Akty korporacyjne

Rewid.2018.12.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2986/49/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektów dokumentów zjazdowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Przyjąć następujące projekty dokumentów zjazdowych:
1) przykładowy porządek obrad walnych zgromadzeń biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów stanowiący załącznik nr 1;
2) przykładowy regulamin obrad walnych zgromadzeń biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów stanowiący załącznik nr 2.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZYKŁADOWY PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w .......

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów.

2. Wystąpienia gości.

3. Wybór przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i protokolanta Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Uchwalenie regulaminu obrad.

6. Wybór komisji:

a) mandatowo - wyborczej,

b) skrutacyjnej,

c) wniosków i uchwał.

7. Sprawozdanie Komisji mandatowo-wyborczej dotyczące ustalonej na podstawie listy obecności zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał oraz dokonywania prawomocnych wyborów, wynikającej z wymagań określonych w statucie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

8. Sprawozdanie z działalności organów Regionalnego Oddziału: Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności organów Regionalnego Oddziału: Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz Komisji Rewizyjnej.

10. Udzielenie absolutorium ustępującym członkom: Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz Komisji Rewizyjnej.

11. Zgłaszanie kandydatów na prezesa Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz kandydatów na delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

12. Sprawozdanie Komisji mandatowo-wyborczej - przedstawienie listy kandydatów na prezesa Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz kandydatów na delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

13. Wybór prezesa Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów.

15. Sprawozdanie Komisji skrutacyjnej z przebiegu wyborów prezesa Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz z wyborów na delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wraz z podaniem wyników tych wyborów.

16. Zgłaszanie kandydatów na: pozostałych członków Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz członków Komisji Rewizyjnej.

17. Dyskusja nad projektem programu działania Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz innymi dokumentami Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów.

18. Sprawozdanie Komisji mandatowo-wyborczej - przedstawienie list kandydatów na pozostałych członków Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz członków Komisji Rewizyjnej.

19. Wybór pozostałych członków Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz członków Komisji Rewizyjnej.

20. Sprawozdanie Komisji wniosków i uchwał.

21. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów w sprawie:

a) programu działania Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,

b) innych dokumentów Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów.

22. Sprawozdanie Komisji skrutacyjnej z przebiegu wyborów na pozostałych członków Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów oraz członków Komisji Rewizyjnej wraz z podaniem wyników tych wyborów.

23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZYKŁADOWY REGULAMIN OBRAD

Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w .....

DZIAŁ  I

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  W Walnym Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w ....................., zwanym dalej "Walnym Zgromadzeniem", udział biorą:
1) biegli rewidenci - członkowie Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w ....................., zwanego dalej "Regionalnym Oddziałem";
2) przedstawiciel Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;
3) goście zaproszeni przez Regionalną Radę Biegłych Rewidentów, zwaną dalej "Regionalną Radą".
2.  Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu biegli rewidenci, o których mowa w ust. 1 pkt 1), potwierdzają poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
3.  Przy podpisywaniu listy obecności sprawdza się:
1) czy biegły rewident jest członkiem Regionalnego Oddziału - według stanu na dzień Walnego Zgromadzenia;
2) tożsamość biegłego rewidenta - na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, umożliwiającego potwierdzenie tożsamości, w szczególności legitymacji biegłego rewidenta.
4.  Nadzór nad realizacją czynności wymienionych w ust. 3 sprawuje Regionalna Rada.
5.  Lista obecności jest zamykana w momencie przystąpienia do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6.  W przypadku spóźnienia się biegłego rewidenta na Walne Zgromadzenie, za zgodą przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, lista obecności jest otwierana w celu uzupełnienia podpisu.
§  2. 
1.  Prawo do udziału w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia przysługuje wyłącznie biegłym rewidentom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1).
2.  Mandat uprawniający do głosowania biegli rewidenci otrzymują w momencie złożenia podpisu na liście obecności.
3.  Mandat uprawnia do oddania jednego głosu w każdym głosowaniu wyłącznie przez jego posiadacza.
§  3.  Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, w zakresie wynikającym z § 23 ust. 5 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.), zwanego dalej "statutem PIBR".
§  4. 
1.  Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów:
1) w głosowaniu tajnym - w sprawie wyboru członków Regionalnej Rady i Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału, zwanej dalej "Komisją Rewizyjną";
2) w głosowaniu jawnym - w pozostałych sprawach, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o przyjęciu głosowania tajnego.
2.  Głosowania jawne i tajne mogą odbywać się przy użyciu elektronicznego systemu liczenia głosów.
3.  W przypadku głosowania, o którym mowa w § 23 ust. 6 pkt 2 statutu PIBR, biegły rewident może złożyć do przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wniosek o przyjęcie w określonej sprawie głosowania tajnego. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, które w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów może zarządzić głosowanie tajne.

DZIAŁ  II

Obrady plenarne

§  5. 
1.  Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera prezes Regionalnej Rady lub jego zastępca. Otwierający obrady zarządza wybór - przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz - na jego wniosek - zastępcy przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sekretarza i protokolanta.
2.  Za wybranych do pełnienia funkcji podczas Walnego Zgromadzenia uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
3.  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, jego zastępca, sekretarz oraz protokolant tworzą Prezydium Walnego Zgromadzenia, zwane dalej "Prezydium".
§  6. 
1.  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami przy udziale członków Prezydium, podejmuje decyzje w sprawach porządkowych i jest upoważniony do ustalania wykładni niniejszego regulaminu.
2.  Do zadań przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy, w szczególności:
1) prowadzenie obrad, zgodnie z przyjętym porządkiem;
2) udzielanie głosu uczestnikom;
3) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał oraz niezwłoczne przekazywanie ich pod obrady właściwych komisji, a następnie - na wniosek komisji - poddawanie ich pod dyskusję i głosowanie;
4) podpisywanie uchwał i innych dokumentów Walnego Zgromadzenia oraz przekazanie ich Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów wraz z listą delegatów wybranych na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, zwanych dalej "delegatami", i wynikami wyborów do organów Regionalnego Oddziału w terminie 14 dni od daty Walnego Zgromadzenia.
§  7.  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz uchwalenia regulaminu obrad

Walnego Zgromadzenia. O przyjęciu i uchwaleniu wymienionych dokumentów Walne Zgromadzenie rozstrzyga zwykłą większością głosów.

Rozdział  1

Tryb obrad

§  8. 
1.  Głosu w dyskusji udziela przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Dyskusja jest przeprowadzana zgodnie z porządkiem obrad.
2.  Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekroczyć 5 minut.
3.  Dyskutantowi przysługuje prawo repliki, jednak replika nie może trwać dużej niż 2 minuty.
4.  Dyskutantom udziela się głosu w kolejności zgłoszeń.
5.  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością:
1) członkom organów Regionalnego Oddziału - we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad;
2) przedstawicielowi Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;
3) pozostałym uczestnikom Walnego Zgromadzenia - wyłącznie w sprawach formalnych.
§  9.  Za sprawy formalne uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania, w szczególności wnioski o:
1) zmianę kolejności punktów porządku obrad;
2) ograniczenie czasu wystąpień;
3) zmianę sposobu prowadzenia dyskusji;
4) zmianę trybu głosowania;
5) zarządzenie przerwy w obradach;
6) przerwanie dyskusji i zamknięcie listy występujących;
7) głosowanie za podjęciem uchwały z pominięciem dyskusji.
§  10. 
1.  Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym, po wysłuchaniu jednego głosu popierającego wniosek i jednego głosu przeciw wnioskowi, o ile głosy takie zostaną zgłoszone. Odrzucony wniosek formalny nie może być w toku dalszej dyskusji nad daną sprawą zgłoszony powtórnie.
2.  Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie.

Rozdział  2

Komisje Walnego Zgromadzenia

§  11. 
1.  Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym, następujące komisje:
1) mandatowo - wyborczą - w składzie osób;
2) skrutacyjną - w składzie osób;
3) wniosków i uchwał - w składzie osób.
2.  Nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednej komisji Walnego Zgromadzenia.
3.  Komisje konstytuują się we własnym zakresie, wybierając ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4.  Ze swych prac komisje sporządzają protokoły, które podpisują wszyscy członkowie komisji.
§  12. 
1.  Do zadań Komisji mandatowo - wyborczej należy:
1) ustalenie, na podstawie listy obecności, czy Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał oraz dokonywania prawomocnych wyborów przewidzianych porządkiem obrad, mając na względzie wymagania określone w § 23 ust. 3 statutu PIBR;
2) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na prezesa Regionalnej Rady, pozostałych członków Regionalnej Rady, członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów;
3) sprawdzenie, czy kandydaci na delegatów posiadają bierne prawo wyborcze na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.);
4) przygotowanie oddzielnych alfabetycznych list kandydatów na: prezesa Regionalnej Rady, pozostałych członków Regionalnej Rady, członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów;
5) przygotowanie kart do głosowania na prezesa Regionalnej Rady, a następnie oddzielnych kart na pozostałych członków Regionalnej Rady, członków Komisji Rewizyjnej oraz na delegatów, przy czym na kartach wskazuje się:
a) nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej,
b) liczbę wybieranych osób;
6) przeprowadzenie wyborów na: prezesa Regionalnej Rady, pozostałych członków Regionalnej Rady, członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów.
2.  Listy kandydatów na prezesa Regionalnej Rady, pozostałych członków Regionalnej Rady, członków Komisji Rewizyjnej oraz na delegatów z chwilą ich przekazania przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia uważa się za zamknięte. Listy kandydatów na pozostałych członków Regionalnej Rady oraz członków Komisji Rewizyjnej, mogą być przekazane przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia po ogłoszeniu wyników wyborów na prezesa Regionalnej Rady, tak aby umożliwić kandydatom niewybranym na prezesa Regionalnej Rady kandydowanie do tych organów.
3.  Delegaci dokonują wyboru wyłącznie spośród kandydatów umieszczonych na listach.
§  13. 
1.  Do zadań Komisji skrutacyjnej należy:
1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania;
2) obliczenie i ustalanie wyników wyborów na: prezesa Regionalnej Rady, pozostałych członków Regionalnej Rady, członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów.
2.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja skrutacyjna niezwłocznie powiadamia o tym przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając również wnioski dotyczące dalszego trybu postępowania.
§  14. 
1.  Do zadań Komisji wniosków i uchwał należy przygotowanie projektów:
1) uchwały w sprawie liczby członków Regionalnej Rady, z uwzględnieniem wymagań określonych w § 26 ust. 1 statutu PIBR;
2) uchwały w sprawie programu działania Regionalnego Oddziału;
3) innych dokumentów, wynikających ze zgłaszanych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia wniosków.
2.  Komisja wniosków i uchwał przedstawia Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał i dokumentów, o których mowa w ust. 1.
3.  Komisja przyjmuje od Prezydium wnioski, dotyczące projektów dokumentów, o których mowa w ust. 1, analizuje i dzieli na:
1) wnioski rekomendowane Walnemu Zgromadzeniu, jako poprawki do uchwał przyjmowanych przez Walne Zgromadzenie;
2) wnioski, które zdaniem Komisji nie zasługują na uwzględnienie.
4.  Pod głosowanie poddaje się wyłącznie wnioski rekomendowane przez Komisję.
5.  W przypadku przyjęcia przez Walne Zgromadzenie zgłoszonych poprawek do projektów uchwał i dokumentów, o których mowa w ust. 1, Komisja, z uwzględnieniem postanowień ust. 2 do 4, dokonuje odpowiednich korekt w tych projektach i ponownie przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu.

Rozdział  3

Wybory

§  15. 
1.  Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru:
1) prezesa Regionalnej Rady;
2) pozostałych członków Regionalnej Rady - w liczbie określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem przepisów § 26 ust. 1 statutu PIBR;
3) członków Komisji Rewizyjnej - w liczbie 3 osób;
4) delegatów - w liczbie ... osób, wynikającej z uchwały Nr 2985/49/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wyboru i liczby delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.
2.  Zgłoszeni kandydaci składają ustne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, a kandydaci na delegatów również oświadczenie o posiadaniu biernego prawa wyborczego.
3.  Kandydat lub osoba zgłaszająca kandydata może przedstawić kandydaturę podając, w szczególności krótką informację o formie prowadzenia działalności, ewentualnym zatrudnieniu w firmie audytorskiej, ewentualnych pełnionych już funkcjach w organach samorządu biegłych rewidentów.
4.  W przypadku nieobecności kandydata na Walnym Zgromadzeniu wymagane jest złożenie przez niego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, w formie pisemnej.
§  16. 
1.  Kandydować można tylko do jednego organu Regionalnego Oddziału, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Osoby niewybrane na prezesa Regionalnej Rady mogą kandydować do organów Regionalnego Oddziału.
3.  Funkcję delegata można łączyć z funkcją prezesa Regionalnej Rady, członka Regionalnej Rady albo członka Komisji Rewizyjnej.
4.  Kandydaci na prezesa Regionalnej Rady, członka Regionalnej Rady, członka Komisji Rewizyjnej oraz na delegata nie mogą być członkami Komisji mandatowo - wyborczej lub Komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
§  17. 
1.  Wybór prezesa Regionalnej Rady, pozostałych członków Regionalnej Rady, członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów odbywa się przez oddanie głosów na tych kandydatów, których nazwiska znajdują się na karcie do głosowania.
2.  Głos uważa się za oddany na tych kandydatów, przy których nazwiska na karcie do głosowania postawiono znak "X".
3.  Za nieważne uznaje się głosy:
1) oddane na kartach do głosowania, na których znak "X" umieszczony jest przy więcej niż wymagana liczba nazwisk kandydatów;
2) oddane na kartach do głosowania, na których znak "X" nie został umieszczony przy żadnym z nazwisk kandydatów.
4.  Dopisywanie ma karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub dokonywanie innych zapisków nie wpływa na ważność głosu, jednakże nazwisk tych nie bierze się pod uwagę.
§  18. 
1.  Wybór prezesa Regionalnej Rady następuje przed wyborami do organów Regionalnego Oddziału.
2.  Wybór prezesa Regionalnej Rady odbywa się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.
3.  Na prezesa Regionalnej Rady zostaje wybrany ten kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
4.  W przypadku nieuzyskania w pierwszej turze głosowania przez żadnego z kandydatów wymaganej większości głosów, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne głosowanie. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze głosowania otrzymali największą liczbę głosów.
5.  Na prezesa Regionalnej Rady zostaje wybrany kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał większą liczbę głosów.
§  19. 
1.  Za wybranych do organów Regionalnego Oddziału oraz na delegatów uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, do wyczerpania składu osobowego, o którym mowa w § 15 ust. 1.
2.  W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy liczba tych kandydatów jest większa niż liczba miejsc pozostająca do obsadzenia, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie, ograniczając listę do głosowania do tych kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali równą, najmniejszą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu.
§  20.  Wyniki głosowania podaje do wiadomości Walnego Zgromadzenia przewodniczący Komisji skrutacyjnej.
§  21. 
1.  Ukonstytuowanie się organów Regionalnego Oddziału powinno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od daty wyborów.
2.  Pierwsze posiedzenie Regionalnej Rady zwołuje prezes Regionalnej Rady wspólnie z przewodniczącym Walnego Zgromadzenia lub jego zastępcą.
3.  Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Dział  III

Zamknięcie obrad

§  22.  Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
§  23.  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przekazuje Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów uchwały Walnego Zgromadzenia oraz informacje o wynikach wyborów na prezesa Regionalnej Rady, pozostałych członków Regionalnej Rady, członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów w terminie 14 dni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
§  24. 
1.  Projekt protokołu z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
2.  W ciągu 7 dni od daty sporządzenia projektu protokołu biegli rewidenci biorący udział w obradach Walnego Zgromadzenia, po pisemnym zgłoszeniu wniosku o udostępnieniu projektu, mają prawo wglądu do protokołu i zgłaszania uwag.
3.  Projekt protokołu zostanie wysłany pocztą elektroniczną do biegłych rewidentów biorących udział w obradach Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) oraz udostępniony do wglądu w siedzibie Regionalnego Oddziału. Uwagi do protokołu zgłaszane są w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
4.  Prezydium rozpatruje uwagi zgłoszone do projektu protokołu i podpisuje protokół w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia.
5.  Podpisany przez członków Prezydium protokół przechowuje się w siedzibie Regionalnego Oddziału.
§  25.  Niniejszy regulamin ma zastosowanie do Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu ............ w ............ .