Lekarz.2018.4.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 55/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków na przygotowanie egzemplarzy filmu dokumentalnego o Kodeksie Etyki Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018, poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Przeznaczyć kwotę do 8.000 złotych netto (słownie: osiem tysięcy złotych) na przygotowanie projektu graficznego i wydanie na nośniku DVD 700 egzemplarzy filmu dokumentalnego pt. "Kodeks Etyki Lekarskiej".
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.