KAAUM.2017.10.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 45/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie: przyjęcia rozliczenia preliminarza Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych za okres 01.09.2016 r.-31.08.2017 r.

Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Finansowania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1.  Przyjmuje rozliczenie preliminarza wydatków Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych za okres 01.09.2016 r. - 31.08.2017 r., zakończonego dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: 4383,33 zł w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§  2.  Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu KRAUM.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Rozliczenie wpływów i wydatków KRAUM wg preliminarza za okres od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu Finansowania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

LpWyszczególnieniePlanowane

wpływy i wydatki KRAUM na okres 01.09.2016 r. -31.08.2017 r.

Faktycznie przekazane i wykorzystane środki KRAUM za okres 01.09.2016 r. - 31.08.2017 r.
Kwotaudział w %Kwotaudział w %
1.Przychody39 780,09100,00%40 696,12100,00%
a)Środki finansowe przeniesione z poprzedniego roku akademickiego 2016/20179 630,0924,21%9 630,0923,66%
b)Składka członkowska30 000,0075,41%30 784,61*75,65%
c)Odsetki bankowe150,000,38%281,420,69%
2.Koszty39 780,09100,00%36 312,79100,00%
a)Koszty uczestnictwa Przewodniczącego KRAUM w posiedzeniach Prezydium KRASP, KRAUM oraz innych spotkaniach związanych z reprezentowaniem KRAUM6 400,0016,09%4 792,6913,20%
b)Koszty administracyjne związane z obsługą konferencji, w tym utrzymanie witryny internetowej KRAUM31 080,0978,13%30 783,9484,77%
c)Koszty okolicznościowe i reprezentacyjne2 300,005,78%736,162,03%
3.Wynik finansowy0,004 383,33
*Kwota 30 784,61 zł uwzględnia składkę członkowską KRAUM w wyskości 784,41 zł wniesioną przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z uzyskaniem z dniem 08.06.2017 r. statusu członka stowarzyszonego KRAUM