Akt korporacyjny

KRPSZ.2017.3.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 107/2017
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie: przyjęcia rezygnacji prof. zw. dra hab. Mirosława Pawlaka, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z funkcji Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych oraz Przewodniczącego Komisji ds. Nauki

uchwala się, co następuje:
§  1.  Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych pozytywnie opiniuje rezygnację prof. zw. dra hab. Mirosława Pawlaka, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z funkcji Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.
§  2.  Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych pozytywnie opiniuje rezygnację prof. zw. dra hab. Mirosława Pawlaka, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.
§  3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.