Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 818/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia procedury umarzania naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 6 ust. 3 lit. b uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wprowadza procedurę umarzania naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała nr 665/2015 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia procedury umarzania naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Procedura umarzania naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich

1. W celu realizacji postanowień § 6 ust.3 lit. b Uchwały 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych wprowadza procedurę umarzania naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich.
2. Dla zapewnienia realizacji postanowień wskazanych w ust. 1 ustala się co następuje:
1) Wnioski doradców podatkowych w sprawie umorzenia naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich przekazywane są Krajowej Radzie Doradców Podatkowych za pośrednictwem właściwych miejscowo Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych z uwzględnieniem postanowień zawartych w pkt. 2-7. Wnioski złożone bezpośrednio w Biurze KIDP w Warszawie przekazywane są przez pracownika Biura w terminie do 3 dni roboczych do właściwego miejscowo Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
2) Zarządy Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych każdorazowo opiniują wnioski o umorzenie składek członkowskich przed przekazaniem ich do Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Opinia Zarządu w formie stanowiska winna zawierać propozycję merytorycznego rozstrzygnięcia oraz uzasadnienie.
3) Uzasadnienie stanowiska Zarządu winno zawierać:
data wpływu wniosku do RO KIDP
stan faktyczny sprawy
informacje o podjętych działaniach przez RO KIDP np. wizja lokalna,

doradca podatkowy znany w środowisku, rozmowa z doradcą podatkowym

uzasadnienie
rekomendacja RO KIDP z podaniem kwoty
4) Wniosek winien być złożony na druku stanowiącym ZAŁĄCZNIK do niniejszej procedury. Wniosek składany w innej formie musi zawierać wszystkie informacje znajdujące się we wniosku przyjętym niniejszą procedurą.
5) Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP mogą wzywać doradców podatkowych do uzupełnienia wniosków o informacje lub dokumenty konieczne do sporządzenia opinii lub żądać od wnioskodawców wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego.
6) Po zakończeniu postępowania w Regionalnym Oddziale KIDP i wydaniu przez Zarząd opinii merytorycznej w formie stanowiska wraz z uzasadnieniem, dokumenty przekazywane są do Biura KIDP w Warszawie gdzie po zakończeniu procedury będą podlegały archiwizacji przez okres 1 roku po czym zostaną usunięte.
7) Bez względu na podjęte działania, Zarząd Regionalnego Oddziału KIDP przekazuje sprawę do KRDP ze swoim stanowiskiem bądź informacją o podjętych dotychczas działaniach w terminie do 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku do RO KIDP. brak odzewu ze strony wnioskodawcy bądź wystąpienie innych okoliczności, nie wpływa na termin wskazany w zdaniu poprzednim.
8) Niedozwolone jest informowanie wnioskodawcy, przed wydaniem ostatecznej decyzji przez KRDP, o treści stanowiska wydanego przez Regionalny Oddział KIDP.
9) Pracownik Biura KIDP w Warszawie, odpowiedzialny za procedurę, weryfikuje wniosek pod względem formalnym. W przypadku wystąpienia braków, wniosek zwracany jest do Regionalnego Oddziału KIDP w celu uzupełnienia.
10) Wnioski z dołączoną dokumentacją, zgromadzoną w trakcie postępowania, oraz stanowiskiem RO KIDP, rozpatruje Zespół do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich powołany na mocy odrębnej uchwały KRDP (dalej: Zespół);
11) Zespół, po zapoznaniu się z wnioskiem, przedkłada stosowną rekomendację Krajowej Radzie Doradców Podatkowych celem podjęcia uchwały w sprawie. Zespół wydaje rekomendację do kwoty z wniosku.
12) Krajowa Rada Doradców Podatkowych informuje wnioskodawcę o swojej decyzji, która jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
13) W przypadku wystąpienia nowych okoliczności, mających istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy (m.in. zmiana stanu faktycznego), wnioskodawca może zwrócić się do Krajowej Rady Doradców Podatkowych z nowym wnioskiem.
14) Procedurę stosuje się odpowiednio do osób skreślonych z listy doradców podatkowych.
15) Zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia. W przypadku wniosków złożonych i niezakończonych ostateczną decyzją KRDP do dnia podjęcia niniejszej uchwały stosuje się powyższą procedurę.