Akty korporacyjne

Rewid.2017.9.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 września 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 485/30/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 5 września 2017 r.
w sprawie przyjęcia procedury wpisu do rejestru biegłych rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) postanawia się, co następuje:
§  1. 
1.  Przyjmuje się procedurę wpisu, na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), zwanej dalej "ustawą", do rejestru biegłych rewidentów, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia.
2.  Przyjmuje się procedurę wpisu, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy, do rejestru biegłych rewidentów, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia.
3.  Przyjmuje się procedurę wpisu, na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy, do rejestru biegłych rewidentów, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego postanowienia.
4.  Przyjmuje się procedurę wpisu, na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy, do rejestru biegłych rewidentów, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego postanowienia.
§  2.  Traci moc postanowienie nr 17/6/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 października 2011 r.
§  3.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROCEDURA WPISU DO REJESTRU BIEGŁYCH REWIDENTÓW NA PODSTAWIE ART. 4 UST. 2 USTAWY Z DNIA 11 MAJA 2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM (DZ. U. poz. 1089), ZWANEJ DALEJ "USTAWĄ"

1. Dla każdego biegłego rewidenta w Biurze Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "PIBR" prowadzone są akta osobowe, w których gromadzone są dokumenty dotyczące tego biegłego rewidenta 1 .

2. Procedurę wpisu do rejestru biegłych rewidentów poprzedza złożenie przez kandydata ślubowania, a rozpoczyna ją złożenie wniosku o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

2.1. Ślubowanie odbiera prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "KRBR" lub upoważniony przez niego inny członek KRBR.

2.2. Po wygłoszeniu roty ślubowania kandydat podpisuje treść roty. Drugostronnie dokument ten podpisuje osoba odbierająca ślubowanie. W przypadku odbierania ślubowania na podstawie upoważnienia, w aktach osobowych składana jest kopia tego upoważnienia. Oryginały upoważnień przechowywane są przez pracownika 2  w Biurze PIBR, w oddzielnym segregatorze, w kolejności chronologicznej.

2.3. Oryginał podpisanej roty ślubowania Dział Postępowania Kwalifikacyjnego 3  przekazuje do Działu Samorządowego Biura PIBR i jest on włączany do akt osobowych.

3. Komisja Egzaminacyjna przekazuje do KRBR zaświadczenie zawierające następujące dane:

3.1. imię (imiona) i nazwisko kandydata;

3.2. data urodzenia kandydata;

3.3. stwierdzenie Komisji Egzaminacyjnej o odbyciu/zaliczeniu rocznej praktyki oraz odbyciu co najmniej dwuletniej aplikacji lub trzyletniej aplikacji;

3.4. potwierdzenie złożenia (lub zaliczenia) przed Komisją Egzaminacyjną egzaminów dla kandydatów na biegłego rewidenta z wiedzy, o której mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) lub art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), w związku z treścią art. 273 ust. 2 ustawy;

3.5. potwierdzenie złożenia przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu dyplomowego.

Zaświadczenie stanowi załącznik nr 1a lub 1b do niniejszej procedury (odpowiednio dla kandydatów, którzy rozpoczęli postępowanie kwalifikacyjne przed dniem wejścia w życie ustawy, oraz dla kandydatów, którzy rozpoczęli postępowanie kwalifikacyjne po dniu wejścia w życie ustawy).

4. Pracownik wprowadza i weryfikuje dane osobowe kandydatów do bazy danych.

5. Kandydat ubiegający się o wpis do rejestru biegłych rewidentów zobowiązany jest do złożenia:

5.1. wypełnionego i podpisanego wniosku o wpis do rejestru (R1), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury;

5.2. wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego (R2), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury (jest on załącznikiem do R1);

5.3. dyplomu lub jego odpisu ukończenia studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów wyższych uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne;

5.4. dowodu wniesienia opłaty za wpis do rejestru;

6. Za dzień złożenia powyższych dokumentów w wypadku przesłania pocztą liczy się data wpływu korespondencji do Biura PIBR. Dokumenty powyższe mogą być złożone zarówno przed, jak i po złożeniu ślubowania.

7. Po otrzymaniu wyszczególnionych w pkt 5 dokumentów pracownik weryfikuje złożone dokumenty. Pracownik na potwierdzenie poprawności złożenia kompletu dokumentów parafuje dokument z podaniem daty weryfikacji.

8. Weryfikację potwierdza poprzez złożenie podpisu na wniosku wraz z datą jego złożenia.

9. Wątpliwości natury prawnej rozstrzyga Dział Prawny Biura PIBR w postaci notatki, którą załącza się do wniosku o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

10. Pracownik przygotowuje projekt uchwały w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów, dotyczący kandydata. Radca prawny lub adwokat opiniuje prawidłowość projektu uchwały pod względem prawnym przez złożenie podpisu na jego odwrocie.

11. Komplet wszystkich dokumentów, o których mowa w niniejszej procedurze i jej załącznikach, wraz z projektem uchwały o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, przekazywany jest przez pracownika do Komisji ds. ewidencji.

12. Komisja ds. ewidencji analizuje wnioski o wpis do rejestru biegłych rewidentów wraz z dokumentacją zgromadzoną w aktach osobowych oraz podejmuje decyzję w sprawie swojej rekomendacji KRBR w zakresie wpisu. Rekomendacja ta znajduje wyraz w parafowaniu wniosku przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji ds. ewidencji.

13. Komisja ds. ewidencji ma prawo do weryfikacji dokumentacji, na podstawie której Komisja Egzaminacyjna, zgodnie ze swoją procedurą, wydaje zaświadczenie opisane w punkcie 3.

14. Pracownik przekazuje pracownikowi obsługującymi posiedzenia KRBR, nie później niż 2 dni robocze przed posiedzeniem KRBR (lub dniem, w którym rozpoczyna się głosowanie przez Internet), zaopiniowane przez radcę prawnego lub adwokata projekty uchwał o wpisie do rejestru biegłych rewidentów zgodne z rekomendacją Komisji ds. ewidencji.

15. KRBR podejmuje uchwałę nie później niż w terminie określonym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) od dnia złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 5.1 do 5.4.

16. KRBR, na posiedzeniu (lub w głosowaniu przez Internet), podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru biegłych rewidentów bądź - w przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń do treści projektu uchwały - zwraca do Komisji ds. ewidencji projekt z rekomendacją dalszego procedowania.

17. a) Po podjęciu uchwały w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów przez KRBR, pracownik przygotowuje 3 egzemplarze uchwały do podpisu przez prezesa KRBR - jeden egzemplarz dla biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów, jeden przekazywany do Komisji Nadzoru Audytowego, zwanej dalej "KNA" oraz jeden celem załączenia do teczki biegłego rewidenta. Przed podpisem przez prezesa KRBR jeden egzemplarz (przeznaczony do teczki biegłego rewidenta) jest parafowany na odwrocie przez radcę prawnego lub adwokata, co oznacza zaopiniowanie uchwały pod względem prawnym.

17. b) Po podjęciu uchwały w sprawie odmowy wpisu do rejestru biegłych rewidentów przez KRBR pracownik przygotowuje 3 egzemplarze uchwały do podpisu przez prezesa KRBR - jeden egzemplarz dla osoby ubiegającej się o wpis do rejestru biegłych rewidentów, jeden przekazywany do KNA oraz jeden celem załączenia do akt administracyjnych osoby, której sprawa dotyczy. Przed podpisem przez prezesa KRBR jeden egzemplarz (przeznaczony akt administracyjnych osoby, której sprawa dotyczy) jest parafowany na odwrocie przez radcę prawnego lub adwokata, co oznacza zaopiniowanie uchwały pod względem prawnym.

18. Uchwała w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia dostarczana jest do KNA oraz do osoby wnioskującej o wpis do rejestru biegłych rewidentów za potwierdzeniem odbioru.

19. Zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy wpis uważa się za dokonany, jeżeli KNA nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały. Uchwała ta jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Od uchwał przysługuje możliwość odwołania do KNA w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie uchwały w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów. Uchwała, od której nie wniesiono odwołania jest decyzją ostateczną (z uwzględnieniem wniesienia sprzeciwu przez KNA).

20. Po uprawomocnieniu się uchwały następuje przekazanie informacji do publikacji w rejestrze biegłych rewidentów (dostępnym na stronie internetowej PIBR).

21. Po uprawomocnieniu się uchwały następuje przekazanie pracownikowi Działu Informatycznego w Biurze PIBR danych niezbędnych do wystawienia legitymacji biegłego rewidenta. Legitymacja jest przekazywana biegłemu rewidentowi za potwierdzeniem odbioru (przesyłana pocztą lub odbierana przez biegłego rewidenta w Biurze PIBR).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROCEDURA WPISU DO REJESTRU BIEGŁYCH REWIDENTÓW NA PODSTAWIE ART. 4 UST. 3 USTAWY Z DNIA 11 MAJA 2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM (DZ. U. poz. 1089), ZWANEJ DALEJ "USTAWĄ"

1. Dla każdego biegłego rewidenta w Biurze Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "PIBR" prowadzone są akta osobowe, w których gromadzone są dokumenty dotyczące tego biegłego rewidenta 4 .

2. Procedurę wpisu do rejestru biegłych rewidentów poprzedza złożenie przez kandydata ślubowania, a rozpoczyna ją złożenie wniosku o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

2.1. Ślubowanie odbiera prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "KRBR" lub upoważniony przez niego inny członek KRBR.

2.2. Po wygłoszeniu roty ślubowania kandydat podpisuje treść roty. Drugostronnie dokument ten podpisuje osoba odbierająca ślubowanie. W przypadku odbierania ślubowania na podstawie upoważnienia, w aktach osobowych składana jest kopia tego upoważnienia. Oryginały upoważnień przechowywane są przez pracownika 5  w Biurze PIBR, w oddzielnym segregatorze, w kolejności chronologicznej.

2.3. Oryginał podpisanej roty ślubowania Dział Postępowania Kwalifikacyjnego 6  przekazuje do Działu Samorządowego Biura PIBR i jest on włączany do akt osobowych.

3. Komisja Egzaminacyjna przekazuje do KRBR zaświadczenie zawierające następujące dane:

3.1. imię (imiona) i nazwisko kandydata;

3.2. data urodzenia kandydata;

3.3. stwierdzenie posiadania przez kandydata co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej, podczas którego nabył umiejętności wymagane od biegłych rewidentów;

3.4. potwierdzenie złożenia (lub zaliczenia) przed Komisją Egzaminacyjną egzaminów dla kandydatów na biegłego rewidenta z wiedzy, o której mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) lub art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), w związku z treścią art. 273 ust. 2 ustawy;

3.5. potwierdzenie złożenia przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu dyplomowego.

Zaświadczenie stanowi załącznik nr 1a lub 1b do niniejszej procedury (odpowiednio dla kandydatów, którzy rozpoczęli postępowanie kwalifikacyjne przed dniem wejścia w życie ustawy, oraz dla kandydatów, którzy rozpoczęli postępowanie kwalifikacyjne po dniu wejścia w życie ustawy).

4. Pracownik wprowadza i weryfikuje dane osobowe kandydatów do bazy danych.

5. Kandydat ubiegający się o wpis do rejestru biegłych rewidentów zobowiązany jest do złożenia:

5.1. wypełnionego i podpisanego wniosku o wpis do rejestru (R1), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury;

5.2. wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego (R2), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury (jest on załącznikiem do R1);

5.3. dyplomu lub jego odpisu ukończenia studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów wyższych uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne;

5.4. dowodu wniesienia opłaty za wpis do rejestru;

6. Za dzień złożenia powyższych dokumentów w wypadku przesłania pocztą liczy się data wpływu korespondencji do Biura PIBR. Dokumenty powyższe mogą być złożone zarówno przed, jak i po złożeniu ślubowania.

7. Po otrzymaniu wyszczególnionych w pkt 5 dokumentów pracownik weryfikuje złożone dokumenty. Pracownik na potwierdzenie poprawności złożenia kompletu dokumentów parafuje dokument z podaniem daty weryfikacji.

8. Wątpliwości natury prawnej rozstrzyga Dział Prawny Biura PIBR w postaci notatki, którą załącza się do wniosku o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

9. Pracownik przygotowuje projekt uchwały w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów, dotyczący kandydata. Radca prawny lub adwokat opiniuje prawidłowość projektu uchwały pod względem prawnym przez złożenie podpisu na jego odwrocie.

10. Komplet wszystkich dokumentów, o których mowa w niniejszej procedurze i jej załącznikach, wraz z projektem uchwały o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, przekazywany jest przez pracownika do Komisji ds. ewidencji.

11. Komisja ds. ewidencji analizuje wnioski o wpis do rejestru biegłych rewidentów wraz z dokumentacją zgromadzoną w aktach osobowych oraz podejmuje decyzję w sprawie swojej rekomendacji KRBR w zakresie wpisu. Rekomendacja ta znajduje wyraz w parafowaniu wniosku przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji ds. ewidencji.

12. Komisja ds. ewidencji ma prawo do weryfikacji dokumentacji, na podstawie której Komisja Egzaminacyjna, zgodnie ze swoją procedurą, wydaje zaświadczenie opisane w punkcie 3.

13. Pracownik przekazuje pracownikowi obsługującymi posiedzenia KRBR, nie później niż 2 dni robocze przed posiedzeniem KRBR (lub dniem, w którym rozpoczyna się głosowanie przez Internet), zaopiniowane przez radcę prawnego lub adwokata projekty uchwał o wpisie do rejestru biegłych rewidentów zgodnych z rekomendacją Komisji ds. ewidencji.

14. KRBR podejmuje uchwałę nie później niż w terminie określonym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) od dnia złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 5.1 do 5.4.

15. KRBR, na posiedzeniu (lub w głosowaniu przez Internet), podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru biegłych rewidentów bądź - w przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń do treści projektu uchwały - zwraca do Komisji ds. ewidencji projekt z rekomendacją dalszego procedowania.

16. a) Po podjęciu uchwały w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów przez KRBR, pracownik przygotowuje 3 egzemplarze uchwały do podpisu przez prezesa KRBR - jeden egzemplarz dla biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów, jeden przekazywany do Komisji Nadzoru Audytowego, zwanej dalej "KNA" oraz jeden celem załączenia do teczki biegłego rewidenta. Przed podpisem przez prezesa KRBR jeden egzemplarz (przeznaczony do teczki biegłego rewidenta) jest parafowany na odwrocie przez radcę prawnego lub adwokata, co oznacza zaopiniowanie uchwały pod względem prawnym.

16. b) Po podjęciu uchwały w sprawie odmowy wpisu do rejestru biegłych rewidentów przez KRBR pracownik przygotowuje 3 egzemplarze uchwały do podpisu przez prezesa KRBR - jeden egzemplarz dla osoby ubiegającej się o wpis do rejestru biegłych rewidentów, jeden przekazywany do KNA oraz jeden celem załączenia do akt administracyjnych osoby, której sprawa dotyczy. Przed podpisem przez prezesa KRBR jeden egzemplarz (przeznaczony akt administracyjnych osoby, której sprawa dotyczy) jest parafowany na odwrocie przez radcę prawnego lub adwokata, co oznacza zaopiniowanie uchwały pod względem prawnym.

17. Uchwała w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia dostarczana jest do KNA oraz do osoby wnioskującej o wpis do rejestru biegłych rewidentów za potwierdzeniem odbioru.

18. Zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy wpis uważa się za dokonany, jeżeli KNA nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały. Uchwała ta jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Od uchwał przysługuje możliwość odwołania do KNA w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie uchwały w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów. Uchwała, od której nie wniesiono odwołania jest decyzją ostateczną (z uwzględnieniem wniesienia sprzeciwu przez KNA).

19. Po uprawomocnieniu się uchwały następuje przekazanie informacji do publikacji w rejestrze biegłych rewidentów (dostępnym na stronie internetowej PIBR).

20. Po uprawomocnieniu się uchwały następuje przekazanie pracownikowi Działu Informatycznego w Biurze PIBR danych niezbędnych do wystawienia legitymacji biegłego rewidenta. Legitymacja jest przekazywana biegłemu rewidentowi za potwierdzeniem odbioru (przesyłana pocztą lub odbierana przez biegłego rewidenta w Biurze PIBR).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROCEDURA WPISU DO REJESTRU BIEGŁYCH REWIDENTÓW NA PODSTAWIE ART. 4 UST. 4 USTAWY Z DNIA 11 MAJA 2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM (DZ. U. poz. 1089), ZWANEJ DALEJ "USTAWĄ"

1. Dla każdego biegłego rewidenta w Biurze Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "PIBR" prowadzone są akta osobowe, w których gromadzone są dokumenty dotyczące tego biegłego rewidenta 7 .

2. Procedurę wpisu do rejestru biegłych rewidentów poprzedza złożenie przez kandydata ślubowania, a rozpoczyna ją złożenie wniosku o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

2.1. Ślubowanie odbiera prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "KRBR" lub upoważniony przez niego inny członek KRBR.

2.2. Po wygłoszeniu roty ślubowania kandydat podpisuje treść roty. Drugostronnie dokument ten podpisuje osoba odbierająca ślubowanie. W przypadku odbierania ślubowania na podstawie upoważnienia, w aktach osobowych składana jest kopia tego upoważnienia. Oryginały upoważnień przechowywane są przez pracownika 8 , w Biurze PIBR, w oddzielnym segregatorze, w kolejności chronologicznej.

2.3. Oryginał podpisanej roty ślubowania Dział Postępowania Kwalifikacyjnego 9  przekazuje do Działu Samorządowego Biura PIBR i jest on włączany do akt osobowych.

3. Komisja Egzaminacyjna przekazuje do KRBR zaświadczenie zawierające następujące dane:

3.1. imię (imiona) i nazwisko kandydata;

3.2. data urodzenia kandydata;

3.3. informacja, czy kandydat posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, uzyskane w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie Unii Europejskiej 10 ;

3.4. informacja o złożeniu przed Komisją Egzaminacyjną, egzaminu w języku polskim z prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niezbędnym do wykonywania badań sprawozdań finansowych.

Zaświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

4. Pracownik wprowadza i weryfikuje dane osobowe kandydatów do bazy danych (numer w rejestrze ma układ 90XXX).

5. Kandydat ubiegający się o wpis do rejestru biegłych rewidentów zobowiązany jest do złożenia:

5.1. wypełnionego i podpisanego wniosku o wpis do rejestru (RUE1), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury;

5.2. wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego (RUE2), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury (jest on załącznikiem do RUE1);

5.3. dowodu wniesienia opłaty za wpis do rejestru;

6. Za dzień złożenia powyższych dokumentów w wypadku przesłania pocztą liczy się data wpływu korespondencji do Biura PIBR. Dokumenty powyższe mogą być złożone zarówno przed, jak i po złożeniu ślubowania.

7. Po otrzymaniu wyszczególnionych w pkt 5 dokumentów pracownik weryfikuje złożone dokumenty. Pracownik na potwierdzenie poprawności złożenia kompletu dokumentów parafuje dokument z podaniem daty weryfikacji.

8. Wątpliwości natury prawnej rozstrzyga Dział Prawny Biura PIBR w postaci notatki, którą załącza się do wniosku o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

9. Pracownik przygotowuje projekt uchwały w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów, dotyczący kandydata. Radca prawny lub adwokat opiniuje prawidłowość projektu uchwały pod względem prawnym przez złożenie podpisu na jego odwrocie.

10. Komplet wszystkich dokumentów, o których mowa w niniejszej procedurze i jej załącznikach wraz z projektem uchwały o wpisie do rejestru biegłych rewidentów przekazywany jest przez pracownika do Komisji ds. ewidencji.

11. Komisja ds. ewidencji analizuje wnioski o wpis do rejestru biegłych rewidentów wraz z dokumentacją zgromadzoną w aktach osobowych oraz podejmuje decyzję w sprawie swojej rekomendacji KRBR w zakresie wpisu. Rekomendacja ta znajduje wyraz w parafowaniu wniosku przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji ds. ewidencji.

12. Komisja ds. ewidencji ma prawo do weryfikacji dokumentacji, na podstawie której Komisja Egzaminacyjna, zgodnie ze swoją procedurą, wydaje zaświadczenie opisane w punkcie 3.

13. Pracownik przekazuje pracownikowi obsługującymi posiedzenia KRBR, nie później niż 2 dni robocze przed posiedzeniem KRBR (lub dniem, w którym rozpoczyna się głosowanie przez Internet), zaopiniowane projekty uchwał o wpisie do rejestru biegłych rewidentów zgodnych z rekomendacją Komisji ds. ewidencji.

14. KRBR podejmuje uchwałę nie później niż w terminie określonym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) od dnia złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 5.1 do 5.3.

15. KRBR, na posiedzeniu (lub w głosowaniu przez Internet), podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru biegłych rewidentów bądź - w przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń do treści projektu uchwały - zwraca do Komisji ds. ewidencji projekt z rekomendacją dalszego procedowania.

16. a) Po podjęciu uchwały w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów przez KRBR, pracownik przygotowuje 3 egzemplarze uchwały do podpisu przez prezesa KRBR - jeden egzemplarz dla biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów, jeden przekazywany do Komisji Nadzoru Audytowego, zwanej dalej "KNA" oraz jeden celem załączenia do teczki biegłego rewidenta. Przed podpisem przez prezesa KRBR jeden egzemplarz (przeznaczony do teczki biegłego rewidenta) jest parafowany na odwrocie przez radcę prawnego lub adwokata, co oznacza zaopiniowanie uchwały pod względem prawnym.

16. b) Po podjęciu uchwały w sprawie odmowy wpisu do rejestru biegłych rewidentów przez KRBR pracownik przygotowuje 3 egzemplarze uchwały do podpisu przez prezesa KRBR - jeden egzemplarz dla osoby ubiegającej się o wpis do rejestru biegłych rewidentów, jeden przekazywany do KNA oraz jeden celem załączenia do akt administracyjnych osoby, której sprawa dotyczy. Przed podpisem przez prezesa KRBR jeden egzemplarz (przeznaczony akt administracyjnych osoby, której sprawa dotyczy) jest parafowany na odwrocie przez radcę prawnego lub adwokata, co oznacza zaopiniowanie uchwały pod względem prawnym.

17. Uchwała w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia dostarczana jest do KNA oraz do osoby wnioskującej o wpis do rejestru biegłych rewidentów za potwierdzeniem odbioru.

18. Zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy wpis uważa się za dokonany, jeżeli KNA nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały. Uchwała ta jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Od uchwał przysługuje możliwość odwołania do KNA w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie uchwały w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów. Uchwała, od której nie wniesiono odwołania jest decyzją ostateczną (z uwzględnieniem wniesienia sprzeciwu przez KNA).

19. Po uprawomocnieniu się uchwały następuje przekazanie informacji do publikacji w rejestrze biegłych rewidentów (dostępnym na stronie internetowej PIBR).

20. Po uprawomocnieniu się uchwały następuje przekazanie pracownikowi Działu Informatycznego w Biurze PIBR danych niezbędnych do wystawienia legitymacji biegłego rewidenta. Legitymacja jest przekazywana biegłemu rewidentowi za potwierdzeniem odbioru (przesyłana pocztą lub odbierana przez biegłego rewidenta w Biurze PIBR).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PROCEDURA WPISU DO REJESTRU BIEGŁYCH REWIDENTÓW NA PODSTAWIE ART. 4 UST. 5 USTAWY Z DNIA 11 MAJA 2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM (DZ. U. poz. 1089), ZWANEJ DALEJ "USTAWĄ"

1. Dla każdego biegłego rewidenta w Biurze Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "PIBR" prowadzone są akta osobowe, w których gromadzone są dokumenty dotyczące tego biegłego rewidenta 11 .

2. Procedurę wpisu do rejestru biegłych rewidentów poprzedza złożenie przez kandydata ślubowania, a rozpoczyna ją złożenie wniosku o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

2.1. Ślubowanie odbiera prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "KRBR" lub upoważniony przez niego inny członek KRBR.

2.2. Po wygłoszeniu roty ślubowania kandydat podpisuje treść roty. Drugostronnie dokument ten podpisuje osoba odbierająca ślubowanie. W przypadku odbierania ślubowania na podstawie upoważnienia, w aktach osobowych składana jest kopia tego upoważnienia. Oryginały upoważnień przechowywane są przez pracownika 12  w Biurze PIBR, w oddzielnym segregatorze, w kolejności chronologicznej.

2.3. Oryginał podpisanej roty ślubowania Dział Postępowania Kwalifikacyjnego 13  przekazuje do Działu Samorządowego Biura PIBR i jest on włączany do akt osobowych.

3. Komisja Egzaminacyjna przekazuje do KRBR zaświadczenie zawierające następujące dane:

3.1. imię (imiona) i nazwisko kandydata;

3.2. data urodzenia kandydata;

3.3. informacja, czy kandydat, na zasadzie wzajemności, posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w państwie trzecim 14  i spełnia wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodne z warunkami określonymi w ustawie lub równoważne;

3.4. informacja o złożeniu przed Komisją Egzaminacyjną, egzaminu w języku polskim z prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niezbędnym do wykonywania badań sprawozdań finansowych.

3.5. Zaświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury

4. Pracownik wprowadza i weryfikuje dane osobowe kandydatów do bazy danych (numer w rejestrze ma układ 90XXX).

5. Kandydat ubiegający się o wpis do rejestru biegłych rewidentów zobowiązany jest do złożenia:

5.1. wypełnionego i podpisanego wniosku o wpis do rejestru (RKT1), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury;

5.2. wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego (RKT2), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury (jest on załącznikiem do RKT1);

5.3. dowodu wniesienia opłaty za wpis do rejestru;

6. Za dzień złożenia powyższych dokumentów w wypadku przesłania pocztą liczy się data wpływu korespondencji do Biura PIBR. Dokumenty powyższe mogą być złożone zarówno przed, jak i po złożeniu ślubowania.

7. Po otrzymaniu wyszczególnionych w pkt 5 dokumentów pracownik weryfikuje złożone dokumenty. Pracownik na potwierdzenie poprawności złożenia kompletu dokumentów parafuje dokument z podaniem daty weryfikacji.

8. Wątpliwości natury prawnej rozstrzyga Dział Prawny Biura PIBR w postaci notatki, którą załącza się do wniosku o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

9. Pracownik przygotowuje projekt uchwały w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów, dotyczący kandydata. Radca prawny lub adwokat opiniuje prawidłowość projektu uchwały pod względem prawnym przez złożenie podpisu na jego odwrocie.

10. Komplet wszystkich dokumentów, o których mowa w niniejszej procedurze i jej załącznikach wraz z projektem uchwały o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, przekazywany jest przez pracownika do Komisji ds. ewidencji.

11. Komisja ds. ewidencji analizuje wnioski o wpis do rejestru biegłych rewidentów wraz z dokumentacją zgromadzoną w aktach osobowych oraz podejmuje decyzję w sprawie swojej rekomendacji KRBR w zakresie wpisu. Rekomendacja ta znajduje wyraz w parafowaniu wniosku przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji ds. ewidencji.

12. Komisja ds. ewidencji ma prawo do weryfikacji dokumentacji, na podstawie której Komisja Egzaminacyjna, zgodnie ze swoją procedurą, wydaje zaświadczenie opisane w punkcie 3.

13. Pracownik przekazuje pracownikowi obsługującymi posiedzenia KRBR, nie później niż 2 dni robocze przed posiedzeniem KRBR (lub dniem, w którym rozpoczyna się głosowanie przez Internet), zaopiniowane przez radcę prawnego lub adwokata projekty uchwał o wpisie do rejestru biegłych rewidentów zgodne z rekomendacją Komisji ds. ewidencji.

14. KRBR podejmuje uchwałę nie później niż w terminie określonym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) od dnia złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 5.1 do 5.3.

15. KRBR, na posiedzeniu (lub w głosowaniu przez Internet), podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru biegłych rewidentów bądź - w przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń do treści projektu uchwały - zwraca do Komisji ds. ewidencji projekt z rekomendacją dalszego procedowania.

16. a) Po podjęciu uchwały w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów przez KRBR, pracownik przygotowuje 3 egzemplarze uchwały do podpisu przez prezesa KRBR - jeden egzemplarz dla biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów, jeden przekazywany do Komisji Nadzoru Audytowego, zwanej dalej "KNA" oraz jeden celem załączenia do teczki biegłego rewidenta. Przed podpisem przez prezesa KRBR jeden egzemplarz (przeznaczony do teczki biegłego rewidenta) jest parafowany na odwrocie przez radcę prawnego lub adwokata, co oznacza zaopiniowanie uchwały pod względem prawnym.

16. b) Po podjęciu uchwały w sprawie odmowy wpisu do rejestru biegłych rewidentów przez KRBR pracownik przygotowuje 3 egzemplarze uchwały do podpisu przez prezesa KRBR - jeden egzemplarz dla osoby ubiegającej się o wpis do rejestru biegłych rewidentów, jeden przekazywany do KNA oraz jeden celem załączenia do akt administracyjnych osoby, której sprawa dotyczy. Przed podpisem przez prezesa KRBR jeden egzemplarz (przeznaczony akt administracyjnych osoby, której sprawa dotyczy) jest parafowany na odwrocie przez radcę prawnego lub adwokata, co oznacza zaopiniowanie uchwały pod względem prawnym.

17. Uchwała w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia dostarczana jest do KNA oraz do osoby wnioskującej o wpis do rejestru biegłych rewidentów za potwierdzeniem odbioru.

18. Zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy wpis uważa się za dokonany, jeżeli KNA nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały. Uchwała ta jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Od uchwał przysługuje możliwość odwołania do KNA w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie uchwały w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów. Uchwała, od której nie wniesiono odwołania jest decyzją ostateczną (z uwzględnieniem wniesienia sprzeciwu przez KNA).

19. Po uprawomocnieniu się uchwały następuje przekazanie informacji do publikacji w rejestrze biegłych rewidentów (dostępnym na stronie internetowej PIBR).

20. Po uprawomocnieniu się uchwały następuje przekazanie pracownikowi Działu Informatycznego w Biurze PIBR danych niezbędnych do wystawienia legitymacji biegłego rewidenta. Legitymacja jest przekazywana biegłemu rewidentowi za potwierdzeniem odbioru (przesyłana pocztą lub odbierana przez biegłego rewidenta w Biurze PIBR).

1 Akta osobowe obejmują również dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się o wpis do rejestru biegłych rewidentów.
2 Pracownik Biura PIBR odpowiedzialny za ewidencję biegłych rewidentów, zwany dalej "pracownikiem".
3 Dział odpowiedzialny za obsługę Komisji Egzaminacyjnej.
4 Akta osobowe obejmują również dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się o wpis do rejestru biegłych rewidentów.
5 Pracownik Biura PIBR odpowiedzialny za ewidencję biegłych rewidentów, zwany dalej "pracownikiem".
6 Dział odpowiedzialny za obsługę Komisji Egzaminacyjnej.
7 Akta osobowe obejmują również dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się o wpis do rejestru biegłych rewidentów.
8 Pracownik Biura PIBR odpowiedzialny za ewidencję biegłych rewidentów, zwany dalej "pracownikiem".
9 Dział odpowiedzialny za obsługę Komisji Egzaminacyjnej.
10 W rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089),
11 Akta osobowe obejmują również dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się o wpis do rejestru biegłych rewidentów.
12 Pracownik Biura PIBR odpowiedzialny za ewidencję biegłych rewidentów, zwany dalej "pracownikiem".
13 Dział odpowiedzialny za obsługę Komisji Egzaminacyjnej.
14 W rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089).