Akty korporacyjne

Podat.2019.6.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 412/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP

Na podstawie § 27 ust. 5 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych stanowiącego załącznik do uchwały nr 46/2019 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala Regulamin działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI ROZWOJU I PROMOCJI ZAWODU KRDP

§  1.  Regulamin określa zasady oraz tryb działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu Krajowej Rady Doradców Podatkowych (zwaną dalej Komisją).

Zadania Komisji

§  2.  Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) proponowanie strategii obejmującej propagowanie wiedzy o roli doradcy podatkowego w nowoczesnym społeczeństwie;
2) proponowanie działań mających na celu wzmocnienie wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego;
3) proponowanie działań mających na celu popularyzację najnowszych osiągnięć wiedzy dla potrzeb wykonywania zawodu doradcy podatkowego;
4) współpraca z regionami w zakresie promocji zawodu, działalności informacyjnej i szkoleniowej;
5) proponowanie działań mających na celu upowszechnienie nowoczesnych produktów, informatyki i środków komunikacji elektronicznej w doradztwie podatkowym.
6) występowanie z inicjatywami programowymi, opiniowanie spraw wchodzących w zakres jej zadań, przygotowywanie projektów uchwał Rady w tym zakresie i przedstawianie ich Radzie:
7) występowanie do służb finansowych KRDP (Komisja Finansowa, Skarbnik) z wnioskami o wyrażenie opinii i ujęcie w planowanych wydatkach Izby niezbędnego finansowania działań proponowanych przez Komisję w przypadku projektów wywołujących dla Izby istotne skutki finansowe;
8) przygotowywanie rocznego planu działania Komisji oraz monitoring jego realizacji;
9) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji;
10) przygotowywanie dla Rady bieżących informacji o działaniach i pracy Komisji;
11) monitoring realizacji strategii przyjętych przez KRDP w zakresie rozwoju i promocji zawodu.

Zasady organizacji pracy Komisji

§  3. 
1.  Jeśli członkowie Komisji uznają za konieczne, Komisja może, spośród swoich członków, powołać Wiceprzewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Komisji.
2.  Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
§  4. 
1.  Komisja może powołać ze swojego grona zespoły problemowe (zwane dalej zespołami), oraz sekcje lub wskazać osoby odpowiedzialne spośród członków Komisji za realizację zadania w - o ile jest to możliwie - ustalonym terminie.
2.  Zespoły mogą określać swój plan działania.
3.  Zespoły mogą powołać ze swojego grona Kierownika odpowiedzialnego za koordynowanie prac zespołu.
§  5. 
1.  Przewodniczący Komisji wyznacza termin i miejsce posiedzenia Komisji i zawiadamia o nim członków Komisji co najmniej na 7 dni przed tym posiedzeniem. Dopuszcza się rozsyłanie powiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem zbiorczego adresu Komisji.
2.  Do zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Przewodniczący obowiązany jest dołączyć projekt porządku obrad oraz materiały i dokumenty, które będą przedmiotem obrad.
3.  Na zasadach określonych w ust. 1 i 2 Kierownik zespołu lub Przewodniczący Komisji może wyznaczyć posiedzenie zespołu, przy czym Przewodniczący Komisji powinien być również informowany o wyznaczonych terminach posiedzeń zespołu.
4.  Członek Komisji może złożyć wniosek o zmianę projektu porządku obrad, dołączając, o ile to konieczne, materiały, którymi powinna zająć się Komisja na posiedzeniu.
5.  Projekt porządku obrad podlega przyjęciu na najbliższym posiedzeniu Komisji.
6.  Komisja odbywa posiedzenie według przyjętego porządku obrad.
7.  Komisja decyduje o zasadności podjęcia decyzji w formie stanowiska lub uchwały.
8.  Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jednej trzeciej liczby członków Komisji, jednak nie mniej niż czterech. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji lub osoby upoważnionej przez Przewodniczącego Komisji do prowadzenia posiedzenia Komisji.
9.  Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Komisji. Do głosowania ust. 6 stosuje się odpowiednio.
10.  Członka Komisji obowiązuje czynny udział w pracach Komisji.
11.  Członek Komisji potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Komisji podpisem na liście obecności.
12.  W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji, Członek Komisji jest obowiązany zawiadomić pisemnie Przewodniczącego Komisji przed terminem posiedzenia o swojej nieobecności.

Postanowienia końcowe

§  6.  Realizacja zadań wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu następuje:
1) w trakcie zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji posiedzeń, lub
2) w ramach zainicjowanej przez Przewodniczącego Komisji wymiany mailowej korespondencji pomiędzy członkami Komisji, której treść -jako poufna- jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.