Akty korporacyjne

Rewid.2019.9.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 383/5/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu kosztów nadzoru na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1571), uchwala się, co następuje.
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjmuje plan kosztów realizacji zadań nadzoru na rok 2020, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1571), który to plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Zadania wpisujące się w charakter KNP 2020 i uzasadnienie do ich ujęcia

Art.

ustawy

ZadaniaUzasadnienie
Art. 25

ust. 1 pkt 2

ustanawianie krajowych standardów wykonywania zawodu i krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej, w tym:
1) działania związane z krajowymi standardami wykonywania zawodu, w tym:Koszty obejmują wynagrodzenie ekspertów

Uzasadnienie dla kosztów wynagrodzeń pracowników Biura wykonujących te zadania - opisane w dalszej części tabeli

- bieżące aktualizowanie krajowych standardów wykonywania zawodu (Komisja ds. standaryzacji ... - koszty bezpośrednie)Zapewnienie, aby krajowe standardy wykonywania zawodu odpowiadały aktualnemu (najnowszemu) brzmieniu międzynarodowych standardów badania (MSB), międzynarodowych standardów przeglądu (MSP), międzynarodowych standardów usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych (MSUA), międzynarodowych standardów usług pokrewnych (MSUP) wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) działającą w strukturze Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), w tym przetłumaczenie zmienionych lub nowych standardów, ich przyjęcie i implementacja.

W ramach zadania planowane jest m. in.:

- przetłumaczenie MSB 540 (zmienionego) "Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures and Conforming and consequential amendments to other international standards" (określona przez IAASB data wejścia w życie: okresy sprawozdawcze rozpoczynające się 15 grudnia 2019 r. i później) oraz innych standardów, które na chwilę obecną są w fazie projektowej - MSB 315 (Z), MSUP 4400 (Z),

- zapewnienie tłumaczenia publikacji IAASB pt. "Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements" w celu przyjmowania jednolitego pakietu krajowych standardów wykonywania zawodu w brzmieniu aktualnych standardów międzynarodowych. (Najnowsze wydanie to "Handbook 2018", data wydania - 17.12.2018 r.). Przegląd każdego z nowych wydań Handbooka ma na celu uwzględnienie zmian do innych standardów wynikających z tzw. "conforming amendments" jak np. ze zmiany MSB 250 (Z).

Ponadto w ramach realizacji zadania planowane jest opracowanie koncepcji aktywnego włączenia się w proces konsultacji projektów standardów międzynarodowych wydawanych przez IAASB, np. badania mniej złożonych jednostek czy MSB 600 (Z).

- opracowanie wytycznych i przykładowych raportów ze świadczenia usług innych niż badanie wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Komisja ds. standaryzacji. - koszty bezpośrednie)Opracowane wytyczne i przykłady raportów ze świadczenia usług innych niż badanie wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu mają służyć praktycznemu wyjaśnieniu ogólnych postanowień wybranych standardów w celu wystandaryzowania (ujednolicenia) pracy i zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług. W 2020 roku planujemy skoncentrować się na wybranych standardach - KSP 2400 (Z), KSUA 3000 (Z), KSUP 4400 i opracować wspólne zasady "podstawy" dla wszystkich usług świadczonych z wykorzystaniem tych standardów, w tym przykładowe umowy, oraz szczegółowe wytyczne do kilku wybranych konkretnych usług.
- tłumaczenie, w tym z wykorzystaniem programu "Trados", standardów międzynarodowych i zasad etyki (Komisja ds. standaryzacji ... - koszty bezpośrednie)Trados to program, który wspomaga proces tłumaczenia obcojęzycznych tekstów. Zadanie ma bezpośredni związek z ustanawianiem standardów (krajowych standardów wykonywania zawodu oraz krajowych standardów kontroli jakości) i zasad etyki. Realizacja zadania powinna polegać na wprowadzeniu do Tradosa obecnego brzmienia wszystkich przyjętych przez KRBR i zatwierdzonych przez KNA standardów i zasad etyki, przetłumaczonych wg uzgodnionego słowniczka podstawowych pojęć i jednolitej konwencji tłumaczeniowej (wiernego tłumaczenia) w celu zapewnienia w przyszłości szybszego, lepszego i bardziej spójnego tłumaczenia obcojęzycznych standardów, zasad etyki i innych opracowań a tym samym obniżenia kosztów tłumaczenia.
- aktualizacja II wydania "Przewodnika MSB - procedury" (w związku z przyjęciem nowych standardów oraz ze zmianą brzmienia standardów badania a także w wyniku zmian przepisów prawa) oraz aktualizacja narzędzia informatycznego wykorzystywanego w przeprowadzaniu i dokumentowaniu badania "Kompas 2" (Komisja ds. standaryzacji. - koszty bezpośrednie)"Przewodnik MSB-procedury" był pierwszym opracowaniem udostępnionym biegłym rewidentom przez samorząd. Celem opracowania było tworzenie dobrej praktyki w procesie badania przeprowadzonego zgodnie z nowymi standardami badania mającej na celu wystandaryzowanie przeprowadzanych zleceń, w tym zapewnienie zgodności z wymogami poszczególnych standardów a także przedstawienie w jaki sposób można udokumentować wykonaną pracę. W związku z tym, że standardy międzynarodowe, które po przetłumaczeniu zostają przyjęte jako standardy krajowe ulegają kolejnym zmianom zasadne jest dostosowanie Przewodnika do aktualnych wymogów.

Kompas 2 to zdigitalizowany Przewodnik MSB-procedury, nieodpłatnie udostępniony. Dotychczas ok 500 firm audytorskich skorzystało z Kompasa (ok 1/3 liczby firm audytorskich). W Kompasie otwartych zostało ok 1.700 zleceń badania.

- przetłumaczenie czwartego wydania "Przewodnika stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek" (IFAC) i innych publikacji IFAC (Komisja ds. standaryzacji. - koszty bezpośrednie)Twórcy standardów międzynarodowych cyklicznie udostępniają zaktualizowany Przewodnik, który uwzględnienia wymogi zawarte w nowych standardach. Przewodnik ma zapewnić poprawną implementację nowych wymogów. Jest też skutecznym wsparciem w tworzeniu praktyki badania nakierowanej na badanie małych i średnich klientów.

IAASB działająca w ramach IFAC, twórca standardów międzynarodowych i wydawca Przewodnika, rozpoczął proces konsultacji w debacie na temat złożoności, obszerności, zrozumiałości, skalowalności i proporcjonalności stosowania MSB i wspierania biegłych rewidentów. Do czasu wydania ostatecznych wytycznych - standardu - w tym zakresie uznajemy, że "Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek" jest nieodzowną wskazówką w jaki sposób stosować MSB a dzięki temu zapewniać standaryzację pracy biegłych rewidentów świadczonej na rzecz dominujących na polskim rynku klientów, czyli małych i średnich jednostek.

- opracowanie Alertów dotyczących kolejnych zmienionych przez IAASB standardów badania oraz rozpoczęcie publikacji cyklu alertów dotyczących krajowych standardów wykonywania zawodu innych niż badanie (Komisja ds. standaryzacji. - koszty bezpośrednie)Dotychczas opracowane zostały 43 Alerty specjalne dotyczące standardów badania. Alerty sygnalizują zmiany w standardach. W zmienionej formule oprócz streszczenia postanowień danego standardu, czyli charakteru informacyjnego, Alerty będą wzbogacone o dodatkowe przykłady ich zastosowania.

Planowane zadanie obejmuje opracowanie kolejnych Alertów dedykowanych zmienionym standardom z grupy "800".

Planowane zadanie obejmuje opracowanie Alertów do świadczenia usług innych niż badanie, czyli, przeglądu sprawozdań finansowych, innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych ze wskazaniem ich stosowania, celem dostarczenia biegłym rewidentom dodatkowej wartości użytkowej.

- wspieranie środowiska biegłych rewidentów i firm audytorskich w tworzeniu dobrych praktyk audytowych (różnego rodzaju opracowania) (Komisja ds. standaryzacji ... - koszty bezpośrednie)Celem zadania jest przygotowanie materiałów, które mają służyć standaryzacji pracy. Planowane jest m. in. przygotowanie wskazówek w zakresie wykazu ryzyk specyficznych dla różnych branż czy też proponowanego podejścia do badania IT w ramach zmieniających się warunków gospodarczych i technologicznych.

Ponadto planowane jest kontynuowanie projektu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), których rolą jest ujednolicenie interpretacji standardów i tworzenie praktyki ich stosowania w kwestiach, które są kluczowe dla pracy zgodnej z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

- prace związane z ustanawianiem krajowych standardów wykonywania zawodu innych niż standardy przyjmowane w brzmieniu standardów międzynarodowych, w tym kontynuacja prac związanych z opracowaniem krajowego standardu badania 101 PL "Badanie wspólne" (Komisja ds. standaryzacji. - koszty bezpośrednie)Zadanie ma na celu przygotowanie wytycznych do sformułowanych w sposób ogólny przepisów prawa (Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym) dotyczących badania sprawozdania finansowego w przypadku, gdy realizacji zlecenia podejmie się więcej niż jedna firma audytorska.
2) działania związane z krajowymi standardami kontroli jakości, w tym:Koszty obejmują wynagrodzenie ekspertów

Uzasadnienie dla kosztów wynagrodzeń pracowników Biura wykonujących te zadania - opisane w dalszej części tabeli

- bieżące aktualizowanie krajowych standardów kontroli jakości a także przyjmowanie nowych standardów (Komisja ds. standaryzacji. - koszty bezpośrednie)Zapewnienie, aby krajowe standardy kontroli jakości odpowiadały aktualnemu (najnowszemu) brzmieniu międzynarodowych standardów wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) działającą w strukturze Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), w tym przetłumaczenie nowych standardów, ich przyjęcie i implementacja.

W ramach zadania planowane jest m. in.:

Przetłumaczenie projektu dwóch nowych i jednego zmienionego standardu związanych z zarządzaniem jakością:

1) International Standard on Quality Management (ISQM) 1 "Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements" (poprzednio MSKJ 1),

2) ISQM 2 "Engagement Quality Reviews",

3) ISA 220 (Revised) "Quality Management for an Audit of Financial Statements".

- prace związane z wdrażaniem nowych standardów dotyczących systemu zarządzania jakością oraz przygotowanie wytycznych wynikających ze zmiany ustawy o biegłych rewidentach w zakresie organizacji wewnętrznej i systemu wewnętrznej kontroli jakości (Komisja ds. standaryzacji. - koszty bezpośrednie)Celem zadania jest zapewnienie jednolitego stosowania standardów (ISQM 1 i 2 i MSB 220 (Z)) opracowanych w ramach nowej koncepcji zarządzania jakością na poziomie firm audytorskich i pojedynczych zleceń oraz udostępnienie wytycznych do jednolitego stosowania nowych przepisów zmienionej ustawy o biegłych rewidentach w części odnoszącej się do systemu wewnętrznej kontroli jakości.
3) działania związane z zasadami etyki zawodowej, w tym:Koszty obejmują wynagrodzenie ekspertów

Uzasadnienie dla kosztów wynagrodzeń pracowników Biura wykonujących te zadania - opisane w dalszej części tabeli

- ustanawianie zasad etyki zawodowej (Komisja ds. etyki ... - koszty bezpośrednie)Zapewnienie, aby zasady etyki zawodowej odpowiadały aktualnemu (najnowszemu) brzmieniu Międzynarodowego Kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA) działającą w strukturze Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), w tym przetłumaczenie ewentualnych zmian do nowego Kodeksu.
- prace związane z wdrażaniem nowych zasad etyki oraz przygotowanie wytycznych wynikających ze zmiany tych regulacji (Komisja ds. etyki - koszty bezpośrednie)Celem zaplanowanych działań jest zapewnienie jednolitego stosowania zasad etyki wynikających z nowo przyjętego Kodeksu etyki na poziomie zarówno firm audytorskich (FA) jak i biegłych rewidentów (BR) oraz udostępnienie narzędzi umożliwiających spójne stosowanie nowych regulacji z zakresu etyki.

Komisja w ramach ww. środków zamierza przygotować:

- praktyczne przykłady "case studies" dylematów etycznych

- narzędzia (np. pliki) wspierające BR i FA w wypełnianiu standardów etyki (np. kwestionariusze, etc.) oraz skutkujące standaryzacją pracy FA i BR.

Art. 25

ust. 1 pkt 3 lit. a

kontrola wypełniania przez biegłych rewidentów obowiązków z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz prowadzenie postępowań dyscyplinarnych dotyczących naruszeń obowiązków z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowegoUzasadnienie dla kosztów wynagrodzeń pracowników Biura wykonujących te zadania - opisane poniżej
KRD - koszty bezpośrednieDo KNP zaliczono koszty w całości wiążące się z wypełnianiem ZNP, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a znowelizowanej ustawy. Są to koszty wynagrodzeń związanych ze sprawami nieprzestrzegania ODZ. Przewiduje się rozpatrzenie przez organ w 2020 r. 500 takich spraw.
KRD - koszty pośrednieKoszty KRD, które pośrednio wpisują się w katalog KNP rozliczono kluczem będącym następującym ułamkiem: (liczba spraw ODZ (500)) / (łączna liczba spraw (570)). Są to koszty:

- koszty narad z zastępcami oraz kwoty delegacji z tym związane,

- delegacje związane z prowadzeniem spraw,

- wynagrodzenia ryczałtowe miesięczne KRD,

- wynagrodzenia rzeczoznawców/prawnika zewnętrznego,

- wynagrodzenia za udział w rozprawach sądów okręgowych,

- szkolenia,

- koszty wspólnej narady z KSD,

- koszy cateringu.

KSD - koszty bezpośrednieDo KNP zaliczono koszty w całości wiążące się z wypełnianiem ZNP, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a znowelizowanej ustawy. Są to koszty wynagrodzeń związanych z wokandami dotyczącymi prowadzenia spraw z zakresu ODZ. Przewiduje się łączną liczbę takich spraw w 2020 r. 300 (x 1,1 średnio wokandy na sprawę).
KSD - koszty pośrednieKoszty KRD, które pośrednio wpisują się w katalog KNP rozliczono kluczem będącym następującym ułamkiem: (liczba spraw ODZ (300)) / (łączna liczba spraw (375)). Są to koszty:

- koszty delegacji na rozprawy,

- koszty narad oraz kwoty delegacji z tym związane,

- koszty dotyczące świadków i pełnomocników,

- wynagrodzenia ryczałtowe miesięczne przewodniczącego KSD i jego zastępcy,

- koszty delegacji przewodniczącego KSD w związku z bieżącym prowadzeniem spraw,

- koszty wspólnej narady z KRD,

- zakup literatury specjalistycznej,

- koszy cateringu,

- koszty współpracy z zewnętrzną kancelarią prawną,

- koszty dotyczące pracy obrońców z urzędu.

Uzasadniona część pozostałych kosztów pośrednich, odnoszących się do ww. zadań (art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 lit. a)
KRBR - dotyczy kompletu zadań wpisujących się w definicję KNP ze znowelizowanej ustawy (koszty pośrednie)Koszty KRBR, które pośrednio wpisują się w katalog KNP rozliczono kluczem będącym następującym ułamkiem: (jedno posiedzenie) / (łączna liczba zaplanowanych posiedzeń w liczbie 14). Są to koszty:

- wynagrodzenia ryczałtowe KRBR za posiedzenia (przyjęto frekwencję na poziomie 80%),

- wynagrodzenia ryczałtowe miesięczne części członków KRBR,

- delegacje KRBR w związku z posiedzeniami KRBR (przyjęto frekwencję na poziomie 80%),

- koszty noclegów ww. osób w związku z udziałem w posiedzeniach KRBR,

- koszy cateringu na posiedzeniach KRBR.

Komisja ds. standaryzacji ... - koszty pośrednie

związane z ustanawianiem krajowych standardów wykonywania zawodu i krajowych standardów kontroli jakości

Koszty Komisji ds. standaryzacji ..., które pośrednio wpisują się w katalog KNP rozliczono kluczem będącym następującym ułamkiem: (koszty zadań Komisji wpisujących się w 100% w KNP) / (łączne koszty funkcjonowania Komisji). Są to koszty:

- wynagrodzenia ryczałtowe członków Komisji za posiedzenia (przyjęto frekwencję na poziomie 80%),

- delegacje członków Komisji związane z udziałem w posiedzeniach Komisji (przyjęto frekwencję na poziomie 80%),

- koszy cateringu na posiedzeniach Komisji.

Komisja ds. etyki - koszty pośrednie związane z ustanawianiem zasad etyki zawodowejKoszty Komisji ds. etyki, które pośrednio wpisują się w katalog KNP rozliczono kluczem będącym następującym ułamkiem: (koszty zadań Komisji wpisujących się w 100% w KNP) / (łączne koszty funkcjonowania Komisji). Są to koszty:

- wynagrodzenia ryczałtowe członków Komisji za posiedzenia (przyjęto frekwencję na poziomie 80%),

- delegacje członków Komisji związane z udziałem w posiedzeniach Komisji (przyjęto frekwencję na poziomie 80%),

- koszy cateringu na posiedzeniach Komisji.

Wynagrodzenia Biura - dotyczy kompletu zadań wpisujących się w definicję KNP ze znowelizowanej ustawy (koszty zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie - w zależności, których pracowników dotyczą)Koszty wynagrodzeń z narzutami pracowników Biura PIBR, którzy będą bezpośrednio lub w sposób pośredni uczestniczyli w realizacji zadań powierzonych w ramach nadzoru publicznego.
Utrzymanie Biura - dotyczy kompletu zadań wpisujących się w definicję KNP ze znowelizowanej ustawy (koszty pośrednie)Koszty utrzymania Biura, które pośrednio wpisują się w katalog KNP rozliczono kluczem będącym następującym ułamkiem: (prognozowane maksymalne możliwe do uzyskania z PANA środki na KNP) / (prognozowane przychody PIBR bez RO PIBR). Są to koszty:

- wyposażenie biurowe, materiały biurowe i artykuły spożywcze,

- energia - lokal główny,

- energia - lokal wynajmowany (Hansen),

- czynsz - lokal główny,

- czynsz - lokal wynajmowany (Hansen + spółdzielnia),

- sprzątanie, mycie okien (w tym zakup chemii oraz sprzętu do sprzątania),

- usługi remontowo-konserwatorskie,

- usługi pocztowe i bankowe (poczta kurierska),

- telefony, abonament RTV, Internet,

- ochrona danych osobowych,

- PFRON,

- obsługa BHP,

- pozostałe (w tym podatek od nieruchomości, ochrona, ubezpieczenie, opłaty różne) - tutaj dodatkowo z podstawy do wyliczenia KNP usunięto koszty ogłoszeń o pracę, nekrologów, wieńców, kwiatów),

- amortyzacja lokalu Biura PIBR przy al. Jana Pawła II 80 wraz z gruntem i użytkowanymi w nim ŚT i WNiP,

- amortyzacja lokalu wynajętego wraz z użytkowanymi w nim ŚT i WNiP,

- amortyzacja związana z nowym systemem informatycznym (oprogramowanie i sprzęt) - tutaj dodatkowo z podstawy do wyliczenia KNP usunięto amortyzację w części odpowiadającej sfinansowaniu zakupów z funduszy Banku Światowego,

- amortyzacja pozostała,

- stała obsługa prawna,

- serwis (abonament) - EWI + OD + ERP,

- modyfikacje - EWI + OD + ERP - tutaj dodatkowo z podstawy do wyliczenia KNP usunięto modyfikacje ERP wynikające z zakupu dodatkowych licencji na ERP dla RO PIBR, a także koszty zmiany planu kont, modyfikacja modułu sprawozdawczego ERP oraz koszty szkolenia RO PIBR z obsługi ERP),

- zakupy software,

- zakupy hardware.