Akty korporacyjne

PAN.2019.6.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie przydzielenia do korzystania pomieszczeń w Pałacu Działyńskich w Poznaniu na potrzeby siedziby Oddziału PAN w Poznaniu

Działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:
§  1. 
1.  Powierzam pomieszczenia znajdujące się w Pałacu Działyńskich w Poznaniu (dalej również: Budynek), zajmowane dotychczas na potrzeby Biblioteki Kórnickiej do użytkowania Oddziałowi Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
2.  Pomieszczenia powierzane niniejszym Zarządzeniem położone są na II piętrze Budynku\zajmują powierzchnię 543,36 m2, co stanowi 17,64% ogólnej jego powierzchni.
3.  Wykaz powierzanych pomieszczeń stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
4.  Faktyczne przekazanie pomieszczeń nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego sporządzonego przez przedstawicieli Biblioteki Kórnickiej oraz Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
§  2. 
1.  Z tytułu zajmowania pomieszczeń, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu ponosił będzie koszty proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni Budynku.
2.  Oddział Polskiej Akademii Nauk partycypował będzie również w kosztach utrzymania części wspólnych Budynku stanowiących ogółem powierzchnię 568,56 m2 - proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.
3.  Wykaz powierzanych pomieszczeń wspólnych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
4.  Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zobowiązany będzie do utrzymywania czystości na II piętrze Budynku {za wyjątkiem pomieszczeń zajętych przez Bibliotekę w Kamienicy Mieszczańskiej i Domku Gotyckim), wraz z korytarzem, schodami głównej klatki schodowej od podestu na I piętrze oraz do dokonywania drobnych remontów lub napraw.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Polska Akademia Nauk jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Poznaniu przy ul. Stary Rynek 78/79, stanowiącej dz. nr 33 i 34 o łącznej pow. 0,2099 ha zabudowanej Pałacem Działyńskich. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgi wieczyste KW nr: P01P/00015461/1 i P01P/00136002/0.

Nieruchomość pozostaje w zarządzaniu PAN Biblioteki Kórnickiej. Biorąc pod uwagę wolną część powierzchni użytkowej tego obiektu, Dyrektor Biblioteki zaproponował jej przekazanie na siedzibę dla Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Oddział partycypował będzie w kosztach utrzymania obiektu proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

Faktyczne przekazanie pomieszczeń nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Biblioteki Kórnickiej i Oddziału PAN w Poznaniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz pomieszczeń w Pałacu Działyńskich powierzonych do używania Oddziałowi PAN w Poznaniu

lp.nr pomieszczenianazwa pomieszczeniapowierzchnia
1-gł. klatka schodowa na II p.4,35
2213wc pracowników11,48
3214gabinet dyrektora37,75
4215sekretariat19,67
5216przedsionek12,06
6217gab. naczelnika19,00
7218pom. biurowe27,39
8219pom. socjalne16,75
9220sala seminaryjna mała 116,95
10221korytarz przy sali seminaryjnej małej3,78
11222sala seminaryjna mała 217,82
12223sala seminaryjna duża 155,02
13224sala seminaryjna duża 257,20
14225szatnia6,05
15231duży korytarz98,44
16234sala prezydium33,79
17235magazyn podręczny przy sali prezydium3,76
18236pokój gościnny 120,03
19237łazienka przy pokoju gościnnym 14,03
20238łazienka przy pokoju gościnnym 23,89
21239pokój gościnny 2 j 15,50
22240łazienka dla os. niepełnosprawnych5,06
23241wc damskie16,51
24242przedsionek do wc4,64
25243pom. porządkowe3,85
26244wc męskie9,23
27249korytarz przy pokojach gościnnych i sali prezydium11,61
28250korytarz przy pokoju gościnnym 13,41
29251korytarz przy pokoju gościnnym 24,34
Razem:543,36 m2

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz pomieszczeń wspólnych w Pałacu Działyńskich powierzonych do używania Oddziałowi PAN w Poznaniu

lp.nr pomieszczenianazwa pomieszczeniapowierzchnia
PARTER
101hall parter155,59
202szatnia - pom. pomocnicze22,92
3011atoaleta przy szatni2,80
4011korytarz (od str. Franciszkańskiej)17,71
512apom. tech. - korytarz od strony fosy30,00
6013kotłownia30,00
715pom. gospodarcze - przy serwerowni25,84
8016gł. klatka schodowa parter (3)4,23
9017korytarz (od str. Franciszkańskiej cd.) za kratą20,09
1018pom. gospodarcze - centrala SAP21,53
11020klatka schodowa 1 (Kamienica Mieszczańska)10,58
12021przedsionek przy serwerowni5,01
13022serwerownia5,90
14023, 024, 025, 026Dom Gotycki - nowa szatnia (11,37+6,19+4,29+29,64)51,49
15027pom. pomocnicze przy szatni (rozdzielnia)21,48
16028klatka schodowa 2 (Dom Gotycki)12,66
I PIĘTRO
17101hall30,07
18116klatka schodowa 2 (Dom Gotycki)11,01
19gł. klatka schodowa (3)8,67
20klatka schodowa 1 (Kamienica Mieszczańska)3,30
II PIĘTRO
21206klatka schodowa 2 (Dom Gotycki)10,17
22klatka schodowa 1 (Kamienica Mieszczańska)4,13
PODDASZE
23klatka schodowa 1 (Kamienica Mieszczańska)3,91
24poddasze w d. mieszczańskim (wentylacja)59,47
Razem:568,56 m2