Lekarz.2018.4.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2/18/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r., poz. 168) uchwala się, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie dotyczącym przekazywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po wydaniu orzeczenia ustalającego niezdolność do pracy ubezpieczonego, będącego lekarzem kopii opinii lekarskiej w celu umożliwienia okręgowej radzie lekarskiej oceny stanu zdrowia, niezbędnego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Ustawa

z dnia ..................

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Art.  1. 

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm. 1 ) w art. 50 dodaje się ust. 20 w brzmieniu:

"20. Zakład każdorazowo po wydaniu przez lekarza orzecznika Zakładu lub komisję lekarską Zakładu orzeczenia ustalającego niezdolność do pracy ubezpieczonego będącego lekarzem lub lekarzem dentystą, przekazuje okręgowej radzie lekarskiej, której lekarz lub lekarz dentysta jest członkiem, kopię opinii lekarskiej, zawierającej w szczególności kod choroby ubezpieczonego ustalony według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, wydanej przez lekarza orzecznika Zakładu lub komisję lekarską Zakładu w postępowaniu o ustalenie prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub innych świadczeń wypłacanych przez Zakład, bez wiedzy i zgody lekarza lub lekarza dentysty, którego dotyczą dane zawarte w opinii

- w celu umożliwienia okręgowej radzie lekarskiej oceny stanu zdrowia niezbędnego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty."

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) do zadań samorządu lekarskiego należy sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty, zawieszanie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczenie w wykonywaniu zawodu oraz prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

W związku z realizacją tych zadań okręgowa rada lekarska, jeżeli stwierdzi, że istnieje uzasadnione podejrzenie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonaniu ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty, jest zobowiązana podjąć postępowanie zmierzające do oceny stanu zdrowia lekarza lub lekarza dentysty, Postępowanie to toczy się zgodnie z przepisami art. 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.) 1 mają do niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.). Warunkiem podjęcia powyższego postępowania jest stwierdzenie przez okręgową radę lekarską, że istnieje uzasadnione podejrzenie niezdolności lekarza lub lekarza dentysty do wykonywania zawodu. Natomiast lekarz orzecznik i komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych każdorazowo w postępowaniu związanym z wydaniem orzeczenia w przedmiocie niezdolności do pracy wydaje między innymi opinię lekarską, w której zamieszcza informacje odnoszące się do stanu zdrowia ubezpieczonego.

Przekazanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych opinii lekarskiej w przypadku, gdy lekarz orzecznik lub komisja lekarska stwierdzili niezdolność do pracy, umożliwi okręgowej radzie lekarskiej dokonanie wstępnej oceny stanu zdrowia lekarza lub lekarza dentysty. W razie ustalenia, że stan zdrowia opisany w przekazanej opinii lekarskiej może wpływać na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska będzie podejmować postępowanie zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Projektowana zmiana ma także na celu zapewnienie spójności systemu, tak, aby lekarz lub lekarz dentysta, wobec którego lekarz orzecznik lub komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzili niezdolność do pracy, był jednocześnie zawieszony w wykonywaniu zawodu lub ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych z uwagi na stan zdrowia. Dotyczy to przede wszystkim tych przypadków, gdy lekarz lub lekarz dentysta, pomimo całkowitej niezdolności do pracy orzeczonej przez Zakład, nadal wykonuje zawód.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650.