Akty korporacyjne

Rewid.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 688/8/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2020 r.

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. m ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i 4 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Przyjmuje się plan finansowy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2020 r.
2.  Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) "Plan finansowy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2020 r.", stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) "Plan finansowy Regionalnych Oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2020 r.", stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3) "Plan kosztów wynagrodzeń w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów na 2020 r., bez uwzględnienia Regionalnych Oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów", stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4) "Plan nakładów na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r., bez uwzględnienia Regionalnych Oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów", stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Plan finansowy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2020 r.

PozycjaTytułKwota łączna

(w zł)

w tym (w zł):
przychody/koszty

nadzoru

przychody/koszty

samorządu

przychody/koszty

postępowania

kwalifikacyjnego

przychody/koszty

działalności

szkoleniowo-

wydawniczej

APrzychody Polskiej Izby Biegłych(bez regionalnych oddziałów) (A1 do A6)7 969 5311 949 0003 152 8262 475 205382 500
A1Składki członkowskie biegłych rewidentów - Polska Izba Biegłych Rewidentów, bez regionalnych oddziałów1 160 06401 160 06400
A2Opłaty z tytułu nadzoru/udział w opłacie z tytułu nadzoru od PANA1 949 0001 949 000000
A3Opłaty za wpis na listę firm audytorskich00000
A4Opłaty za wpis do rejestru biegłych rewidentów80 000080 00000
A5Przychody Komisji Egzaminacyjnej2 475 205002 475 2050
A6Przychody z działalności szkoleniowo-wydawniczej382 500000382 500
A7Przychody z lat ubiegłych na sfinansowanie kosztów nadzoru1 922 76201 922 76200
BKoszty działalności Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (bez regionalnych oddziałów) (B1 do B11)8 519 1672 439 0523 125 7562 475 205479 154
B1Koszty utrzymania Biura1 501 972490 695567 826159 235284 216
B2Koszty wynagrodzeń3 414 1641 080 0111 717 765503 770112 618
B3Koszty posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów384 01022 215361 79500
B4Koszty posiedzeń komisji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów488 00799 036306 651082 320
B5Koszty Krajowej Komisji Nadzoru00000
B6Koszty Krajowego Sądu Dyscyplinarnego324 564253 68470 88000
B7Koszty Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego320 630259 41161 21900
B8Koszty Krajowej Komisji Rewizyjnej33 900033 90000
B9Koszty przynależności do organizacji239 720234 0005 72000
B10Koszty Komisji Egzaminacyjnej1 812 200001 812 2000
B11Koszty działalności szkoleniowo-wydawniczej00000
CPrzychody regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych rewidentów (C1 do C3)5 278 39902 178 52903 099 870
C1- składki członkowskie biegłych rewidentów1 860 93601 860 93600
C2- działalność szkoleniowo-wydawnicza3 099 870003 099 9870
C3- pozostałe317 5930317 59300
DKoszty regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (D1 do D3)5 012 66201 853 9143 158 748
D1- funkcjonowanie regionalnych oddziałów1 671 72401671 72400
D2- działalność szkoleniowo-wydawnicza2 978 300002 978 300
D3- projekty362 6380182 1900180 448
Wynik poziom I (A - B + C - D)-283 899-490 052361 6850- 155 532
EKoszty projektów (E1 do E10)1 098 277351 119324 3080422 850
E1Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów327 619317 61910 00000
E2Komisja ds. szkoleń40 35000040 350
E3Komisja ds. etyki41 50033 5008 00000
E4Komisja ds. ewidencji15 000015 00000
E5Komisja ds. statutu00000
E6Komisja do opiniowania aktów prawnych00000
E7Komisja ds. organizacyjnych00000
E8Doroczne Konferencje Audytingu382 500000382 500
E9Krajowe Zjazdy Biegłych Rewidentów00000
E10Inne wyspecyfikowane projekty291 3080291 30800
Wynik poziom II (Wynik poziom I - E)- 1 382 176-841 17137 3770-578 382
FPrzychody Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów1 303 0000001 303 000
GKoszty Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów661 358000661 358
Wynik poziom III (Wynik poziom II + F - G)-740 534-841 17137 377063 260
HPozostałe przychody operacyjne829 2500829 25000
IPozostałe koszty operacyjne138 9430138 94300
JPrzychody finansowe135 8500135 85000
KKoszty finansowe1 00001 00000
LWynik brutto Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (Wynik poziom III + H - I + J - K)84 623-841 171862 534063 260
MPodatek dochodowy00000
NWynik netto Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (L - M)84 623-841 171862 534063 260
Informacje uzupełniające:
OStan środków pieniężnych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na koniec roku ubiegłego18 206 619
Pw tym stan środków pieniężnych regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na koniec roku ubiegłego5 520 195

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Plan finansowy regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2020 r.

PozycjaTytułKwota łączna

(w zł)

w tym (w zł):
przychody/koszty

nadzoru

przychody/koszty

samorządu

przychody/koszty

postępowania

kwalifikacyjnego

przychody/koszty

działalności

szkoleniowo-wydawniczej

ASkładki członkowskie biegłych rewidentów przekazane zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów1 860 93601 860 93600
BKoszty działalności regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (B1 do B5)2 679 10401 627 02401 052 080
B1Koszty utrzymania Biura976 6020551 1360425 466
B1.aw tym wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych78 209044 150034 058
B2Wynagrodzenia osobowe1 192 2280667 8460524 382
B3Wynagrodzenia osób obsługujących biura regionalnych oddziałów na podstawie umów cywilnoprawnych234 4120132 1800102 232
B4Koszty posiedzeń Regionalnych Rad Biegłych Rewidentów213 6150213 61500
B4.aw tym wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych95 800095 80000
B5Koszty posiedzeń Komisji Rewizyjnych62 247062 24700
B5.aw tym wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych28 805028 80500
Wynik poziom I (A - B)-818 1680233 9120-1 052 080
C1Przychody ze szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego2 699 3400002 699 340
C2Przychody z pozostałych szkoleń400 500000400 500
C3Koszty szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego1 742 0800001 742 080
C3.aw tym wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych701 172000701 172
C4Koszty pozostałych szkoleń184 140000184 140
C4.aw tym wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych101 730000101 730
Wynik poziom II (Wynik poziom I + C1 + C2 - C3 - C4)355 482000121 570
D1Inne środki przekazywane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zgodnie z odrębnymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów58 700058 70000
D2Pozostałe przychody213 1430213 14300
D3Koszty projektów, w tym:362 6380182 1900180 448
D3.1- konferencje/szkolenia nieodpłatne180 448000180 448
D3.2- Walne Zgromadzenia5 00005 00000
D3.3- Pozostałe177 1900177 19000
-
Wynik poziom III (Wynik poziom II + D1 + D2 - D3)164 7370223 6150-58 878
E1Pozostałe przychody operacyjne19 500019 50000
E2Przychody finansowe26 200026 20000
E3Pozostałe koszty operacyjne43 500043 50000
E4Koszty finansowe1 20001 20000
FWynik regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (Wynik poziom III + E1 + E2 - E3 - E4)265 7370324 6150-58 878
Informacje uzupełniające:
DStan środków pieniężnych regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na koniec roku ubiegłego5 520 195
EZatrudnienie w etatach na koniec roku ubiegłego12,25
FPlanowane wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku, którego plan dotyczy393 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Plan kosztów wynagrodzeń w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów na 2020 r., bez uwzględnienia regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

PozycjaTytułKwota łączna

(w zł)

A.Wynagrodzenia osobowe2 887 870
B.Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia526 294
C.Razem koszty wynagrodzeń i pochodnych (A + B)3 414 164
D.Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych2 687 550
EWynagrodzenia zryczałtowane za posiedzenia organów i komisji KRBR638 209
F.Średnioroczne zatrudnienie w etatach w roku, którego plan dotyczy29

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Plan nakładów na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r., bez uwzględnienia regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

PozycjaTytułKwota łączna (w zł)
Komisja EgzaminacyjnaPozostałe
AŚrodki trwałe, w tym:5 00010 000
A1inne5 00010 000
BWartości niematerialne i prawne, w tym:010 000
B1inne010 000
CRazem (A + B)5 00020 000
1 Uchwała Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zmieniona uchwałą Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz uchwałą Nr 50/2019 Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.