Akt korporacyjny

Podat.2018.4.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 17/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia planu kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP w 2018 r.

Na podstawie § 8 ust. 1, w związku z § 10 ust. 1 oraz 2 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przyjmuje plan kontroli w 2018 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZAŁĄCZNIK

Plan kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP V kadencji w 2018 r.

1. Kontrola finansowania obsługi administracyjnej KIDP, w tym całokształtu gospodarki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2016 r.

2. Kontrola finansowania działalności statutowej i programowej w zakresie integracji środowiska doradców oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2016 r.

3. Kontrola w zakresie gospodarki majątkiem rzeczowym Krajowej Izby Doradców Podatkowych Kontrola doraźna wybranego/wybranych Regionalnych Oddziałów KIDP