Akty korporacyjne

Rewid.2019.11.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 listopada 2019 r.

KOMUNIKAT Nr 3/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego

W celu wsparcia firm audytorskich została opracowana aktualizacja przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego jednostek niebędących jednostkami zainteresowania publicznego, zwana dalej "przykładową umową", która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, mając na względzie wyrażoną w Kodeksie cywilnym zasadę "swobody zawierania umów ", stoi na stanowisku, że zaproponowana przykładowa umowa, z punktu widzenia oczekiwań biegłych rewidentów, firm audytorskich, oraz przy uwzględnieniu treści normatywnej ustawy, jest propozycją do ewentualnego wykorzystania przez firmy audytorskie w zakresie badania ustawowego sprawozdania finansowego. Umowa powinna jednak zostać w odpowiedni sposób dostosowana do warunków zlecenia. W umowie nie może zabraknąć wymogów określonych w Krajowy Standard Badania 210 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 210 - "Uzgadnianie warunków zleceń badania", wprowadzonym Uchwałą Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów (z późn. zm.), jakimi są:

(a) cel i zakres badania sprawozdania finansowego,
(b) odpowiedzialność biegłego rewidenta,
(c) odpowiedzialność kierownika jednostki,
(d) wskazanie mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej stosowanych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz
(e) informacje o oczekiwanej formie i treści wszelkich sprawozdań, które będą wydane przez biegłego rewidenta oraz
(f) oświadczenie, że mogą wystąpić okoliczności sprawiające, że sprawozdanie będzie się różnić od oczekiwanej formy i treści.

Przedstawiana przykładowa umowa ma zastosowanie do umów, które zawarte zostaną na realizację usługi badania od dnia 1 stycznia 2020 r. i później.

Przykładowa umowa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu, obejmuje następujące zmiany w porównaniu do wersji ogłoszonej Komunikatem Nr 36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 czerwca 2018 r. (z późn. zm.), zwanego dalej "Komunikatem Nr 36/2018 KRBR":

* zmiana referencji do standardów badania:

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wszystkie firmy audytorskie i biegli rewidenci do wykonywania usług badania mają obowiązek stosować przepisy Uchwały Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów (z późn. zm.);

* zmiany wynikające ze zmiany ustawy o biegłych rewidentach i ustawy o rachunkowości: Wszystkie firmy audytorskie i biegli rewidenci zobowiązani są stosować zapisy zmienionej ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1421 z późn. zm.) oraz zapisy zmienionej ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Zmiany te dotyczą między innymi nowej formy sporządzania sprawozdań finansowych, tj. w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym oraz sprawozdań z badania sporządzanych w postaci elektronicznej i opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta;
* zmiany wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych:

Dodane zostały nowe zapisy odnoszące się do obowiązków wynikających z regulacji zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej "RODO" z uwzględnieniem stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 października 2019 r. znak ZSPU.027.477.2019.PM.55691, zgodnie z którym w świetle przepisów RODO, biegli rewidenci i firmy audytorskie przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego występują w roli samodzielnych administratorów danych osobowych, zwanego dalej "stanowiskiem UODO".

Umowy o badanie sprawozdania finansowego, które już zostały zawarte, wymagają dostosowania do stanowiska UODO - w tym celu opracowany został przykładowy aneks do umów o badanie zawartych na podstawie przykładowej umowy przyjętej Komunikatem Nr 36/2018 KRBR, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

Mając na uwadze powyższe, uwzględniając stanowisko UODO, przyjąć należy, że dotychczas zawarte przez firmy audytorskie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów o przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych, które zostały zawarte zgodnie z przykładową umową powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 2 do Komunikatu Nr 36/2018 KRBR, były bezskuteczne, albowiem w praktyce nie dochodziło do powierzenia przetwarzania danych osobowych. Z chwilą zawarcia umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i przekazania dokumentów firmie audytorskiej, stawała się ona administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzaniem badania. Zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych nie wywołała tym samym żadnych skutków. W szczególności, zawarcie takiej umowy nie skutkowało zmianą statusu prawnego firmy audytorskiej, która niezależnie od woli stron pozostawała administratorem danych osobowych.

Wobec tego, przyjąć należy, że pomimo zawarcia umów powierzenia przetwarzania danych osobowych firmy audytorskie stawały się administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzaniem badań sprawozdań finansowych.

Dążąc do wyeliminowania z obrotu prawnego umów, które są bezskuteczne i nie wywołały skutków prawnych, celowym jest podpisanie oświadczeń o treści odpowiadającej przykładowemu oświadczeniu, stanowiącemu załącznik nr 3 do niniejszego komunikatu i aneksować umowy zawarte na podstawie przykładowej umowy o badanie przyjętej Komunikatem Nr 21/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego, które są w trakcie realizacji, przykładowym aneksem do tych umów, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego komunikatu.

Jednocześnie uchylony zostaje Komunikat Nr 36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego oraz Komunikat Nr 38/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany komunikatu dotyczącego przyjęcia przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

___________________________________________________________________________

zawarta w dniu ____________________ roku pomiędzy:

_______________ z siedzibą w ______________ (__-___) przy ulicy _______________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _______________, ___ Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ___________, NIP: ______________, Regon: ____________, kapitał zakładowy _______________ złotych,

reprezentowaną przez:

Pana/Panią, ____________ - ____________,

zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

__________________ z siedzibą w ______________ (__-___) przy ulicy _______________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ________________, ___ Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ___________, NIP: _______________, Regon: ______________, kapitał zakładowy ___________ złotych,

reprezentowaną przez:

Pana/Panią, ____________ - ____________,

zwaną dalej Zleceniobiorcą.

Zwanych łącznie Stronami

o treści następującej:

I. Przedmiot Umowy - Cel i zakres badania

1.1. Mocą niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia zleconego przez Zleceniodawcę badania ustawowego sprawozdań finansowych Zleceniodawcy sporządzonych zgodnie z 1 za następujące okresy:

1.1.1. za rok obrotowy kończący się dnia __ ______ 20__ roku;

1.1.2. za rok obrotowy kończący się dnia __ ______ 20__ roku,

(dalej łącznie: Sprawozdania finansowe lub z osobna Sprawozdanie finansowe),

w celu uzyskania racjonalnej pewności czy każde ze Sprawozdań finansowych jako całość nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem oraz wydania sprawozdania z badania, zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym Sprawozdaniu finansowym lub odmowę wydania opinii, gdy biegły rewident nie jest w stanie wyrazić opinii o badanym Sprawozdaniu finansowym.

1.2. Strony zgodnie ustalają, że badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z 2 :

1.2.1. mającymi zastosowanie do badania Sprawozdań Finansowych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) (dalej: Ustawa o rachunkowości),

1.2.2. przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o biegłych rewidentach),

1.2.3. Krajowymi Standardami Badania przyjętymi uchwałą Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów (z późn. zm.),

1.2.4. Zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów, które stanowi Międzynarodowy Kodeks etyki zawodowych księgowych wprowadzony uchwałą NR 3431/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów 3 .

1.3. Strony są zgodne, że niniejsza umowa nie obejmuje w szczególności jakichkolwiek form doradztwa na rzecz Zleceniodawcy w tym w szczególności w zakresie poprawności rozrachunków publicznoprawnych, tj. m.in. podatków, ceł i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

II. Formalne podstawy przeprowadzenia badania

2.1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest firmą audytorską w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem ___________________.

2.2. Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia przewidziane przepisami powszechnie obowiązującymi wymagania w przedmiocie bezstronności i niezależności.

2.3. Zleceniodawca oświadcza, że nie są mu znane okoliczności, które miałyby wpływ na niezależność Zleceniobiorcy.

2.4. Zleceniodawca oświadcza, że wybór Zleceniobiorcy, jako firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego nastąpił na podstawie uchwały nr _________ z dnia __________ podjętej zgodnie z wymogami art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.

III. Termin realizacji badania

3.1. Strony zgodnie ustalają, że badanie Sprawozdania finansowego za rok wskazany w punkcie 1.1.1. powyżej rozpocznie się dnia ___ ___________ roku i zostanie ukończone do dnia ___ ___________ roku (wydanie sprawozdania z badania). Termin rozpoczęcia i zakończenia badania Sprawozdania finansowego za rok wskazany w punkcie 1.1.2. powyżej Strony ustalą do dnia _________ roku, przy czym w przypadku nieustalenia przez Strony w powyższym terminie terminów rozpoczęcia i zakończenia badania Sprawozdania finansowego za rok wskazany w punkcie 1.1.2. powyżej obowiązywać będą terminy analogiczne jak dla badania Sprawozdania finansowego za okres wskazany w punkcie 1.1.1. powyżej (z uwzględnieniem przesunięcia tych terminów o jeden rok).

3.2. Przedstawienie Zleceniobiorcy Sprawozdania finansowego do badania za dany rok obrotowy wskazany w punkcie 1.1. powyżej wraz ze sprawozdaniem z działalności jednostki, jeśli jest ona zobowiązana do jego sporządzenia, nastąpi nie później niż do dnia ____________ tego roku.

3.3. Zleceniodawca przedstawi Zleceniobiorcy Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych 4 , przekazując je Zleceniobiorcy na nośniku elektronicznym lub przesyłając za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: _______________.

3.4. Zleceniodawca przedstawi Zleceniobiorcy sprawozdanie z działalności jednostki sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przekazując je Zleceniobiorcy na nośniku elektronicznym lub przesyłając za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: _______________. 5

3.5. Zleceniobiorca zastrzega, że dochowanie terminów opisanych w punkcie 3.1. powyżej uzależnione jest od zapewnienia przez Zleceniodawcę należytej współpracy z jego strony (oraz osób z jego organizacji) w toku realizacji niniejszej umowy, a w szczególności przekazania przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy w terminach ustalanych przez Zleceniobiorcę niezbędnych lub wymaganych do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego danych, informacji i dokumentów.

3.6. Strony odnośnie każdego z badań Sprawozdań finansowych za poszczególne lata wskazane w punkcie 1.1. powyżej ustalą szczegółowy harmonogram przeprowadzenia badania w terminie do dnia ____________ danego roku.

IV. Zespół Zleceniobiorcy i Podwykonawstwo

4.1. Zleceniobiorca przeprowadzi badanie Sprawozdania finansowego przy pomocy biegłych rewidentów oraz innych członków zespołu wykonujących badanie będących pracownikami Zleceniobiorcy lub osobami współpracującymi ze Zleceniobiorcą na podstawie umów cywilnoprawnych.

4.2. Z uwzględnieniem postanowień Ustawy o biegłych rewidentach Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania niektórych czynności w ramach badania innemu podmiotowi wpisanemu na listę firm audytorskich (w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach).

4.3. Odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za przeprowadzenie badania ponosi Zleceniobiorca.

V. Dane osobowe

5.1 Dla celów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz wykonaniem obowiązków prawnych spoczywających na Zleceniobiorcy, Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy wszelkie niezbędne informacje, w tym dane osobowe dla prawidłowej realizacji powyższych celów.

5.2 Zleceniobiorca w ramach wykonywania swoich funkcji oraz realizacji przedmiotu umowy jest administratorem danych osobowych osób, których dane zostały mu przekazane przez Zleceniodawcę w trakcie wykonywania przez Zleceniobiorcę czynności zmierzających do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

VI. Sprawozdanie z badania

6.1. Wynikiem każdego przeprowadzonego badania Sprawozdania finansowego będzie sporządzone przez Zleceniobiorcę sprawozdanie z badania (dalej Sprawozdanie z badania).

6.2. Sprawozdanie z badania zostanie sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach, Krajowymi Standardami Badania oraz innymi przepisami prawa, które mają zastosowanie.

6.3. Forma i treść wydanego Sprawozdania z badania może ulec zmianie w świetle ustaleń poczynionych w toku realizacji prac.

6.4. Sprawozdanie z badania zostanie sporządzone w języku polskim, w postaci elektronicznej oraz opatrzone zostanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.

6.5. Sprawozdanie z badania zostanie przekazane Zleceniodawcy w terminie __ dni od dnia zakończenia czynności badania danego Sprawozdania finansowego, na nośniku elektronicznym lub zostanie przesłane Zleceniodawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: _______________.

VII. Zobowiązania Zleceniobiorcy

7.1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

7.1.1. zachowania uczciwości, obiektywizmu, zawodowego sceptycyzmu, należytej staranności zawodowej i rzetelności w wypełnianiu zobowiązań Zleceniobiorcy wynikających z niniejszej umowy,

7.1.2. zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, informacji i dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, również przez członków zespołu wykonującego badanie, chyba, że obowiązek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, przy czym, obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie,

7.1.3. realizacji usługi badania Sprawozdań finansowych przy zachowaniu odpowiednich kompetencji zawodowych.

7.2. Zleceniobiorca oświadcza, że do przestrzegania tajemnicy zawodowej zobowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tą tajemnicą, chyba, że do ich ujawnienia zobowiązują odrębne przepisy.

VIII. Zobowiązania i oświadczenia Zleceniodawcy

8.1. Zleceniodawca oświadcza, iż dane w księgach rachunkowych oraz Sprawozdaniach finansowych przedstawionych do badania, będą ujęte w sposób kompletny, uwzględniający:

8.1.1. wszelkie operacje dotyczące okresu, za który sporządzone jest dane Sprawozdanie finansowe,

8.1.2. zobowiązania warunkowe oraz

8.1.3. wszelkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład danego Sprawozdania finansowego, a także inne ważne informacje, których drogą badania nie da się ustalić, a które rzutują na rzetelność i prawidłowość Sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.

8.2. Zleceniodawca oświadcza, iż zostanie dokonana właściwa wycena majątku, a także, że zostaną utworzone wszelkie odpisy aktualizujące niezbędne do prawidłowej wyceny aktywów oraz zostaną wprowadzone do ewidencji wszystkie zobowiązania i rezerwy na przyszłe koszty i straty.

8.3. Zleceniodawca złoży Zleceniobiorcy pisemne oświadczenia kierownictwa Zleceniodawcy, łącznie z innymi pisemnymi oświadczeniami wymaganymi przez Krajowe Standardy Badania oraz tam gdzie jest to konieczne, pisemne oświadczenia na potwierdzenie innych dowodów badania mających znaczenie dla Sprawozdania finansowego lub jednego, lub więcej stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym.

8.4. Zleceniodawca zobowiązuje się:

8.4.1. niezwłocznie udostępnić Zleceniobiorcy księgi rachunkowe, analizy oraz wszelkie inne informacje lub dokumenty wymagane przez Zleceniobiorcę, w tym w szczególności, dokumenty założycielskie i organizacyjne, dokumentację dotyczącą regulaminów pracy i wynagradzania, dokumentację dotyczącą zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wraz z zakładowym planem kont,

8.4.2. zapewnić Zleceniobiorcy dostęp do wszystkich informacji, takich jak zapisy, dokumenty, oraz inne sprawy, co do których Zleceniodawca jest świadomy, że mają znaczenie dla sporządzania sprawozdań finansowych,

8.4.3. udostępnić Zleceniobiorcy rzetelne Sprawozdanie finansowe najpóźniej w dniu określonym w punkcie 3.2. niniejszej umowy,

8.4.4. upoważnić Zleceniobiorcę do żądania od podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe Zleceniodawcy wszelkich wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących prowadzonych ksiąg oraz stosowanych przy tym metodologii (kontroli dokumentów źródłowych, przetwarzania danych itp.), - jeżeli księgi rachunkowe prowadzone są poza siedzibą Zleceniodawcy,

8.4.5. podać Zleceniobiorcy daty przeprowadzania spisu z natury w celu umożliwienia ich obserwacji,

8.4.6. na żądanie Zleceniobiorcy umożliwić mu przeprowadzenie wyrywkowych spisów z natury określonych składników majątkowych,

8.4.7. udzielić informacji o sprawach, które mogą zostać objęte postępowaniem sądowym i znajdujących się w toku tegoż postępowania,

8.4.8. złożyć oświadczenia kierownictwa Zleceniodawcy, w tym dotyczące prawdziwości danych zawartych w punktach 8.1. - 8.2.,

8.4.9. przechowywać Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania w sposób określony przez przepisy prawa,

8.4.10. na żądanie Zleceniobiorcy przekazać pisemne tłumaczenie na język polski wybranych dokumentów sporządzonych w języku obcym, niezbędnych do przeprowadzenia badania Sprawozdań finansowych.

8.5. Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania ze Zleceniobiorcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy, a w szczególności do:

8.5.1. udzielania wyczerpujących wyjaśnień i ustosunkowywania się do zastrzeżeń i wątpliwości Zleceniobiorcy, dotyczących prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania dokumentacji, ksiąg rachunkowych, Sprawozdania finansowego lub innych kwestii związanych z przeprowadzanym badaniem,

8.5.2. korygowania ksiąg rachunkowych i Sprawozdania finansowego w zakresie, w którym Zleceniodawca i Zleceniobiorca będą przekonani o celowości i konieczności wprowadzania zmian,

8.5.3. zapewnienia Zleceniobiorcy bieżącej współpracy głównego księgowego i pozostałych osób z organizacji Zleceniodawcy w kwestii wyjaśnień w sprawach objętych badaniem oraz zapewnienia nieograniczonego kontaktu z osobami wewnątrz organizacji Zleceniodawcy, od których uzyskanie dowodów na potrzeby badania jest, zdaniem Zleceniobiorcy, konieczne,

8.5.4. udzielenia upoważnienia do uzyskania informacji związanych z przebiegiem badania od kontrahentów Zleceniodawcy oraz banków go obsługujących,

8.5.5. wydawania dyspozycji na wniosek osób upoważnionych przez Zleceniobiorcę, wykonywania przez pracowników Zleceniodawcy wymaganych czynności (kopiowania dokumentów, dokonywania wizji i inwentaryzacji, przygotowywania i wysyłania korespondencji, itp.),

8.5.6. umożliwienia skontaktowania się z poprzednim biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe Zleceniodawcy,

8.5.7. zapewnienia Zleceniobiorcy dodatkowych informacji, o które Zleceniobiorca może na potrzeby badania poprosić Zleceniodawcę.

8.6. W przypadku nie wywiązania się przez Zleceniodawcę z któregokolwiek z obowiązków zawartych w punktach 8.3. - 8.5. powyżej, powodującego opóźnienie w rozpoczęciu lub zakończeniu badania, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu zakończenia badania, sporządzenia oraz doręczenia Sprawozdania z badania o czas wywołany zachowaniem Zleceniodawcy.

IX. Odpowiedzialność Zleceniodawcy

9.1. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za:

9.1.1. prawidłowość, rzetelność i prawidłową prezentację przedstawionego do badania Sprawozdania finansowego oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,

9.1.2. prawidłowość i terminowość obliczenia, zadeklarowania i odprowadzenia podatków i innych należności publicznoprawnych,

9.1.3. kompletne ujęcie danych w księgach rachunkowych oraz Sprawozdaniu finansowym, w tym zobowiązań i aktywów warunkowych oraz zdarzeń, które wystąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład Sprawozdania finansowego,

9.1.4. wykazanie operacji pozabilansowych,

9.1.5. prawdziwość i poprawność danych zawartych w oświadczeniach kierownictwa Zleceniodawcy składanych Zleceniobiorcy w związku z badaniem Sprawozdania finansowego,

9.1.6. dobór właściwych zasad rachunkowości oraz odpowiednie zaprojektowanie, wdrożenie i działanie systemu kontroli wewnętrznej w takim zakresie, jaki kierownictwo Zleceniodawcy uzna za stosowne w celu umożliwienia sporządzenia Sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia w tym powstałego na skutek oszustwa lub błędów,

9.1.7. prawidłowość danych i informacji ujętych w oświadczeniach zawartych w punktach 8.1. - 8.3. powyżej,

9.1.8. odpowiedniość rozliczenia i ujawnienia relacji oraz transakcji z podmiotami z grupy kapitałowej Zleceniodawcy oraz z podmiotami powiązanymi (w tym w aspekcie prawno-podatkowym).

9.2. Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości kierownik jednostki Zleceniodawcy oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego Zleceniodawcy 6  są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności, o ile obowiązek jego sporządzenia wynika ze stosownych przepisów, spełniały wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości lub innych przepisach prawa, które mają zastosowanie.

X. Dalsze postanowienia dotyczące badania

10.1. Zleceniobiorca przeprowadzi badanie poszczególnych Sprawozdań finansowych zgodnie z regulacjami ujętymi w punkcie 1.2. Badanie Sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że Sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych błędem lub oszustwem.

10.2. Strony oświadczają, że są świadome i akceptują fakt, iż uzyskanie całkowitej pewności w powyższym zakresie nie jest możliwe ze względu na wpisany w charakter badania Sprawozdania finansowego czynnik zawodowego osądu oraz czynnik próby polegający m.in. na sprawdzeniu w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają dane zawarte w Sprawozdaniu finansowym. Zleceniobiorca projektuje swoje badanie w taki sposób, by wykryć zniekształcenia, które mogłyby mieć istotny wpływ na Sprawozdanie finansowe. Zleceniobiorca nie jest w stanie zbadać wszystkich transakcji, które miały miejsce w ciągu roku obrotowego objętego Sprawozdaniem finansowym. Mając powyższe na względzie Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że istnieje ryzyko, iż niektóre istotne zniekształcenia Sprawozdań finansowych w tym spowodowane błędem lub oszustwem lub uchybienia w księgach rachunkowych Zleceniodawcy nie zostaną wykryte, mimo iż badanie zostało poprawnie zaplanowane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami badania.

10.3. Strony są zgodne, że badanie Sprawozdania finansowego polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w Sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia Sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownictwo Zleceniodawcy wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji Sprawozdania finansowego.

10.4. Dokonując oceny ryzyka, Zleceniobiorca bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania przez Zleceniodawcę Sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii o skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Jednakże Zleceniobiorca poinformuje na piśmie o wszelkich znaczących, mających znaczenie dla badania Sprawozdania finansowego, słabościach kontroli wewnętrznej, które zostaną wykryte podczas badania.

10.5. Strony są zgodne, że badanie Sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone w celu sporządzenia przez Zleceniobiorcę Sprawozdania z badania zawierającego elementy wskazane w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Krajowych Standardach Badania, w tym stwierdzającego, czy Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

10.6. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o zauważonych w trakcie badania naruszeniach prawa i przepisów, chyba, że będą mało znaczące.

XI. Wynagrodzenie 7

11.1. Niezależnie od tego, jaki rodzaj opinii zawiera Sprawozdanie z badania (w tym odmowę wydania opinii) Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu przeprowadzenia badań Sprawozdań finansowych wynosi netto ____________ złotych (słownie: ___________ złotych) powiększone o należny podatek od towarów i usług (dalej Wynagrodzenie), w tym:

11.1.1. ____________ złotych netto (słownie: ___________ złotych) z tytułu badania Sprawozdania finansowego za rok obrotowy wskazany w punkcie 1.1.1. powyżej;

11.1.2. ____________ złotych netto (słownie: ___________ złotych) z tytułu badania Sprawozdania finansowego za rok obrotowy wskazany w punkcie 1.1.2. powyżej.

11.2. Wynagrodzenie, powiększone o należny podatek od towarów i usług, będzie płatne w odniesieniu do badań Sprawozdań finansowych za poszczególne okresy wskazane w punktach 1.1.1. - 1.1.2. powyżej w następujący sposób:

11.2.1. ___ % wynagrodzenia z tytułu badania Sprawozdania finansowego za dany rok płatne będzie w terminie __ dni od daty rozpoczęcia badania Sprawozdania finansowego za ten rok;

11.2.2. ___ % wynagrodzenia z tytułu badania Sprawozdania finansowego za dany rok płatne będzie w terminie __ dni od daty przekazania Sprawozdania z badania dotyczącego badania Sprawozdania finansowego za ten okres.

11.3. Wynagrodzenie nie obejmuje:

11.3.1. poniesionych wydatków związanych z kosztami podróży osób uczestniczących w badaniu oraz kosztów przesyłek niezbędnych dla realizacji badania,

11.3.2. w przypadku zleceń realizowanych poza miejscem siedziby Zleceniobiorcy oprócz kosztów wymienionych w pkt 11.3.1. powyżej, również kosztów zakwaterowania osób uczestniczących w wykonaniu badania oraz kosztów wyżywienia ustalonych w kwocie nieprzekraczającej brutto ___ (słownie: _____________) zł/dzień na osobę,

11.3.3. ewentualnych tłumaczeń Sprawozdania z badania.

11.4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wynikną okoliczności leżące po stronie Zleceniodawcy powodujące znaczne zwiększenie nakładu pracy na wykonanie przedmiotu umowy, w stosunku do nakładu pracy związanego z badaniem Sprawozdania finansowego przyjętego za podstawę Wynagrodzenia, wówczas będzie to uzasadniało dodatkowe wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy, ustalone w oparciu o rzeczywiście przepracowany dodatkowy czas oraz godzinowej stawki pracy ______ złotych powiększonej o podatek od towarów i usług. W szczególności postanowienia niniejszego punktu będą miały zastosowanie, gdy Zleceniodawca:

11.4.1. po rozpoczęciu badania przedstawi kolejne projekty Sprawozdania finansowego, co spowoduje konieczność zmian w opracowanej dokumentacji z badania,

11.4.2. nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień, których obowiązek przekazania wynika z niniejszej umowy lub ustaleń pomiędzy Stronami lub przedstawi je nieterminowo, co spowoduje konieczność przedłużenia czasu badania oraz opracowania Sprawozdania z badania poza terminem zakończenia badania ustalonym pomiędzy Stronami,

11.4.3. przedstawi kilka wersji danego dokumentu do badania, co spowoduje konieczność podjęcia przez Zleceniobiorcę dodatkowych czynności w ramach badania,

11.4.4. dokona zmian w Sprawozdaniu finansowym po przekazaniu projektu Sprawozdania z badania.

11.5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawionych przez Zleceniobiorcę i doręczonych Zleceniodawcy na rachunek Zleceniobiorcy nr ________

_____________________ w Banku _____________________.

11.6. Zwrot ewentualnych kosztów opisanych w punkcie 11.3. powyżej nastąpi wraz z zapłatą ostatniej części Wynagrodzenia. Koszty zostaną wyodrębnione, jako odrębna pozycja na fakturze VAT.

11.7. W przypadku uchybienia przez Zleceniodawcę terminu płatności Wynagrodzenia, Zleceniobiorcy przysługuje prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie.

XII. Rozwiązanie Umowy

12.1. Strony są świadome, że zgodnie z postanowieniami art. 66 ust. 7 Ustawy o rachunkowości niniejsza umowa może być rozwiązana jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy, którą stanowią w szczególności te wskazane w art. 66 ust. 7 Ustawy o rachunkowości. Różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy.

12.2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w toku jej realizacji Strony zobowiązują się w dobrej wierze dokonać jej rozliczenia, co oznacza, że Zleceniobiorca uprawniony jest do otrzymania części wynagrodzenia proporcjonalnej do zakresu zrealizowanych prac.

XIII. Postanowienia końcowe

13.1. Sprawy nieobjęte niniejszą umową są regulowane przez Kodeks cywilny, Ustawę o rachunkowości, Ustawę o biegłych rewidentach, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

13.2. Gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne lub niewywierające skutków prawnych, nie wpłynie to na wiążący charakter pozostałych postanowień Umowy. Niezależnie od powyższego - w takim przypadku obie Strony niniejszej Umowy zobowiązane są uzgodnić zastąpienie postanowienia, które zostało uznane za nieważne lub niewywierające skutków prawnych, postanowieniem nowym o treści najbardziej zbliżonej do poprzedniego.

13.3. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

13.4. Niniejsza umowa może zostać zmieniona tylko na piśmie pod rygorem nieważności.

13.5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

__________________________________________

ZLECENIOBIORCAZLECENIODAWCA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ANEKS DO UMOWY O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

___________________________________________________________________________

zawarty w dniu ____________________ roku pomiędzy:

_______________ z siedzibą w ______________ (__-___) przy ulicy _______________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ________________, ___ Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ___________, NIP: ____________, Regon: ___________, kapitał zakładowy ________ złotych,

reprezentowaną przez:

Pana/Panią, ____________ - ____________,

zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

_____________ z siedzibą w ____________ (__-___) przy ulicy _______________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ________________, ___ Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ___________, NIP: ______________, Regon: ______________, kapitał zakładowy _____________ złotych,

reprezentowaną przez:

Pana/Panią, ____________ - ____________,

zwaną dalej Zleceniobiorcą.

Zwanych łącznie Stronami

o treści następującej:

I. Cel zawarcia aneksu

W związku z potrzebą dostosowania zapisów Umowy o badanie zawartej przez Strony w dniu ______________, zwanej dalej "Umową o badanie", do aktualnego stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 października 2019 r. znak ZSPU.027.477.2019.PM.55691, zgodnie z którym w świetle regulacji zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.), biegli rewidenci i firmy audytorskie przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego występują w roli samodzielnych administratorów danych osobowych, Strony zgodnie postanawiają zmienić niektóre zapisy Umowy o badanie w sposób określony w punkcie II. Przedmiot aneksu poniżej.

II. Przedmiot aneksu

Strony zgodnie postanawiają zmienić w Umowie o badanie punkt V. Dane osobowe, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

"5.1 Dla celów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz wykonaniem obowiązków prawnych spoczywających na Zleceniobiorcy, Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy wszelkie niezbędne informacje, w tym dane osobowe dla prawidłowej realizacji powyższych celów.

5.2 Zleceniobiorca w ramach wykonywania swoich funkcji oraz realizacji przedmiotu umowy jest administratorem danych osobowych osób, których dane zostały mu przekazane przez Zleceniodawcę w trakcie wykonywania przez Zleceniobiorcę czynności zmierzających do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy."

III. Postanowienia końcowe

3.1. Pozostałe zapisy Umowy o badanie pozostają bez zmian.

3.2. Zmiany wprowadzone do Umowy o badanie niniejszym aneksem, mają zastosowanie od dnia jej zawarcia.

3.3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

__________________________________________

ZLECENIOBIORCAZLECENIODAWCA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OŚWIADCZENIE

O ROZIĄZANIU UMOWY ZA POROZUMIENIEM STRON

___________________________________________________________________________

z dnia ____________________ roku

_______________ z siedzibą w ______________ (__-___) przy ulicy _______________, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ________________, ___ Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ___________, NIP: ______________, Regon: ______________, kapitał zakładowy _____________ złotych,

reprezentowana przez:

Pana/Panią, ____________ - ____________,

zwana dalej Zleceniodawcą,

i

_______________ z siedzibą w ______________ (__-___) przy ulicy _______________, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ________________, ___ Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ___________, NIP: ______________, Regon: _____________, kapitał zakładowy ______________ złotych,

reprezentowana przez:

Pana/Panią, ____________ - ____________,

zwana dalej Zleceniobiorcą,

zwani łącznie Stronami,

mając na względzie stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 października 2019 r. znak ZSPU.027.477.2019.PM.55691 zgodnie z którym na tle regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz zapisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.) charakter relacji pomiędzy firmami audytorskimi oraz biegłymi rewidentami a ich klientami wskazuje na to, że występują one w roli samodzielnych administratorów danych osobowych, Strony zgodnie oświadczają, iż rozwiązują Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą w dniu _______ roku, pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą, zwanej dalej "Umową powierzenia", ze skutkiem od dnia jej zawarcia, uznając, że Zleceniobiorca realizując umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego był administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonania tej umowy.

__________________________________________

ZLECENIOBIORCAZLECENIODAWCA

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ANEKS DO UMOWY O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

___________________________________________________________________________

zawarty w dniu ____________________ roku pomiędzy:

__________________ z siedzibą w ______________ (__-___) przy ulicy _______________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ________________, ___ Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ___________, NIP: _______________, Regon: _____________, kapitał zakładowy ____________ złotych,

reprezentowaną przez:

Pana/Panią, ____________ - ____________,

zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

__________________ z siedzibą w ______________ (__-___) przy ulicy _______________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ________________, ___ Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ___________, NIP: ______________, Regon: _____________, kapitał zakładowy _____________ złotych,

reprezentowaną przez:

Pana/Panią, ____________ - ____________,

zwaną dalej Zleceniobiorcą.

Zwanych łącznie Stronami

o treści następującej:

I. Cel zawarcia aneksu

W związku z potrzebą dostosowania zapisów Umowy o badanie zawartej przez Strony w dniu ______________, zwanej dalej "Umową o badanie", do regulacji zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz do stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 października 2019 r. znak ZSPU.027.477.2019.PM.55691, zgodnie z którym biegli rewidenci i firmy audytorskie przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego występują w roli samodzielnych administratorów danych osobowych, Strony zgodnie postanawiają zmienić niektóre zapisy Umowy o badanie w sposób określony w punkcie II. Przedmiot aneksu poniżej.

II. Przedmiot aneksu

2.1. Strony postanawiają zmienić w Umowie o badanie punkt XII. Postanowienia końcowe, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

"XII. Dane osobowe

12.1. Dla celów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz wykonaniem obowiązków prawnych spoczywających na Zleceniobiorcy, Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy wszelkie niezbędne informacje, w tym dane osobowe dla prawidłowej realizacji powyższych celów.

12.2. Zleceniobiorca w ramach wykonywania swoich funkcji oraz realizacji przedmiotu umowy jest administratorem danych osobowych osób, których dane zostały mu przekazane przez Zleceniodawcę w trakcie wykonywania przez Zleceniobiorcę czynności zmierzających do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy."

2.2. Strony postanawiają, że dotychczasowy punkt XII. Postanowienia końcowe z Umowy o badanie, staje się punktem XIII. Postanowienia końcowe Umowy o badanie w niezmienionej treści.

III. Postanowienia końcowe

3.1. Pozostałe zapisy Umowy o badanie pozostają bez zmian.

3.2. Zmiany wprowadzone do Umowy o badanie niniejszym aneksem, mają zastosowanie od dnia jej zawarcia, jednakże nie wcześniej niż od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

3.3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

__________________________________________

ZLECENIOBIORCAZLECENIODAWCA

1 Odpowiednio ustawy o rachunkowości lub MSR/MSSF
2 W przypadku zmiany którychkolwiek regulacji, wymagana jest ich aktualizacja.
3 Przy skorzystaniu z możliwości wcześniejszego stosowania przywołanych Zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, zgodnie z § 3.1. uchwały Nr 3431/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.
4 O ile przepis ustawy o rachunkowości lub innych właściwych ustaw nakłada taki obowiązek na Zleceniodawcę.
5 O ile przepis ustawy o rachunkowości lub innych właściwych ustaw nakłada taki obowiązek na Zleceniodawcę.
6 Jeśli dotyczy.
7 Zapisy dotyczące kwestii wynagrodzenia są przykładowe i powinny być dostosowane do obowiązujących w firmie audytorskiej warunków i zasad.