KAAUM.2018.2.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 62/2018
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz ust. 18 Rozdziału VI Statutu Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim, w związku z Rozdziałem VI ust. 14 i 17 Statutu Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
1.  Przyjmuje sprawozdanie z działalności Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim za okres od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2.  Przyjmuje rozliczenie Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim za 2017 rok z uzyskanych i wydatkowanych środków, zaopiniowane przez Kwestora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§  2.  Udziela absolutorium Przewodniczącemu Uniwersyteckiej Komisji ds. jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim w latach 2009 - 2016 za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. oraz Przewodniczącemu Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim na kadencję 2017-2020 za okres od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.
§  3.  Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu KRAUM.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Szanowny Pan

Prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki

Przewodniczący

Konferencji Rektorów

Akademickich Uczelni Medycznych,

Szanowny Panie Profesorze,

Zgodnie z regulaminem działania UKJKKL przedkładam sprawozdanie z działalności powołanej przez KRAUM komisji za okres od kwietnia do grudnia 2017 roku. Działania komisji w pierwszy okresie nakierowane były na uaktualnienie obowiązujących uchwał, regulaminów i instrukcji pozwalających na funkcjonowanie UKJKKL oraz współpracą z PJCA odnośnie przygotowania i odpowiadania na pytania dla National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation. Jednocześnie rozpoczęły się prace nad przygotowaniem nowej strony internetowej UKJKKL oraz elektronicznego systemu składania sprawozdań oceny jakości kształcenia.

Po dość intensywnej wymianie korespondencji oraz przygotowaniach do wyjazdu akredytacyjnego przedstawiciele UKJKKL (prof. Moryś. prof. Kurnatowski) oraz przedstawiciel KRAUM prof. Oszkinis odbyło się w Waszyngtonie spotkanie akredytacyjne przed Komisją NCFMEA. wyniku którego uczelnie medyczne w Polsce uzyskały przedłużenie akredytacji na kolejne 3 lata (w załączeniu decyzja Departamentu Edukacji US). Sprawozdanie z wyjazdu oraz przebiegu procesu akredytacji przedstawione zostało na posiedzeniu KRAUM na którym zaprezentowana została również nowa dwujęzyczna strona internetowa Komisji. W dniu 8 listopada odbyło się w Warszawie drugie posiedzenie Komisji, na którym głównym tematem było konieczność przedyskutowanie zmian jakie wprowadziła NCFMEA w kwestionariuszu oceny akredytacyjnej oraz niezbędnych danych jakie muszą być przygotowane do kolejnego procesu akredytacyjnego za 3 lata.

W dniach 26-29.08.2017 przewodniczący UKJKKL wziął udział w Kongresie AMEE Helsinki 2017. Kongres poświęcony nowym trendom nauczania medycyny na świecie oraz warsztatom poświęconym procesowi akredytacji uczelni medycznych przez World Federation for Medical Education (WFME). Efektem tej wizyty jest przekonanie przewodniczącego PKA Pana Profesora Krzysztofa Diksa o konieczności uzyskania przez PKA akredytacji WFME.

Rozpoczęto również skanowanie i przenoszenie na wersję elektroniczną dotychczasowej dokumentacji KAUUM oraz UKJKKL, prace nad tym zadaniem będą trwały jeszcze do połowy 2018 roku. Pozwoli to na przygotowanie elektronicznego archiwum, którego część będzie dostępna dla członków UKJKKL w systemie elektronicznej oceny jakości kształcenia.

W grudniu 2017 roku uruchomiony został elektroniczny system składania raportów przez uczelnie członkowskie KRA UM. System przygotowany został na wzór systemu amerykańskiego, w którym całość procesu akredytacyjnego odbywa się (do momentu spotkania w Waszyngtonie) on-line. Z jednej strony znakomicie ułatwi to przygotowywanie raportów uczelniom członkowskim ale również usprawni pracę członkom komisji. System jest interaktywny, umożliwia zadawanie pytań wyjaśniających przedstawicielom uczelni oraz umieszczanie odpowiedzi przez Uczelnię. Przyzwyczajenie się pracowników do takiego trybu raportowania oraz wymiany informacji będzie miało istotne znaczenie po wprowadzeniu przez NCFMEA akredytacji poszczególnych uczelni a nie tak jak obowiązuje w chwili obecnej całego kraju. W dniu 21.12.2017 roku przedstawiciele Uczelni członkowskich KRAUM jak również członkowie UKJKKL uzyskali dostęp do systemu elektronicznego. Uczelnie otrzymały czas 60 dni na przygotowanie raportu oceny jakości kształcenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Rozliczenie wydatków UKJKKL za okres od 01.04.2017 do 31.12.2017
Lp.Planowane wpływy i wydatki UKJKKL wg preliminarzaFaktyczne przekazane i wykorzystane środki UKJKKL
WyszczególnienieKwotaUdział w %KwotaUdział w %
IPrzychody137 637,76100,00%147 978,29100,00%
1Składka członkowska na rok w wysokości 11 x 12 000 zł od uczelni (oraz częściowe)132 000,00100,00%141 868,94107,00%
2Środki finansowe pozostające z poprzedniego roku5 637,765,00%5 637,76100,00%
3Z tytułu odsetek bankowych471,590,00%
IIKoszty137 740,11100,00%113 582,31
1Koszty funkcjonowania i obsługi sekretariatu18 000,0013,00%9 199,6051,00%
2Wynagrodzenie obsługi sekretariatu18 000,0013,00%16 000,0089,00%
3Wynagrodzenie studenta6 000,004,00%4 500,0075,00%
4Koszty związane z obsługą zebrań plenarnych3 900,003,00%700,0018,00%
5Koszty podróży krajowych Przewodniczącego4 000,003,00%3 895,5297,00%
6Koszty podróży zagranicznych Przewodniczącego20 000,0015,00%7 763,4139,00%
7Koszty członkostwa w AMEE3 000,002,00%0,000,00%
8Projekty internetowe12 840,119,00%10 900,0585,00%
9Wynagrodzenie V-ce Przewodniczącego7 000,005,00%7 000,00100,00%
10Wynagrodzenie Przewodniczącego45 000,0033,00%45 000,00100,00%
11Narzuty do wynagrodzenia0,000,00%8 623,730,00%
IIIWynik finansowy34 395,98