Akty korporacyjne

Rewid.2019.9.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 375/5/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia procedury skreślenia z rejestru biegłych rewidentów na wniosek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się procedurę skreślenia z rejestru biegłych rewidentów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy.
§  2.  Procedura skreślenia z rejestru biegłych rewidentów, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  3.  Traci moc uchwała Nr 3312/51/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury skreślenia z rejestru biegłych rewidentów na wniosek.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

PROCEDURA SKREŚLENIA Z REJESTRU BIEGŁYCH REWIDENTÓW na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.).

1. Procedurę skreślenia z rejestru biegłych rewidentów rozpoczyna złożenie przez biegłego rewidenta oświadczenia o wystąpieniu z samorządu biegłych rewidentów, dalej zwanego "wnioskiem", które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
2. Wniosek może zostać wniesiony w formie pisemnej bądź też w formie dokumentu elektronicznego, stosownie do art. 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zwanej dalej "k.p.a.". W przypadku wniesienia wniosku w formie dokumentu elektronicznego pracownik 1  zapisuje wniosek na nośnik zewnętrznym (np. płyta CD, DVD), który załącza do akt rejestrowych wnioskodawcy.
3. Pracownik, po otrzymaniu wniosku, dołącza do niego adnotację zawierającą poniższe informacje:
3.1. czy przeciwko wnioskodawcy toczy się postępowanie dyscyplinarne przed Krajowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym wraz z informacją, czy dotyczy ono przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego - informację uzyskuje się poprzez zwrócenie się do pracowników Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "PIBR", obsługujących Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego;
3.2. czy przeciwko wnioskodawcy toczy się postępowanie dyscyplinarne przed Komisją Nadzoru Audytowego, zwaną dalej "KNA" - informację uzyskuje się poprzez monitorowanie korespondencji otrzymanej z KNA;
3.3. czy wnioskodawca prowadzi firmę audytorską prowadzącą działalność w formie, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", - informację uzyskuje się poprzez sprawdzenie Karty biegłego;
3.4. czy wnioskodawca, wchodzi w skład organów firm audytorskich, wobec których toczą się postępowania administracyjne - informację uzyskuje się odpowiednio poprzez sprawdzenie Karty biegłego oraz zwrócenie się do pracowników Działu Prawnego Biura PIBR;
3.5. czy przeciwko wnioskodawcy toczy się postępowanie administracyjne w związku z nieopłacaniem składki członkowskiej - informację uzyskuje się poprzez zwrócenie się do pracowników Działu Prawnego Biura PIBR.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3.3.3, jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek jako firma audytorska, pracownik kieruje do wnioskodawcy pismo wzywające do przekazania dokumentacji, o której mowa w art. 61 ust. 7 ustawy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
5. Wątpliwości natury prawnej rozstrzyga Dział Prawny Biura PIBR w postaci notatki, którą załącza się do wniosku.
6. Pracownik przekazuje dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 3 niniejszej procedury, do Komisji ds. ewidencji, zwanej dalej "Komisją".
7. Komisja analizuje wnioski wraz z załączoną adnotacją, o której mowa w pkt 3 niniejszej procedury, i podejmuje decyzję w sprawie swojej rekomendacji dla KRBR w zakresie wniosku. Rekomendacja ta znajduje wyraz w parafowaniu wniosku przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji. W przypadku niepodpisania wniosku przez członka Komisji, pracownik stwierdza ten fakt notatką sporządzoną na wniosku.
8. Pracownik przygotowuje projekt uchwały w sprawie skreślenia z rejestru biegłych rewidentów. Radca prawny lub adwokat opiniuje prawidłowość projektu uchwały pod względem prawnym (przez złożenie podpisu na jego odwrocie lub przesłanie potwierdzenia drogą elektroniczną, którego wydruk będzie dodany do projektu uchwały).
9. Pracownik przekazuje pracownikowi Działu Samorządowego Biura PIBR obsługującemu posiedzenia KRBR, nie później niż 2 dni robocze przed posiedzeniem KRBR, zaopiniowane projekty uchwał w sprawie skreślenia z rejestru biegłych rewidentów, zgodne z rekomendacją Komisji.
10. KRBR podejmuje uchwałę, nie później niż w terminie określonym przez przepisy k.p.a. od dnia złożenia wniosku lub uzupełnienia wniosku.
11. KRBR podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia z rejestru biegłych rewidentów, bądź, w przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń do treści projektu uchwały, zwraca do Komisji projekt z rekomendacją dalszego procedowania.
12. Po podjęciu uchwały w sprawie skreślenia z rejestru biegłych rewidentów przez KRBR, pracownik przygotowuje 3 egzemplarze uchwały do podpisu przez prezesa KRBR - jeden egzemplarz dla wnioskodawcy skreślonego z rejestru biegłych rewidentów, jeden przekazywany do KNA oraz jeden celem załączenia do akt rejestrowych wnioskodawcy. Przed podpisem egzemplarzy uchwał przez prezesa KRBR jeden egzemplarz (przeznaczony do akt rejestrowych wnioskodawcy) jest parafowany na odwrocie przez radcę prawnego lub adwokata, co oznacza zaopiniowanie uchwały pod względem prawnym.
13. Uchwała w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia dostarczana jest do KNA oraz do wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru.
14. Uchwała KRBR jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów k.p.a. Od uchwały przysługuje możliwość odwołania do KNA w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie uchwały. Uchwała, od której nie wniesiono odwołania jest decyzją ostateczną.
15. W przypadku skreślenia biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 17 ust 2 pkt 6 ustawy, KRBR informuje KNA o skreśleniu z rejestru biegłych rewidentów wraz z podaniem przyczyny skreślenia, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu.

Załącznik Nr  1

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

R3

Imię (imiona)
Nazwisko
Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny

(jeśli inny niż adres zamieszkania)

Numer w rejestrze
Telefon

OŚWIADCZENIE

o wystąpieniu z samorządu biegłych rewidentów

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) dalej "ustawa", niniejszym oświadczam, że występuję z samorządu biegłych rewidentów oraz wnoszę o skreślenie mnie z rejestru, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.
Miejscowość i data
Podpis

Zastrzeżenie

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może odmówić podjęcia uchwały o skreśleniu z rejestru, jeżeli przeciwko biegłemu rewidentowi toczy się postępowanie dyscyplinarne, zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy.

Jeżeli przeciwko biegłemu rewidentowi, który złożył oświadczenie o wystąpieniu z samorządu biegłych rewidentów, jest prowadzone postępowanie dyscyplinarne w sprawie przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może podjąć uchwałę o skreśleniu biegłego rewidenta z rejestru po uzgodnieniu z Komisją Nadzoru Audytowego - zgodnie z art. 18 ust. 4 ww. ustawy.

Załącznik Nr  2 

Warszawa, dn r.

Nasz znak:

NAZWA BIEGŁEGO REWIDENTA

NUMER BIEGŁEGO REWIDENTA

ADRES BIEGŁEGO REWIDENTA

Szanowny/a Panie/Pani,

w nawiązaniu do Pana/Pani oświadczenia o wystąpieniu z samorządu biegłych rewidentów, z dnia ........... dotyczącym skreślenia z rejestru biegłych rewidentów informuję, że z uwagi na art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", skreślenie z rejestru biegłego rewidenta, który prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek wpisaną na listę firm audytorskich, powoduje również skreślenie jego firmy audytorskiej z listy firm audytorskich.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie wniosku o skreślenie Pana/Pani firmy audytorskiej z listy firm audytorskich (wzór P9) oraz na podstawie art. 61 ust. 7 ustawy, proszę o przesłanie akt badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat, sprawozdanie P11 za ....... i dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości do Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

 Z wyrazami szacunku,

 Imię i nazwisko pracownika

 stanowisko

 pracownika

1 Pracownik Biura PIBR odpowiedzialny za ewidencję biegłych rewidentów, zwany dalej "pracownikiem".