Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 811/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej KRDP

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 27 ust. 5 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 46/2019 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2019 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala Regulamin działania Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała nr 787/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu działania Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej KRDP.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI DS. OCHRONY TAJEMNICY ZAWODOWEJ KRDP

§  1.  Komisja ds. ochrony tajemnicy zawodowej KRDP (dalej: KdsOTZ KRDP lub Komisja) działa w oparciu o Regulamin działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz niniejszy Regulamin.
§  2. 
1.  KdsOTZ KRDP wykonuje zadania wynikające z Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, zwanego dalej Regulaminem KRDP, a także z innych aktów prawa wewnątrzkorporacyjnego.
2.  Do zadań KdsOTZ KRDP należy w szczególności:
1) weryfikacja przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, jako fundamentalnej zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego i istoty instytucji zawodu zaufania publicznego,
2) przeciwdziałanie próbom osłabienia instytucji tajemnicy zawodowej doradców podatkowych czy rozszerzenia wyjątków od obowiązku jej bezwzględnego zachowania, co oznaczałoby istotne i niedopuszczalne osłabienie pozycji obywatela w relacjach z organami Państwa,
3) podejmowanie innych czynności mających na celu ochronę i umocnienie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez doradców podatkowych,
4) występowanie z inicjatywami programowymi, opiniowanie spraw wchodzących w zakres jej zadań, przygotowywanie projektów uchwał i stanowisk KRDP w tym zakresie.
§  3. 
1.  Członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swoich członków wiceprzewodniczącego Komisji. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2.  Przewodniczący KdsOTZ KRDP reprezentuje Komisję przed Radą, innymi organami Izby oraz Zarządami Regionalnych Oddziałów Izby.
3.  W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
4.  Członka Komisji obowiązuje czynny udział w pracach Komisji.
5.  Członek Komisji potwierdza swoją obecność na posiedzeniu KdsOTZ KRDP podpisem na liście obecności.
6.  W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji, Członek KdsOTZ KRDP jest obowiązany zawiadomić pisemnie Przewodniczącego Komisji przed terminem posiedzenia o swojej nieobecności.
§  4. 
1.  Realizacja zadań wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu następuje m.in.:
1) w trakcie zwoływanych przez Przewodniczącego KdsOTZ KRDP posiedzeń,
2) w ramach zainicjowanej przez Przewodniczącego Komisji wymiany mailowej korespondencji pomiędzy członkami Komisji, której treść - jako poufna - jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.
2.  Komisja do podejmowania decyzji może powoływać ze swojego grona tzw. podkomisje, które muszą składać się z co najmniej dwóch osób.
3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może samodzielnie podejmować decyzje.
4.  W przypadkach wymagających wiedzy specjalistycznej Komisja może wnioskować o powołanie konsultantów (specjalistów). Wniosek w sprawie powołania specjalistów musi zawierać uzasadnienie.
§  5. 
1.  Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.
2.  Przewodniczący Komisji, dla skutecznego zwołania posiedzenia Komisji, powiadamia członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia, a także o planowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed tym posiedzeniem za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem zbiorczego adresu Komisji.
3.  Projekt porządku obrad oraz materiały i dokumenty, które będą przedmiotem obrad posiedzenia, o którym mowa w ust. 2 udostępniane są członkom Komisji w ramach systemu mDoradca.
4.  Przewodniczący Komisji może, w sprawach szczególnej wagi, zwołać nadzwyczajne posiedzenie Komisji, o którym zawiadamia członków Komisji nie później niż 3 dni przed wyznaczonym posiedzeniem.
5.  Posiedzenia Komisji mogą odbyć się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
6.  Posiedzenie KdsOTZ KRDP jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej trzech członków Komisji w tym Przewodniczący lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący, za wyjątkiem spraw finansowych dla których wymagana jest zwykła większość.
7.  Członkowie Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniu Komisji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (połączenia telekonferencyjne oraz videokonferencyjne).
8.  Posiedzenie KdsOTZ KRDP prowadzi Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności upoważniony przez niego wiceprzewodniczący KdsOTZ KRDP/inny członek Komisji.
9.  Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie KdsOTZ KRDP również w przypadku, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi co najmniej połowa jej członków.
10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 8, posiedzenie Komisji powinno zostać zwołane w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku, a termin posiedzenia - ustalony do 14 dni od daty wpływu wniosku.
11.  W przypadku naruszenia przez Przewodniczącego Komisji postanowień ust. 8 lub 9 powyżej, posiedzenie KdsOTZ KRDP zwołać może każdy z członków Komisji.
§  6. 
1.  Przewodniczący może komunikować się z członkami Komisji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem zbiorczego adresu Komisji.
2.  Przewodniczący Komisji może zarządzić głosowanie obiegowe z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3.  Przewodniczący Komisji, dla skutecznego rozpoczęcia głosowania obiegowego, zawiadamia członków Komisji o przedmiocie i terminach poszczególnych etapów głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem zbiorczego adresu Komisji.
4.  Biuro udostępnia członkom Komisji projekt uchwały wraz z niezbędnymi dokumentami skierowany do głosowania w drodze obiegowej w mDoradcy.
5.  Przyjęcie uchwały w drodze obiegowej składa się z dwóch części: dyskusji i głosowania. Z chwilą zamknięcia dyskusji, rozpoczyna się głosowanie, polegające na oddaniu głosu: "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się". Za głos ważny, oddany w głosowaniu w drodze obiegowej uznaje się głos oddany w terminie określonym przez Przewodniczącego Komisji.
6.  Przewodniczący Komisji zawiadamia członków Komisji o wynikach głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem zbiorczego adresu Komisji.
§  7. 
1.  Do dnia 28 lutego Komisja składa KRDP roczne sprawozdanie ze swojej działalności.
2.  Dokumentacja prac Komisji przechowywana jest w Biurze KIDP przez okres 1 roku od zakończenia kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  8.  Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.