Akt korporacyjny

Podat.2017.12.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 60/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych wniosków dotyczących działalności finansowej i majątkowej Izby za rok 2014

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby, w związku z § 33 ust. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przyjmuje wnioski dotyczące działalności finansowej i majątkowej Izby za rok 2014, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przekazuje wnioski o których mowa w § 1 Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Wnioski dotyczące działalności finansowej i majątkowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w 2014 r.

Realizując obowiązki wynikające z zapisów § 33 ust. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych na podstawie:

- przeprowadzonej analizy wybranych zapisów w księgach rachunkowych 2014 r., dowodów księgowych i innych dokumentów oraz trzech wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2014 r. i trzech wersji sprawozdań z wykonania planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2014 r.,

- wyników przeprowadzonych czynności kontrolnych realizowanych na podstawie:

* uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP nr 5/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.

* uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP nr 10/2015 z dnia 17 marca 2015 r.

* zmienionej uchwałami 12/2015 z dnia 6 października 2015 r.; 19/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.; 18/2016 z dnia 31 maja 2016 r.; 21/2017 z dnia 03 lipca 2017 r.

- wyjaśnień i informacji przekazanych przez osobę pełniącą obowiązki głównego księgowego Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP oraz pracowników Biura KIDP,

Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przedstawia wnioski dotyczące działalności finansowej i majątkowej Izby:

1. Sytuacja finansowa i majątkowa Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Trzecia wersja sprawozdania finansowego za 2014 r. sporządzona dnia 31 marca 2017 r. przyjęta przez Krajową Radę Doradców Podatkowych w dniu 31 marca 2017 r.

uchwałą nr 127/2017 oraz zatwierdzona przez Krajową Komisję Rewizyjną w dniu 24 października 2017 r. uchwałą nr 32/2017 stanowiła podstawę oceny sytuacji finansowej i majątkowej Izby istniejącej na dzień 31 grudnia 2014 r.

Majątek Krajowej Izby Doradców Podatkowych w/g stanu na dzień 31.12.2014 r. wzrósł w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. o 129.996,65 zł, tj. o 0,9 %. Natomiast w 2013 r. wzrost majątku w stosunku do poprzedniego okresu bilansowego wynosił 8,15 %.

Na wzrost majątku KIDP miała wpływ wartość środków pieniężnych posiadanych przez Izbę w dniu bilansowym 2014 r., która wzrosła w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego o 176.418,25 zł oraz wzrost krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Natomiast zmniejszyła się wartość majątku trwałego oraz należności krótkoterminowych. Zmniejszenie wartości majątku trwałego posiadanego przez KIDP nastąpiło między innymi poprzez odsprzedaż środków trwałych stanowiących wyposażenie. W 2014 r. rozwiązana została umowa najmu wynajmowanej sali konferencyjnej i w związku z powyższym Krajowa Izba Doradców Podatkowych sprzedała środki trwałe, które stanowiły wyposażenie tego lokalu.

Wysoki poziom posiadanych środków pieniężnych skutkował utrzymaniem na dobrym poziomie płynność finansową Izby. Wskaźnik płynności bieżącej, wynoszący 3,7 % oznacza, że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania i zapewniają zachowanie płynności finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wysokość wskaźnika płynności bieżącej 2014, był wyższy od wskaźnika płynności z 2013, który wynosił 3,61 %.

W strukturze majątku posiadanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych główny udział tj.99 %stanowi majątek obrotowy, na który składają się:

- środki pieniężne stanowiące 95,77 % majątku Izby,

- należności, których wartość stanowi 2,02 % majątku KIDP,

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,21 % aktywów Izby.

Majątek trwały stanowi 1 % wartości całego majątku Krajowej Izby Doradców Podatkowych w/g stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

W omawianym 2014 roku w stosunku do roku 2013 wzrosły fundusze własne o 644.806,08 zł, tj. 6,3 % przy niższym o 115.994,71 zł wyniku finansowym netto.

Na niższy o 15,9% wynik finansowy netto za 2014 w stosunku do wyniku finansowego osiągniętego w 2013 r. miały wpływ:

- wyższe koszty realizacji zadań statutowych w 2014 r. o 201.082,33 zł

- osiągnięte w 2014 r. niższe przychody finansowe o 156.515,51 zł

- wyższe w 2014 r. przychody statutowe obejmujące składki oraz inne przychody określone statutem o 55.028,79 zł

- wzrost wartości pozostałych przychodów w 2014 r. o 127.323,50 zł

- zmniejszenie w 2014 r. kosztów administracyjnych o 18.065,20 zł

- zmniejszenie w 2014 r. pozostałych kosztów o 25.843,83 zł

- zmniejszenie kosztów finansowych o 548,81 zł

- niższa wartość naliczonego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2014 o 14.793,00 zł

W 2014 roku zmalały fundusze obce o 513.809,43 zł, tj. 10,7 %.

Na dzień bilansowy 2014 r. zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne były niższe w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. o 407.195,41 zł. Rozliczenia międzyokresowe, których wartość stanowi 6,5 % funduszy obcych wykazały tendencje spadkowe w stosunku do 2015 r. i były niższe o 407.195,41 zł, tj. o 60,8 %.

II 

Wnioski dotyczące działalności finansowej i majątkowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w 2014 r.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych oraz analizy dowodów księgowych za 2014 r. oraz zapisów w księgach rachunkowych w 2014 r. stwierdzono:

- brak nadzoru kierowniczego i kontroli realizacji powierzonych pracownikom Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych zadań wynikających z przepisów prawa bilansowego, podatkowego i wewnątrzkorporacyjnego, co przyczyniło się między innymi do:

* błędnej kwalifikacji wydatków do odpowiedniej grupy kosztów, co skutkowało nieprawidłową prezentację danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu,

* nie zrealizowania obowiązków określonych w art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych,

* nie zabezpieczenia interesów majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych i możliwie skutecznego dochodzenia należności z tytułu składek członkowskich, odpłatności związanych z udziałem w organizowanych przez Izbę szkoleniach, konferencjach i spotkaniach integracyjnych.

Czynnościami kontrolnymi opisanymi w protokołach z kontroli obejmującymi:

1. Finansowanie działalności administracyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych realizowanej w 2014 r.

Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:

- braku współmierności w zakresie ilości zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny etat w jednostkach organizacyjnych Biura KIDP w odniesieniu do wielkości danego Regionalnego Oddziału KIDP, określanego w oparciu o liczbę doradców podatkowych.

- nieprzestrzegania zapisów § 5 pkt 1 Regulaminu wynagradzania pracowników Biura KIDP w zakresie wnioskowania o przyznanie premii pracownikowi. Wnioski zawierały propozycje kwot a nie procent miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

- nieprzestrzegania § 6 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Biura KIDP w zakresie przyznawania premii i dokonywania zmian wynagrodzeń bez uzyskania pozytywnej opinii Skarbnika KRDP dotyczącej wynagrodzenia konkretnego pracownika.

- zawyżenia odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Odpis naliczony został w oparciu o ustalone przeciętne zatrudnienie w osobach a nie etatach.

- nie sfinansowania ze środków będących w dyspozycji konkretnego Regionalnego Oddziału KIDP kwot odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadające za pracowników świadczących pracę w Regionalnych Oddziałach Izby, mimo iż obciążyły koszty działalności konkretnych Regionalnych Oddziałów. Odpis za tych pracowników został przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu wyłącznie ze środków finansowych będących w dyspozycji KRDP.

- przyznawania świadczeń socjalnych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie uzależniając ich wartości od sytuacji materialnej pracownika.

- nieprawidłowego ustalenia wynagrodzeń za przepracowane przez pracowników godziny nadliczbowe w I kwartale 2014 r. Wynagrodzenia w prawidłowej wysokości naliczono i wypłacono dopiero w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy. Pracownikom nie wypłacono należnych odsetek za zwłokę w wypłacie części należnego wynagrodzenia za pracę.

- zawierania z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę dodatkowych umów cywilnoprawnych obejmujących czynności mieszczące się w obowiązkach, które winny być wykonywane na podstawie umowy o pracę.

- powierzenia obowiązków Kierownika Działu Prawnego na podstawie dwóch umów cywilno-prawnych adwokatowi prowadzącemu działalność gospodarczą - Kancelarię Adwokacką. Zakres i charakter wykonywanych obowiązków wskazywał na konieczność uznania zawartej umowy za umowę o pracę.

- nie ustalenia w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych jednolitych zasad i kryteriów przyznawania pracownikom Biura KIDP miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne w celach służbowych, samochodem nie będącym własnością pracodawcy.

- zawarcia z dwoma pracownikami Biura KIDP pracującymi w Regionalnych Oddziałach KIDP, umów cywilnoprawnych o używanie pojazdu do celów służbowych, po określonym w umowie początkowym terminie jej obowiązywania. Umowy stanowiły podstawę złożenia przez pracownice oświadczeń potwierdzających używanie samochodu za okresy poprzedzające datę zawarcia umowy. Zwrot kosztów za te okresy został zatwierdzony i wypłacony.

- zaliczenia w ciężar kosztów umorzenia długu powstałego w związku z kradzieżą pieniędzy pochodzących z wpłat doradców podatkowych odpłatności za udział w szkoleniu, bez podjęcia czynności w celu zgłoszenia likwidacji szkody z umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr 9082001210 obejmującej okres kradzieży tych pieniędzy. Podstawą zarachowania w ciężar kosztów i umorzenia tego długu była uchwała podjęta przez nieuprawniony do tego Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP, uchwała nie została uchylona przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

- nie wyegzekwowania zmniejszenia wartości zabezpieczenia udzielonego Wynajmującemu. Nie uwzględnienia przy zakończeniu najmu sali konferencyjnej. (aneks nr 6/2014 do umowy najmu)

- sporządzenia tekstu jednolitego umowy najmu z Instytutem Badawczym Leśnictwa, który zawiera zapisy nie wynikające z wprowadzonych w życie aneksów.

- podnajęcia przez Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP powierzchni lokalu biurowego innemu podmiotowi - Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych, bez uzyskania zgody Wynajmującego na podnajem tej części powierzchni.

- wyrażenia zgody przez Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP na zatrudnienie przez podnajemcę pracownika Biura KIDP i udzielenie zgody na korzystanie przez tego pracownika ze sprzętu biurowego Izby oraz pomieszczeń socjalnych w celu wykonywania pracy na rzecz tego podnajemcy. Czynności powyższej dokonano z naruszeniem przepisów prawa, w tym wykraczając poza zakres zadań realizowanych przez Regionalny Oddział Izby.

- zawarcia umowy najmu pomieszczeń biurowych w Kujawsko-Pomorskim Oddziale KIDP, w której wprowadzono automatyczne niezależne od decyzji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, jej rozwiązanie w momencie rozwiązania umowy najmu zawartej z Kancelarią Doradcy Podatkowego "PIOTROWSKI". Taka konstrukcja umowy najmu nie zabezpiecza w należyty sposób interesów Izby.

- błędnego naliczania opłat za monitoring obiektu i energie elektryczną, którymi Krajową Izbę Doradców Podatkowych obciąża Kancelaria Doradcy Podatkowego "PIOTROWSKI".

- zawarcia umów przez Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP na usługi informatyczne świadczone przez BerMar multimedia M.J.Bernadzikowski, mimo zawarcia przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych umowy z tą firmą obejmującą świadczenie tożsamych usług informatycznych.

- zarachowania wydatków na modernizację lokalu Pomorskiego Oddziału KIDP w ciężar kosztów roku 2014, podczas gdy z przeanalizowanej dokumentacji wynika, iż nakłady były poniesione na lokal przed rozpoczęciem jego użytkowania i stanowiły inwestycję w obcym środku trwałym. Nadto ustalono, iż modernizacja ta była przeprowadzona przez podmiot powiązany z Członkiem Zarządu Oddziału, a zlecenie zostało udzielone bez wcześniejszego przeprowadzenia rozeznania rynku i porównania złożonej oferty z cenami rynkowymi.

- zmiany sposobu kwalifikowania do środków trwałych jedynie zakupu składników majątku o wartości przekraczającej kwotę 3.500 zł oraz zaliczania do kosztów materiałów, odpisanych jednorazowo w 100% z chwilą przekazania do użytkowania, składników majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3.500 zł ceny jednostkowej, mimo przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, przy jednoczesnym:

* braku przyjętych jednolitych zasad ewidencji nisko cennych składników majątku,

* nie wprowadzeniu w życie jednolitego wzoru ewidencji wyposażenia dla wszystkich Regionalnych Oddziałów i Biura KIDP, na podstawie którego prowadzona byłaby ewidencja nisko cennych składników majątku przez wszystkie Oddziały i Biuro Izby, co w konsekwencji powoduje brak możliwości nadzoru w zakresie właściwego wykorzystania i gospodarowania nisko cennymi składnikami majątku.

- braku spójności zasad ewidencji wynikających z Uchwały Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 227/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 524/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości, z przyjętymi Zasadami Gospodarowania składnikami majątkowymi określonymi uchwałą Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 31/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Przyjęte do stosowania różne zasady ewidencji uniemożliwiają właściwy nadzór nad nisko cennymi składnikami majątku.

W związku z powyższym Krajowa Komisja Rewizyjna wnioskuje o:

- dokonanie analizy zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Biura KIDP z uwzględnieniem obciążenia pracowników zadaniami realizowanymi w ramach podstawowych obowiązków związanych z działalnością Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

- bezwzględne przestrzeganie postanowień Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych oraz Regulaminu organizacyjnego Biura KIDP w zakresie ustalania wynagrodzeń, zmian wynagrodzeń oraz przyznawania premii i dodatków.

- opracowanie procedury i ujednolicenie dokumentacji w zakresie wnioskowania o przyznanie premii oraz przyznawania premii pracownikom zatrudnionym w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych.

- bezwzględne stosowanie przepisów Regulaminu wynagradzania w zakresie ustalenia odpowiedzialności za pracę niewłaściwie wykonaną, oraz postanowień Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pracodawcy.

- ustalenie i wprowadzenie w życie jednolitych zasad przyznania pracownikom miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne w celach służbowych, samochodem nie będącym własnością Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

- zweryfikowanie zasadności i celowości przyznania i wypłaty ryczałtów samochodowych biorąc pod uwagę konieczność korzystania przez pracowników z samochodów prywatnych w godzinach pracy przy wykonywaniu pracy na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

- opracowanie prawidłowo jednolitego tekstu umowy najmu z Instytutem Badawczym Leśnictwa uwzględniający wszystkie postanowienia wynikające z podpisanych aneksów do umowy najmu.

- zweryfikowanie podnajmu dokonanego przez Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP mając na uwadze zasadę celowości i gospodarności oraz właściwe zabezpieczenie mienia Izby współużytkowanego przez podmiot niebędący jednostką organizacyjną Krajowej Rady Doradców Podatkowych. W szczególności weryfikacji winna podlegać stawka najmu niepokrywająca całości kosztów ponoszonych przez Izbę.

- dokonanie zmiany umowy najmu zawartej z P. Leszkiem Piekut - "POLVIT" z siedzibą w Jagodowie dotyczącą najmu pomieszczeń przez Kujawsko Pomorski Oddział KIDP i rozdzielenie stosunku najmu łączącego KIDP od stosunku najmu łączącego Kancelarię Doradcy Podatkowego "PIOTROWSKI" z tym samym Wynajmującym.

- wynegocjowanie z firmą BerMar multimedia M.J. Bernadzikowski wspólnych warunków i jednolitą umowę na usługi informatyczne dla wszystkich Oddziałów KIDP.

- zobowiązanie osób umocowanych do zaciągania zobowiązań do bezwzględnego stosowania zasady gospodarności i celowości dokonywanych wydatków, ustalając czy oferta wybranego kontrahenta jest z punktu widzenia Izby ofertą najkorzystniejszą, a zawierana umowa w sposób należyty zabezpiecza interesy Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Nadto w przypadku zawierania umów lub kierowania zleceń do podmiotów powiązanych z członkami organów lub Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP dokonywać takiego porównania przez zebranie i udokumentowanie ofert od innych wykonawców.

- wprowadzenie jednolitych zasad ewidencji nisko cennych składników majątku oraz wdrożenie jednolitego wzoru ewidencji wyposażenia dla wszystkich Regionalnych Oddziałów i Biura KIDP, na podstawie którego prowadzona byłaby w sposób jednolity ewidencja nisko cennych składników majątku przez wszystkie Oddziały i Biuro Izby stanowiąca dokument umożliwiający sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarowania i właściwego wykorzystania nisko cennych składników majątki KIDP.

2. Finansowanie działalności statutowej i programowej w zakresie integracji środowiska doradców oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2014 r. z uwzględnieniem osiągniętych przychodów z tytułu odpłatności

Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących:

- nie opracowania przez Regionalne Oddziały KIDP regulaminów szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych oraz stosowanych w tym zakresie procedur w ramach prowadzonych czynności kontrolnych, stwierdzono przypadki, gdzie decyzje o odpłatności za udział w szkoleniu podejmowano ustnie bez odpowiedniej uchwały. Niektóre regulaminy szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych nie regulowały odpłatności za udział w szkoleniu organizatorów i opiekunów szkoleń. W takich przypadkach decyzje te podejmowano w odrębnych uchwałach lub ustnie.

- stosowania przez Regionalne Oddziały KIDP różnych kwot odpłatności za udział doradców podatkowych w szkoleniach jednodniowych, pomimo uiszczania przez doradców podatkowych na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych obowiązkowych składek członkowskich w tej samej wysokości.

- prowadzenia niejednolitej polityki dopłat do szkoleń kilkudniowych (wyjazdowych) dla doradców podatkowych, która powoduje migracje członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych związaną z korzystaniem ze szkoleń organizowanych przez RO KIDP stosujących wyższe dofinansowanie (niższą odpłatność). Skutkuje to korzystaniem przez członków innych Regionalnych Oddziałów ze środków finansowych Regionalnego Oddziału KIDP organizującego szkolenie, które pochodzą ze składek członkowskich wnoszonych przez doradców podatkowych tego oddziału.

- nie podejmowania skutecznych działań windykacyjnych w stosunku do należności Izby z tytułu odpłatności za udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach integracyjnych.

- korzystania przez osoby nie będące doradcami podatkowymi ze świadczeń Izby będącymi realizacją zadań statutowych, w szczególności z udziału w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach integracyjnych określonych w paragrafie 6 ust 1 pkt 2 i 5 Statutu KIDP.

- stosowania przez Regionalne Oddziały KIDP w uchwałach o odpłatności za szkolenia wyższych kwot odpłatności lub dopłatę do szkolenia dla doradcy podatkowego zalegającego w płatnościach wobec Izby. Z uwagi na brak powiązania wnoszonych odpłatności z faktycznymi kosztami uczestnictwa, taki system dopłat i odpłatności ma znamiona represyjne wobec doradców podatkowych, przejawiające się w stosowaniu odpłatności mających charakter sankcyjny. Zaleganie przez doradcę podatkowego w opłatach na rzecz KIDP powoduje wdrożenie procedur określonych przez KRDP oraz rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną.

- nie zawierania pisemnych umów związanych z organizacją szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych oraz umów ubezpieczeniowych w zakresie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy z tytułu ewentualnych szkód powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

- organizacji szkoleń, konferencji i imprez integracyjnych poza terytorium RP. Zasada terytorialności działalności KIDP została zapisana w § 3 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Kwestia ta była ponadto przedmiotem opinii prawnej przygotowanej na zlecenie KIDP w III kadencji, w której wskazano, iż działalność Izby powinna być prowadzona wyłącznie na terytorium Polski.

- podejmowanie przez Regionalne Oddziały KIDP uchwał w zakresie finansowania działalności szkoleniowej i integracyjnej na odmiennych zasadach. Część Regionalnych Oddziałów KIDP podejmuje jedynie uchwały w zakresie odpłatności lub ceny za udział w szkoleniu, nie uchwalając ostatecznej kwoty dopłaty do przedsięwzięć statutowych ze środków Regionalnych Oddziałów KIDP, natomiast część Regionalnych Oddziałów KIDP oprócz uchwał regulujących odpłatności lub ceny za udział w organizowanym przedsięwzięciu, uchwala również maksymalny budżet na realizację tego zadania statutowego lub łączną kwotę dopłaty ze środków Regionalnego Oddziału KIDP.

- określenia przez kilka Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP wysokości odpłatności doradcy podatkowego za udział w szkoleniach znacznie przewyższającej faktyczny koszt szkolenia, co skutkuje uzyskaniem nadwyżki przychodów nad kosztami z działalności szkoleniowej. Równolegle niektóre RO KIDP stosują zasadę odpłatności za udział w szkoleniach poniżej faktycznego kosztu organizacji szkolenia, lub nie pobierając opłaty za udział w szkoleniu, dofinansowując organizację szkolenia z pozostałych środków finansowych będących w dyspozycji oddziału. Podejmowanie przez Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP decyzji o wysokości odpłatności nie wynikających z kalkulacji powoduje naruszenie zasady równości członków samorządu zawodowego.

- nie prowadzenia przez niektóre Regionalne Oddziałały KIDP dokumentacji potwierdzającej udział w organizowanych przedsięwzięciach, która stanowić powinna podstawę do rozliczenia finansowego zorganizowanego przedsięwzięcia i weryfikacji ponoszonych kosztów.

- zakupu przez niektóre Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych miejsc szkoleniowych w podmiotach komercyjnie świadczących usługi organizacji szkoleń, co nie spełnia kryterium zadania statutowego w zakresie organizacji szkoleń.

- korzystania przez Pomorski Oddział KIDP przy realizacji spotkania integracyjnego z zewnętrznego organizatora wyjazdów zagranicznych, do którego wpłaty uczestników dokonywane były z pominięciem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Takie zorganizowanie wyjazdu zagranicznego powoduje m.in. pominięcie procedury ofertowej przy wyborze wykonawcy i nie sanowi realizacji zadania statutowego w zakresie.

- organizowania przez Zarządy niektórych Regionalnych Oddziałów KIDP wyjazdowych posiedzeń Zarządów w przeddzień kilkudniowych szkoleń wyjazdowych. Wiąże się to z ponoszeniem dodatkowych kosztów finansowych ze środków Izby związanych z dodatkowymi noclegami Członków Zarządów i dodatkowymi usługami gastronomicznymi, oraz zwrotem kosztów podróży obejmującej udział w zorganizowanym posiedzeniu oraz w szkoleniu.

- nieodpłatnego udziału w szkoleniach Członków Zarządów niektórych Regionalnych Oddziałów KIDP na podstawie obowiązujących uchwał, w których przyznaje się Członkom Zarządów RO KIDP prawo do nieodpłatnego udziału w szkoleniach bądź ustala się zakres czynności, które Członkowie Zarządów muszą wykonywać na szkoleniu i w związku z tym ich udział w szkoleniach jest nieodpłatny.

- nie stosowania przez niektóre Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych obowiązujących w Izbie przepisów prawa korporacyjnego, związanych z uprawieniem do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz nie realizowano obowiązków wynikających z zasad gospodarki finansowej Izby w zakresie zaciągania zobowiązań przez osoby do tego nieuprawnione (pracowników).

W związku z powyższym Krajowa Komisja Rewizyjna wnioskuje o:

- opracowanie i wprowadzenie we wszystkich Regionalnych Oddziałach KIDP regulaminów szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych.

- wprowadzenie jednolitych zasady odpłatności dla doradców podatkowych z tytułu udziału w szkoleniach jednodniowych stosując zasadę równości członków samorządu zawodowego zgodnie z punktem 5 załącznika do uchwały 46/2010 III Zjazdu KIDP.

- podjęcie działań mających na celu ujednolicenie zasad udziału doradców podatkowych w szkoleniach organizowanych przez inne Regionalne Oddziały, w szczególności w zakresie odpłatności i dofinansowania udziału tych doradców podatkowych ("składka idzie za doradcą").

- wyegzekwowanie od uczestników szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych zaległości z tytułu odpłatności za udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach integracyjnych.

- bezwzględne stosowanie postanowień § 6 ust1 pkt 2 i 5 Statutu KIDP.

- stosowanie równości członków samorządu zawodowego przy ustalaniu odpłatności za udział w szkoleniach.

- bezwzględne zawieranie umów w formie pisemnej na organizację szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych, zabezpieczając właściwie interesy Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

- wprowadzenie przez Krajową Radę Doradców Podatkowych obowiązku zawierania przez organizatorów szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz NNW osób uczestniczących w szkoleniu.

- obowiązkowe każdorazowe podejmowanie decyzji w formie uchwały w sprawie określenia kwoty ponoszonych kosztów organizacji szkoleń, wnoszonej odpłatności i wysokości dopłaty do organizowanych przez Regionalne Oddziały KIDP przedsięwzięć.

- wprowadzenie jednolitych wzorów kalkulacji kosztów organizowanych przez Izbę przedsięwzięć, stanowiącej podstawę ustalania odpłatności za udział w przedsięwzięciach.

- bezwzględne przestrzeganie obowiązku potwierdzania przez osoby uczestniczące w przedsięwzięciach:

* w formie podpisów na listach obecności,

* udziału w realizowanych przez Regionalne Oddziały KIDP zadaniach statutowych.

- wnoszenie przez doradców podatkowych do Krajowej Izby Doradców Podatkowych wszelkich wpłat związanych z udziałem w przedsięwzięciach statutowych, które są inicjowane przez Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP.

- maksymalne ograniczenie możliwości organizowania wyjazdowych posiedzeń Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP w powiązaniu z kilkudniowymi szkoleniami wyjazdowymi i ponoszenie przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych kosztów dodatkowych noclegów, usług gastronomicznych i zwrotu kosztów podróży osób uczestniczących w organizowanych posiedzeniach.

- ujednolicenie zasad uczestnictwa w szkoleniach Członków Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP, z uwzględnieniem Statutu, uchwał "Zjazdowych oraz Zasad Etyki w zakresie równości członków samorządu zawodowego i nieodpłatnego pełnienia funkcji w samorządzie.

3. Realizacja przychodów i windykacja należności Izby w 2014 r.

W wyniku ustalonych nieprawidłowości dotyczących:

- nie realizowania wprowadzonych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych procedur windykacyjnych KIDP w zakresie składek członkowskich.

- braku monitorowania wszczętych przez Rzecznika Dyscyplinarnego postępowań wyjaśniających dotyczących doradców podatkowych zalegających z opłatami składek członkowskich.

- nie sprawowanie przez Rzecznika Dyscyplinarnego właściwego nadzoru nad swoimi zastępcami w zakresie terminowości wszczynania postępowań. W wyniku wystąpienia Kierownika Zespołu kontrolującego KKR KIDP pismem Rzecznik Dyscyplinarny wystąpił do swoich zastępców o wyjaśnienie przyczyn niewszczęcia postępowań wyjaśniających na skutek skierowanych zawiadomień przez Krajową Radę Doradców Podatkowych dotyczących zalegania z opłatami obowiązujących składek członkowskich.

- nie wdrożenia procedur windykacyjnych w zakresie należności z tytułu odpłatności za udział w szkoleniach i spotkaniach integracyjnych oraz wpłat z innych tytułów, poza opłatami składek członkowskich.

- objęcia odpisami aktualizacyjnymi należności Krajowej Izby Doradców Podatkowych z tytułu odpłatności za udział w szkoleniach i spotkaniach integracyjnych, jedynie w zakresie należności objętych przedawnieniem przekraczającym okres 36 miesięcy od dnia wymagalności tych należności.

- nie prowadzenia postępowań windykacyjnych w zakresie należności z tytułu wnoszonych odpłatności, jak również nie podejmowano działań mających skutkować przerwaniem biegu przedawnienia, dopuszczając tym samym do przedawniania tych należności. Dotyczy to w szczególności istotnej kwoty należności powstałej w Łódzkim Oddziale KIDP z tytułu odpłatności za szkolenie.

W związku z powyższym Krajowa Komisja Rewizyjna wnioskuje o:

- bezwzględne stosowanie postanowień obowiązującej procedury windykacji należności KIDP z tytułu składek członkowskich z dnia 6.12.2011 r., w tym również w zakresie nadzoru nad realizacją tej procedury przez właściwych członków KRDP.

- niezwłoczne wdrożenie i stosowanie procedury windykacji pozostałych należności Izby.

- systematyczne i terminowe monitorowanie terminowość wszczynania postępowań przez Rzecznika Dyscyplinarnego, a w przypadku zwłoki podejmować działania ma celu terminowe realizowanie obowiązków przez Rzecznika Dyscyplinarnego.

- podejmowanie działań zabezpieczających interesy Krajowej Izby Doradców Podatkowych i umożliwienie skutecznego dochodzenia należności, w szczególności mające na celu przerwanie biegu przedawnienia tych należności.

- objęcie odpisem aktualizacyjnym należności nieprzedawnionych, zagrożonych ryzykiem nieściągalności, wprowadzając stosowne zmiany w obowiązujących przepisach w zakresie prowadzenia rachunkowości określając, że odpisem obejmuje się należności, które nie zostały uiszczone w okresie 12 miesięcy od terminu ich wymagalności.

4. Całokształtu działań związanych z zarządzaniem majątkiem rzeczowym Izby w okresie od 1.01 2013 r. do 31.12.2014 r.

Stwierdzone zostały nieprawidłowości w zakresie:

- braku zasad przyjmowania i likwidacji środków trwałych w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych.

- braku potwierdzania przyjęcia do używania środków trwałych, poprzez złożenie podpisu przez użytkownika na dokumentach OT- przyjęcie środka trwałego.

W związku z powyższym Krajowa Komisja Rewizyjna wnioskuje o:

- wdrożenie procedur bieżącego podpisywania umów o odpowiedzialności materialnej pracowników i protokołów przekazania majątku Izby pracownikom oraz doprecyzowanie treści tych umów w zakresie nadzoru nad przekazanym mieniem.

- zweryfikowanie treści umów o odpowiedzialności materialnej pracowników pod względem prawnych i faktycznych możliwości egzekwowania odpowiedzialności pracownika w przypadku sprzeniewierzenia lub nie rozliczenia się pracownika z powierzonego majątku Izby.

- wprowadzenie jednolitych procedur dotyczących wystawiania i podpisywania dokumentów przyjęcia do użytkowania i likwidacji środka trwałego OT i LT z obowiązkiem stosowania przez wszystkie Regionalne Oddziały KIDP oraz Biuro Izby.

5. Gospodarowania środkami pieniężnymi i terminowości regulowania zobowiązań R Krajowej Izby Doradców Podatkowych w 2014r.

W ramach czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:

- nieterminowego regulowania zobowiązań, w wyniku czego Krajowa Izba Doradców Podatkowych ponosiła dodatkowe koszty z tytułu odsetek.

W związku z powyższym Krajowa Komisja Rewizyjna wnioskuje o:

- Podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nieterminowego regulowania zobowiązań,