Akty korporacyjne

Aptek.2008.1.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/2/2008
V KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad V Krajowego Zjazdu Aptekarzy

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Krajowego Zjazdu Aptekarzy, V Krajowy Zjazd Aptekarzy uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wystąpienia zaproszonych gości oraz wręczenie odznaczeń.
3. Wybór organów Zjazdu, tj. przewodniczącego Zjazdu oraz pozostałych członków Prezydium Zjazdu.
4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
a) uchwalenie Regulaminu Krajowego Zjazdu Aptekarzy;
b) uchwalenie porządku obrad V Zjazdu.
5. Wybór komisji zjazdowych.
6. Sprawozdanie z pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej za okres IV kadencji.
7. Sprawozdanie z pracy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres IV kadencji.
8. Sprawozdanie z pracy Naczelnego Sądu Aptekarskiego za okres IV kadencji.
9. Sprawozdanie z pracy Naczelnej Komisji Rewizyjnej za okres IV kadencji.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności:
1) Naczelnej Rady Aptekarskiej;
2) Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
3) Naczelnego Sądu Aptekarskiego;
4) Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
11. Rozpatrzenie wniosku Naczelnej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Aptekarskiej.
12. Uchwalenie regulaminu wyborów do organów samorządu aptekarskiego oraz trybu odwoływania tych organów i ich członków.
13. Wybór Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.
14. Wybór Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
15. Wybory:
1) Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
2) Naczelnego Sądu Aptekarskiego;
3) Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
16. Wybory Naczelnej Rady Aptekarskiej.
17. Praca w następujących panelach dyskusyjnych w celu wypracowania uchwał i wniosków Zjazdu:
1) etyki i deontologii;
2) gospodarczo-ekonomicznym;
3) prawnym i organizacyjnym;
4) szpitalnym;
5) ustawicznego szkolenia farmaceutów.
18. Uchwalenie
1) Kodeksu Etyki Farmaceuty - Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej;
2) regulaminów: naczelnych organów Izby i ogólnych wytycznych do regulaminów sądów aptekarskich;
3) regulaminu wyboru delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy..
19. Dyskusja i przyjęcie uchwał i wniosków Zjazdu.
20. Zamknięcie Zjazdu