Rewid.2017.8.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 sierpnia 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 21/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego

Do badania sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2017 r. i później wszystkie firmy audytorskie i biegli rewidenci są zobowiązani zastosować przepisy Uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, która wprowadziła między innymi krajowe standardy rewizji finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, zwane dalej "KSRF w brzmieniu MSB", a także zapisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej "ustawą".

W celu wsparcia środowiska została opracowana przykładowa umowa o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego, zwana dalej "przykładową umową".

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, mając na względzie wyrażoną w Kodeksie cywilnym zasadę "swobody zawierania umów", stoi na stanowisku, że zaproponowana przykładowa umowa, z punktu widzenia oczekiwań biegłych rewidentów, firm audytorskich, oraz przy uwzględnieniu treści normatywnej ustawy, jest propozycją do ewentualnego wykorzystania przez firmy audytorskie w zakresie badania ustawowego sprawozdania finansowego. Umowa powinna zostać w odpowiedni sposób dostosowana do warunków zlecenia. W umowie nie można jednak pominąć wymogów określonych w KSRF 210 w brzmieniu MSB 210 Uzgadnianie warunków zlecenia badania, jakimi są:

(a) cel i zakres badania sprawozdań finansowych,
(b) odpowiedzialność biegłego rewidenta,
(c) odpowiedzialność kierownictwa,
(d) wskazanie mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz
(e) wzmianka o oczekiwanej formie i treści wszelkich sprawozdań, które zostaną wydane przez biegłego rewidenta oraz stwierdzenie, że mogą wystąpić okoliczności sprawiające, że sprawozdanie będzie się różnić od oczekiwanej formy i treści.

Przykładowa umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

___________________________________________________________________________

zawarta w dniu ____________________ roku pomiędzy:

_______________ z siedzibą w ______________ (__-___) przy ulicy _______________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _________________, ___ Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ___________, NIP: ____________, Regon: ___________, kapitał zakładowy ________ złotych,

reprezentowaną przez:

Pana/Panią, ____________ - ____________,

zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

_______________ z siedzibą w ______________ (__-___) przy ulicy _______________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _________________, ___ Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ___________, NIP: ____________, Regon: ___________, kapitał zakładowy ________ złotych,

reprezentowaną przez:

Pana/Panią, ____________ - ____________,

zwaną dalej Zleceniobiorcą.

Zwanych łącznie Stronami

o treści następującej:

I. Przedmiot Umowy - Cel i zakres badania

1.1. Mocą niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia zleconego przez Zleceniodawcę badania ustawowego sprawozdań finansowych Zleceniodawcy sporządzonych zgodnie z 1 <DO UZUPEŁNIENIA> za następujące okresy:

1.1.1. za rok obrotowy kończący się dnia __ ______ 20__ roku;

1.1.2. za rok obrotowy kończący się dnia __ ______ 20__ roku,

(dalej łącznie: Sprawozdania finansowe lub z osobna Sprawozdanie finansowe),

w celu przedłożenia Zleceniodawcy odnośnie każdego ze Sprawozdań Finansowych sprawozdania z badania w formie pisemnej, zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym Sprawozdaniu finansowym lub odmowę wyrażenia opinii, gdy biegły rewident nie jest w stanie wyrazić opinii o badanym Sprawozdaniu finansowym.

1.2. Strony zgodnie ustalają, że badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z:

1.2.1. mającymi zastosowanie do badania Sprawozdań Finansowych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 ze zmianami) (dalej: Ustawa o rachunkowości),

1.2.2. przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 r. poz. 1089) (dalej: Ustawa o biegłych rewidentach),

1.2.3. Krajowymi Standardami Badania 2 ,

1.2.4. Zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów.

1.3. Strony są zgodne, że niniejsza umowa nie obejmuje w szczególności jakichkolwiek form doradztwa na rzecz Zleceniodawcy w tym w szczególności w zakresie poprawności rozrachunków publicznoprawnych, tj. m.in. podatków, ceł i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

II. Formalne podstawy przeprowadzenia badania

2.1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest firmą audytorską w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem _____________________.

2.2. Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia przewidziane przepisami powszechnie obowiązującymi wymagania w przedmiocie bezstronności i niezależności.

2.3. Zleceniodawca oświadcza, że nie są mu znane okoliczności, które miałyby wpływ na niezależność Zleceniobiorcy.

2.4. Zleceniodawca oświadcza, że wybór Zleceniobiorcy, jako firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego nastąpił na podstawie uchwały nr __________ z dnia ____________ podjętej zgodnie z wymogami art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.

III. Termin realizacji badania

3.1. Strony zgodnie ustalają, że badanie Sprawozdania finansowego za rok wskazany w punkcie 1.1.1. powyżej rozpocznie się dnia ___ _____________ roku i zostanie ukończone do dnia ___ ________________ roku (wydanie sprawozdania z badania). Termin rozpoczęcia i zakończenia badania Sprawozdania finansowego za rok wskazany w punkcie 1.1.2. powyżej Strony ustalą do dnia _________ roku, przy czym w przypadku nieustalenia przez Strony w powyższym terminie terminów rozpoczęcia i zakończenia badania Sprawozdania finansowego za rok wskazany w punkcie 1.1.2. powyżej obowiązywać będą terminy analogiczne jak dla badania Sprawozdania finansowego za okres wskazany w punkcie 1.1.1. powyżej (z uwzględnieniem przesunięcia tych terminów o jeden rok).

3.2. Przedstawienie Zleceniobiorcy Sprawozdania finansowego do badania za dany rok obrotowy wskazany w punkcie 1.1. powyżej nastąpi nie później niż do dnia ____________ tego roku.

3.3. Zleceniobiorca zastrzega, że dochowanie terminów opisanych w punkcie 3.1. powyżej uzależnione jest od zapewnienia przez Zleceniodawcę należytej współpracy z jego strony (oraz osób z jego organizacji) w toku realizacji niniejszej umowy, a w szczególności przekazania przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy w terminach ustalanych przez Zleceniobiorcę niezbędnych lub wymaganych do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego danych, informacji i dokumentów.

3.4. Strony odnośnie każdego z badań Sprawozdań finansowych za poszczególne lata wskazane w punkcie 1.1. powyżej ustalą szczegółowy harmonogram przeprowadzenia badania w terminie do dnia ____________ danego roku.

IV. Zespół Zleceniobiorcy i Podwykonawstwo

4.1. Zleceniobiorca przeprowadzi badanie Sprawozdania finansowego przy pomocy biegłych rewidentów oraz innych członków zespołu wykonujących badanie będących pracownikami Zleceniobiorcy lub osobami współpracującymi ze Zleceniobiorcą na podstawie umów cywilnoprawnych.

4.2. Z uwzględnieniem postanowień Ustawy o biegłych rewidentach Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania niektórych czynności w ramach badania innemu podmiotowi wpisanemu na listę firm audytorskich (w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach).

4.3. Odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za przeprowadzenie badania ponosi Zleceniobiorca.

V. Sprawozdanie z badania

5.1. Wynikiem każdego przeprowadzonego badania Sprawozdania finansowego będzie sporządzone przez Zleceniobiorcę sprawozdanie z badania (dalej Sprawozdanie z badania).

5.2. Sprawozdanie z badania zostanie sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach i Krajowymi Standardami Badania.

5.3. Forma i treść wydanego Sprawozdania z badania może ulec zmianie w świetle ustaleń poczynionych w toku realizacji prac.

5.4. Sprawozdanie z badania zostanie sporządzone w __ egzemplarzach w języku polskim. Zleceniodawca na życzenie Zleceniobiorcy zobowiązany jest pisemnie potwierdzić Zleceniobiorcy otrzymanie egzemplarzy Sprawozdania z badania.

5.5. Sprawozdanie z badania zostanie przekazane Zleceniobiorcy w terminie __ dni od dnia zakończenia czynności badania danego Sprawozdania finansowego.

VI. Zobowiązania Zleceniobiorcy

6.1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

6.1.1. zachowania uczciwości, obiektywizmu, zawodowego sceptycyzmu, należytej staranności zawodowej i rzetelności w wypełnianiu zobowiązań Zleceniobiorcy wynikających z niniejszej umowy,

6.1.2. zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, informacji i dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, również przez członków zespołu wykonującego badanie, chyba, że obowiązek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, przy czym, obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie,

6.2. Zleceniobiorca oświadcza, że do przestrzegania tajemnicy zawodowej zobowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tą tajemnicą, chyba, że do ich ujawnienia zobowiązują odrębne przepisy.

VII. Zobowiązania i oświadczenia Zleceniodawcy

7.1. Zleceniodawca oświadcza, iż dane w księgach rachunkowych oraz Sprawozdaniach finansowych przedstawionych do badania, będą ujęte w sposób kompletny, uwzględniający:

7.1.1. wszelkie operacje dotyczące okresu, za który sporządzone jest dane Sprawozdanie finansowe,

7.1.2. zobowiązania warunkowe oraz

7.1.3. wszelkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład danego Sprawozdania finansowego, a także inne ważne informacje, których drogą badania nie da się ustalić, a które rzutują na rzetelność i prawidłowość Sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.

7.2. Zleceniodawca oświadcza, iż zostanie dokonana właściwa wycena majątku, a także, że zostaną utworzone wszelkie odpisy aktualizujące niezbędne do prawidłowej wyceny aktywów oraz zostaną wprowadzone do ewidencji wszystkie zobowiązania i rezerwy na przyszłe koszty i straty.

7.3. Zleceniodawca zobowiązuje się:

7.3.1. niezwłocznie udostępnić Zleceniobiorcy księgi rachunkowe, analizy oraz wszelkie inne informacje lub dokumenty wymagane przez Zleceniobiorcę, w tym w szczególności, dokumenty założycielskie i organizacyjne, dokumentację dotyczącą regulaminów pracy i wynagradzania, dokumentację dotyczącą zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wraz z zakładowym planem kont,

7.3.2. zapewnić Zleceniobiorcy dostęp do wszystkich informacji, takich jak zapisy, dokumenty, oraz inne sprawy, co do których Zleceniodawca jest świadomy, że mają znaczenie dla sporządzania sprawozdań finansowych,

7.3.3. udostępnić Zleceniobiorcy rzetelne Sprawozdanie finansowe najpóźniej w dniu określonym w punkcie 3.2. niniejszej umowy,

7.3.4. upoważnić Zleceniobiorcę do żądania od podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe Zleceniodawcy wszelkich wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących prowadzonych ksiąg oraz stosowanych przy tym metodologii (kontroli dokumentów źródłowych, przetwarzania danych itp.), - jeżeli księgi rachunkowe prowadzone są poza siedzibą Zleceniodawcy,

7.3.5. podać Zleceniobiorcy daty przeprowadzania spisu z natury w celu umożliwienia ich obserwacji,

7.3.6. na żądanie Zleceniobiorcy umożliwić mu przeprowadzenie wyrywkowych spisów z natury określonych składników majątkowych,

7.3.7. udzielić informacji o sprawach, które mogą zostać objęte postępowaniem sądowym i znajdujących się w toku tegoż postępowania,

7.3.8. złożyć oświadczenie kierownictwa Zleceniodawcy dotyczące prawdziwości danych zawartych w punktach 7.1. - 7.2.,

7.3.9. przechowywać Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania w sposób określony przez przepisy prawa.

7.4. Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania ze Zleceniobiorcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy, a w szczególności do:

7.4.1. udzielania wyczerpujących wyjaśnień i ustosunkowywania się do zastrzeżeń i wątpliwości Zleceniobiorcy, dotyczących prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania dokumentacji, ksiąg rachunkowych, Sprawozdania finansowego lub innych kwestii związanych z przeprowadzanym badaniem,

7.4.2. korygowania ksiąg rachunkowych i Sprawozdania finansowego w zakresie, w którym Zleceniodawca i Zleceniobiorca będą przekonani o celowości i konieczności wprowadzania zmian,

7.4.3. zapewnienia Zleceniobiorcy bieżącej współpracy głównego księgowego i pozostałych osób z organizacji Zleceniodawcy w kwestii wyjaśnień w sprawach objętych badaniem oraz zapewnienia nieograniczonego kontaktu z osobami wewnątrz organizacji Zleceniodawcy, od których uzyskanie dowodów na potrzeby badania jest, zdaniem Zleceniobiorcy, konieczne,

7.4.4. udzielenia upoważnienia do uzyskania informacji związanych z przebiegiem badania od kontrahentów Zleceniodawcy oraz banków go obsługujących,

7.4.5. wydawania dyspozycji na wniosek osób upoważnionych przez Zleceniobiorcę, wykonywania przez pracowników Zleceniodawcy wymaganych czynności (kopiowania dokumentów, dokonywania wizji i inwentaryzacji, przygotowywania i wysyłania korespondencji, itp.),

7.4.6. umożliwienia skontaktowania się z poprzednim biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe Zleceniodawcy,

7.4.7. zapewnienia Zleceniobiorcy dodatkowych informacji, o które Zleceniobiorca może na potrzeby badania poprosić Zleceniodawcę.

7.5. W przypadku nie wywiązania się przez Zleceniodawcę z któregokolwiek z obowiązków zawartych w punktach 7.3. - 7.4. powyżej, powodującego opóźnienie w rozpoczęciu lub zakończeniu badania, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu zakończenia badania, sporządzenia oraz doręczenia Sprawozdania z badania o czas wywołany zachowaniem Zleceniodawcy.

VIII. Odpowiedzialność Zleceniodawcy

8.1. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za:

8.1.1. prawidłowość, rzetelność i prawidłową prezentację przedstawionego do badania Sprawozdania finansowego oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,

8.1.2. prawidłowość i terminowość obliczenia, zadeklarowania i odprowadzenia podatków i innych należności publicznoprawnych,

8.1.3. kompletne ujęcie danych w księgach rachunkowych oraz Sprawozdaniu finansowym, w tym zobowiązań i aktywów warunkowych oraz zdarzeń, które wystąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład Sprawozdania finansowego,

8.1.4. wykazanie operacji pozabilansowych,

8.1.5. prawdziwość i poprawność danych zawartych w oświadczeniach kierownictwa Zleceniodawcy składanych Zleceniobiorcy w związku z badaniem Sprawozdania finansowego,

8.1.6. dobór właściwych zasad rachunkowości oraz odpowiednie zaprojektowanie, wdrożenie i działanie systemu kontroli wewnętrznej w takim zakresie, jaki kierownictwo Zleceniodawcy uzna za stosowne w celu umożliwienia sporządzenia Sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia w tym powstałego na skutek oszustwa lub błędów,

8.1.7. prawidłowość danych ujętych w oświadczeniu zawartym w punktach 7.1. - 7.2. powyżej,

8.1.8. odpowiedniość rozliczenia i ujawnienia relacji oraz transakcji z podmiotami z grupy kapitałowej Zleceniodawcy oraz z podmiotami powiązanymi (w tym w aspekcie prawno-podatkowym).

IX. Dalsze postanowienia dotyczącej badania

9.1. Zleceniobiorca przeprowadzi badanie poszczególnych Sprawozdań finansowych zgodnie z regulacjami ujętymi w punkcie 1.2. Badanie Sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że Sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych błędem lub oszustwem.

9.2. Strony oświadczają, że są świadome i akceptują fakt, iż uzyskanie całkowitej pewności w powyższym zakresie nie jest możliwe ze względu na wpisany w charakter badania Sprawozdania finansowego czynnik zawodowego osądu oraz czynnik próby polegający m.in. na sprawdzeniu w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają dane zawarte w Sprawozdaniu finansowym. Zleceniobiorca projektuje swoje badanie w taki sposób, by wykryć zniekształcenia, które mogłyby mieć istotny wpływ na Sprawozdanie finansowe. Zleceniobiorca nie jest w stanie zbadać wszystkich transakcji, które miały miejsce w ciągu roku obrotowego objętego Sprawozdaniem finansowym. Mając powyższe na względzie Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że istnieje ryzyko, iż niektóre istotne zniekształcenia Sprawozdań finansowych w tym spowodowane błędem lub oszustwem lub uchybienia w księgach rachunkowych Zleceniodawcy nie zostaną wykryte, mimo iż badanie zostało poprawnie zaplanowane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami badania. Strony są zgodne, że powyższe czynniki wykluczają możliwość udzielenia przez Zleceniobiorcę jakiejkolwiek gwarancji, co do dokładności i kompletności poszczególnych Sprawozdań finansowych.

9.3. Strony są zgodne, że badanie Sprawozdania finansowego polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w Sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia Sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownictwo Zleceniodawcy wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji Sprawozdania finansowego.

9.4. Dokonując oceny ryzyka, Zleceniobiorca bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania przez Zleceniodawcę Sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii o skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Jednakże Zleceniobiorca poinformuje na piśmie o wszelkich znaczących, mających znaczenie dla badania Sprawozdania finansowego, słabościach kontroli wewnętrznej, które zostaną wykryte podczas badania.

9.5. Strony są zgodne, że badanie Sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone w celu sporządzenia przez Zleceniobiorcę na piśmie Sprawozdania z badania zawierającego elementy wskazane w Ustawie o biegłych rewidentach, w tym stwierdzającego, czy Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, a także z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

9.6. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o zauważonych w trakcie badania naruszeniach prawa i przepisów, chyba, że będą mało znaczące.

X. Wynagrodzenie 3

10.1. Niezależnie od tego, jaki rodzaj opinii zawiera Sprawozdanie z badania (w tym odmowę wyrażenia opinii) Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu przeprowadzenia badań Sprawozdań finansowych wynosi netto ____________ złotych (słownie: ___________ złotych) powiększone o należny podatek od towarów i usług (dalej Wynagrodzenie), w tym:

10.1.1. ____________ złotych netto (słownie: ___________ złotych) z tytułu badania Sprawozdania finansowego za rok obrotowy wskazany w punkcie 1.1.1. powyżej;

10.1.2. ____________ złotych netto (słownie: ___________ złotych) z tytułu badania Sprawozdania finansowego za rok obrotowy wskazany w punkcie 1.1.2. powyżej.

10.2. Wynagrodzenie, powiększone o należny podatek od towarów i usług, będzie płatne w odniesieniu do badań Sprawozdań finansowych za poszczególne okresy wskazane w punktach 1.1.1. - 1.1.2. powyżej w następujący sposób:

10.2.1. ___ % wynagrodzenia z tytułu badania Sprawozdania finansowego za dany rok płatne będzie w terminie __ dni od daty rozpoczęcia badania Sprawozdania finansowego za ten rok;

10.2.2. ___ % wynagrodzenia z tytułu badania Sprawozdania finansowego za dany rok płatne będzie w terminie __ dni od daty przekazania Sprawozdania z badania dotyczącego badania Sprawozdania finansowego za ten okres.

10.3. Wynagrodzenie nie obejmuje:

10.3.1. poniesionych wydatków związanych z kosztami podróży osób uczestniczących w badaniu oraz kosztów przesyłek niezbędnych dla realizacji badania,

10.3.2. w przypadku zleceń realizowanych poza miejscem siedziby Zleceniobiorcy oprócz kosztów wymienionych w pkt 10.3.1. powyżej, również kosztów zakwaterowania osób uczestniczących w wykonaniu badania oraz kosztów wyżywienia ustalonych w kwocie nieprzekraczającej brutto ___ (słownie: _____________) zł/dzień na osobę,

10.3.3. ewentualnych tłumaczeń Sprawozdania z badania.

10.4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wynikną okoliczności leżące po stronie Zleceniodawcy powodujące znaczne zwiększenie nakładu pracy na wykonanie przedmiotu umowy, w stosunku do nakładu pracy związanego z badaniem Sprawozdania finansowego przyjętego za podstawę Wynagrodzenia, wówczas będzie to uzasadniało dodatkowe wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy, ustalone w oparciu o rzeczywiście przepracowany dodatkowy czas oraz godzinowej stawki pracy ______ złotych powiększonej o podatek od towarów i usług. W szczególności postanowienia niniejszego punktu będą miały zastosowanie, gdy Zleceniodawca:

10.4.1. po rozpoczęciu badania przedstawi kolejne projekty Sprawozdania finansowego, co spowoduje konieczność zmian w opracowanej dokumentacji z badania,

10.4.2. nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień, których obowiązek przekazania wynika z niniejszej umowy lub ustaleń pomiędzy Stronami lub przedstawi je nieterminowo, co spowoduje konieczność przedłużenia czasu badania oraz opracowania Sprawozdania z badania poza terminem zakończenia badania ustalonym pomiędzy Stronami,

10.4.3. przedstawi kilka wersji danego dokumentu do badania, co spowoduje konieczność podjęcia przez Zleceniobiorcę dodatkowych czynności w ramach badania,

10.4.4. dokona zmian w Sprawozdaniu finansowym po przekazaniu projektu Sprawozdania z badania.

10.5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawionych przez Zleceniobiorcę i doręczonych Zleceniodawcy na rachunek Zleceniobiorcy nr _______________________ w Banku _____________________.

10.6. Zwrot ewentualnych kosztów opisanych w punkcie 10.3. powyżej nastąpi wraz z zapłatą ostatniej części Wynagrodzenia. Koszty zostaną wyodrębnione, jako odrębna pozycja na fakturze VAT.

10.7. W przypadku uchybienia przez Zleceniodawcę terminu płatności Wynagrodzenia, Zleceniobiorcy przysługuje prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie.

XI. Rozwiązanie Umowy

11.1. Strony są świadome, że zgodnie z postanowieniami art. 66 ust. 7 Ustawy o rachunkowości niniejsza umowa może być rozwiązana jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy. Różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy.

11.2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w toku jej realizacji Strony zobowiązują się w dobrej wierze dokonać jej rozliczenia, co oznacza, że Zleceniobiorca uprawniony jest do otrzymania części wynagrodzenia proporcjonalnej do zakresu zrealizowanych prac.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Sprawy nieobjęte niniejszą umową są regulowane przez Kodeks cywilny, Ustawę o rachunkowości i Ustawę o biegłych rewidentach.

12.2. Gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne lub niewywierające skutków prawnych, nie wpłynie to na wiążący charakter pozostałych postanowień Umowy. Niezależnie od powyższego - w takim przypadku obie Strony niniejszej Umowy zobowiązane są uzgodnić zastąpienie postanowienia, które zostało uznane za nieważne lub niewywierające skutków prawnych, postanowieniem nowym o treści najbardziej zbliżonej do poprzedniego.

12.3. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

12.4. Niniejsza umowa może zostać zmieniona tylko na piśmie pod rygorem nieważności.

12.5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

____________________ ____________________

ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA

1 Odpowiednio ustawy o rachunkowości lub MSR/MSSF
2 Do czasu przyjęcia Krajowych Standardów Badania można uzupełnić: "Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania.
3 Zapisy dotyczące kwestii wynagrodzenia są przykładowe i powinny być dostosowane do obowiązujących w firmie audytorskiej warunków i zasad.