Rewid.2018.6.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn.zm.), w związku § 15 ust. 1 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz § 3 pkt 1 lit. b Regulaminu działania Krajowej Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 2/2011 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu działania Krajowej Komisji Rewizyjnej uchwala się, co następuje:
§  1.  Komisja przyjmuje opinię dotyczącą sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za 2017 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Opinia dotycząca sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za 2017 r.

Krajowa Komisja Rewizyjna, zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 lit. a, w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), po przeprowadzeniu kontroli finansowej działalności Polskiej Izby Biegłych Rewidentów przedstawia następującą opinię, dotyczącą sprawozdania finansowego za 2017 r.:

A. Sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2017 sporządzone w dniu 29 maja 2018 r., obejmujące:

1)wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę36.018.612,41 zł
3)rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie1.203.387,02 zł
4)zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie w kwocie1.134.200,80 zł
5)rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie5.166.546,61 zł
6)dodatkowe informacje i objaśnienia

sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i w dniu 30 maja 2018 r. uzyskało opinię bez zastrzeżeń biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie na zlecenie Polskiej Grupy Audytorskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3887.

Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa - ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018, poz. 395, z późn.zm.) oraz uchwałą nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki

finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów) i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny działalności finansowej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2016:

- skumulowana strata z lat ubiegłych w wysokości 4.042.026,05 zł,

- strata netto za rok 2016 w kwocie 1.136.422,40 zł,

zostały odniesione w ciężar Funduszu podstawowego po zatwierdzeniu przedmiotowego sprawozdania finansowego.

Wynik bieżącego roku obrotowego w wysokości 1.203.387,02 zł, zgodnie z obowiązującą obecnie polityką rachunkowości, zostanie również odniesiony na Fundusz podstawowy Izby.

Kontrolę działalności finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności kontrola obejmowała sprawdzenie poprawności zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz sprawdzenie - w dużej mierze metodą wyrywkową - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że przeprowadzona kontrola dostarczyła wystarczającej pewności do wyrażenia pozytywnej opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.