Akty korporacyjne

Rewid.2019.9.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 377/5/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia procedury skreślenia z listy firm audytorskich na wniosek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się procedurę skreślenia z listy firm audytorskich na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.).
§  2.  Procedura skreślenia z listy firm audytorskich, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  3.  Traci moc uchwała Nr 3313/51/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury skreślenia z listy firm audytorskich na wniosek.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

PROCEDURA SKREŚLENIA Z LISTY FIRM AUDYTORSKICH na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.).

1. Procedurę skreślenia z listy firm audytorskich rozpoczyna złożenie wniosku firmy audytorskiej o skreślenie z listy firm audytorskich, dalej zwanego "wnioskiem", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
2. Wniosek może zostać wniesiony w formie pisemnej bądź też w formie dokumentu elektronicznego, stosownie do art. 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zwanej dalej "k.p.a.". W przypadku wniesienia wniosku w formie dokumentu elektronicznego pracownik zapisuje wniosek na nośnik zewnętrznym (np. płyta CD, DVD), który załącza do akt rejestrowych wnioskodawcy.
3. Do rozpatrzenia wniosku wymagane jest:
3.1 przekazanie akt badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat - potwierdzone przez pracownika 1 ,
3.2 przekazanie dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości - potwierdzone przez pracownika.
4. Dodatkowo do wniosku dołącza się:
4.1 sprawozdanie P11, za rok, w którym składany jest wniosek, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku,
4.2 rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru.
5. Pracownik po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2 weryfikuje spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 3.
6. Spełnienie obowiązku przekazania dokumentacji, o której mowa w pkt 3.1. i 3.2. niniejszej procedury, potwierdza osoba upoważniona przez dyrektora Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwana dalej "PIBR", poprzez podpisanie potwierdzenia przekazania dokumentacji, które stanowi załącznik do wniosku.
7. Jeśli wnioskodawca nie przekaże dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1 i 3.2., pracownik przesyła pismo informujące firmę audytorską o konieczności przesłania dokumentacji, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury, w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
8. Pracownik, w sporządzonej adnotacji dołączanej do wniosku, zamieszcza odpowiednie informacje dotyczące kwestii:
8.1. czy firma audytorska została ujęta w planie kontroli (jeśli tak należy wskazać datę planowanej kontroli) - informację uzyskuje się poprzez zwrócenie się do pracowników Biura PIBR obsługujących Krajowej Komisji Nadzoru, zwany dalej "KKN";
8.2. kiedy ostatnio przeprowadzono kontrolę w tej firmie audytorskiej - informację uzyskuje się poprzez zwrócenie się do pracowników Biura PIBR obsługujących KKN;
8.3. czy wobec firmy audytorskiej toczy się jakiekolwiek postępowanie administracyjne (a jeśli tak, to w jakim zakresie) - informację uzyskuje się poprzez zwrócenie się do pracowników Działu Prawnego Biura PIBR;
8.4. ile czynności rewizji finansowej za ostatnie 5 lat wykonała firma audytorska (dane zaczerpnięte z formularza P11);
8.5. czy KKN jest przeciwny uwzględnieniu przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zwaną dalej "KRBR", wniosku - informację uzyskuje się poprzez zwrócenie się do pracowników Biura PIBR obsługujących KKN;
8.6. czy wobec biegłych rewidentów, wchodzących w skład organów firm audytorskich toczą się postępowania dyscyplinarne przed Krajowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym albo Komisją Nadzoru Audytowego, zwanej dalej "KNA" - informację uzyskuje się odpowiednio poprzez zwrócenie się do pracowników Biura PIBR obsługujących KRD oraz monitoruje korespondencje otrzymaną przez KNA w przedmiotowym zakresie.
9. Wątpliwości natury prawnej rozstrzyga Dział Prawny Biura PIBR w postaci notatki, którą załącza się do wniosku.
10. Pracownik przekazuje wszystkie dokumenty wskazane w niniejszej procedurze do Komisji ds. ewidencji, zwanej dalej "Komisją".
11. Komisja analizuje wnioski wraz z załączoną dokumentacją i podejmuje decyzję w sprawie swojej rekomendacji dla KRBR w zakresie wniosku. Rekomendacja ta znajduje wyraz w parafowaniu wniosku przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji. W przypadku niepodpisania wniosku przez członka Komisji, pracownik stwierdza ten fakt notatką sporządzoną na wniosku.
12. Pracownik przygotowuje projekt uchwały w sprawie skreślenia z listy firm audytorskich. Radca prawny lub adwokat opiniuje prawidłowość projektu uchwały pod względem prawnym (przez złożenie podpisu na jego odwrocie lub przesłanie potwierdzenia drogą elektroniczną, którego wydruk będzie dodany do projektu uchwały).
13. Pracownik przekazuje pracownikowi Działu Samorządowego Biura PIBR obsługującemu posiedzenia KRBR, nie później niż 2 dni robocze przed posiedzeniem KRBR, zaopiniowane projekty uchwał w sprawie skreślenia z listy firm audytorskich, zgodne z rekomendacją Komisji.
14. KRBR podejmuje uchwałę, nie później niż w terminie określonym przez przepisy k.p.a. od dnia złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 3 niniejszej procedury.
15. KRBR podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia z listy firm audytorskich, bądź, w przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń do treści projektu uchwały, zwraca do Komisji projekt z rekomendacją dalszego procedowania.
16. Po podjęciu uchwały w sprawie skreślenia z listy firm audytorskich przez KRBR, pracownik przygotowuje 3 egzemplarze uchwały do podpisu przez prezesa KRBR - jeden egzemplarz dla firmy audytorskiej skreślonej z listy firm audytorskich, jeden przekazywany do KNA oraz jeden celem załączenia do akt rejestrowych firmy audytorskiej. Przed podpisem egzemplarzy uchwał przez prezesa KRBR jeden egzemplarz (przeznaczony do akt rejestrowych firmy audytorskiej) jest parafowany na odwrocie przez radcę prawnego lub adwokata, co oznacza zaopiniowanie uchwały pod względem prawnym.
17. Uchwała w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia dostarczana jest do KNA oraz do wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru.
18. Uchwała KRBR jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów k.p.a. Od uchwały przysługuje możliwość odwołania do KNA w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie uchwały. Uchwała, od której nie wniesiono odwołania jest decyzją ostateczną.
19. W przypadku skreślenia firmy audytorskiej posiadającej numer w rejestrze, o którym mowa w art. 57 ust 12 pkt 10 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), KRBR informuje KNA w terminie 14 dni od uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu z listy wraz z podaniem przyczyny skreślenia.

Załącznik Nr  1

WNIOSEK

 Polska izba BiegłychAl. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa P9

Rewidentów

___________________________________________________________________________

Imię i nazwisko osoby
reprezentującej firmę audytorską

firmy audytorskiej o skreślenie z listy firm audytorskich

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), dalej "ustawa", wnoszę o skreślenie następującej firmy audytorskiej z listy firm audytorskich, o której mowa w art. 57. ust. 1 ustawy:

Numer wpisu na listę
Nazwa firmy audytorskiej
Adres firmy audytorskiej
Powody złożenia wniosku2

Potwierdzam, że zgodnie z art. 61 ust. 7 pkt 1 ustawy firma w dniu ........3 przekazała Krajowej

Radzie Biegłych Rewidentów akta badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat i dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości4.

Miejsce, w które zostały przekazane ww. akta badań oraz dokumentacja systemu wewnętrznej kontroli jakości, to PIBR, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

Firma audytorska, która składa wniosek o skreślenie z listy firm audytorskich, przekaże do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 ustawy, za rok, w którym składany jest wniosek, w terminie nie później niż 7 dni od daty złożenia niniejszego wniosku.

Miejscowość i data
Podpis

______

2 Pole nieobowiązkowe - dla celów informacyjnych.

3 Wstaw datę.

4 Nieprzekazanie tych dokumentów oznacza pozostawienie niniejszego wniosku bez rozpoznania.

ZAŁĄCZNIK

PIBRKrajowa Rada Biegłych Rewidentów

 Polska izba BiegłychAl. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa P9

Rewidentów

___________________________________________________________________________POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI1

Dokumentacja akt badań przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat została przekazana wg poniższego spisu:

Lp.Segregator/teczka

nr

Tytuł/OpisUwagi
1

Dokumentacja systemu wewnętrznej kontroli jakości z dnia ............................

 Potwierdzający:

 ......................................................................

 (podpis osoby upoważnionej przez KRBR)

_________

1 Przez dokumentacje rozumie się akta badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat oraz dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości, zgodnie z art. 61 ust. 7 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm).

Załącznik Nr  2

Warszawa, dn. ..................... r.

 Nasz znak:

NAZWA FIRMY AUDYTORSKIEJ

NUMER FIRMY AUDYTORSKIEJ

ADRES FIRMY AUDYTORSKIEJ

Szanowni Państwo,

w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, wszczętym na wniosek firmy audytorskiej: ...........................................................

nr ewid, o skreślenie ww. firmy z listy firm audytorskich, na podstawie art. 61 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), wzywam do przekazanie Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów akt badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat oraz dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania - pod rygorem pozostawienia przedmiotowego wniosku bez rozpoznania.

Powyższe dokumenty prosimy przesłać na adres siedziby Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

 Z wyrazami szacunku,

 Imię i nazwisko

 pracownika

 stanowisko

 pracownika

1 Pracownik Biura PIBR odpowiedzialny za ewidencję firm audytorskich, zwany dalej "pracownikiem".