Przyjęcie Regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akty korporacyjne

Podat.2010.2.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR 34/2010
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 11 uchwały nr 56/2010 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 17 stycznia 2010 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala Regulamin gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.
Traci moc uchwała nr 1687/2006 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN

GOSPODARKI FINANSOWEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

Rozdział I

Zasady Ogólne

§  1.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1)
Izbie - rozumie się przez to Krajową Izbę Doradców Podatkowych,
2)
Radzie - rozumie się przez to Krajową Radę Doradców Podatkowych,
3)
Organach Izby - rozumie się przez to Organy Izby, o których mowa w § 10 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
4)
Regionalnych Oddziałach Izby - rozumie się przez to Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
5)
Dyrektorze Biura - rozumie się Dyrektora Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
6)
Biurze Izby - rozumie się Biuro Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
7)
Statucie - rozumie się Statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych stanowiący treść załącznika do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych ze zm.,
8)
zasadach gospodarki finansowej - rozumie się treść uchwały nr 56/2010 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 17 stycznia 2010 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  2.
Odpłatne nabywanie, a także każde zbywanie i obciążanie nieruchomego majątku Izby oraz powoływanie innych podmiotów lub nabywanie w nich: udziałów, akcji, innych praw majątkowych wymaga uchwały Zjazdu. Dla realizacji tych czynności wymagana jest uchwała Rady. Uchwały Zjazdu wymaga również dokonywanie innych wydatków przekraczających jednorazowo 30% wartości funduszy własnych Izby, oraz wydatków nieokreślonych w planie finansowym, o którym mowa w § 1 zasad gospodarki finansowej, powodujących zwiększenie zobowiązań Izby oraz ograniczenie praw własności lub innych praw na majątku Izby.
§  3.
1.
Zakup towarów lub usług o wartości, o której mowa w § 3 zasad gospodarki finansowej, na rzecz Izby musi być poprzedzony zbieraniem ofert i wyborem najkorzystniejszej z nich, zgodnie z § 3 ust. 2 zasad gospodarki finansowej, w trybie określonym uchwałą nr 50/2010 KRDP z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu działania Komisji Ofert KRDP. Nie jest dopuszczalne dzielenie takich zamówień na części powodujące brak możliwości kontroli zastrzeżonej dla Komisji Ofert.
2.
Osoby naruszające przepisy zawarte w ust. 1 mogą być uznane za działające na szkodę Izby. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wydatków realizowanych przez Regionalne Oddziały Izby.
§  4.
1.
Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych Izby, z zastrzeżeniem § 2, upoważniona jest Rada. Skuteczna realizacja tych czynności wymaga współdziałania i podpisów dwóch członków Rady upoważnionych przez Radę, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych, zgodnie z postanowieniami § 28 Statutu.
2.
Oświadczenia woli w imieniu Rady związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Izby, w sprawach jednorazowo nieprzekraczających kwoty 5.000 zł, składa Dyrektor Biura Izby, zgodnie z postanowieniami § 28 Statutu.
3.
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w zakresie dotyczącym Regionalnych Oddziałów Izby wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch upoważnionych przez Radę członków Zarządu Regionalnego Oddziału Izby, w tym skarbnika, zgodnie z postanowieniami § 28 Statutu.
4.
Rada może upoważnić członków innych organów Izby do składania w imieniu Rady oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z działalnością tych organów, zgodnie z postanowieniami § 28a Statutu.

Rozdział  II

Przychody Izby

§  5.
Gospodarka finansowa Krajowej Izby Doradców Podatkowych prowadzona jest w ramach realizowanych wpływów z:
a)
składek członkowskich,
b)
opłat wpisowych,
c)
darowizn,
d)
spadków,
e)
zapisów,
f)
dotacji,
g)
działalności wydawniczej, oświatowej, szkoleniowej,
h)
wykorzystania majątku Izby oraz majątku będącego w użytkowaniu Izby,
i)
wpłat z tytułu pokrywania kosztów postępowania dyscyplinarnego na podstawie prawomocnych orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego lub Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
j)
innych opłat pobieranych przez Radę w ramach uprawnień nadanych w tym zakresie przez Zjazd,
k)
opłat za wpis na listę doradców podatkowych pobieranych przez Ministra Finansów na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym i przekazanych Radzie,
l)
innych wpływów Izby.
§  6.
Przychodami Izby, stanowiącymi przychody podstawowe, są w szczególności:
a)
składki członkowskie doradców podatkowych,
b)
opłaty wpisowe,
c)
przychody z działalności wydawniczej, oświatowej, szkoleniowej,
d)
inne opłaty pobierane przez Izbę na podstawie odrębnych przepisów.
§  7.
Przychodami z operacji finansowych są w szczególności:
a)
wszelkie otrzymane odsetki z oprocentowania środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych (od środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz od lokat terminowych), z wyjątkiem odsetek od środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
b)
otrzymane i należne (pewne) odsetki za zwłokę w zapłacie należności.
§  8.
Pozostałymi przychodami operacyjnymi nie związanymi bezpośrednio ze zwykłą działalnością Izby są w szczególności:
a)
przychody ze sprzedaży aktywów Izby,
b)
darowizny, spadki i zapisy,
c)
otrzymane dotacje,
d)
inne przychody operacyjne.
§  9.
Dochody Izby mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe2.

Rozdział  III

Koszty Izby

§  10.
1.
W planowaniu wydatków i ewidencji kosztów wyodrębnia się koszty działalności statutowej:
a)
Organów Izby,
b)
Regionalnych Oddziałów Izby,
c)
Biura Izby

- z podziałem analitycznym, grupującym poszczególne koszty.

2.
Koszty wymienione w ust. 1 ewidencjonuje się w układzie kalkulacyjnym ze szczegółowością określoną w zakładowym planie kont.
§  11.
1.
Do kosztów rzeczowych funkcjonowania Biura Izby zalicza się w szczególności:
a)
koszty zużycia materiałów i energii (materiały gospodarcze, biurowe, pomocnicze, druki, energia itp.),
b)
koszty usług obcych, tj. świadczonych przez inne jednostki (czynsz z tytułu najmu, opłaty za usługi łączności i telekomunikacji, usługi sprzątania, dozoru, poligraficzne itp.).
2.
Koszty rzeczowe Biura Izby ewidencjonuje się i rozlicza zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości - koszty dotyczące usług okresowych (czynsz, energia, gaz, woda, telefony itp.) ujmuje się w miesiącu, którego dotyczą.
3.
W ramach pozostałych kosztów Biura wyróżnia się:
a)
świadczenia na rzecz pracowników,
b)
koszty podróży służbowych,
c)
ubezpieczenia majątkowe i podatki obciążające koszty,
d)
koszty reprezentacji,
e)
inne koszty związane z funkcjonowaniem Biura.
4.
Wydatki Izby szczegółowo określane są w planie przychodów i wydatków.

Podejmowanie decyzji w sprawie wydatków określają zasady gospodarki finansowej Izby.

§  12.
1.
Do kosztów wynagrodzeń zalicza się należne kwoty wynikające z umów o pracę oraz regulaminów wynagradzania i organizacyjnego Biura Izby oraz obowiązkowe wpłaty obciążające pracodawcę z tytułu zatrudnienia pracowników. Koszty wynagrodzeń pracowników Biura świadczących pracę w Regionalnych Oddziałach Izby, ewidencjonuje się w koszty tych oddziałów.
2.
Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Biurze Izby określa Regulamin wynagradzania i Regulamin organizacyjny Biura Izby.
3.
Podstawą wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w Biurze Izby są listy wypłat wynagrodzeń, zatwierdzone do realizacji przez Dyrektora Biura i Głównego księgowego Biura Izby.
4.
Pracownikom Biura Izby nie wypłaca się zaliczek na poczet wynagrodzeń.
5.
Biuro Izby prowadzi ewidencję wynagrodzeń w formie kart wynagrodzeń w sposób wymagany przepisami.
6.
Podstawą wypłaty wynagrodzeń wynikających z umów zlecenia lub o dzieło są rachunki wystawione przez zleceniobiorcę.
§  13.
Do kosztów uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych oraz współpracy z organizacjami zawodowymi zalicza się:
a)
opłaty składek i innych należności z tytułu przynależności do tych organizacji,
b)
koszty uczestnictwa członków Izby, jako delegatów w odbywających się konferencjach, sesjach, seminariach, posiedzeniach, zjazdach,
c)
koszty organizacji przez Izbę międzynarodowych konferencji, seminariów itp. w ramach współpracy z nimi.

Rozdział  IV

Zasady opracowywania planu przychodów i wydatków oraz sprawozdania z wykonania planu przychodów i wydatków

§  14.
1.
Projekt planu przychodów i wydatków Izby opracowuje Dyrektor Biura na podstawie sporządzanych przez Organy Izby, Regionalne Oddziały Izby oraz komisje Rady cząstkowych planów przychodów i wydatków.
2.
Projekt Planu wydatków Biura Izby opracowuje Dyrektor Biura, zgodnie z dyspozycją zawartą w § 5 pkt 6 Regulaminu organizacyjnego Biura Izby.
§  15.
Plan przychodów i wydatków przyjmuje Rada uchwałą, zgodnie z postanowieniami § 1 zasad gospodarki finansowej.
§  16.
Cząstkowe projekty planów przychodów i wydatków Regionalnych Oddziałów Izby opracowane przez Zarządy Regionalnych Oddziałów Izby wymagają podpisów Przewodniczącego i Skarbnika Zarządu, którzy mają obowiązek przekazania projektu do Dyrektora Biura.
§  17.
Wzór planu przychodów i wydatków Izby stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§  18.
Projekty cząstkowych planów przychodów i wydatków powinny być opracowane i przekazane przez Organy Izby, komisje stałe Rady i Regionalne Oddziały Izby do Dyrektora Biura w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok, dla którego przygotowywany jest plan przychodów i wydatków.
§  19.
W terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok, dla którego przygotowywany jest plan przychodów i wydatków, Dyrektor Biura dokonuje opracowania zbiorczego zestawienia planu przychodów i wydatków na rok następny oraz przekazuje go w tym terminie Komisji Finansowej KRDP.
§  20.
Określa się następujące zasady ustalania przychodów Organów Izby i Regionalnych Oddziałów Izby KIDP:
a)
przychody ustala się na poziomie możliwym do uzyskania,
b)
przychody w zakresie składek członkowskich, określa się na poziomie liczby doradców podatkowych którzy w roku, w którym sporządza się plan przychodów i wydatków, opłacili przynajmniej trzy składki miesięczne.
§  21.
Sposób finansowania Izby wynika z postanowień § 50 Statutu.
§  22.
Zarządy Regionalnych Oddziałów Izby ustalają projekty planów wydatków jako elementy składowe planu finansowego Izby. Planowane wydatki nie mogą być wyższe niż 70% sumy wpływów ze składek doradców podatkowych z danego regionu w poprzednim roku obrachunkowym powiększone o niewykorzystane środki pochodzące z poprzednich okresów, a także pozostałe wpływy z innych tytułów, z zastrzeżeniem postanowień § 50 ust. 3 pkt 1) i 2) Statutu3. Tak ustalone wpływy pomniejsza się o przewidywane zobowiązania na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy, jednak nie mniejsze niż zobowiązania istniejące na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrachunkowy.
§  23.
Organy Izby, z zastrzeżeniem postanowień § 50 ust. 3 pkt 1) i 2) Statutu4, ustalają projekty planów wydatków, jako elementy składowe planu finansowego Izby. Planowane wydatki nie mogą być wyższe niż 30 % sumy wszystkich wpływów ze składek doradców podatkowych w poprzednim roku obrachunkowym, oraz pozostałych wpływów z innych tytułów, powiększone o niewykorzystane środki pochodzące z poprzednich okresów, z wyłączeniem kwoty przekazanej na podstawie art. 83 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Tak ustalone wpływy pomniejsza się o przewidywane zobowiązania na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy, jednak nie mniejsze niż zobowiązania istniejące na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrachunkowy,
§  24.
Dyrektor Biura Izby określa plan wydatków Biura Izby na podstawie wydatków z poprzedniego okresu z uwzględnieniem bieżących zadań Izby.
§  25.
1.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek właściwej Komisji Rady, Rada może korygować plan przychodów i wydatków w ciągu roku obrachunkowego.
2.
Na wniosek Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Rada może również dokonać przesunięć w ramach przyjętego planu przychodów i wydatków Izby.
§  26.
1.
W terminie 60 dni od zakończenia roku obrachunkowego Dyrektor Biura sporządza sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków za ten rok, w powiązaniu ze sprawozdaniem finansowym.
2.
Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Izby obejmuje:
a)
cząstkowe sprawozdania z wykonania planu przychodów i wydatków za dany rok sporządzone dla organów Izby, Regionalnych Oddziałów Izby, Biura Izby ze szczegółowością przyjętą dla planów przychodów i wydatków;
b)
zbiorcze sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Izby sporządzone na podstawie sprawozdań cząstkowych.
3.
Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Izby zawiera informację o przepływie środków pieniężnych za dany rok.
§  27.
Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków przyjmuje Rada uchwałą, najpóźniej w terminie właściwym do sporządzenia sprawozdania finansowego.
§  28.
Wzór sprawozdania z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział  V

Zasady Gospodarowania składnikami majątkowymi

§  29.
1.
Dyrektor Biura Izby ponosi odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie oraz nadzór nad składnikami majątkowymi Izby.
2.
Odpowiedzialność materialną za poszczególne składniki majątkowe ponosi Dyrektor Biura, chyba, że odpowiedzialność za dany składnik majątku protokołem użytkowania rzeczy przeniesie na bezpośredniego użytkownika.
3.
W przypadku zakończenia użytkowania składnika majątkowego, Dyrektor Biura Izby ma obowiązek dokonać protokolarnego przejęcia tego składnika.
4.
Osoby uprawnione, dokonujące zakupu składników majątku, niezwłocznie po dokonaniu zakupu obowiązane są powiadomić o tym fakcie Dyrektora Biura Izby przekazując niezbędne dane w celu zarejestrowania w urządzeniach ewidencyjnych.
§  30.
Nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem składników majątku w Regionalnych Oddziałach Izby sprawują Przewodniczący i Skarbnicy Regionalnych Oddziałów Izby.
§  31.
1.
Składniki majątkowe Izby o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok podlegają zarejestrowaniu w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, które prowadzi:
a)
Dyrektor Biura dla Organów i Biura Izby,
b)
pracownicy Biura Izby świadczący pracę w Oddziale dla Regionalnych Oddziałów Izby.
2.
Urządzenia ewidencyjne powinny być prowadzone w sposób wskazujący miejsca użytkowania składników majątkowych.
3.
Dla rzeczowych aktywów trwałych prowadzone są karty użytkowania.
4.
Karty użytkowania mogą być prowadzone w formie elektronicznej.
§  32.
Majątek Izby ubezpiecza Dyrektor Biura.
§  33.
Składniki majątkowe będące w użytkowaniu Organów Izby podlegają nadzorowi Przewodniczących tych Organów. Wydanie i użycie poza siedzibą Biura Izby składnika majątkowego przez członka danego Organu, poprzedzone musi być akceptującą decyzją Przewodniczącego danego Organu.
§  34.
Dla zapewnienia racjonalnego wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji Izby, Dyrektor Biura Izby jest zobowiązany - w granicach udzielonych upoważnień - do dokonania zakupów składników majątkowych w ilości niezbędnej do właściwego funkcjonowania organów oraz Biura Izby.

______

1 ust. 3 § 2 nr 56/2010 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

2 uchwała nr 29/2010 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

3 uchwała nr 91/201 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

4 uchwała nr 91/201 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

Załącznik  Nr 1

Warszawa, ............................

PRZYCHODY

z tytułu:

Plan roczny na rok ..........

składek członkowskich

opłat za wpis na listę doradców podatkowych

opłat za rozpatrzenie wniosku

działalności szkoleniowej

pozostałej działalności szkoleniowej

pozostałych przychodów statutowych

działalności intergracyjnej

Razem przychody statutowe 0,0

pozostałych przychodów (Gerling i inne)

dotacji i darowizn

przychodów finansowych

pozostałych przychodów operacyjnych

RAZEM

PRZYCHODY 0,0

WYDATKI

z tytułu:

działalności szkoleniowej

działalności wydawniczej

organizacji posiedzeń /najem sali, catering, hotel/

pozostałych kosztów

Razem koszty statutowe 0,0

Pozostałych kosztów (Gerling i inne) 0,0

najem powierzchni biurowych i opłaty eksploatacyjne

wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników

wynagrodzeń z tyt. umów zleceń i umów o dzieło

materiały biurowe

sprzęt biurowy

podróże służbowe

pozostałe koszty

usługi obce

Razem koszty administracyjne 0,0

RAZEM WYDATKI 0,0

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK ..........................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków za rok ......

PRZYCHODY

z tytułu:

Plan roczny za rok: .........

Wykonanie za rok ..........

Wykon. Za rok ........... w %

składek członkowskich

opłat za wpis na listę doradców podatkowych

opłat za rozpatrzenie wniosku

działalności szkoleniowej

pozostałej działalności szkoleniowej

pozostałych przychodów statutowych

działalności intergracyjnej

Razem przychody statutowe

pozostałych przychodów (Gerling i inne)

dotacji i darowizn

przychodów finansowych

pozostałych przychodów operacyjnych

RAZEM PRZYCHODY

WYDATKI

z tytułu:

działalności szkoleniowej

działalności wydawniczej

organizacji posiedzeń /najem sali, catering, hotel/

pozostałych kosztów

Razem koszty statutowe

Pozostałych kosztów (Gerling i inne)

najem powierzchni biurowych i opłaty eksploatacyjne

wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników

wynagrodzeń z tyt. umów zleceń i umów o dzieło

materiały biurowe

sprzęt biurowy

podróże służbowe

pozostałe koszty

usługi obce

Razem koszty administracyjne

RAZEM WYDATKI 0,0 0,0

Informacja o przepływie środków pieniężnych za rok .......... BO BZ

Różnica

Stan środków pieniężnych na początek roku

+ RAZEM PRZYCHODY

- RAZEM WYDATKI

Należności

Zobowiązania

Rozliczenia międzyokresowe czynne

-Rozliczenia międzyokresowe bierne

+/- Inne korekty

Stan środków pieniężnych na koniec roku

(*) Uwaga:

Sposób sporządzenia informacji o przepływie środków pieniężnych określają " Objaśnienia do informacji o przepływie środków pieniężnych" sporządzane przez Biuro Izby w powiązaniu ze sprawozdaniem finansowym