Akty korporacyjne

Podat.2017.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 25/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych wniosków dotyczących działalności finansowej i majątkowej Izby za rok 2013

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby, w związku z § 33 ust. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przyjmuje wnioski dotyczące działalności finansowej i majątkowej Izby za rok 2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przekazuje wnioski o których mowa w § 1 Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.