Rewid.2017.6.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za 2016 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948) w związku § 15 ust. 1 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, § 3 pkt 1 litera b Regulaminu działania Krajowej Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 2/2011 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu działania Krajowej Komisji Rewizyjnej uchwala się, co następuje:
§  1.  Komisja przyjmuje opinię dotyczącą sprawozdania finansowego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za 2016 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Opinia

Krajowej Komisji Rewizyjnej

dotycząca sprawozdania finansowego

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za 2016 r.

Krajowa Komisja Rewizyjna, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1000 i poz. 1948), po przeprowadzeniu kontroli finansowej działalności Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, w związku z art. 21 ust. 5 ustawy przedstawia następującą opinię, dotyczącą sprawozdania finansowego za 2016 r.:

A. Sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2016 sporządzone w dniu 22 maja 2017 r., obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.911.309,84 zł

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazuj ący stratę netto w kwocie (1.13 6.422,40) zł

4) zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie w kwocie 1.326.422,40 zł

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.204.220,77 zł

6) dodatkowe informacje i objaśnienia

sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i w dniu 2 czerwca 2017 r. uzyskało opinię bez zastrzeżeń biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie na zlecenie Polskiej Grupy Audytorskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3887.

Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa - ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047, z późn.zm.) oraz uchwałą nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów - i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny działalności finansowej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wykazany w sprawozdaniu finansowym wynik lat ubiegłych obejmuje skumulowane straty z lat ubiegłych w wysokości 4.042.026,05 zł.

Strata netto roku obrotowego wyniosła 1.136.422,40 zł, zgodnie z obowiązującą obecnie polityką rachunkowości zostanie odniesiona w ciężar Funduszu podstawowego po zatwierdzeniu przedmiotowego sprawozdania finansowego.

B. Kontrolę działalności finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności kontrola obejmowała sprawdzenie poprawności zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz sprawdzenie - w dużej mierze metodą wyrywkową - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że przeprowadzona kontrola dostarczyła wystarczającej pewności do wyrażenia pozytywnej opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym za 2016 rok.

Warszawa, dnia 06 czerwca 2017 r.