Rewid.2017.9.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 września 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 486/30/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 5 września 2017 r.
w sprawie przyjęcia procedury wpisu na listę firm audytorskich

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) postanawia się, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się procedurę wpisu, na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), na listę firm audytorskich, stanowiącą załącznik do niniejszego postanowienia.
§  2.  Traci moc postanowienie Nr 198/12/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia procedury wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
§  3.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

PROCEDURA WPISU NA LISTĘ FIRM AUDYTORSKICH

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), zwanej dalej "ustawą" przyjmuje się poniższą procedurę.

1. Procedurę wpisu na listę firm audytorskich do badania sprawozdań finansowych rozpoczyna złożenie wniosku o wpis firmy.

2. Firma ubiegająca się o wpis na listę firm audytorskich zobowiązana jest do złożenia odpowiedniego wniosku o wpis wraz z załącznikami.

3. W zależności od formy prawnej, właściwe formularze wniosków to:

3.1. Wzór P1 - wniosek o wpis działalności gospodarczej prowadzonej przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 1 ustawy), stanowiący załącznik do aktualnego komunikatu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "KRBR".

3.2. Wzór P2 - wniosek o wpis spółki cywilnej na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 2 ustawy), stanowiący załącznik do aktualnego komunikatu KRBR.

3.3. Wzór P3 - wniosek o wpis spółki jawnej na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 2 ustawy), stanowiący załącznik do aktualnego komunikatu KRBR.

3.4. Wzór P4 - wniosek o wpis spółki partnerskiej na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 2 ustawy), stanowiący załącznik do aktualnego komunikatu KRBR.

3.5. Wzór P5 - wniosek o wpis spółki komandytowej na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 3 ustawy), stanowiący załącznik do aktualnego komunikatu KRBR.

3.6. Wzór P6 - wniosek o wpis spółki kapitałowej lub spółdzielni lub spółdzielczego związku rewizyjnego na listę firm audytorskich (art. 47 pkt 4 i 5 ustawy), stanowiący załącznik do aktualnego komunikatu KRBR.

4. Do każdego wniosku o wpis wymagane są następujące załączniki:

4.1. Wzór P7 - oświadczenie o zdolności do prowadzenie działalności, stanowiący załącznik do aktualnego komunikatu KRBR.

4.2. Wzór P8 - dane firmy audytorskiej ubiegającej się o wpis na listę firm audytorskich stanowiący załącznik do aktualnego komunikatu KRBR.

4.3. Dowód wniesienia opłaty za wpis firmy audytorskiej.

5. W zależności od rodzaju składanego wniosku dodatkowo firma audytorska jest zobowiązana załączyć:

5.1. do Wzoru P1 (wpis działalności gospodarczej):

- zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk z CEIDG) lub do innego właściwego rejestru*;

5.2. do Wzoru P2 (wpis spółki cywilnej):

- umowę spółki lub uchwałę wspólników zmieniającą umowę spółki,

- listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich),

- zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk z CEIDG)*;

5.3. do Wzoru P3 (wpis spółki jawnej):

- umowę spółki lub uchwałę wspólników zmieniającą umowę spółki,

- listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich),

- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego*;

5.4. do Wzoru P4 (wpis spółki partnerskiej):

- umowę spółki lub uchwałę wspólników zmieniającą umowę spółki,

- listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich),

- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego*;

5.5. do wzoru P5 (wpis spółki komandytowej):

- umowę spółki lub uchwałę wspólników zmieniającą umowę spółki,

- listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich),

- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk z CEIDG) komandytariuszy*;

5.6. do wzoru P6 (wpis spółki kapitałowej lub spółdzielni lub spółdzielczego związku rewizyjnego):

- umowę spółki lub uchwałę wspólników zmieniającą umowę spółki lub statut,

- listę wspólników/akcjonariuszy, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników/akcjonariuszy oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich),

- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego*,

- listę członków Zarządu (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów, także ich numery w rejestrze),

- listę członków organów nadzorczych (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów, także ich numery w rejestrze).

6. Po otrzymaniu wyszczególnionych w ust. 3-5 dokumentów pracownik 1  weryfikuje dane i sprawdza poprawności załączonych dokumentów oraz weryfikuje czy firma ubiegająca się o wpis na listę firm audytorskich spełnia wymogi określone w art. 61 ust. 4-6 ustawy. Dodatkowo pracownik potwierdza aktualność danych firm zawartych we właściwych rejestrach (np. CEIDG, KRS) poprzez wydruk odpowiedniego wypisu na dzień posiedzenia Komisji ds. ewidencji. Spełnienie wymogów, o których mowa w niniejszym punkcie pracownik potwierdza poprzez sporządzenie i podpisanie wewnętrznej listy spełnienia wymagań ustawowych.

7. Wątpliwości natury prawnej rozstrzyga Dział Prawny Biura PIBR w postaci notatki, którą załącza się do wniosku o wpis na listę firm audytorskich.

8. Pracownik przygotowuje projekt uchwały w sprawie wpisu na listę firm audytorskich. Radca prawny lub adwokat opiniuje prawidłowość projektu uchwały pod względem prawnym (przez złożenie podpisu na jego odwrocie lub przesłanie potwierdzenia drogą elektroniczną, którego wydruk będzie dodany do projektu uchwały).

9. Przed posiedzeniem KRBR, na którym ma być podejmowana przedmiotowa uchwała (lub dniem, w którym rozpoczyna się głosowanie w tej sprawie przez Internet), komplet wszystkich dokumentów, wskazanych w niniejszej procedurze, wraz z projektem uchwały o wpisie na listę firm audytorskich, przekazywany jest przez pracownika do Komisji ds. ewidencji.

10. Komisja ds. ewidencji analizuje wnioski o wpis na listę firm audytorskich wraz z załączoną dokumentacją i podejmuje decyzję w sprawie swojej rekomendacji KRBR w zakresie wpisu. Rekomendacja ta znajduje wyraz w parafowaniu wniosku przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji ds. ewidencji. W przypadku niepodpisania wniosku przez członka Komisji ds. ewidencji pracownik stwierdza ten fakt notatką sporządzoną na wniosku o wpis na listę firm audytorskich.

11. Pracownik przekazuje pracownikowi obsługującemu posiedzenia KRBR, nie później niż 2 dni robocze przed posiedzeniem KRBR (lub dniem, w którym rozpoczyna się głosowanie przez Internet), zaopiniowane projekty uchwał o wpisie na listę firm audytorskich, zgodne z rekomendacją Komisji ds. ewidencji.

12. KRBR podejmuje uchwałę nie później niż w terminie określonym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) od dnia złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 3-5 niniejszej procedury.

13. KRBR, na posiedzeniu (lub w głosowaniu przez Internet), podejmuje uchwałę o wpisie na listę firm audytorskich, bądź - w przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń do treści projektu uchwały - zwraca do Komisji ds. ewidencji projekt z rekomendacją dalszego procedowania.

14. a) Po podjęciu uchwały w sprawie wpisu na listę firm audytorskich przez KRBR, pracownik przygotowuje 3 egzemplarze uchwały do podpisu przez prezesa KRBR - jeden egzemplarz dla firmy audytorskiej wpisanej na listę firm audytorskich, jeden przekazywany do Komisji Nadzoru Audytowego, zwanej dalej "KNA" oraz jeden celem załączenia do teczki firmy audytorskiej. Przed podpisem przez prezesa KRBR jeden egzemplarz (przeznaczony do teczki firmy audytorskiej) jest parafowany na odwrocie przez radcę prawnego lub adwokata, co oznacza zaopiniowanie uchwały pod względem prawnym.

13. b) Po podjęciu uchwały w sprawie odmowy wpisu na listę firm audytorskich przez KRBR pracownik przygotowuje 3 egzemplarze uchwały do podpisu przez prezesa KRBR - jeden egzemplarz dla firmy ubiegającej się o wpis na listę firm audytorskich, jeden przekazywany do KNA oraz jeden celem załączenia do akt administracyjnych firmy. Przed podpisem przez prezesa KRBR jeden egzemplarz (przeznaczony akt administracyjnych firmy) jest parafowany na odwrocie przez radcę prawnego lub adwokata, co oznacza zaopiniowanie uchwały pod względem prawnym.

14. Uchwała w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia dostarczana jest do KNA oraz do firmy wnioskującej o wpis na listę firm audytorskich za potwierdzeniem odbioru.

15. Zgodnie z art. 57 ust. 6 ustawy wpis uważa się za dokonany, jeżeli KNA nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały (nie dotyczy pkt. 13b).

16. Uchwała KRBR jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Od uchwał przysługuje możliwość odwołania do KNA w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie uchwały. Uchwała, od której nie wniesiono odwołania jest decyzją ostateczną (z uwzględnieniem wniesienia sprzeciwu przez KNA).

17. Po uprawomocnieniu się uchwały następuje przekazanie informacji do publikacji na liście firm audytorskich dostępnej na stronie internetowej PIBR (nie dotyczy pkt. 13b).

18. Procedura wpisu na listę firm audytorskich zatwierdzonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej:

18.1. Firma audytorska zatwierdzona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej jest uprawniona do wykonywania badań ustawowych w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli kluczowy biegły rewident przeprowadzający takie badania jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów, a firma audytorska wpisana jest na listę firm audytorskich.

18.2. Firma audytorska zamierzająca wykonywać badanie ustawowe występuje do KRBR z wnioskiem o wpis na listę. Właściwy formularz wniosku to Wzór P12 - wniosek o wpis firmy audytorskiej zatwierdzonej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej na listę firm audytorskich (art. 58 ustawy) stanowiący załącznik do aktualnego komunikatu KRBR r.

18.3. Do wniosku o wpis na listę firm audytorskich (o którym mowa w punkcie 19.2. powyżej) należy dołączyć oryginał zaświadczenia wydanego przez organ zatwierdzający z państwa członkowskiego pochodzenia, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, potwierdzające zatwierdzenie w danym państwie Unii Europejskiej oraz dowód wniesienia opłaty za wpis firmy.

18.4. KRBR informuje KNA o wpisie firmy audytorskiej zatwierdzonej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej na listę. KNA przekazuje informację o wpisie na listę firm audytorskich właściwemu organowi zatwierdzającemu z państwa członkowskiego pochodzenia.

18.5. Do postępowania w sprawie wpisu na listę firm audytorskiej zatwierdzonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem niniejszego punktu i przepisów ustawy (w szczególności art. 58 ust. 4 ustawy).

______________

* Wymaganie nieobowiązkowe

1 Pracownik Biura PIBR odpowiedzialny za ewidencję firm audytorskich, zwany dalej "pracownikiem".