzeczowym izby w okresie od 1.01 2013 r. do 31.12.2014 r.

- działalności majątkowej KIDP w zakresie uzyskanych w 2013 r. przychodów Izby,

- realizacji przychodów i windykacji należności w 2014 r.

- realizacji i finansowania strategii działań komunikacyjnych za okres styczeń -wrzesień 2017 r.

- gospodarowania środkami finansowymi i terminowości regulowania zobowiązań KIDP w 2014 r.

W ramach kontrolowanych zagadnień Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przedstawiła kontrolowanemu wnioski oraz zalecenia.

Przedstawione wnioski dotyczyły:

- nie opracowania przez niektóre Regionalne Oddziały KIDP regulaminów szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych oraz stosowanych w tym zakresie procedur. Podczas kontroli stwierdzono przypadki, gdzie decyzje o odpłatności za udział w szkoleniu podejmowano ustnie, bez odpowiedniej uchwały. Niektóre regulaminy szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych nie regulowały odpłatności za udział w szkoleniu organizatorów i opiekunów szkoleń. W takich przypadkach decyzje te podejmowano w odrębnych uchwałach łub ustnie.

- korzystania przez osoby nie będące doradcami podatkowymi ze świadczeń Izby będących realizacją zadań statutowych, w szczególności z udziału w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach integracyjnych określonych w ft 6 ust 1 pkt 2 i 5 Statutu KIDP. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w dalszym ciągu odpłatność pracowników i osób towarzyszących obejmuje jedynie część kosztu poniesionego przez KIDP.

Tabele prezentujące Ilość osób uczestniczących w szkoleniach, konferencjach i integracji za tata 2013,2014,2015,2016 - stanowią załączniki numer 3,4,5 oraz 6.

- organizowania przez niektóre Regionalne Oddziały KIDP szkoleń poza granicami RP. Zasada terytorialności działalności KIDP została zapisana w § 3 Statutu KIDP.

- podejmowania przez Regionalne Oddziały KIDP uchwał w zakresie finansowania działalności szkoleniowej i integracyjnej na odmiennych zasadach. Część Regionalnych Oddziałów KIDP podejmuje jedynie uchwały w zakresie odpłatności lub ceny za udział w szkoleniu, nie uchwalając ostatecznej kwoty dopłaty do imprezy ze środków Regionalnych Oddziałów KIDP.

Niektóre Regionalne Oddziały KIDP - oprócz uchwal regulujących odpłatności lub ceny za udział w szkoleniu - uchwalają również maksymalny budżet na imprezę lub łączną kwotę dopłaty ze środków Regionalnego Oddziału KIDP.

W części Regionalnych Oddziałów KIDP odpłatność doradcy podatkowego za udział w szkoleniach znacznie przewyższa faktyczny koszt szkolenia, co skutkuje uzyskaniem nadwyżki przychodów nad kosztami z działalności szkoleniowej. Równolegle niektóre Regionalne Oddziały KIDP stosują zasadę odpłatności za udział w szkoleniach poniżej faktycznego kosztu organizacji szkolenia, lub nie pobierając opłaty za udział w szkoleniu, dofinansowując organizację szkolenia z pozostałych środków finansowych, będących w dyspozycji Regionalnego Oddziału, co powoduje naruszenie zasady równości członków samorządu zawodowego

Tabela przedstawiająca wynik poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP na działalności szkoleniowej stanowi załącznik numer 7.

- braku prowadzenia przez niektóre Regionalne Oddziały KIDP dokumentacji potwierdzającej udział w organizowanych przedsięwzięciach, która powinna stanowić podstawę do rozliczenia zorganizowanego przedsięwzięcia i weryfikacji ponoszonych kosztów.

Pomorski Oddział KIDP organizując spotkania integracyjne korzystał z zewnętrznego organizatora wyjazdów zagranicznych. Wpłaty uczestników dokonywane były z pominięciem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Takie zorganizowanie wyjazdu zagranicznego powoduje m.in. pominięcie procedury ofertowej przy wyborze wykonawcy.

W niektórych Regionalnych Oddziałach KIDP obowiązują uchwały, w których przyznaje się członkom Zarządów prawo do nieodpłatnego udziału w szkoleniach.

Niektóre Regionalne Oddziały nie stosowały obowiązujących w Izbie przepisów prawa korporacyjnego, związanych z uprawieniem do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz nie realizowano obowiązków wynikających z zasad gospodarki finansowej Izby w zakresie zaciągania zobowiązań przez osoby do tego nieuprawnione (pracowników).

- organizowania przez niektóre Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP wyjazdowych posiedzeń Zarządów w przeddzień kilkudniowych szkoleń wyjazdowych. Wiąże się to z ponoszeniem dodatkowych kosztów pokrywanych ze środków Izby, związanych z dodatkowymi noclegami członków Zarządów i dodatkowymi usługami gastronomicznymi oraz zwrotem kosztów podróży.

- braku zapisów, w zawieranych umowach z podmiotami zewnętrznymi, chroniących interesy KIDP, dotyczących obowiązku potwierdzania przyjęcia przez zleceniodawcę wykonania przedmiotu umowy. Brak było w tychże umowach na świadczenie usług zapisów dotyczących przeniesienia praw autorskich na zleceniodawcę, co skutkowało uzależnieniem KIDP od jednego dostawcy.

- wypłacania przez niektóre Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP, w sprzeczności z zapisami uchwał Zjazdu, zaliczek na poczet przyszłych kosztów podróży.

- niewspółmiernej do wielkości Regionalnego Oddziału ilości zatrudnionych pracowników,

- nieprzestrzeganiu przez niektóre Zarządy Regionalnych Oddziałów zapisów § 5 pkt 1 Regulaminu wynagradzania pracowników KIDP w zakresie wnioskowania o przyznanie premii pracownikom.

- braku spójności w zakresie rodzaju dokumentów przekazywanych do Dyrektora Biura KIDP przez wnioskujące Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP o przyznanie premii pracownikom Biura KIDP.

- braku ustalenia jednolitych zasad i kryteriów przyznawania pracownikom Biura KIDP miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne w celach służbowych, samochodem niebędącym własnością pracodawcy.

Stwierdzono zawarcie z dwoma pracownikami Biura KIDP pracującymi w Regionalnych Oddziałach KIDP umów cywilnoprawnych o używanie pojazdu do celów służbowych, po określonym w umowie początkowym terminie jej obowiązywania. Umowy te stanowiły podstawę złożenia przez pracownice oświadczeń potwierdzających używanie samochodu za okresy poprzedzające datę zawarcia umowy. Zwrot kosztów za te okresy został zatwierdzony i wypłacony

- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - stwierdzono, że kwoty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadające za pracowników świadczących pracę w Regionalnych Oddziałach KIDP obciążyły koszty działalności konkretnych Oddziałów, jednak nie zostały sfinansowane ze środków finansowych będących w dyspozycji konkretnego Oddziału Izby. Odpis za tych pracowników został przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu wyłącznie ze środków finansowych będących w dyspozycji KRDP.

W niektórych przypadkach świadczenia socjalne przyznawane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie były uzależnione od sytuacji materialnej pracownika,

- nieprawidłowego ustalenia wynagrodzenia za przepracowane przez pracowników godziny nadliczbowe w I kwartale 2014 r. Wynagrodzenia w prawidłowej wysokości naliczono i wypłacono dopiero w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy. Pracownikom nie wypłacono odsetek za zwlokę w wypłacie części wynagrodzenia za pracę

- zawierania z pracownikami, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, dodatkowych umów cywilnoprawnych obejmujących czynności mieszczące się w ramach czynności wykonywanych w ramach umowy o pracę.

- powierzenia obowiązków kierownika Działu Prawnego Biura KIDP - na podstawie 2 umów cywilnoprawnych - adwokatowi, prowadzącemu działalność gospodarczą - Kancelarię Adwokacką. Zakres i charakter wykonywanych obowiązków wskazuje na konieczność uznania zawartej umowy za umowę o pracę.

- stwierdzenia, że nie zachowano współmierności przychodów i kosztów, w związku ze zbyciem składników majątkowych, stanowiących wyposażenie sali konferencyjnej Biura KIDP. Przychody ze zbycia tych składników zaewidencjonowano do przychodów w roku 2015, podczas, gdy faktyczne zbycie tych składników majątkowych nastąpiło w roku 2014. Koszty wynikające z odpłatnego zbycia składników majątkowych zarachowano w ciężar kosztów operacyjnych w roku 2014.

- nieprawidłowości w zakresie podpisywania przez pracowników umów w sprawie powierzenia majątku oraz stosownych protokołów, stanowiących załącznik do tych umów.

- niedopełnienia obowiązku uaktualnienia zabezpieczenia w postaci złożonego weksla z tytułu roszczeń wynajmującego, w związku zawarciem umowy najmu siedziby KIDP.

- braku podejmowania skutecznych działań windykacyjnych w stosunku do należności Krajowej Izby Doradców Podatkowych z tytułu odpłatności za udział w szkoleniach, integracjach, konferencjach

Tabela ukazująca należności z tytułu szkoleń 2013,2015,2016 stanowi załącznik numer 8.

Pomimo wprowadzenia przez Krajową Radę Doradców Podatkowych procedur windykacyjnych KIDP w zakresie składek członkowskich procedury te praktycznie w ciągu 2014 r. nie były realizowane.

- braku monitorowania wszczęcia przez Rzecznika Dyscyplinarnego postępowań wyjaśniających dotyczących doradców podatkowych zalegających z opłatami składek członkowskich. Nadto Rzecznik Dyscyplinarny nie sprawował właściwego nadzoru nad swoimi zastępcami w zakresie terminowości wszczynania postępowań. Rzecznik Dyscyplinarny, dopiero po wystąpieniu zespołu kontrolującego, postanowił wystąpić do swoich zastępców o wyjaśnienie przyczyn nie wszczęcia postępowań wyjaśniających na skutek skierowanych zawiadomień przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, w związku z zaleganiem z opłatami składek.

- stwierdzenia, że należności Krajowej Izby Doradców Podatkowych z tytułu odpłatności za udział w szkoleniach i spotkaniach integracyjnych obejmowane były odpisami aktualizującymi jedynie w zakresie należności objętych przedawnieniem, przekraczającymi okres 36 miesięcy od dnia wymagalności tych należności.

- stwierdzenia, że nie prowadzono postępowań windykacyjnych w zakresie należności z tytułu świadczonych usług, jak również nie podejmowano działań mających skutkować przerwaniem biegu przedawnienia, dopuszczając tym samym do przedawniania tych należności. Dotyczy to w szczególności istotnej kwoty należności powstałej w Łódzkim Oddziale KIDP z tytułu odpłatności za szkolenie.

Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP zaleciła:

- wprowadzenie jednolitych zasad odpłatności dla doradców podatkowych z tytułu udziału w szkoleniach jednodniowych, stosując zasadę równości członków samorządu zawodowego, zgodnie z punktem 5 załącznika do uchwały 46/2010 III Zjazdu Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych,

- opracowanie i wdrożenie przez Krajową Radę Doradców Podatkowych jednolitych zasad dotyczących udziału w szkoleniach i spotkaniach integracyjnych osób niebędących doradcami podatkowymi,

- opracowanie jednolitej polityki w zakresie zasad odpłatności lub jej braku w przypadku udziału w szkoleniach osób z Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP organizujących dane szkolenie,

- bezwzględne zawieranie umów na organizację szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych, zabezpieczających właściwie interesy Krajowej Izby Doradców Podatkowych,

- dokonywanie wszelkich wpłat związanych z organizacją przedsięwzięć do Krajowej Izby Doradców Podatkowych,

- wprowadzenie przez Krajową Radę Doradców Podatkowych obowiązku zawierania przez organizatorów szkoleń, konferencji i integracji umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w szkoleniach oraz ponoszenia opłat na rzecz właściwych organizacji z tytułu korzystania z praw autorskich,

- opracowanie i wprowadzenie we wszystkich Regionalnych Oddziałach KIDP regulaminów szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych,

- ograniczenie możliwości organizowania wyjazdowych posiedzeń zarządów, w powiązaniu z kilkudniowymi szkoleniami wyjazdowymi i pokrywania ze środków KIDP z tego tytułu dodatkowych noclegów, usług gastronomicznych i zwrotu kosztów podróży osobom uczestniczącym w organizowanych posiedzeniach,

- zweryfikowanie zapisów zawartych w w umowach na świadczenie usług informatycznych, pod kątem zabezpieczenia interesów Izby obejmujących między innymi przeniesienie praw autorskich,

- bezwzględne stosowanie punktu 5 zasad stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, stanowiących załącznik do uchwały 46/2010 lii Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 16 stycznia 2010 r. w brzmieniu "W przypadku organizowania szkoleń, seminariów, konferencji i innych form dokształcania zawodowego organizowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych łub przez regionalne oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych udział jest odpłatny, z tym że Krajowa Rada Doradców Podatkowych lub regionalne oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych mogą w miarę możliwości partycypować w kosztach tych szkoleń stosując zasadę równości członków samorządu zawodowego",

- bezwzględne przestrzeganie przy zaciąganiu zobowiązań i rozporządzaniu majątkiem KIDP postanowień S 28 Statutu KIDP oraz podjętych na tej podstawie stosownych uchwal KRDP, bieżące prowadzenie windykacji należności z tytułu udziału w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach integracyjnych,

- zweryfikowanie przydatności nabywanych przez Regionalne Odziały K1DP wydawnictw książkowych i ich aktualności, a także sposobu ich wykorzystania. Szczególnie w zakresie dostępu do oprogramowania prawniczego w ramach biblioteki doradcy podatkowego,

- rozważenie wprowadzenia w uchwale V KZDP zmian umożliwiających wypłacanie zaliczkowych kwot na poczet przyszłych zwrotów kosztów podróży służbowych, które odbywają członkowie Izby,

- bezwzględne przestrzeganie postanowień Regulaminu wynagradzania, obowiązującego w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych oraz Regulaminu organizacyjnego Biura K1DP w zakresie ustalania wynagrodzeń, zmian wynagrodzeń oraz przyznawania premii i dodatków,

- skorygowanie naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do wysokości ustalonej dla zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty,

- prawidłowe naliczanie wynagrodzeń za pracę należnych pracownikom oraz terminowe dokonywanie wypłat tych wynagrodzeń,

- zweryfikowanie i uaktualnienie zakresu obowiązków pracowników; zakresy obowiązków mają określać zadania i obowiązki faktycznie wykonywane przez pracowników,

- ustalenie i wprowadzenie w życie jednolitych zasad przyznania pracownikom miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne w celach służbowych samochodem niebędącym własnością K1DP

- zweryfikowanie zasadności i celowości przyznawania i wypłaty ryczałtów samochodowych, biorąc pod uwagę konieczność korzystania przez pracowników z samochodów prywatnych w godzinach pracy i przy wykonywaniu pracy na rzecz KJDP,

- bieżące weryfikowanie uchwał Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby, a w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów uchylenie takich uchwał przez Radę,

- dokonanie analizy wysokości opłacanego czynszu, uwzględniając niezbędną powierzchnię do realizacji zadań K1DP oraz stawki czynszu za m2 wynajmowanej powierzchni,

- wprowadzenie procedury podpisywania na bieżąco umów i protokołów przekazania majątku pracownikom w dacie zaistnienia okoliczności przekazania,

- doprecyzowanie umów z pracownikami w sprawie powierzenia majątku o obowiązki dotyczące nadzoru pracownika nad mieniem i jego odpowiedniego zabezpieczenia,

- zrewidowanie treści umowy o powierzeniu pracownikom majątku pod względem prawnych i faktycznych możliwości egzekwowania odpowiedzialności pracownika w przypadku sprzeniewierzenia lub nierozliczenia się z powierzonego majątku,

- zrewidowanie treści umowy o wspólnej odpowiedzialności pracowników pod względem jej zgodności z prawem i możliwości faktycznego egzekwowania odpowiedzialności pracowniczej wynikającej z tej umowy,

- wyegzekwowanie od uczestników szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych występujących zaległości z tytułu odpłatności za udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach integracyjnych,

- bezwzględne stosowanie postanowień obowiązującej procedury windykacji należności KIDP z tytułu składek członkowskich z dnia 6.12.2011 r., w tym również w zakresie nadzoru nad realizacją tej procedury przez właściwych członków KRDP,

- niezwłoczne rozpoczęcie i prowadzenie windykacji pozostałych należności Izby,

- systematyczne i bieżące monitorowanie terminowości wszczynania postępowań przez Rzecznika Dyscyplinarnego, a w przypadku zwłoki podejmowanie działań mających na celu terminowe realizowanie obowiązków przez Rzecznika Dyscyplinarnego,

- podejmowanie działań zabezpieczających interesy KIDP i umożliwiających skuteczne dochodzenie należności, w szczególności mających na celu przerwanie biegu przedawnienia tych należności,

- obejmowanie odpisem aktualizującym również należności nieprzedawnione, zagrożone ryzykiem nieściągalności. W tym zakresie wprowadzenie stosownych zmian w obowiązujących przepisach w zakresie prowadzenia rachunkowości, określając, że odpisem obejmuje się należności, które nie zostały uiszczone w okresie 12 miesięcy od terminu ich wymagalności.

W toku prowadzonych kontroli Krajowa Komisja Rewizyjna objęła czynnościami kontrolnymi realizacje Uchwał IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w zakresie utworzonych funduszy celowych:

- funduszu restrukturyzacyjnego, powołanego Uchwałą nr 47/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

- funduszu przeznaczonego na realizację strategii działań komunikacyjnych dla KIDP na lata 2014-2017, zgodnie z uchwalą 4612014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Zgodnie z ustalonym zakresem kontroli finansowania pozostałych zadań statutowych, czynnościami kontrolnymi objęta została realizacja uchwały nr 47/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych podjęta 12 stycznia 2014r. w sprawie powołania Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Celem ustanowienia Funduszu było stworzenie rezerwy finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która miała być wsparciem procesów restrukturyzacyjnych oraz dofinansowanie działalności statutowej, prowadzonej przez jednostki organizacyjne izby, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej.

Do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu restrukturyzacyjnym została powołana Rada Funduszu, w skład której wchodzą: Członkowie Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w liczbie nie większej niż 16 osób oraz Przewodniczący Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP lub osoby upoważnione przez Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP.

Na utworzenie Funduszu restrukturyzacyjnego zgodnie z Uchwalą nr 47/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych przeznacza się środki z Funduszu KIDP w części utworzonej z nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2002:

- do kwoty nie wyższej niż 500 000 PLN ze wskazaniem na finansowanie ze środków pieniężnych, przekazanych Izbie przez Ministra Finansów, pochodzących z pobranych opłat za wpis na listę doradców podatkowych, oraz

- do kwoty nie wyższej niż 200 000 PLN ze wskazaniem na finansowanie ze środków pieniężnych pozostających w dyspozycji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

W 2014 roku nie doszło do wyodrębnienia środków pieniężnych na utworzenie Funduszu Restrukturyzacyjnego co zostało przewidziane w S3 Regulaminu korzystania ze środków Funduszu Restrukturyzacyjnego KIDP, będącego Załącznikiem do uchwały nr 22812014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 3 czerwca 2014 r.

W załączniku do uchwały nr 228/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze środków Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych określono sposób składania do Rady Funduszu wniosków o przyznanie dofinansowania z Funduszu Restrukturyzacyjnego. Rada Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych powołana została uchwalą nr 857/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 16 grudnia 2014 roku. Działalność Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego określono w załączniku do uchwały nr 149/2015 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego KIDP.

W trakcie trwania IV kadencji roku nie wydatkowano środków wyodrębnionych w ramach funduszu restrukturyzacyjnego w wysokości 700.000,00 zł.

W dniu 27 października 2015 roku KRDP podjęta uchwałę nr 757/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Komunikacji K!DP, stanowiącą załącznik do tej uchwały

W 6t2 uchwały nr 757/2015 KRDP wskazała, że będzie realizowała działania wynikające ze strategii komunikacji stosownie do możliwości finansowych oraz osobowych KIDP, a także z uwzględnieniem społecznego charakteru czynności wykonywanych przez funkcyjnych członków KIDP.

Krajowa Komisja Rewizyjna ustaliła, iż w ramach realizacji uchwały nr 46/2014 z dnia 12 stycznia 2014 roku IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie koncepcji działań komunikacyjnych dla KIDP na lata 2014-2017, z przeznaczonych na ten cel środków na 2015 rok w wysokości 500 00,00 zł KRDP wydatkowała jedynie kwotę 16 600,00 zł. Kwota ta stanowi 3,32 % kwoty przewidzianej w uchwale KRDP nr 286/2015 z dnia 31 marca 2015 roku Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Cała wyżej wymieniona kwota przeznaczona była na finansowanie wynagrodzenia rzecznika prasowego.

Ze względu na planowane wydatki w roku 2016 uchwałą 768/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku zwiększono plan wydatków na rok 2016 w tym obszarze o kwotę 500 000,00 zł. Biorąc pod uwagę

niewykorzystane środki w ramach realizacji strategii komunikacji z roku 2015, łączna kwota do wykorzystania na ten cel w 2016 roku wynosiła 983 400,00 zł.

W ramach realizacji w 2016 roku działań związanych z przyjętą przez KRDP strategią komunikacji, wydatkowano łącznie kwotę 319 495,97 zl w ramach trzech głównych obszarów.

Z w/w kwoty wydatkowano:

- wynagrodzenie rzecznika prasowego - w kwocie 112 025,79 zł,

- organizację Konferencji z okazji Jubileuszu 20-lecia KIDP - w kwocie 144 168,11 zł,

- koszty realizacji umowy z PAP - w kwocie 63 099, zł.

Podział kwot wydatkowanych w ramach działalności PR finansowanej ze środków, o których mowa w uchwale 46/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, przedstawia załącznik nr 9.

W ramach kwoty wydatkowanej na organizację Konferencji z okazji z okazji 20- lecia KIDP poniesiono koszty:

- noclegów, delegacji i parkingów - wwysokości 43 841,55 zl,

- teatru Stara kamienica - w wysokości 61 500,00 zl,

- obsługi PAP oraz prowadzenia panelu - w wysokości 15 990,00 zl.

Podział kosztów związanych z organizacją konferencji przedstawia załącznik nr 10.

Na koniec 2016 roku pozostała do wydatkowania kwota w wysokości 663 904,03 zl.

Biorąc pod uwagę niewykorzystane środki w ramach realizacji strategii komunikacji z lat 2015-2016, łączna kwota do wykorzystania na ten cel w 2017 roku wynosiła 1 163 904,03 zł.

W okresie do dnia 30 września 2017 roku, w ramach realizacji działań związanych z przyjętą przez KRDP strategią komunikacji, wydatkowano łącznie kwotę 332 337,61 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty przeznaczono środki na;

- wynagrodzenie rzecznika prasowego - w wysokości 75 543,20,

- koszty apteczki prawnej, realizowanej przez niektóre Regionalne Oddziały - w wysokości 78 934,81 zl,

- koszty dofinansowania konferencji w Szczecinie oraz Gali Kosynierów przedsiębiorczości - w wysokości 16 000,00 zł,

- koszty dofinansowania stojaków tablicowych dla Śląskiego RO KIDP - w wysokości 15 000,00 zł,

- zakup pieczątek okrągłych w ilości 3 700 sztuk w wysokości - 79 396,50 zł,

- obsługę medialną, opracowanie i publikacje depesz, przygotowanie artykułów - w wysokości 51 045,00 zł

- film promujący zawód doradcy podatkowego - w wysokości 7 777,00 zł,

- przygotowanie artykułu w formie kroniki - w wysokości 3 690,00 zl,

- lista płac umowy o dzieło - w wysokości 4 945,00 zl.

Podział kwot wydatkowanych w ramach działalności PR finansowanej ze środków o których mowa w uchwale 46/2014IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych przedstawia załącznik nr 11.

Kolejnym zadaniem statutowym Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP jest zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP w dniu 17 czerwca 2014 r. otrzymała sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2013, sporządzone w dniu 25 maja 2014 r., przyjęte uchwałą Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 232/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r..

W uchwale 15/2014 z dnia 23 października 2014 r. Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP postanowiła nie zatwierdzić sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2013. Swoją decyzję Komisja uzasadniała stwierdzonymi nieprawidłowościami w sprawozdaniu finansowym, o których Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP informowała Krajową Radę Doradców Podatkowych KIDP oraz podmiot badający, tj. Wessly sp. z o.o. Z uwagi na brak przedłożenia Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP drugiej wersji sprawozdania finansowego, która uwzględniałaby prezentację wyniku finansowego w prawidłowej wysokości, potrzebę czego dostrzegł również podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego, Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP stwierdziła, iż nie może dopuścić do zatwierdzenia zniekształconego w istotny sposób (o co najmniej 10%) wyniku finansowego za 2013 rok, co w konsekwencji doprowadziłoby do nieuprawnionego zawyżenia funduszu statutowego KIDP. Druga wersja sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2013 sporządzona została dopiero w dniu 31 marca 2017 r. i przyjęta uchwalą Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 124/2017 z dnia 31 marca 2017 r. i przekazana Krajowej Komisji Rewizyjnej w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Uchwalą 23/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP zatwierdziła drugą wersję sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2013.

W dniu 17 kwietnia 2015 r. Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP otrzymała sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2014 sporządzone w dniu 31 marca 2015 r., przyjęte uchwałą Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 153/2015 z dnia 31 marca 2015 r. Równocześnie w piśmie przekazującym sprawozdanie Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych poinformowała o znalezionym błędzie w księgach rachunkowych już po przyjęciu sprawozdania przez Krajową Radę Doradców podatkowych oraz dokonaniu autokorekty sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2014. W dniu 14 lipca 2015 r. Krajowa Komisja Rewizyjna KJDP otrzymała drugą wersję sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2014 sporządzoną w dniu 3 kwietnia 2015 r., przyjętą uchwałą Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 292/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. W uchwale 11/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP postanowiła o niezatwierdzeniu drugiej wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2014, ze względu na stwierdzone w sprawozdaniu finansowym nieprawidłowości, polegające na błędnym przedstawieniu informacji finansowych oraz istotnym zniekształceniu wyniku finansowego i sporządzeniu bilansu w wersji uproszczonej zamiast pełnej. O zauważonych nieprawidłowościach w sprawozdaniu Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP informowała Krajową Radę Doradców Podatkowych KIDP oraz podmiot badający, tj. firmę PERFECTUM - AUDIT. Trzecia wersja sprawozdania finansowego za rok 2014 sporządzona dopiero w dniu 31 marca 2017 r. i przyjęta uchwałą Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 127/2017 z dnia 31 marca 2017 r. Uchwalą nr 32/2017 z dnia 24 października 2017 roku Krajowa Komisja Rewizyjna zatwierdziła trzecią wersję sprawozdania finansowego KIDP za rok 2014.

W dniu 15 kwietnia 2016 r. Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP otrzymała sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2015 sporządzone w dniu 31 marca 2016 r., przyjęte uchwalą Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 128/2016 z dnia 31 marca 2016 r. W dniu 4 kwietnia 2017 roku Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP otrzymała drugą wersję sprawozdania finansowego KIDP za rok 2015 sporządzoną w dniu 31 marca 2017 r., przyjętą uchwałą Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 129/2017 z dnia 31 marca 2017 r. W stanowisku z dnia 29 sierpnia 2017 r. Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP postanowiła, iż - w związku z przekazaniem przez Krajową Radę Doradców Podatkowych drugiej wersji sprawozdania finansowego KIDP za rok 2015 oraz przekazaną informacją o czynnościach prowadzonych przez niezależnego biegłego rewidenta, w związku z badaniem sprawozdania finansowego - przystąpi do procedury weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2015, po zakończeniu wszystkich czynności prowadzonych przez biegłego rewidenta. Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP uchwałą 69/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. postanowiła o niezatwierdzeniu drugiej wersji sprawozdania finansowego KIDP za 2015 w związku ze stwierdzonymi w sprawozdaniu finansowym za rok 2015 nieprawidłowościami, wynikającymi również z raportu sporządzonego przez niezależnego biegłego rewidenta, weryfikującego sprawozdanie finansowe KIDP za rok 2015 - POLTAX Spółka z o.o., w tym polegających w szczególności na:

1) błędnej prezentacji przychodów z tytułu składek członkowskich, które ujęte zostały według metody kasowej, nieznajdującej podstaw w przepisach wewnątrzkorporacyjnych - zgodnie z § 4 Uchwały nr 36/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych Izba prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązujących w tym zakresie przepisów. Z uwagi na utratę mocy prawnej Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości przychody należy wykazać stosując zasadę memoriałową,

2) braku zgodności kont 010 (środki trwałe) i 020 (wartości niematerialne i prawne) ewidencji syntetycznej z ewidencją pomocniczą prowadzoną w programie "Symfonia środki trwałe",

3) braku rozliczenia transakcji na kontach rozrachunkowych, które to transakcje mogą mieć wpływ na prezentację w rachunku zysków i strat,

4) błędnej kwalifikacji kosztów działalności dotyczących pozostałych kosztów statutowych wyłącznie do grupy kosztów rodzajowych "pozostałe koszty",

5) błędnej kwalifikacji do pozycji zużycie materiałów zakup usług cateringowych, które winny być prezentowane w pozycji "usługi obce",

6) zawyżeniu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

7) braku ujawnienia w księgach rachunkowych skutków kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

8) nieuwzględnieniu wszystkich wyjaśnień dotyczących prezentacji zdarzeń gospodarczych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

W dniu 26 kwietnia 2017 r. Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP otrzymała sprawozdanie finansowe KIDP za rok 2016 sporządzone w dniu 31 marca 2017 r., przyjęte uchwałą Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 131/2017 z dnia 31 marca 2017 r. W dniu 30 czerwca 2017 r. Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP podjęła stanowisko, w którym stwierdziła, że: "W związku z trwającymi pracami związanymi z weryfikacją i zatwierdzaniem kolejnych wersji sprawozdań finansowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych za lata 2013-2015, jak również mając na uwadze wykonywanie rewizji finansowej przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2015, Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP postanawia, że przystąpi do procedury weryfikacji i zatwierdzenia finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2016 po zakończeniu wszystkich prac związanych z weryfikacją i zatwierdzeniem kolejnych wersji sprawozdań finansowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych za lata 2013-2015.". W dniu 27 grudnia 2017 r. Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP podjęła uchwałę nr 70/2017 w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2016 w związku ze stwierdzonymi w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 nieprawidłowościami, wynikających z raportu sporządzonego przez niezależnego biegłego rewidenta weryfikującego sprawozdanie finansowe KIDP za rok 2016 - POLTAX Spółka z o.o., polegającymi w szczególności na:

1) błędnej prezentacji przychodów z tytułu składek członkowskich, które ujęte zostały według metody kasowej, nieznajdującej podstaw w przepisach wewnątrzkorporacyjnych - zgodnie z § 4 Uchwały nr 36/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych Izba prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązujących w tym zakresie przepisów. 2 uwagi na utratę mocy prawnej Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości przychody należy wykazać stosując zasadę memoriałową,

2) braku odzwierciedlenia w rachunku zysków i strat kwoty spisanych na podstawie uchwały 527/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. nieściągalnych składek członkowskich w łącznej kwocie 979.210,00 zł,

3) braku zgodności kont 010 (środki trwałe) i 020 (wartości niematerialne i prawne) ewidencji syntetycznej z ewidencją pomocniczą prowadzoną w programie "Symfonia środki trwałe",

4) braku rozliczenia transakcji na kontach rozrachunkowych, które to transakcje mogą mieć wpływ na prezentację w rachunku zysków i strat,

5) błędnej kwalifikacji kosztów działalności dotyczących pozostałych kosztów statutowych wyłącznie do grupy kosztów rodzajowych "pozostałe koszty",

6) nieuwzględnieniu wszystkich wyjaśnień dotyczących prezentacji zdarzeń gospodarczych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP IV kadencji dwukrotnie przeprowadziła wybór podmiotu mającego dokonać badania sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Komisja Rewizyjna dokonała wyboru podmiotu, który miał dokonać badania sprawozdania finansowego za rok 2014, jednak Krajowa Rada Doradców Podatkowych odmówiła podpisania umowy z wyłonionym przez Komisję podmiotem i przeprowadziła własną procedurę ofertową, wybierając inny podmiot. Kolejnego wyboru podmiotu Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP dokonała w 2017 r., w związku ze zmienionymi przepisami, zgodnie z którymi, to organ zatwierdzający powinien dokonać wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe. W przypadku badania sprawozdania finansowego KIDP za rok 2016 podmiot wybrany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych zwrócił uwagę na zmianę w tym zakresie przepisów prawa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013

Zgodnie ze Statutem KIDP, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przekazuje Krajowej Radzie Doradców Podatkowych wnioski dotyczącej sytuacji finansowej i majątkowej Izby. Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP IV kadencji przekazała Krajowej Radzie Doradców Podatkowych wnioski dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej Izby za lata 2013-2014. Wnioski dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2013 zostały przyjęte uchwałą Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP nr 25/2017 z dnia 11 września 2017 r. i przekazane KRDP. W przekazanych wnioskach Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP wskazała, iż w 2013 r. nastąpił wzrost majątku Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w porównaniu z rokiem poprzednim, o 1 130 264,32 zł tj. o 8,15 %, głownie z tytułu wzrostu o kwotę 1 107 283,52 zł posiadanych przez Izbę środków pieniężnych, przy jednoczesnym spadku należności i wzroście krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Wysoki poziom posiadanych środków pieniężnych skutkował utrzymaniem na dobrym poziomie płynności finansowej. Wskaźnik płynności bieżącej, wynoszący 3,61 oznacza, że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania i zapewniają zachowanie płynności finansowej Izby.

W omówionym okresie wzrosły:

- kapitał własny Izby o 730 962,04 zł, tj. o 7,75%, przy niższym o 227 516,42 zł wyniku finansowym netto,

- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o 399 302,28 zł, w tym:

a) zobowiązania wzrosły o 260 718,87 zł,

b) wartość ZFSŚ zmalała o 3 090,00 zł,

c) rozliczeń między okresowych wzrosła o 141 673,41 zł,

a zmalała natomiast wartość wyniku finansowego za 2013 r.

Przyczyną niższego poziomu wyniku finansowego za 2013 r. w stosunku do 2012 r. (przy wyższych o 137 357,36 zł, tj. o 1,87 % przychodach z tytułu wpłaconych składek członkowskich i niższych o 85 506,36 zł innych przychodach określonych Statutem), był wzrost w stosunku do 2012 r. o 5,22 %,czyli o 214 894,25 zł kosztów obsługi administracyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Natomiast koszty realizacji w 2013 r. zadań statutowych były niższe o 102 221,81 zł.

W zakresie innych przychodów zmniejszeniu uległy wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów obsługi 0C (umowa o współpracy z dnia 18.12.2003 r.,S 3ust.1) w stosunku do roku 2012.

W strukturze majątku posiadanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych główną pozycje tj. 98,64 % stanowi majątek obrotowy, na który składają się:

- środki pieniężne stanowiące 95,43 % majątku Izby,

- należności, których wartość stanowi 2,28 % majątku KIDP. Należności z tytułu składek członkowskich wynosiły 3 927 021,39 zł i w stosunku do wartości należności wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 2012 r. w wysokości 3 921 063,31 zł były wyższe o 5 958,08 zł. Należności z tytułu składek członkowskich obejmowały należności:

a) od doradców podatkowych skreślonych z listy, które wynosiły 1 294 096,91 zł, co stanowiło 32,95 % należności z tytułu składek ogółem,

b) nieściągalne w wysokości 500 442,64 zł, stanowiącej 13,46 % należności z tytułu składek członkowskich ogółem,

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią 0,93 % aktywów Izby.

Natomiast majątek trwały wg stanu na 31 grudnia 2013 r. stanowi 1,35 % wartości majątku Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Głównym źródłem finansowania majątku Izby są fundusze własne, które stanowią 67,78 % pasywów, a zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą 4 832 134,16 zł, tj. 32,22 % źródeł finansowania.

W przekazanych wnioskach dotyczących sytuacji finansowej i majątkowej Izby za rok 2013 Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP wskazała także nieprawidłowości wykryte w trakcie czynności kontrolnych. 2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnioski dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej Izby za rok 2014 zostały przyjęte uchwałą Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP nr 60/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. W dokumencie wskazano iż, majątek Krajowej Izby Doradców Podatkowych w/g stanu na dzień 31.12.2014 r. wzrósł w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. o 129 996,65 zł, tj. o 0,9 %. Natomiast w 2013 r. wzrost majątku w stosunku do poprzedniego okresu bilansowego wynosił 8,15 %.

Na wzrost majątku KIDP miała wpływ wartość środków pieniężnych posiadanych przez Izbę w dniu bilansowym 2014 r., która wzrosła w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego o 176 418,25 zł oraz wzrost krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Natomiast zmniejszyła się wartość majątku trwałego oraz należności krótkoterminowych. Zmniejszenie wartości majątku trwałego posiadanego przez KfDP nastąpiło między innymi poprzez odsprzedaż środków trwałych, stanowiących wyposażenie. W 2014 r. rozwiązana została umowa najmu wynajmowanej sali konferencyjnej i w związku z powyższym Krajowa Izba Doradców Podatkowych sprzedała środki trwale, które stanowiły wyposażenie tego lokalu.

Wysoki poziom posiadanych środków pieniężnych skutkował utrzymaniem na dobrym poziomie płynności finansowej Izby. Wskaźnik płynności bieżącej, wynoszący 3,7 % oznacza, że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania i zapewniają zachowanie płynności finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wysokość wskaźnika płynności bieżącej z 2014, był wyższy od wskaźnika płynności z 2013, który wynosił 3,61 %.

W strukturze majątku posiadanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych główny udział tj.99 % stanowi majątek obrotowy, na który składają się:

- środki pieniężne, stanowiące 95,77 % majątku Izby,

- należności, których wartość stanowi 2,02 % majątku KIDP,

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, stanowiące 1,21 % aktywów Izby.

Majątek trwały stanowi 1 % wartości całego majątku Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w/g stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

W omawianym 2014 r., w stosunku do roku 2013 wzrosły fundusze własne o 644 806,08 zł, tj. 6,3 %, przy niższym o 115.994,71 zł wyniku finansowym netto.

Na niższy o 15,9% wynik finansowy netto za 2014 r., w stosunku do wyniku finansowego osiągniętego w 2013 r. miały wpływ:

- wyższe koszty realizacji zadań statutowych w 2014 r. o 201 082,33 zł,

- osiągnięte w 2014 r. niższe przychody finansowe o 156 515,51 zł,

- wyższe w 2014 r. przychody statutowe, obejmujące składki oraz inne przychody określone statutem o 55 028,79 zł,

- wzrost wartości pozostałych przychodów w 2014 r. o 127 323,50 zł,

- zmniejszenie w 2014 r. kosztów administracyjnych o 18 065,20 zł,

- zmniejszenie w 2014 r. pozostałych kosztów o 25 843,83 zł,

- zmniejszenie kosztów finansowych o 548,81 zł,

- niższa wartość naliczonego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2014 o 14 793,00 zł.

W 2014 roku zmalały fundusze obce o 513.809,43 zt, tj. 10,7 %.

Na dzień bilansowy 2014 r. zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne były niższe w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. o 407 195,41 zł. Rozliczenia międzyokresowe, których wartość stanowi 6,5 % funduszy obcych wykazały tendencje spadkowe w stosunku do 2015 r. i były niższe o 407 195,41 zł, tj. o 60,8 %.

W przekazanych wnioskach dotyczących sytuacji finansowej i majątkowej Izby za rok 2014 Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP wskazała także nieprawidłowości wykryte w trakcie czynności kontrolnych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z uwagi na niezatwierdzenie sprawozdań finansowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2015 i 2016 r., Krajowa Komisja Rewizyjna nie przekazała wniosków dotyczących sytuacji finansowej i majątkowej Izby za te lata.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analizując sprawozdanie finansowe za rok 2015 Komisja Rewizyjna stwierdza, że nastąpił spadek majątku Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w porównaniu z rokiem poprzednim, o 1 674 078,35 zł, tj. o 11,07 %, głownie z tytułu spadku o kwotę 1 604 340,59 zł posiadanych przez Izbę środków pieniężnych, przy jednoczesnym spadku należności i wzroście krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Wysoki poziom posiadanych środków pieniężnych skutkował utrzymaniem na dobrym poziomie płynności finansowej. Wskaźnik płynności bieżącej, wynoszący 6,86 % oznacza, że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania i zapewniają zachowanie płynności finansowej Izby.

W omawianym okresie wzrosły:

- kapitał własny Izby o 278 393,27 zł, tj. o 2,51%, przy wyższym o 363 425,94 zł wyniku finansowym netto,

natomiast spadły:

- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o 1 952 471,60 zł, w tym:

a) zobowiązania spadły o 2 122 145,46 zł,

Tak istotny spadek zobowiązań wynika z faktu, że w 2015 r. zmieniono sposób rozliczeń z ubezpieczycielem Warta S.A. Objęci ubezpieczeniem generalnym doradcy podatkowi wpłacali składki bezpośrednio do ubezpieczyciela z pominięciem Krajowej Izby Doradców Podatkowych,

b) wartość funduszy specjalnych wzrosła o 718 488,85 zł,

c) wartość rozliczeń międzyokresowych wzrosła o 169 673,86 zł,

W strukturze majątku posiadanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych główną pozycję tj. 98,56 % stanowi majątek obrotowy, na który składają się:

- środki pieniężne, stanowiące 95,77 % majątku Izby,

- należności, których wartość stanowi 1,86 % majątku KIDP.

Natomiast majątek trwały, wg stanu na 31 grudnia 2015 r. stanowi 1,43 % wartości majątku Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Głównym źródłem finansowania majątku Izby są fundusze własne, które stanowią 82,52 % pasywów, a zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą 2 364 853,13 zł, tj. 17,58 % źródeł finansowania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016

Z analizy sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych sporządzonego za 2016 r. wynika, że:

- nastąpił spadek majątku Izby, w porównaniu z rokiem poprzednim, o 122 248, 09 zł, tj. o,92%,

- na spadek majątku Krajowej Izby Doradców Podatkowych wpływ miała przede wszystkim wartość środków pieniężnych posiadanych przez Izbę w dniu 31 grudnia 2016 r., która spadla w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego o 187 437, 71 zł, przy wzroście o 75 645,16 zł rozliczeń międzyokresowych,

- wysoki poziom posiadanych środków pieniężnych skutkował utrzymaniem na dobrym poziomie płynności finansowej. Wskaźnik płynności bieżącej wynoszący 6,53 % oznacza, że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania i zapewniają zachowanie płynności finansowej Izby,

- wysokość wskaźnika płynności finansowej z 2016 r. jest niższa od wskaźnika płynności z 2015 r., który wynosił 6,86 %,

- w strukturze majątku posiadanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych główny udział tj. 98,64% stanowi majątek obrotowy, na który składa się głównie wartość środków pieniężnych, stanowiąca 95,24% wartości majątku Izby,

- w 2016 roku w stosunku do 2015 roku spadła wysokość funduszy własnych o 310 211,85 zł, tj. o 2,80%, przy niższym o 1 288 605,12 zł wyniku finansowym netto, na który między innymi miały wpływ wyższe koszty realizacji w 2016 r. zadań statutowych o 1 622 670,27 zł,

- w stosunku do 2015 roku fundusze obce na dzień bilansowy 2016 wzrosły o 82 139, 78 zł tj. 4,25%.

W wykonaniu postanowień par. 31 pkt 4 Statutu KIDP Krajowa Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę nr 4/2018 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Zgodnie z podjętą uchwałą Krajowa Komisja Rewizyjna postanowiła nie składać wniosku o udzielenie absolutorium.

Załącznik Nr  3

Ilość osób uczestniczących w szkoleniach, konferencjach, integracji w 2013 r.

Załącznik Nr  4

Ilość osób uczestniczących w szkoleniach, konferencjach, integracji w 2014 r.

Załącznik Nr  5

Ilość osób uczestniczących w szkoleniach, konferencjach, integracji w 2015 r.

Załącznik Nr  6

Ilość osób uczestniczących w szkoleniach, konferencjach, integracji w 2016 r.

Załącznik Nr  7

Wynik na działalności szkoleniowej w latach 2013-2016

Załącznik Nr  8

Należności z tytułu szkoleń w latach 2013, 2015, 2016

Załącznik Nr  9

Podział kwot wydatkowanych w ramach działalności PR finansowanej ze środków o których mowa w uchwale 46/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych za łata 2015-2016

Załącznik Nr  10

Podział kosztów związanych z organizacją konferencji z okazji XX-lecia zawodu doradcy podatkowego

Załącznik Nr  11

Podział kwot wydatkowanych w ramach działalności PR finansowanej ze środków o których mowa w uchwale 46/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych za rok 2017