Akt korporacyjny

KRPSZ.2018.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 110 /18
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017

Na podstawie § 17 Statutu Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,
uchwala się, co następuje:
§  1.  Uzyskany przez Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ zysk netto za rok 2017 przeznacza się w całości na zwiększenie funduszu statutowego.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.