Akty korporacyjne

Podat.2019.3.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 31/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2018

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2018. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się z:
1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2) bilansu zawierającego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 10.710.701,93 zł,
3) rachunku zysków i strat zamykających się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości 974.367,53 zł,
4) zestawienia zmian w funduszu własnym,
5) rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),
6) dodatkowych informacji i objaśnień.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.