Akty korporacyjne

Podat.2019.3.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 27/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z uchwałą nr 94/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 14 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje Regulamin działania Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała nr 149/2015 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACYJNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Regulamin określa:
1) tryb i procedurę postępowania Rady Funduszu przy rozpatrywaniu wniosków jednostki organizacyjnej KIDP o przyznanie świadczeń z Funduszu restrukturyzacyjnego KIDP;
2) zadania Rady Funduszu.
2.  Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1) Radzie Funduszu - rozumie się przez to Radę Funduszu restrukturyzacyjnego KIDP, o której mowa w § 2 uchwały nr 94/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 14 stycznia 2018 w sprawie powołania Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
2) jednostce organizacyjnej KIDP - rozumie się przez to podmioty określone w z § 1 ust. 2 uchwały nr 94/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 14 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, tj.: organy Izby, Regionalne Oddziały Izby, Biuro Izby, Komisje i zespoły powoływane przez organy Izby i Regionalne Oddziały Izby;
3) postępowaniu restrukturyzacyjnym - rozumie się przez to określony przez Radę Funduszu program mający na celu poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki organizacyjnej KIDP;
4) plan naprawczy - dołączony do wniosku jednostki organizacyjnej KIDP plan, o którym mowa w Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze środków Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
5) Biurze KIDP - rozumie się przez to Biuro Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
6) KIDP - rozumie się przez to Krajową Izbę Doradców Podatkowych;
7) Przewodniczącym KRDP - rozumie się przez to Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych;
8) Komisji Finansowej KRDP - rozumie się przez to Komisję Finansową Krajowej Rady Doradców Podatkowych;
9) KRDP - rozumie się przez to Krajową Radę Doradców Podatkowych;
10) Statut KIDP - rozumie się przez to Statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
11) zasady gospodarki finansowej KIDP - rozumie się przez to zasady określone w uchwale nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
12) Regulamin gospodarki finansowej KIDP - rozumie się przez to regulamin stanowiący załącznik do uchwały nr 27/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych (ze zm.).
§  2.  Złożenie do Rady Funduszu wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu restrukturyzacyjnego KIDP przysługuje jednostkom organizacyjnym KIDP, które utraciły bieżącą płynność finansową lub są zagrożone utratą płynności finansowej w okresie najbliższych 3 miesięcy i zamierzają skorzystać z wsparcia finansowego Funduszu restrukturyzacyjnego KIDP na realizację postępowania restrukturyzacyjnego.

Rozdział  II

Zadania Rady Funduszu

§  3. 
1.  Rada Funduszu rozpatruje wnioski, o których mowa w § 2 regulaminu.
2.  Na podstawie złożonego wniosku, o którym mowa w § 2 regulaminu, Rada Funduszu określa zasady postępowania restrukturyzacyjnego dla jednostki organizacyjnej KIDP. Rada Funduszu sprawuje nadzór i kontrolę nad prawidłową realizacją postępowania restrukturyzacyjnego, realizowanego przez jednostkę organizacyjną KIDP.

Rozdział  III

Organizacja działania Rady Funduszu

§  4. 
1.  Członkowie Rady Funduszu wybierają na pierwszym posiedzeniu, spośród swoich członków przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących oraz sekretarza - zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Funduszu.
2.  Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz Rady Funduszu tworzą Prezydium Rady Funduszu.
3.  Przewodniczący Rady Funduszu:
1) reprezentuje Radę Funduszu;
2) kieruje pracami Rady Funduszu;
3) wyznacza termin i/lub zwołuje posiedzenie Rady Funduszu;
4) wyznacza termin i/lub zwołuje posiedzenie Prezydium Rady Funduszu;
5) przewodniczy posiedzeniom Rady Funduszu oraz jej Prezydium.
4.  W razie nieobecności przewodniczącego Rady Funduszu obowiązki te pełni - wiceprzewodniczący.
5.  Do zdań Prezydium Rady Funduszu należy: organizacja pracy Rady Funduszu oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rady Funduszu, także przy pomocy pracowników Biura KIDP.
6.  Każdy członek Rady Funduszu może zostać upoważniony przez przewodniczącego Rady Funduszu do reprezentacji Rady Funduszu.
7.  Odwołanie członka Prezydium Rady Funduszu następuje na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady Funduszu, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Funduszu.
8.  Członek Prezydium Rady Funduszu może złożyć rezygnacje w formie pisemnej z pełnionej funkcji. Powołanie nowego członka Prezydium Rady Funduszu odbywa się na najbliższym posiedzeniu Rady Funduszu. Regulację ust. 1 stosuje się odpowiednio.
9.  Członek Rady Funduszu może złożyć rezygnacje z członkostwa w Radzie Funduszu.
10.  KRDP na wniosek podmiotów delegujących osoby do Rady Funduszu odwołuje członków Rady Funduszu.
11.  Członkowie Rady Funduszu pełnią funkcję do czasu powołania nowej rady Funduszu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10.
§  5. 
1.  Rada Funduszu obraduje na posiedzeniach.
2.  Termin pierwszego posiedzenia Rady Funduszu wyznacza Przewodniczący KRDP w terminie 30 dni od powołania Rady Funduszu.
3.  Przewodniczący Rady Funduszu wyznacza termin kolejnych posiedzeń Rady Funduszu, nie rzadziej jednak niż raz w roku. O terminie posiedzenia Rady Funduszu Przewodniczący Rady Funduszu zawiadamia najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem.
4.  Na pisemny wniosek co najmniej 1/2 członków Rady Funduszu przewodniczący Rady Funduszu zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Funduszu w terminie wskazanym w tym wniosku, jednak nie wcześniej niż czternaście dni od daty złożenia wniosku.
5.  Wyznaczając lub zwołując termin posiedzenia Rady Funduszu przewodniczący Rady Funduszu informuje członków Rady Funduszu o planowanym porządku obrad oraz osobach zaproszonych na posiedzenie, drogą elektroniczną na adresu poczty elektronicznej wskazanej przez każdego członka Rady Funduszu.
6.  Odpowiedzialny za sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady Funduszu w terminie 10 dni jest sekretarz Rady Funduszu.
7.  Protokół z posiedzenia Rady Funduszu zostaje przekazany po sporządzeniu do członków Rady Funduszu drogą elektroniczną i podlega zatwierdzeniu przez członków Rady Funduszu na najbliższym posiedzeniu.
8.  Do protokołu z posiedzenia Rady Funduszu dołącza się podjęte przez Radę Funduszu uchwały. Prowadzony jest rejestr wszystkich uchwał Rady Funduszu.
§  6. 
1.  Wszelka korespondencja do Rady Funduszu jest niezwłocznie przekazywana drogą elektroniczną wszystkim członkom Rady Funduszu przez sekretarza Rady Funduszu poprzez adres zbiorczy: radafunduszu@kidp.pl.
2.  Każdy członek Rady Funduszu ma nieograniczony dostęp do wszelkiej korespondencji kierowanej do Rady Funduszu.
3.  Korespondencję wychodzącą z Rady Funduszu podpisuje przewodniczący lub sekretarz Rady Funduszu, lub inny członek prezydium Rady Funduszu upoważniony przez przewodniczącego Rady Funduszu, w zakresie wskazanym w tym upoważnieniu.
§  7. 
1.  Najpóźniej na siedem dni przed posiedzeniem, przewodniczący Rady Funduszu wyznacza termin posiedzenia Prezydium Rady Funduszu. W wyjątkowych przypadkach termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może zostać skrócony przez przewodniczącego Rady Funduszu, za uprzednią akceptacją członków Prezydium Rady Funduszu.
2.  Wyznaczając termin posiedzenia Prezydium Rady Funduszu przewodniczący Rady Funduszu informuje członków Prezydium Rady Funduszu o planowanym porządku obrad oraz osobach zaproszonych na posiedzenie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazanej przez każdego członka Rady Funduszu.
§  8. 
1.  Członkowie Rady Funduszu podejmują decyzje w formie uchwał.
2.  Uchwały Rady Funduszu zapadają większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Funduszu.
3.  Głosowania nad uchwałami są jawne. Niedopuszczalne jest głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika.
4.  Rada Funduszu może podejmować uchwały w trybie obiegowym w drodze pisemnej lub elektronicznej bez zwoływania posiedzenia.
5.  Uchwały Rady Funduszu w trybie obiegowym zapadają większością 2/3 głosów, jeśli w głosowaniu weźmie udział co najmniej 1/2 członków Rady Funduszu.
§  9. 
1.  Członkowie Rady Funduszu wykonują swoje funkcje społecznie.
2.  Członkowie Rady Funduszu mają prawo do zwrotu kosztów za wydatki poniesione w związku z wykonywaniem swoich funkcji w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa korporacyjnego.
3.  Obsługę administracyjną i biurową Rady Funduszu zapewnia Dyrektor Biura KIDP.

Rozdział  IV

Tryb przeprowadzania postępowania restrukturyzacyjnego oraz nadzoru i kontroli nad jego realizacją przez jednostki organizacyjne KIDP

§  10. 
1.  Rada Funduszu określa zasady postępowania restrukturyzacyjnego jednostki KIDP oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad jego realizacją.
2.  Wykonanie uchwał Rady Funduszu, o których mowa w § 8 ust. 1, powierza się prezydium Rady Funduszu.
3.  Do czynności wymagających wiedzy specjalistycznej przy określaniu zasad postępowania restrukturyzacyjnego dla jednostki KIDP, Rada Funduszu, na podstawie uchwały, może powołać ekspertów lub podmioty posiadające stosowne uprawnienia.
§  11. 
1.  Rada Funduszu przy określaniu zasad prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego oraz przy sprawowaniu nadzoru i kontroli nad jego wykonaniem może działać poprzez powołane zespołu, zwanego odpowiednio: "zespół restrukturyzacyjny" bądź "zespół kontrolny".
2.  Zespół, o którym mowa w ust. 1, liczy co najmniej trzech członków Rady Funduszu, którzy działają na podstawie pisemnego upoważnienia przewodniczącego Rady Funduszu.
3.  Przewodniczący Rady Funduszu w upoważnieniu, o którym mowa w ust. 2, wskazuje imiennie członków odpowiedniego zespołu oraz, z ich grona, kierownika, który jest odpowiedzialny za pracę tego zespołu. W upoważnieniu zostaje wskazana także uchwała Rady Funduszu stanowiąca podstawę do podjęcia działania przez zespół.
4.  Na wniosek członka Rady Funduszu przewodniczący Rady Funduszu nie powołuje go do składu zespołu, o którym mowa w ust. 1.
5.  W każdym momencie skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, może zostać zmieniony.
6.  W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, nie może wchodzić członek Rady Funduszu, będący jednocześnie członkiem jednostki organizacyjnej KIDP, której dotyczyć ma określenie zasad postępowania restrukturyzacyjnego.
7.  Zespół, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać swoje czynności w pełnym składzie albo poprzez wybranych członków zespołu.
8.  W razie konieczności członkowie zespołu, o którym mowa w ust. 1, mogą konsultować się z pozostałymi członkami Rady Funduszu. Przewodniczący Rady Funduszu lub inny wyznaczony przez niego członek prezydium Rady Funduszu ma prawo uczestniczyć doraźnie i czynnie w pracach zespołu, o którym mowa w ust. 1.
§  12. 
1.  Członkowie Rady Funduszu, w tym członkowie zespołu, o którym mowa w § 11 ust. 1, wykonują czynności osobiście w szczególności w siedzibie Biura KIDP lub poza nim.
2.  Osoby, o których mowa w ust. 1 wykonują czynności na podstawie niniejszego regulaminu oraz uzgodnionych w ramach Rady Funduszu procedur.
3.  W ramach czynności, o których mowa w ust. 1, Członkowie Rady Funduszu, w tym członkowie zespołu, o którym mowa w § 11 ust. 1, są uprawnieni w szczególności do:
1) badania sprawozdań finansowych KIDP, w części dotyczącej jednostki organizacyjnej KIDP, której dotyczy postępowanie restrukturyzacyjne;
2) badania sprawozdań z wykonania planów przychodów i wydatków jednostki organizacyjnej KIDP, której dotyczy postępowanie restrukturyzacyjne;
3) badania działalności finansowej 1 majątkowej jednostki organizacyjnej KIDP, której dotyczy postępowanie restrukturyzacyjne;
4) badania ksiąg, rejestrów i urządzeń księgowych, w zakresie objętym postępowaniem restrukturyzacyjnym
5) wglądu do wszelkich umów zawieranych przez jednostki organizacyjne KIDP,
6) dokonywania oględzin miejsc i dokumentów wraz z możliwością utrwalenia zaistniałego stanu przy pomocy odpowiednich środków technicznych;
7) żądania udzielania wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów w związku ze złożonym do Rady Funduszu wnioskiem jednostki organizacyjnej KIDP, której dotyczyć ma postępowanie restrukturyzacyjne oraz w zakresie objętym kontrolą realizacji tego postępowania restrukturyzacyjnego;
8) żądania sporządzenia kopii i odpisów wskazanych przez siebie dokumentów przez jednostkę organizacyjną KIDP;
9) żądania sporządzenia zestawień zbiorczych, przekrojowych oraz analiz dokumentów przez jednostkę organizacyjną KIDP;
10) analizy raportu i opinii sporządzonych przez biegłego rewidenta.
§  13. 
1.  Członkowie Rady Funduszu, w tym członkowie zespołu, o którym mowa w § 11 ust. 1, przekazują bieżącą informację, ustnie lub pisemnie, na posiedzeniu prezydium Rady Funduszu lub/i posiedzeniu Rady Funduszu z realizacji czynności bieżących wobec jednostki organizacyjnej KIDP.
2.  Jeżeli w wyniku dokonanych czynności, o których mowa w § 12 ust. 3, wynika konieczność wystosowania wniosku do KRDP, Organu KIDP lub jednostki organizacyjnej KIDP, w szczególności w sprawie wyjaśnienia wątpliwości, zajęcia stanowiska, konieczności uregulowania pewnej tematyki, ujednolicenia lub wprowadzenia jednolitych zasad dla wszystkich jednostek Rady Funduszu w drodze uchwały podejmuje decyzję w tej sprawie.
§  14. 
1.  W celu przeprowadzenia kontroli z realizacji postępowania restrukturyzacyjnego w jednostce organizacyjnej KIDP, Rada Funduszu powołuje zespół kontrolny.
2.  Kierownik zespołu kontrolnego zawiadamia jednostkę organizacyjną KIDP o terminie rozpoczęcia czynności kontrolnych z realizacji postępowania restrukturyzacyjnego.
3.  Z przeprowadzonych przez zespół kontrolny czynności sporządza się niezwłocznie protokół pokontrolny, który jest podpisywany przez wszystkich członków zespołu kontrolnego.
4.  Protokół pokontrolny przekazuje się kontrolowanej jednostce organizacyjnej KIDP celem ustosunkowania się do jego treści.
5.  Jednostce organizacyjnej KIDP, która nie zgadza się z ustaleniami protokołu pokontrolnego, przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu pokontrolnego.
6.  Zespół kontrolny, do złożonych przez jednostkę organizacyjną KIDP zastrzeżeń lub wyjaśnień, wyraża swoje stanowisko.
7.  Kierownik zespołu kontrolnego lub w jego zastępstwie - członek zespołu kontrolnego przedkłada do dyskusji na najbliższym posiedzeniu Rady Funduszu protokół, o którym mowa w ust. 4 oraz wnioski i ewentualne zalecenia, o których mowa w ust. 7, wraz z całą dokumentacją w sprawie.
8.  Każdy członek zespołu kontrolnego jest uprawniony do złożenia zdania odrębnego, wraz z uzasadnieniem, wobec dokumentów, o których mowa w ust. 8.
9.  Rada Funduszu podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia, zmiany lub odrzucenia ostatecznej wersji protokołu pokontrolnego Rady Funduszu, wraz z wnioskami i ewentualnymi zaleceniami dla kontrolowanej jednostki organizacyjnej KIDP. Zdanie odrębne, o którym mowa w ust. 9 zostaje zamieszczone w protokole pokontrolnym.
10.  Protokół pokontrolny, o którym mowa w ust. 10 przewodniczący Rady Funduszu przekazuje niezwłocznie kontrolowanej jednostce organizacyjnej KIDP i KRDP.

Rozdział  V

Postępowanie restrukturyzacyjne

§  15. 
1.  Postępowaniem restrukturyzacyjnym mogą zostać objęte jednostki organizacyjne KIDP, które złożą wniosek, o którym mowa w § 2.
2.  Rada Funduszu odmawia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli:
1) jednostka organizacyjna KIDP nie spełnia warunków, o których mowa w § 2;
2) jednostka organizacyjna KIDP, pomimo posiadania lokat bankowych, nie realizuje bieżąco swoich zobowiązań;
3) wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie zawiera informacji, o których mowa w § 18 ust. 1 i 2.
§  16. 
1.  Wniosek, o którym mowa w § 2, musi zawierać następujące informacje:
1) nazwę jednostki organizacyjnej KIDP,
2) imiona i nazwiska członków organu KIDP, zarządu Oddziału Regionalnego KIDP lub osób odpowiadających za realizację zobowiązań jednostki (pozostałe) bez ograniczenia;
3) osoby uprawnione do reprezentowania - gdy wnioskodawcą jest Organ KIDP lub Oddział Regionalny KIDP;
4) okoliczności, które uzasadniają wniosek, i ich uprawdopodobnienie;
5) wskazanie składników majątku jednostki organizacyjnej KIDP, które mogą stanowić zabezpieczenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego;
6) liczbę osób świadczących w jednostce organizacyjnej KIDP pracę na podstawie stosunku pracy;
7) liczbę osób wykonujących czynności na rzecz jednostki organizacyjnej KIDP na podstawie umów cywilnoprawnych.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, jednostka organizacyjna dołącza:
1) Wykonanie budżetu zgodnie z wzorem obowiązującym w KIDP oraz sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym sporządzone na ostatni miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
2) Kopię ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz zakupów inwestycyjnych, wraz z informacją o ustanowionych na nich obciążeniach;
3) Spis dłużników z podaniem wysokości długu każdego z nich, według stanu bieżącego i na ostatni dzień poprzedzający miesiąc złożenia wniosku oraz ewentualną listę zabezpieczeń (np. postępowania rozjemcze);
4) Spis wierzycieli wierzytelności publicznoprawnych ze wskazaniem kwot zaległości, według stanu bieżącego i na ostatni dzień poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, a także listę zabezpieczeń tych wierzytelności;
5) Spis wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych, z podaniem wysokości wierzytelności każdego z nich, według stanu bieżącego i na ostatni dzień poprzedzający miesiąc złożenia wniosku oraz listę zabezpieczeń tych wierzytelności;
6) Wykaz zobowiązań pozabilansowych (jeżeli takie istnieją) z podaniem wysokości każdego z nich, według stanu bieżącego i na ostatni dzień poprzedzający miesiąc złożenia wniosku oraz listę zabezpieczeń tych zobowiązań.
§  17. 
1.  W terminie 14 dni od daty skutecznego wniesienia wniosku, o którym mowa w § 2, jednostka organizacyjna KIDP jest zobowiązana przekazać Radzie Funduszu plan naprawczy.
2.  Plan naprawczy, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) Szczegółowy opis sytuacji ekonomicznej jednostki organizacyjnej KIDP;
2) Analizę przyczyn wystąpienia trudnej sytuacji finansowej jednostki organizacyjnej KIDP;
3) Analizę otoczenia i warunków, w jakich działa jednostka organizacyjna KIDP;
4) Wskazanie zamierzonych działań jednostki organizacyjnej KIDP, mających na celu naprawę jej sytuacji ekonomiczno-finansowej, w tym działań w zakresie restrukturyzacji majątku i zatrudnienia, umożliwiających dalsze funkcjonowanie jednostce organizacyjnej KIDP w istniejącej strukturze organizacyjnej KIDP oraz terminowe regulowanie własnych zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych;
5) Określenie stanu ekonomiczno-finansowego jednostki organizacyjnej KIDP, jaki ma być osiągnięty po przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;
6) Określenie źródeł finansowania poszczególnych działań, których dotyczy plan naprawczy, z uwzględnieniem świadczeń z Funduszu restrukturyzacyjnego KIDP, o które jednostka organizacyjna KIDP się ubiega, z podaniem jego wielkości, źródeł, formy, terminu i podstawy prawnej.
§  18. 
1.  Zasady postępowania restrukturyzacyjnego podlegają uzgodnieniom między Radą Funduszu a jednostką organizacyjną KIDP, której dotyczy wniosek.
2.  Zasady postępowania restrukturyzacyjnego dla jednostki organizacyjnej KIDP Rada Funduszu podejmuje w formie uchwały.
3.  Uchwała, o której mowa w ust. 2, zostaje przekazana niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni roboczych od podjęcia - wraz z wnioskiem jednostki organizacyjnej KIDP i aktami sprawy do Komisji Finansowej KRDP w celu wydania opinii.
4.  Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansowej KRDP, uchwałę, o której mowa w ust. 2, przewodniczący Rady Funduszu przekazuje KRDP wraz z wnioskiem o włączenie jej do porządku obrad najbliższego posiedzenia. Przewodniczący Rady Funduszu przekazuje właściwą rekomendację Rady Funduszu w zakresie uchwały określonej w ust. 2 na posiedzeniu KRDP.
5.  W przypadku negatywnej opinii Komisji Finansowej KRDP, uchwała, o której mowa w ust. 2, na wniosek przewodniczącego Rady Funduszu, może zostać ponownie poddana analizie Rady Funduszu na posiedzeniu. Rada Funduszu może zdecydować pomimo negatywnej opinii Komisji Finansowej KRDP o przekazaniu uchwały wraz z wnioskiem o włączenie jej do porządku obrad najbliższego posiedzenia, bądź o odrzuceniu uchwały, o której mowa w ust. 2 i nieprzekazywaniu jej KRDP wraz z wnioskiem o włączenie jej do porządku obrad najbliższego posiedzenia.
6.  Przewodniczący Rady Funduszu, przekazując rekomendację, o której mowa w ust. 4 zdanie drugie, wskazuje te zasady postępowania restrukturyzacyjnego dla jednostki organizacyjnej KIDP, które mogą zagwarantować naprawę sytuacji finansowej oraz przywrócenie zdolności do funkcjonowania w warunkach obowiązującej w KIDP struktury organizacyjnej i finansowej.
§  19.  Wszelkie czynności realizowane przez Radę Funduszu przy wykonywaniu regulaminu nie mogą naruszać zasad określonych § 50 Statutu KIDP, zasad gospodarki finansowej KIDP oraz Regulaminu gospodarki finansowej KIDP.
§  20.  Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.